Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego


Podstawy prawne
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 t.j. ze zm.);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2011 r. nr 205, poz. 1206);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2013 r.  poz. 267 t.j. ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz U  z 2014 r. poz. 232 t.j.) ;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r. nr 244, poz. 1626);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz U z 2012 r. poz. 7);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz U z 2010 r. nr 82, poz. 537);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz Urz UE L 352 z 18.12.2013 r. 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 

2. Załączniki wymagane:

  • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez      
    młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia 
    zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w 
    imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, 
    świadectwa, uprawnienia pedagogiczne), 
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, 
    w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie 
    o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
    o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z lodocianym pracownikiem.doc (38kB) word

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc (70kB) word

Formularz informacji - de minimis.pdf (146kB) pdf

Koszty kwalifikujące sie do objęcia pomocą.doc (34kB) word

Instrukcja wypełniania tabeli w cz. D formularza.pdf (149kB) pdf

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (28kB) word

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (53kB) word

Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy.doc (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Karwasz (31 sierpnia 2016)
Opublikował: Andrzej Januszewski (31 sierpnia 2016, 14:08:47)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (11 lutego 2020, 15:24:15)
Zmieniono: Zmiana miejsca publikacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872