Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

OGŁOSZENIE


       Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) działające na terenie Gminy Świekatowo do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

       Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365). 
Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (w załączniku do pobrania) oraz zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji zmian w odniesieniu do projektu wymienionego dokumentu.

 Wypełniony formularz należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Świekatowie lub przesłać na adres poczty elektronicznej : ug@swiekatowo.pl w terminie do 18 września 2018 r.

Załączniki :

Świekatowo, 03.09.2018 r.metryczka


Wytworzył: Danuta karwasz (3 września 2018)
Opublikował: Andrzej Januszewski (3 września 2018, 15:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268