Podatki i opłaty lokalne w 2005 roku

     

 

Urząd Gminy w Świekatowie i n f o r m u j e, że w 2005 roku obowiązywać będą następujące stawki podatków i opłat lokalnych  przyjęte przez Radę Gminy na Sesji w dniu 14 grudnia 2004 roku.     

Uchwały Rady Gminy dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy (pokój nr 3 lub 12) oraz są dostępne w BIP Świekatowo w linku „Uchwały”.                                                                                        

 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1. Od gruntów:                                                                                                  

                                                                                                             

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    od 1m2                                                                                                   0,65 

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni          wodnych od 1ha                                                                                 3,51 zł

    c)  przeznaczonych na cele letniskowe od 1 m2                                         0,31 

    d)  przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne  od 1 m2                              0,09 

    e)  pozostałych od 1 m2                                                                           0,08 

 

2. Od budynków lub ich części:

             

    a)  mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej            0,53     

    b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części

  budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszklanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej           14,00 zł              

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2  powierzchni  użytkowej 8,35 zł    

d)      zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej    3,10              

e)  pozostałych przeznaczonych na cele letniskowe od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                       5,82                

    f)   pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej                3,70 

 

 3. Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1

           pkt 3 i ust. 3 – 7                                                                2 %                   

 

Podatek płatny jest na podstawie nakazu płatniczego, wystawionego przez Wójta Gminy

w 4 ratach w terminach:

do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada

 

Urząd przypomina, że na właścicielach i użytkownikach ciąży obowiązek aktualizacji danych zawartych w deklaracji podatkowej w przypadku zmian mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie wysokości podatku.

 

               Na podstawie wyrywkowych kontroli stwierdzamy, że część podatników zaniża powierzchnię mieszkań, garaży i innych budynków  znajdujących się na terenie posesji oraz pomieszczeń, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Nagminnie podatnicy ze znacznym opóźnieniem (bądź dopiero po kontroli) zgłaszają budynki nowo wybudowane.

        

Poniżej przypominamy niektóre zasady, które obowiązują wszystkich podatników:

 

1.      Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

a)      budynki lub ich części

b)      grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym i leśnym

c)      budynki lub ich części oraz grunty, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

2.      Za budynek uważa się  obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

3.      Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa budynku lub powierzchnia

gruntów.

4.      Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzona po wewnętrznej

długości ścian na wszystkich kondygnacjach (piwnice i strychy również), z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych.

5.      Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle

Od 1,40 m do 2,20 m zalicza się 50 % powierzchni użytkowej, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.

 

W terminie do końca stycznia w pokoju nr 3 prosimy podatników podatku od nieruchomości o złożenie ewentualnych zmian w deklaracjach podatkowych.

Prośba ta dotyczy również podatników podatku rolnego odnośnie powierzchni budynków mieszkalnych lub pomieszczeń w budynkach przeznaczonych na działalność gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna.

 

W przypadku stwierdzenia zaniżenia danych mających wpływ na wysokość podatku Urząd obciąży podatnika należnym podatkiem do 5 lat wstecz wraz z odsetkami.

 

II. PODATEK   ROLNY

 

       Rada Gminy ustaliła stawkę 33,00 zł za 1 q żyta tj. 82,50 złotych za 1 ha przeliczeniowy gruntów.  Podatek płatny jest na podstawie decyzji wymiaru wystawionej przez Wójta Gminy

w 4 ratach w terminach:

do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

 

 

III. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

 

      Wysokość podatku w 2005 r. wynosi 51,91 zł od jednego psa.

Podatku od posiadania psa nie pobiera się

1)      z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

      głuchoniemych, niedołężnych)

2)      od osób  w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe

- za 1 psa

3)      z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych -

po dwa na każde gospodarstwo

4)      z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości nie będących

gospodarstwem rolnym – od jednego psa.

 

Właściciele posiadający więcej psów niż w wyżej wymienionych przypadkach zobowiązani są uiścić należny podatek bez wezwania w jednej racie w terminie do 15 maja lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa.

 

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

            Rada Gminy przyjęła minimalne stawki ustalone przez Ministra Finansów.

Z uwagi na obszerność przepisów i stawek dotyczących tego podatku oraz niewielką liczbę podatników prosimy zainteresowane osoby o kontakt z pracownikiem (pokój nr 3)

Do dnia 15 lutego podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia deklaracji.

UWAGA: w 2005 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji który ukazał się w Dz.U. Nr 252 z 2004 r. poz. 2523. Deklarację prześlemy zainteresowanym podatnikom.                               

V. OPŁATY  ZA  WODĘ i ŚCIEKI

                                          

                                                                                              

1. Stawka za 1 m3  wody z wodociągu komunalnego gminy Świekatowo

         łącznie z podatkiem  VAT   wynosi                                              1,58        

                                         

 2. Stawka za 1 m3 ścieków odprowadzonych do oczyszczalni

     w Świekatowie siecią kanalizacyjną  łącznie z podatkiem VAT:

          a/ za ścieki bytowe z gospodarstw domowych oraz zakładów i instytucji                                                                                         2,01              

          b/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórczych                                                                                                          3,08 zł

 

3. Stawka za 1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni

     w Świekatowie łącznie z podatkiem VAT w wysokości:               

          a/ za ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i bytowych z zakładów

              i instytucji z terenu gminy Świekatowo                                    1,39         

          b/ za ścieki pochodzące z gospodarstw domowych , z zakładów i instytucji

              spoza terenu gminy Świekatowo                                            3,06 zł

          c/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórczych              4,61            

          d/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórstwa  mięsnego      18,00 zł            e/ za osady pościekowe z terenu gminy             31,22                                 

          f/ za osady pościekowe spoza terenu gminy                                46,07    

 

                                                  

VI. OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ŚMIECI NA WYSYPISKU

 

W 2005 roku stawka za 1 tonę odpadów wynosi:

 

1.      Za niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne, za grunt z wykopów,

      za gruz ceglany i betonowy, materiały z rozbiórki, popioły i żużle,

      odpady wielkogabarytowe oraz inne podobne                             -       17,50 zł

2.   za zużyte opony                                                                          -     103,00 zł

3.      za zmieszane odpady opakowaniowe oraz za ustabilizowane

komunalne osady ściekowe                                                         -      21,00 

 

Za segregowane odpady (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale)

opłat nie pobiera się.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: H. Dymarkowska i W. Tesarska (20 grudnia 2004)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (8 grudnia 2005, 15:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8492