XXI/04

Protokół nr XXI/04  
 
 XXI Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 26 listopada 2004 r. w sali narad Urzędu Gminy
  w godz. od 13:00 do 15:45.
 


 
I. W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III. Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.     Interpelacje.
5.     Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.     Odpowiedzi na interpelacje.
7.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia Planów Odnowy Sołectw Gminy Świekatowo,
b/ uchylenia uchwały Rady Gminy,
c/ zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
8.     Wolne wnioski.
9.     Zakończenie.
 
Ad. 1
XXI Sesję Rady Gminy Świekatowo otworzył Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził  quorum.  W Sesji bierze udział 12 radnych..
Nieobecni: radny Zwiefka, który przybył na obrady w punkcie 4, radny Baumgart, który przybył w punkcie 7. Nieobecny – usprawiedliwiony radny Janusz Ratkowski.
 
Ad. 2
Radny Mroziński zaproponował aby w punkcie 3 – przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji odczytać fragment protokołu, dot. opinii Rady Gminy w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności. Rada Gminy wyraziła negatywną opinię w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ. Przypomniał jednocześnie, że sprecyzowana opinia miała zostać przedstawiona radnym.
 
Radny Stefan Łysek zaproponował aby  opinię, która została wysłana do Starostwa załączyć do protokołu poprzedniej Sesji.
 
Po analizie dokumentów XX Sesji Rady Gminy radni odnaleźli pismo do Wicestarosty Powiatu Świeckiego, które zawiera stanowisko Rady Gminy Świekatowo w sprawie   projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Następnie przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski odczytał w wym. pismo, które jest dokładnym odzwierciedleniem ustaleń przyjętych na  Sesji /zgodnie z protokołem Sesji /.
 
Radny Stanisław Mroziński przedstawił wycinek z Gazety Pomorskiej z dnia 15 października br., w którym przewodniczący Rady Gminy Świekatowo informuje o stanowisku Rady Gminy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu działalności, zmieniając intencję Rady. Rada oceniła projekt uchwały Rady Powiatu negatywnie, a w gazecie jest co innego.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski stwierdził, że tekst redakcyjny różni się od zapisów w protokole. W gazecie ujęto tylko fragment wypowiedzi. Poza tym umieszczony tekst nie był autoryzowany.
 
Radny Mroziński stwierdził, że z mocy statutu gminy  przewodniczący Rady Gminy reprezentuje Radę Gminy na zewnątrz. Gazecie zostało przedstawione nie nasze /Rady Gminy/ stanowisko. Radny stwierdził, że przewodniczący inaczej interpretuje negatywną opinię wyrażoną przez Radę Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski stwierdził,  że powiedział, iż Rada Powiatu ma zrobić wszystko  aby poprawić sytuację naszego pacjenta.
 
Radny Łysek zastanawiał się kto udziela informacji do Gazety?  Radnego uderzyła informacja w gazecie, że w Zalesiu Król. są już wykonane przyłącza kanalizacyjne, a w tym czasie jeszcze tego nie robiono.
Jeżeli chodzi o opinię w sprawie uchwały Rady Powiatu to przewodniczący Rady Gminy powinien wysłać stanowisko Rady Gminy w tej sprawie ze swym podpisem i poprosić o sprostowanie informacji, ponieważ w gazecie ewidentnie przedstawiony jest stan, którego Rada nie przyjęła.
 
Radny Łysek złożył wniosek do pkt 5 dzisiejszej Sesji aby przegłosować konieczność sprostowania w prasie informacji, dot. stanowiska Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii nt. uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
 
Za koniecznością sprostowania w.wym. informacji głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy bez czytania głosami  12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła protokół XX Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Radny Łytkowski interpelował w sprawie braku znaku drogowego od strony Janiej Góry,  informującego na jakiego typu skrzyżowanie wjeżdżamy.
 
Radny Łysek poinformował, że nie trzeba prostować informacji w prasie, dot. ilości wykonanych przyłączy kanalizacyjnych, ponieważ wszystkie przyłącza na dzień dzisiejszy wykonano. 
 
Ad. 5
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił informację o ważniejszych działaniach między sesjami:
-         zakończono inwestycję w Zalesiu Król.,
-         odnosząc się do pytań radnych – kto jest odpowiedzialny za udzielanie informacji do prasy stwierdził, że nikt nie ma informacyjnego patentu. Jeżeli redaktor dzwoni do szkoły to nie pyta się wójta czy może rozmawiać z dyrektorem szkoły,
-         złożono wniosek do ARiMR w Toruniu o refundację środków w wysokości 75% z Funduszu SAPARD w związku z zakończeniem budowy kanalizacji w Zalesiu Królewskim,
-         zakończono remont dachu II segmentu  Szkoły w Świekatowie,
-         dokonano wymiany stolarki okiennej w III segmencie Szkoły w Świekatowie,
-         zamontowano część okien w budynku remizy w Świekatowie,
-         wykonane są projekty na budowę drogi w Janiej Górze i w ul. Leśnej oraz stadion gminny w Świekatowie,
-         przystąpiliśmy do Programu LIDER,
-         złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Gospodarki o sfinansowanie dalszej działalności, dot. szkolenia bezrobotnych,
-         złożyliśmy wspólnie z dyrektorami szkół wniosek  o sfinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich  zakupu wyposażenia szkół,
-         złożyliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o kolejne zatrudnienie kilku bezrobotnych,
-         trwa modernizacja oczyszczalni ścieków – zostało m.in. wymienione złoże biologiczne,
-         powstał projekt zagospodarowania  Wodnego Szlaku Wdy. W tym projekcie ujęte są pola biwakowe nad jeziorami w miejscowościach: Świekatowo, Szewno, Zalesie Królewskie. W związku z tym , że  w m. Szewno i m. Zalesie Król. nie jest uregulowany prawnie status gruntu pod uwagę można wziąć tylko pole biwakowe nad jeziorem w Świekatowie,
-         został otwarty Posterunek Energetyczny  w Pruszczu,
-         od 2005 roku w GCI będzie przyjmował doradca zawodowy opłacany przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski złożył informację z reprezentowania Rady w okresie między sesjami:
-         informacja przekazana przez Urząd Skarbowy w Świeciu nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników UG /informacja w załączeniu do protokołu/,
-         18.10.04 r. Mrocza – udział  w spotkaniu „Europa Nasz Wspólny Dom”, na którym poruszano problemy, dot. planów pomocowych,
-         udział w spotkaniu z sołtysami gminy Świekatowo,
-         udział w spotkaniu z pracownikami socjalnymi.  
 
Radny Łysek zwrócił  uwagę, że już niejednokrotnie prosił o to aby informacja wójta i przewodniczącego RG była przedstawiona radnym w formie pisemnej.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że w statucie gminy nie jest określone w jakiej formie – pisemnej czy ustnej ma być przedstawiona informacja o działalności wójta i przewodniczącego Rady Gminy.
 
Radny Mroziński poparł radnego Łyska i stwierdził, że on także niejednokrotnie prosił o pisemne przedstawianie kalendarium wójta i kalendarium przewodniczącego RG.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że wspólnie z radnym Łyskiem i radnym Mrozińskim  pracował nad kształtem statutu gminy i nie określono w jakiej formie ma być przedstawiana informacja wójta i przewodniczącego RG o działalności między sesjami.
 
Radny Łysek stwierdził, że brakuje dobrej woli. Chodzi tylko o usprawnienie pracy Rady Gminy.
 
 
 
Ad. 6
Wójt p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Łytkowskiego stwierdził, że przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.
 
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr XXI/109/04 w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Sołectw Gminy Świekatowo.
Stwierdził, że plany zostały przygotowane przez sołectwa, zaakceptowane przez zebrania wiejskie. Konsultowane były z dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich p. Szymańskim. Sołtysi przed przystąpieniem do sporządzania planów odbyli szkolenia, m.in. w Lnianie, Przysieku.
 
Wójt p. Topoliński zaproponował przyjęcie planów wypracowanych przez sołectwa. Stwierdził, że materiał ten będzie jednym z załączników do ewentualnego wniosku o środki pomocowe. W chwili obecnej nie ma jeszcze informacji na jakie cele można składać wnioski.
W trakcie omawiania projektu budżetu gminy na 2005 rok Rada Gminy podejmie decyzję kiedy i jakie sołectwa będą korzystać ze źródeł Sektorowego Programy Operacyjnego, dot. odnowy wsi.
 
Radny Łysek zwrócił uwagę, że nie mamy Gminnego Domu Kultury. W Planie Odnowy Wsi Zalesie Król. mamy zaplanowane działanie: utworzenie Izby Regionalnej, dokumentującej tradycję i historię całej gminy i właśnie ta Izba Regionalna mogłaby pełnić rolę domu kultury tym bardziej, że zaplecze już istnieje, które mogłoby być wykorzystane przez całą gminę.
Radny  orientował się w innych gminach jak przebiegały prace nad tworzeniem Planów Odnowy Wsi. Część gmin zaktywizowała sołectwa i pomagała w przygotowaniu planów, a niektóre pozostawiły tę pracę sołtysom.
Dzisiaj plany opiniujemy, a konkretne decyzje,  które zadania mają być priorytetowe podejmiemy przy omawianiu projektu budżetu gminy na 2005 rok.
Radnemu podoba się także propozycja zakupu komputera z dostępem do internetu dla świetlicy w Stążkach. Zastanawiał się czy na zakup komputera dla Stążek, a także innych miejscowości nie można byłoby wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego na poszerzenie dostępu do informacji na bazie Zintegrowanego Programu Operacyjnego, dot. ogólnego dostępu do internetu.
 
Przewodniczący RG poinformował, że Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świekatowie stara się o pozyskanie 8 używanych komputerów z Holandii dla świetlicy w Stążkach.
 
Wójt p. Topoliński przypomniał, że w naszej gminie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji i z dostępem do informacji nie jest źle.
 
Radny Mroziński zwrócił się z pytaniem czy p. wójt robił wstępna kalkulację kosztów, dot. realizacji proponowanych planów na 2004-2006.
 
Wójt M. Topoliński stwierdził, że plany zawierają marzenia mieszkańców. Na tym etapie nie można warunkować tych życzeń – dopiero przy konstruowaniu budżetu Rada będzie precyzować priorytety.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Greca stwierdził, że plany zostały opracowane w sołectwach i są to wizje, marzenia mieszkańców, dot. ich miejscowości.
 
Radny Mroziński stwierdził, że oceniając plany Rada Gminy powinna wziąć pod uwagę możliwości finansowe gminy.
 
Radny Chaciński poinformował, że mieszkańcy Szewna chcieliby mieć w swej miejscowości  plażę z prawdziwego zdarzenia – wg radnego jest to inwestycja na kwotę około 10.000 zł. Marzeniem  mieszkańców jest także budowa świetlicy i boiska sportowego. Radny nadmienił, że budowa świetlicy wiejskiej jest zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym.
 
Radny Klinikowski stwierdził – radny Chaciński uważa, że wg niego będzie to kosztowało tyle ... i właśnie w tym jest problem, że radni nie wiedzą ile te inwestycje zawarte w planach będą kosztować.
 
Radny Główczewski poinformował, że Rady Sołeckie finansują niektóre drobne inwestycje ze swoich budżetów.
 
Radny Mroziński uważa, że najpierw należy oszacować, ocenić swoje możliwości finansowe, a później robić plany – tak jak to robią, np. rolnicy.
 
Wójt  stwierdził, że na tym etapie powinniśmy myśleć na poziomie strategii rozwoju, a nie na etapie kalkulacji.
 
Karol Sznajdrowski poinformował, że każdy radny otrzymał informację  z jakich elementów składa się Plan Odnowy Wsi, a z jakich wniosek.
 
Radny Mroziński zwrócił się do wójta z pytaniem – czy wójt  robił próbę wyceny przedstawionych planów?
 
Wójt M. Topoliński poinformował, że wspólnie z sołtysami ustalona została wstępna lista zadań, które miałyby być realizowane w 2005 roku:
 
 
1.     Świekatowo:
-         adaptacja budynku remizy /piętra/ na świetlicę wiejską;  inwestycja 
    finansowana, m.in. z Sektorowego Programu Operacyjnego,
-         ośrodek zdrowia – wymiana okien; budżet gminy,
-         remont budynku szkoły; budżet gminy,
-         projekt turystycznego zagospodarowania plaży; budżet gminy,
-         stadion sportowy; budżet gminy.
2.     Jania Góra:
-         odnowienie elewacji na budynku świetlicy; budżet gminy,
-         droga asfaltowa,
-         rozbiórka budynku gospodarczego.
3.     Zalesie Królewskie:
-         chodnik  w sołectwie; budżet gminy, Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.
4.     Szewno:
-         boisko sportowe; SPO.
5.     Stążki:
-         wyposażenie świetlicy; SPO.
6.     Tuszyny:
-         projekt sali gimnastycznej; budżet gminy.
7.     Lubania Lipiny:
-         zakup sprzętu AGD do świetlicy i budowa placu zabaw przy świetlicy;
     Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
8.     Małe Łąkie:
-         dokończenie remontu świetlicy; budżet gminy,
9.     Lipienica:
-         kanalizacja sanitarna; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
     Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
-    remont przystanku kolejowego; budżet gminy.
 
Po dyskusji przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad uchwałą.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za,   2 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XXI/109/04 w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Sołectw Gminy Świekatowo.
 
Ad. 7 b
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr XXI/110/04 w sprawie uchylenia  uchwały Rady Gminy – dotyczy regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświaty gminy Świekatowo. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadomił   przewodniczącego RG o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności naszej uchwały z powodu niezgodności z prawem zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zgadzając się z przedstawionymi w piśmie uwagami postanowiono uchylić w.wym. uchwałę i przygotować nową.
 
Wójt p. Topoliński zabierając głos stwierdził, że nasza uchwała jest bardzo liberalna. Tak jak zwrócił nam uwagę Wojewoda – prawo zabrania nam umieszczać poza ustawowe zapisy.
 
Radca Prawny p. Sobiecki przedstawił Radzie uwagi przedstawione przez Wojewodę /kserokopia pisma w załączeniu/.
 
Wójt p. Topoliński zabierając głos poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski prześle do gmin wzorcowy regulamin i na jego podstawie w porozumieniu ze związkami zawodowymi opracujemy ten dokument.
 
Radny Łysek zwrócił uwagę, że gdyby przewodniczący RG dostarczył radnym kserokopię pisma Wojewody szybciej i łatwiej przeszlibyśmy  przez ten temat.
 
Po dyskusji przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad uchwałą.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za, 2 wstrzymującymi się i przy 1 głosie przeciwnym przyjęła uchwałę nr XXI/110/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy.
 
Ad. 7 c
Skarbnik Gminy p. D.Pik przedstawiła projekt uchwały nr XXI/111/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Po wyjaśnieniach wątpliwości przeprowadzono głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr XXI/111/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 
 
Ad. 8
Radny Mroziński nawiązując do uchwały w sprawie uchylenia uchwały, dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli stwierdził, że często pada określenie „my” – dot. to chyba osób, które przygotowały ten regulamin, ponieważ radny nie czuje się za niego odpowiedzialny.
Radny Mroziński interesował się także ilością uchwał, które Rada Gminy Świekatowo przyjęła, a później z różnych przyczyn uchylała.
 
Sekretarz Gminy M. Schroder poinformował, że w tej kadencji Rada Gminy przyjęła 111 uchwał i uchyliła 3 własne uchwały.
 
Radny S. Łysek uważa, że prowadzenie sesji oraz przekazywanie radnym informacji   powinno odbywać się w sposób przemyślany.
 
Radca Prawny p. Sobiecki poinformował radnych, że  Rada Gminy może przyjąć  uchwałę proceduralną określającą sposób prowadzenia Sesji i przesyłanie informacji radnym.
 
Radny Jacek Klinikowski złożył wniosek aby informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o podejmowanych działaniach między sesjami była przygotowana na piśmie i wysyłana radnym z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Informacje uzupełniane byłyby ustnie podczas obrad.
 
Radny Mroziński przypomniał, że już kilkakrotnie proponował aby stworzyć kalendarium wójta i przewodniczącego Rady Gminy.
 
Wójt M. Topoliński stwierdził, że funkcjonują dwa niezależnie organy gminy, tj. wójt i rada gminy.
Wójt jest wybierany przez społeczeństwo i odpowiada przed społeczeństwem podobnie jak rada gminy.
Wójt M. Topoliński – „nie życzę sobie, żeby ktoś paluszkiem pokazywał, co mam robić”.
 
Radny Łysek stwierdził, że prosił o pisemną informację wójta i przewodniczącego RG o działaniach podjętych pomiędzy sesjami  aby skrócić pracę Rady Gminy – to jest tylko dobra wola tych osób.
 
Radny Klinikowski wycofał osobę wójta ze swego wniosku.
 
Radny Klinikowski wycofał swój wniosek, dot. przygotowywania informacji przewodniczącego RG o swej działalności między sesjami na piśmie.
 
Wiceprzewodniczący RG p. Greca uważa, że wypowiedzi kolegów radnych to jest „czepianie się”. Wiceprzewodniczący RG stwierdził, że jest emerytem i ma dużo czasu. Dużo jeździ po gminie rozmawia z mieszkańcami i wszyscy chwalą wójta za to co robi. Często przebywa też w Urzędzie Gminy i nie zauważył aby pracownicy pili kawę czy jedli ciasto. Każdy ma swoją pracę.
 
Radny Chacinski uważa, że tu nikt nikomu na złość nie robi i uważa , że brudy powinno prać się we własnym gronie.
 
Konrad Kujawa – służby komunalne - poruszył problem dojazdu do pompowni kanalizacyjnych. Stwierdził, że w związku z koniecznością ich czyszczenia dojazd do nich powinien być dogodny i powinny one być usytuowane przy drogach powiatowych.
 
Na tym zakończono posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                         / Lech Ciechanowski /
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 
 
 
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (27 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (27 grudnia 2004, 09:08:28)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (23 września 2005, 09:43:52)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2060

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij