Plany miejscowe

Plany miejscowe

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra

Treść ogłoszenia Projekt uchwały zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą ddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów ·         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ·      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubania-Lipiny 1, gmina Świekatowo, ·      miejscowego planu zagospodarowania [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: •miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lubania-Lipiny 1, Stążki 1, Szewno, Szewno 2, gmina Świekatowo.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia:  -    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubania-Lipiny 1, gmina Świekatowo, -    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stążki 1, gmina [...]

Ogłoszenie/Obwieszczenie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie [...]

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Świekatowo I” w gminie Świekatowo; „Świekatowo II” w gminie Świekatowo; „Stążki” w [...]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo

Urząd Gminy w Świekatowie w związku z ukończeniem prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo zawiadamia o możliwości składania wniosków o przestąpienie do sporządzania miejscowych [...]

metryczka