Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.3.2024

Zapytanie dotyczy zadania pn. Remont sieci wodociągowej z przyłączami do działek na ul. Ogrodowej w Świekatowie.  [...]

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo: Świekatowo

Wójt Gminy Świekatowo o ogłasza postępowanie zakupowe w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo: Świekatowo".!!! Zamawiający informuję, że wprowadza zmianę w [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.4.2023 na zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie

Wójt Gminy Świekatowo o ogłasza postępowanie zakupowe w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie. [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.2.2023 na wykonanie zadania pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie

Wójt Gminy Świekatowo o ogłasza postępowanie zakupowe w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie.Zamawiający informuje, że termin [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.1.2023 dla zadnia pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo: Świekatowo

Wójt Gminy Świekatowo o ogłasza postępowanie zakupowe w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo: Świekatowo".Zamawiający [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.271.11/2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo” oraz „Ścieżka rowerowa Szewno-Świekatowo

Zmiana termonu składania ofert na 21.12.2022r.Wójt Gminy Świekatowo ponownie ogłasza zapytanie ofertowe na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.271.20/2022 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo” oraz „Ścieżka rowerowa Szewno-Świekatowo-unieważniono

Wójt Gminy Świekatowo ogłasza zapytanie ofertowe na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo” oraz „Ścieżka rowerowa [...]

Zapytanie ofertowe ZP.271.3/2.2021.SG

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej. [...]

Zapytanie ofertowe ZP.271.3.2021.SG

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.9.2020 Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza zapytanie ofertowe na Budowę oświetlenia ronda w miejscowości Szewno.Zamawiający informuję, że w związku z wpływem wniosku o wyjaśnienia do ZO.9.2020 Budowa oświetlenia ronda w [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.8.2020.MW

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało podzielone na trzy części: Cz.1 „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.6.2020.MW pod nazwą Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki

Zapytanie ofertowe nr ZO.6.2020 pn. Wyposażanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki. [...]

Zapytanie ofertowe pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki

Zapytanie ofertowe nr ZO.5.2020 pn. Wyposażanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki. [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Koronowskiej w Świekatowie.

Zapytanie ofertowe nr ZO.9.2019.ŁR na realizację  zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Koronowskiej w Świekatowie.Zamawiający informuje, że błędnie załączono plik formularza ofertowego. [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.8.2019 na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie

Zamawiający informuję, że umowa z z inspektorem nadzoru zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie po wyborze wykonawcy robót jak określono w treści zapytania ofertowego. [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZO.271.5.2019

Pełna treść zawiadomienia znajduje się tutaj [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania ZO.6.2019

Pełna treść zawiadomienia o wyborze [...]

Zapytanie ofertowe dla zdania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Tuszynach wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego.

Gmina Świekatowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy świetlicy w Tuszynach wraz z budową ciągu pieszo- [...]

Dostawa i montaż hybrydowych lamp oświetleniowych w ramach zadania pn. „ Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych”.

Zapytanie ofertowe ZO.1.2019 na dostawę i montaż hybrydowych lamp oświetleniowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych”. [...]

Zapytanie ofertowe nr ZO.8.2018 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej adaptacji budynku usługowo- handlowego przy ul. Dworcowej 3 w Świekatowie na siedzibę Urzędu Gminy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej adaptacji budynku usługowo- handlowego przy ul. Dworcowej 3 w Świekatowie na siedzibę Urzędu Gminy. Gmina Świekatowo zawiadamia, że do realizacji [...]

Zapytanie ofertowe nr UG.ZO.1.2018.ŁR na wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na stadionie w miejscowości Świekatowo.

W wyniku zapytania ofertowego do realizacji zadania wybrano Firmę - STUDIO EKO Maciej Jaworski ul. Podkowa 17, 85-687 Bydgoszcz, która wykona automatyczny system nawadniania boiska na stadionie w miejscowości Świekatowo  za kwotę 45 620,70 [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki wraz z projektem zagospodarowania działki nr 104, obręb Stążki.

UWAGA: W treści zapytania popełniono oczywista omyłkę pisarską Termin realizacji zamówienia i w treści zapytania i w formularzu oferty powinien być 31.01.2018 r. W formularzu ofertowym błędną datę należy przekreślić zaparafować i [...]

Zapytanie ofertowe nr RIOŚiGK.ZO.8.2017 na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania systemu nawadniania boiska na stadionie w miejscowości Świekatowo wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania systemu nawadniania boiska na stadionie w miejscowości Świekatowo wraz z [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki-UNIEWAŻNIONE

Informacja w sprawie unieważnienia zapytania ofertowego z dnia 20.01.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stążki.  Zgodnie z  pkt 7 [...]

2.01.2017 r. Zapytanie ofertowe na dostawę żużla paleniskowego

W wyniku zapytania ofertowego do realizacji zadania wybrano Firmę - PUH Angelika Serówka, Mały Buczek, 77-420 Lipka, która wykona dostawę 1.500 ton żużla za kwotę 45.000 zł brutto. [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją technologii przewidującą włączenie projektowanej studni.

W odpowiedzi na zapytania oferenta informuję, że:1. zakres opracowania powinien obejmować budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej (dwa zbiorniki po 150 m3 każdy),2. zakres opracowywania powinien obejmować projekt automatyki pracy [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie”

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty oraz wzorem umowy Uwaga: Oferty mogą być składane drogą elektroniczną- tylko jako skan oferty na adres: referatbud@swiekatowo.lo.pl [...]

Zawiadomienie o wyborze

Pełna treść zawiadomienia [...]

Unieważnienie postępowania

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe Łąkie.

    Znak sprawy: ZO.8.2016                     Świekatowo, dnia 30.06.2016 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE bez [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe Łąkie- UNIEWAŻNIONE

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie dodatkowego otworu studziennego na działce 104/7 w miejscowości Małe [...]

metryczka