XXII/04

 Protokół nr XXII/04
 XXII Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 14 grudnia 2004 r.
 w sali narad Urzędu Gminy w godz. od 13:00 do 15:30.I.W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom   przewodniczył:   Lech  Ciechanowski  -  przewodniczący Rady Gminy.
III. Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje.
5.  Informacja wójta  i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych
działaniach między sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b/ ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku
rolnego,
c/ zarządzenia poboru podatku leśnego,
d/ wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,
e/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów,
f/ zwolnienia z podatku od środków transportowych,
g/ ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym
wysypisku odpadów komunalnych,
h/ wysokości dodatku mieszkaniowego,
i/ zmian w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.
Ad. 1
XXII  Sesję  Rady Gminy Świekatowo otworzył  Lech  Ciechanowski  - przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził quorum. W Sesji bierze udział 13 radnych.
Nieobecni radni: Jerzy Zwiefka, który przybył na obrady w punkcie 5 i Janusz Ratkowski.
Ad. 2
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił porządek obrad XXII
Sesji Rady Gminy. Zaproponował aby punkt 8 - wolne wnioski poszerzyć
o zapytania.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
11   za,   przy   braku   głosów   przeciw   i   wstrzymujących   się   przyjęła zaproponowaną zmianę. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Ad. 3
Rada Gminy bez czytania w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania - głosami 12 za, l wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła protokół XXI Sesji Rady Gminy.
Ad. 4
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 5
Informacja wójta M. Topolińskiego z podjętych działań między sesjami: -  w lutym zostanie rozstrzygnięty konkurs o fundusze strukturalne w ramach SPO; mamy złożone trzy wnioski, nastąpił odbiór inwestycji pt. - modernizacja oczyszczalni, wspólnie ze Starostwem Powiatowym złożono akces do Programu LIDER    i    Sektorowego    Programu    Operacyjnego    dla    Obszarów Wiejskich, rozpoczęto budowę chodnika koło p. Galanta, podjęto próbę pozyskania nowego autobusu dla szkół.
Informacja przewodniczącego Rady Gminy L. Ciechanowskiego z podjętych działań między sesjami w załączeniu do protokołu.
Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje nie było.
Ad. 7
Przewodniczący RG L. Ciechanowski przed przystąpieniem do omawiania podatków i opłat lokalnych stwierdził, że zostały one przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Komisje wniosły swoje uwagi
-  propozycje zostały przegłosowane. Wójt M. Topoliński stwierdził, że zaproponowano 3% wzrost podatków i opłat lokalnych, chociaż niektóre stawki zostały ustalone indywidualnie.
Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Klinikowski stwierdził, że komisje przyjęły stawki - chyba, że dzisiaj radni będą mieli inne propozycje i zaproponują zmianę.
Ad. 7 a
Przewodniczący  Rady  Gminy  Lech  Ciechanowski   przedstawił  projekt uchwały nr XXII/112/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
13   za,   l  wstrzymującym  się  i  przy  braku  głosów  przeciw  przyjęła uchwałę nr XXII/112/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ad. 7 b
Przewodniczący obrad L. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr XXII/113/04 w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11  za,  3 wstrzymującymi się i  przy braku  głosów  przeciw  przyjęła uchwałę  nr XXII/113/04 w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Ad. 7 c
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/114/04 w
sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14       za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr XXII/ 114/04 w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego.
Ad. 7 d
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/115/04 w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za,  1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw    przyjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
Ad. 7 e
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/116/04 w
sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
13   za,   przy  braku  głosów  wstrzymujących  się,   l   przeciw  przyjęła uchwałę nr XXII/116/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Ad. 7 f
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/117/04 w
sprawie przyjęcia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
14  za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr  XXII/117/04   w   sprawie   przyjęcia   stawek   podatku   od   środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Ad. 7 g
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/118/04 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr XXII/118/04 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.
Ad. 7 h
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/119/04 w
sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
12 za,  2 wstrzymującymi  się i  przy braku  głosów  przeciw  przyjęła uchwałę nr XXII/119/04 w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego.
 
Ad. 7 i
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr XXII/120/04 w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
14 za,  przy braku głosów    wstrzymujących  się i  przeciw     przyjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Ad. 8
Radny Chaciński podziękował za załatanie dziur w drodze do Szewna. Radny Chaciński wnioskował o wycięcie 4 drzew,  rosnących  na poboczu zakrętu koło p. Brzezińskiej w Świekatowie oraz drzew i krzewów na skrzyżowaniu Szewno -Tuszyny.
Radny Klinikowski  podziękował za  pisemną informację o działaniach
podjętych przez przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Radny Klinikowski zwrócił uwagę, że zostały    uzupełnione strony BIP
Świekatowo.
Radny Klinikowski odnosząc się do oświadczeń majątkowych stwierdził,
że w BIP zostały umieszczone zarówno strony jawne jak i niejawne
oświadczeń, i poprosił o korektę umieszczonych informacji.
Radny Łysek zwrócił uwagę, że przewodniczący RG, który przygotował pisemną wersję informacji o działaniach podjętych między sesjami przedstawił ją w ciągu 3 minut. Natomiast pan Wójt, który przedstawił ustną informację mówił od 13:11 do 13:18.
Radny Olender wnioskował o naprawę drogi w Tuszynach w kierunku p. Buczkowskich oraz drogi od sklepu w kierunku Tuszynek.
Wójt p. Topoliński odpowiadając radnemu Olendrowi stwierdził, że w najbliższym czasie drogi zostaną naprawione.
Wójt odpowiadając radnemu Chacińskiemu stwierdził, że Powiatowy Zarząd Dróg w harmonogramie wycinek ma wyznaczone, m.in. 4 drzewa koło p. Nitki, o których mówił radny.
Jeżeli chodzi o drzewa i krzaki na skrzyżowaniu Szewno - Tuszyny to znajdują się one na gruncie prywatnym.
Wójt stwierdził również, że nie chodzi o to aby jak najszybciej przejść przez sesję.
Radny Łysek stwierdził, ze nie miał na myśli tego aby sesja była maratonem. Radnemu chodzi o konkretne dyskusje.
Radna Rady Powiatu Świeckiego Teresa Szafrańska przedstawiła sytuację Szpitala w Świeciu:
Stwierdziła, że decyzja o restrukturyzacji szpitala podzieliła gminy. Pięć gmin jest przeciw restrukturyzacji - pozostałe za. Przekazanie szpitala spółce, która go przejmuje nastali l lutego 2005 r. Pozostanie mini ZOZ, który zakontraktował usługi na 2005 r. Zakontraktowane usługi są większe niż w 2004 roku. Wszystkie oddziały zostają przeniesione do I segmentu. Od strony pacjenta nic się nie dzieje. Będzie zwolnionych 36 osób. Zwolnienia pracowników, dot. głównie mieszkańców gminy Świecie. Największym problemem jest dług, który pozostał -- 25 min zł. Majątek szpitala, czyli budynki, wyposażenie jest własnością szpitala. Majątek zostanie wydzierżawiony spółce, za co będzie pobierana dzierżawa. Myśli się także o tym aby w szpitalu powstała filia kuchni Domu Pomocy w Gołuszycach.
Radny Chaciński zwrócił się z pytaniem - co z budynkami po wojsku?
Pani Szafrańska stwierdziła, że planowano tam przenieść Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego - złożono wnioski o fundusze strukturalne na przystosowanie pomieszczeń, ale fundusze unijne nie są przeznaczone na remonty pomieszczeń biurowych. Pozyskano fundusze od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale ma tam znaleźć się nie tylko Starostwo Powiatowe. Aby przenieść tam Starostwo - przez 5 lat trzeba wynajmować te pomieszczenia na różną działalność potrzebną mieszkańcom Świecia.
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że padło stwierdzenie - decyzja powiatu podzieliła gminy. Chodziło chyba o powiat. Uzasadnienie uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie restrukturyzacji szpitala było bardzo lakoniczne. Nie mówiła, np. nic o ludziach zwolnionych. Nasza decyzja nie podzieliła Rady Gminy. Jest jedną z mądrzejszych. Uważamy, że tak - trzeba ratować szpital, ale nie za pomocą wszystkich narzędzi, czyli zwolnień pracowników. Poza tym radny stwierdził, że ustawa „203" jest nie do przyjęcia. Radę Gminy podzieliło raczej to - co było napisane w Gazecie Pomorskiej i powinno to być sprostowane. Radny widzi poprawne zachowanie rozsądnej Rady Gminy.

Radna Rady Powiatu Świeckiego Teresa Szafrańska, zabierając głos stwierdziła, że wielu ludzi zastanawia się dlaczego tak późno przeprowadzamy restrukturyzację? Przypomniała, że miała powstać sieć szpitali powiatowych - państwowych do 2002 roku, ale niestety taka sieć nie powstała.
Radny Łysek popiera wypowiedź radnego Mrozińskiego, dot. poprawnego zachowania rozsądnej Rady Gminy.
Poza tym stwierdził, że jeżeli wszystko jest dobrze - merytorycznie przygotowane to sesja przebiega sprawnie, radni dyskutują na temat.
Na tym zakończono posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski


Protokołowała
Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (20 stycznia 2005)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 stycznia 2005, 08:55:32)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:21:13)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1830

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij