XXX/09

PROTOKÓŁ Nr XXX/09
 
posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Świekatowo odbytej 18 września 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od. 13:00 do 15:30.
 
 
I.    W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
II.   Obradom przewodniczył: Stefan Łysek – przewodniczący Rady Gminy.
III.  Porządek obrad: 
1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.  Zgłaszanie interpelacji.
5.  Informacja wójta i przewodniczącego rady gminy o ważniejszych
     działaniach między Sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7.  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny I” w gminie Świekatowo,
c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny II” w gminie Świekatowo,
d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny III” w gminie Świekatowo,
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stążki” w gminie Świekatowo,
f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo I” w gminie Świekatowo,
g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo II” w gminie Świekatowo,
h/ przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Jania Góra,
i/ przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Szewno, obręb Tuszyny,
j/ ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie,
k/ zawarcia Porozumienia z Gminą Błonie dotyczącego pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Świekatowo dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania wychowanków nie będących mieszkańcami gminy Błonie,
l/ deklaracji przystąpienia Gminy Świekatowo do tworzącego się stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka”,
ł/ przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
m/ zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2009 rok.
   9.  Wolne wnioski i zapytania.
 10.  Zakończenie.
 
 
Przed otwarciem XXX Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Marek Topoliński i przewodniczący Rady Gminy Stefan Łysek wręczyli p. Ewie Tokarskiej-Chojnackiej nominację na przedłużenie kadencji dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszynach na czas od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.
 
Ad. 1
XXX Sesję Rady Gminy Świekatowo otworzył przewodniczący Rady Gminy Stefan Łysek. Po powitaniu radnych i gości przewodniczący obrad stwierdził wymagane quorum, przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje. W Sesji bierze udział 12 radnych. Nieobecni radni: Zbigniew Chaciński, Benedykt Dubiella, Stanisław Mroziński.
 
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszej Sesji.
Uwag do przedstawionego porządku obrad dzisiejszej Sesji nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu poprzedniej Sesji nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół XXIX Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4
Zgłaszanie interpelacji.
 
Radny Jan Łytkowski interpelował w sprawie naprawy drogi powiatowej w Stążkach przy parku.  Powstało tam zaniżenie. Należy naprawić przepust pod szosą. Wnioskował także o ustawienie w tym miejscu barierek.
Radny Jan Łytkowski wnioskował także o naprawę zaniżenia w szosie w Lubania-Lipiny w pobliżu zabudowań p. Januszewskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Łysek zapytywał - kiedy rozpocznie się budowa ORLIKA.
 
Wójt odpowiedział, że ORLIK ma być oddany do końca listopada 2009 r.
 
Radny Kazimierz Baumgart wnioskował o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie zakrzaczenia szos, a w szczególności na zakrętach do Zalesia Królewskiego.
 
Ad. 5
Wójt Marek Topoliński złożył informację z działalności między Sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Łysek złożył informację z działalności między Sesjami.
Pytań do przedstawionych informacji nie złożono.
 
Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje.
 
Radny Rady Powiatu Adam Gatner  odpowiadając na interpelacje radnych w sprawie utrzymania dróg powiatowych stwierdził, że ma krytyczny stosunek do działalności Zarządu Powiatu Świeckiego w zakresie podstawowej dbałości o drogi powiatowe. Drogi naprawiane będą dopiero w 2010 roku.  Obowiązkiem Zarządu Powiatu Świeckiego jest objechanie wiosenne wszystkich dróg. Poza tym dziwnym trafem część gmin ma większe preferencje. Jest przeciwnikiem aby wyciągać pieniądze od gmin na remont dróg powiatowych.
 
Ad. 7
Wójt Gminy  Marek Topoliński i Skarbnik Gminy Danuta Pik przedstawili informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. (Informacja w załączeniu do protokołu).
Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
 
Ad. 8
Wszystkie projekty uchwał przedstawiane na dzisiejszym posiedzeniu Sesji uzyskały pozytywną opinię Komisji Rady Gminy.
 
Ad. 8 a
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo.
Radny Kazimierz Baumgart stwierdził, że w opisie do studium zniknęły zapisy o terenach rolniczych z możliwością zabudowy.
Radny Kazimierz Baumgart stwierdził, że wzdłuż głównych dróg kolorem brązowym zaznaczone są tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Radny zapytywał jakie to są odległości od drogi 100 m, 500 m czy 1 km.
Wójt stwierdził, ze studium to nie jest prawo miejscowe i plamki na mapie nie określają żadnych metrów.
 
W tym miejscu została ogłoszona przerwa w wyniku przeprowadzonego jednomyślnego głosowania w tej sprawie.
 
Po przerwie inspektor ds. budownictwa UG Emilia Szczepańska wyjaśniła, że tereny przy drogach głównych zaznaczone na brązowo to są tereny rolnicze, które mogą być przeznaczone pod budownictwo lub inne cele. O przeznaczenie tych terenów rolniczych na inne cele w części wnioskowali właściciele gruntów, a w części były one wyznaczone po granicach działek. Strefy te nie są obligatoryjne. Można przesuwać je według potrzeb. Dokument ten nie stanowi podstawy planistyczno-urbanistycznej.
Następnie odszukała w opisie do studium zapisy nt. terenów rolniczych. Na mapie są one zaznaczone m.in. na żółto, brązowo i zielono.
 
Więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/143/09 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo.
 
Ad. 8 b
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny I” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/144/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny I” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 c
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny II” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/145/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny II” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 d
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny III” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/146/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny III” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 e
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stążki” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/147/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stążki” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 f
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo I” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/148/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo I” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 g
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo II” w gminie Świekatowo.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXX/149/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo II” w gminie Świekatowo.
 
Ad. 8 h
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Jania Góra.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/150/09 w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Jania Góra.
 
 
Ad. 8 i
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Szewno, obręb Tuszyny.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/151/09 w sprawie przyjęcia darowizny gruntu położonego w miejscowości Szewno, obręb Tuszyny.
 
Ad. 8 j
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewelina Ledzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/152/09 w sprawie opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie.
 
Ad. 8 k
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Błonie dotyczącego pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Świekatowo dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania wychowanków nie będących mieszkańcami gminy Błonie.
W trakcie dyskusji radni zastanawiali się, co się stanie jak nie przyjmą tej uchwały.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina Błonie może wystąpić na drogę sądową i na pewno wygra, ponieważ takie są przepisy prawa.
Radni uważają, że rodzina ta powinna się przemeldować na teren gminy Błonie, jeżeli faktycznie nie mieszka  na naszym terenie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 6 za, przy 2 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/153/09 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Błonie dotyczącego pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Świekatowo dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania wychowanków nie będących mieszkańcami gminy Błonie.
 
Ad. 8 l
Wójt Gminy Marek Topoliński przedstawił projekt uchwały  w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Świekatowo do tworzącego się stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka”.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/154/09 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Świekatowo do tworzącego się stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka”.
 
Ad. 8 ł
Wójt Gminy Marek Topoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/155/09 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 
Ad. 8 m
Skarbnik Gminy Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Radna Jolanta Stec zapytywała czy drogi na osiedlu AURA  będą w całości modernizowane.
Wójt stwierdził, że projekt  zrobiony jest na wszystkie drogi na osiedlu AURA.
W I etapie planuje się  wykonanie 75 % tych dróg pod warunkiem, że uda się gminie pozyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 
Więcej pytań nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXX/156/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2009 rok.
 
Ad. 9
Radny Władysław Rusnak zapytywał czy do Przedszkola w Świekatowie uczęszczają dzieci zamieszkałe poza nasza gminą.
 
Pani Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak i że urząd jest w trakcie występowania o dotacje od gmin, z których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola.
 
Radny Jerzy Zwiefka wnioskował o wymalowanie pasów na parkingu przy kościele.  Dzięki temu więcej samochodów zmieści się na tym parkingu.
 
Radny Kazmierz Baumgart natomiast uważa, że na ulicy Bohaterów Września  powinny zostać ustawione, np. ozdobne słupki, które oddzielą chodnik dla pieszych od jezdni. Dzięki temu zachowane zostanie bezpieczeństwo pieszych.
 
Ksiądz proboszcz Ryszard Pełech poinformował, że wyraża zgodę na przeznaczenie terenu parafialnego na teren pod rekreację. Musi jeszcze tylko porozmawiać z dzierżawcami i oczywiście wystosować stosowną prośbę do ks. biskupa.
Ponadto przeprowadzane są już rozmowy w sprawie oświetlenia wieży kościoła i alejek przykościelnych.
Poinformował także, że na cmentarzu zostaną ustawione pojemniki na śmieci.
Mówił także o  misjach parafialnych i ewentualnej budowie elektrowni wiatrowej na ziemi plebańskiej.
 
Radny Władysław Rusnak zapytywał kto będzie płacił za wywóz pojemników z cmentarza.
Ks. Pełech odpowiedział, że odpłatność za wywóz pojemników bierze na siebie parafia.
 
Wójt zasygnalizował radnym  konieczność zastanowienia się czy z tej strony wsi podejmować inwestycję dotycząca budowy plaży /przy aptece/, czy może wybudować ścieżkę rowerową nad jeziorem od apteki  do istniejącej plaży. Radny Kazimierz Baumgart uważa, że nad sprawą plaży i budowy ścieżki rowerowej radni muszą zastanowić się na posiedzeniu Komisji.
 
Przewodniczącego Rady Gminy cieszy propozycja współpracy Parafii z Radą Gminy.
 
Radny Jan Łytkowski wnioskował o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie wycięcia krzaków na łuku drogi do Serocka koło p. Burchacza.
Natomiast radny Krzysztof Czajkowski wnioskował o sfrezowanie szosy do Małych Łąk.
 
Radny Rady Powiatu Adam Gatner stwierdził, że zgłosi wszystkie wnioski drogowe do Powiatowego Zarządu Dróg. Uważa, że bezpieczeństwo ludzi jest świętością.
 
 
              Na tym zakończono posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                         Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                     / Stefan Łysek /
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 
 
 
 

Wytworzył: Hanna Tomaszewska (4 listopada 2009)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (4 listopada 2009, 14:36:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij