XX/04

Protokół nr XX/04
 XX Sesji Rady Gminy Świekatowo
  odbytej 13 października 2004 r. w sali narad Urzędu Gminy
 w godz. 13:00 do 16:00.I. W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej  listy obecności.
II. Obradom przewodniczył:  Lech Ciechanowski przewodniczący Rady Gminy.
III. Porządek obrad:
 
1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje.
5. Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych działaniach między sesjami.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności,
b/ uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Świekatowo,
c/ przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświaty gminy Świekatowo,
d/ zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych, e/ przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.
Ad. l
XX Sesję Rady Gminy Świekatowo otworzył Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził quorum. W Sesji bierze udział 15 radnych.
W tym miejscu wójt p. Topoliński i przewodniczący RG p, Ciechanowski wręczyli nominację na wyższy stopień nauczycielski - nauczyciela mianowanego ks. Stefanowi Adrich.
Ad. 2
Radny Stanisław Mroziński zgłosił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad dzisiejszej Sesji. Uważa, że opinia w sprawie uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności nie powinna mieć formy uchwały Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy jest poważnym dokumentem wykonawczym.
Sekretarz Gminy p. Schroder stwierdził, że Starostwo Powiatowe prosiło o podjęcie uchwały. Dodał, że Rada Gminy wyraża swą opinie w różnych formach - uchwał, apeli, opinii.
Wicestarosta Powiatu Świeckiego p. Barbara Studzińska stwierdziła, że dokonując przekształcenia SP ZOZ w Świeciu Rada Powiatu ma ustawowy obowiązek zasięgnąć opinię, m.in. Rad Gmin, a w jakiej formie opinia zostanie podjęta zależy od statutu gminy.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie propozycję radnego Stanisława Mrozińskiego, dot. zmiany porządku obrad w sprawie wyrażenia opinii do uchwały Rady Powiatu Świeckiego, a nie podejmowania uchwały w sprawie uchwały Rady Powiatu Świeckiego.
Za propozycją radnego Mrozińskiego  głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący RG przedstawił zmieniony porządek obrad:
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum. Punkt został zrealizowany.
2.           Przyjęcie porządku obrad.
3.           Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.           Interpelacje.
5.           Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych  działaniach
między sesjami.
6.           Odpowiedzi na interpelacje.
7.           Wyrażenie   opinii   w   sprawie   uchwały   Rady   Powiatu   Świeckiego   w   sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego jego działalności.
8.           Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla
Gminy Świekatowo,
b/   przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświaty gminy Świekatowo,
c/ zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych, oY przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.   Wolne wnioski
10.Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego - zmienionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3
Za przyjęciem protokołu poprzedniej Sesji głosowało 14 radnych, l radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciw nie było.
Protokół XIX Sesji Rady Gminy został przyjęty.
Ad. 4
Radny Zbigniew Chaciński interpelował w sprawie usunięcia wzniesienia na szosie przy ulicy Wojska Polskiego w Świekatowie.
Ad. 5
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił informację o ważniejszych działaniach między sesjami:
-         przyjęto zarządzenie w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2005 rok,
-         przyjęto zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok,
-         udział w Kongresie Gmin Wiejskich, na którym omawiano sprawy, dot. oświaty, planów zagospodarowania przestrzennego,
-         odbyły się Dożynki Gminne oraz uroczystości patriotyczne związane  z 65 rocznicą wybuchu II wojny światowej,
-         odbył się w Świekatowie wojewódzki wyścig kolarski,
-         trwa remont budynku szkoły w Świekatowie /wymiana stolarki okiennej - i segment i wymiana dach - II segment/,
-         w najbliższym czasie nastąpi odbiór inwestycji pn. Kanalizacja w Zalesia
Królewskim,
-         zakończyliśmy roboty publiczne,
-         odbył się zjazd delegatów Związku Gmin Dorzecza Wdy w Czarnej Wodzie, na którym, m.in. omawiano i weryfikowano   plany zagospodarowania szlaku Wdy,
-         przystąpiliśmy do programu LIDER  Sektorowego Programu Operacyjnego, dot. bezrobotnych ich szkolenia, przewartościowania i przekwalifikowania do innej pracy.
Przewodniczący RG p. Ciechanowski    złożył informację z reprezentowania Rady w okresie między sesjami;
-         spotkanie z dyrektorami z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
-         udział w obchodach rocznicowych 3 września 2004 roku,
-         udział w dożynkach gminnych,
-         udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Świekatowo,
-         udział w szkolenia, dot. polityki regionalnej w UE,
-          udział w V Kongresie Gmin Wiejskich.
-          Radny Stefan Łysek zwrócił uwagę, że informacje p. wójta i p. przewodniczącego RG są ciekawe, ale radni już kilkakrotnie prosili aby przedstawić je w formie pisemnej.
Ad. 6
Wójt p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Chacińskiego stwierdził, że drogi powiatowe jest to stały problem. W latach 2007-2009 planuje się przebudowę dróg w naszej gminie, ale pomimo to problem poruszony przez radnego Chacińskiego zgłosi w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Ad. 7
r
Przewodniczący RG p. Ciechanowski poinformował, że Starostwo Powiatowe w Swieciu przedstawiło Radzie Gminy Świekatowo projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Swieciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Wicestarosta Powiatu Świeckiego p. Barbara Studzińska zabierając głos powiedziała, że Rada Powiatu Świeckiego jest w trudnym momencie podjęcia decyzji, dot. szpitala. Szczególny niepokój wzbudzają doniesienia prasowe o partnerze, którego wybraliśmy do prowadzenia szpitala. Starostwu Powiatowemu jak i Radzie Powiatu partner - firma Know How ze Szczecina wydaje się wiarygodny z doświadczeniem. Większość gmin zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie z wyjątkiem gminy Pruszcz, Bukowiec i Świecie. Sami pracownicy szpitala wyszukują argumenty przeciwko Firmie Know-How. Wiąże się to z obawą o utratę pracy, o wprowadzenie nowych porządków. Poza tym w szpitalu działają silne organizacje związkowe. Może pojawić się w Swieciu problem bezrobocia strukturalnego. Musimy starć się aby utrzymać duży zakład pracy. Powiat przystąpi do Spółki, którą założy Firma Know How. Powiat będzie dysponował kapitałem mniejszościowym w Spółce , będzie posiadał 49 % udziałów, partner - 51 % udziałów. Starostwu zależy na zmianie jakości zarządzania. Firma Know How jest w trakcie rejestracji Spółki w Sądzie i później w Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że Komisje RG na wspólnym posiedzeniu negatywnie zaopiniowało projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Swieciu polegającego na jego ograniczeniu. Komisje są zaniepokojone ograniczeniem świadczeń, jakością usług oraz możliwością wyprowadzenia przez obcą firmę majątku szpitala.
Wicestarosta p. Studzińska stwierdziła, że majątek szpitala nie będzie prywatyzowany i właścicielem majątku jest powiat. Prywatyzowana jest sfera usług.
Radny Klinikowski zwrócił się z pytaniem jaki majątek wnosi do Spółki Firma Know How.
Wicestarosta Studzińska stwierdziła, że Know How daje wiedzę, umiejętność zarządzania. Majątek szpitala Powiat odpłatnie wydzierżawi.
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że   Rady Gminy nie interesują fakty prasowe. Powiat podejmie decyzję i my ją szanujemy. Nam zależy na tym aby szpital utrzymać. Do czego jest Starostwu potrzebna opinia Rad Gmin?
Wicestarosta B. Studzińska stwierdziła, że przeprowadzenie konsultacji w omawianej sprawie jest to wymóg formalny. Nie jest  obojętne czy to będzie opinia pozytywna czy negatywna. Jeżeli będzie pozytywna to wzrasta pewność, że Rada Powiatu robi dobrze. Rada Powiatu proponuje radykalny program restrukturyzacji, gdyż tak dłużej nie może być.
Radny S. Mroziński stwierdził, że Rada Gminy nie neguje restrukturyzacji szpitala proponowanej przez Radę Powiatu. Negujemy to - co dzieje się w służbie zdrowia w kraju.
Radna Rady Powiatu Świeckiego p. Teresa Szafrańska stwierdziła, że należy pamiętać, że prób ratowania szpitala było wiele. Jedną z nich było zaciągnięcie przez Powiat kredytu i pokrycie długów szpitala. Powiat spłaca ten kredyt do dzisiaj, a długi pomimo to narosły ponownie. Trzeba zrobić coś innego. Gmina Świecie protestuje, ponieważ grozi jej bezrobocie.
Wicestarosta   B. Studzińska stwierdziła, że redukcja zatrudnienia nastąpi, ale miejsca pracy dla pozostałych zostaną. Na pewno nastąpi zmiana organizacji pracy szpitala - mniejsza powierzchnia, mniejsza ilość ludzi, większa dyscyplina.
Radny Stefan Łysek zastanawiał się dlaczego tak późno Powiat zdecydował się na przerwanie istniejącej sytuacji. Trudno się dziwić pracownikom szpitala, że walczą o swoje miejsca pracy. Trudno jest podejmować decyzję w którąkolwiek stronę. Radni Gminy Świekatowo chcą aby szpital był i mieszkańcy byli dobrze obsługiwani.
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że należy wskazać obszary restrukturyzacji, które gmina poprze, ponieważ należy ratować szpital, a z drugiej strony należy wyspecyfikować te obszary z którymi nie możemy się zgodzić.
Wicestarosta p. Studzińska stwierdziła, że pozostanie mały Samodzielny Publiczny ZOZ: bank krwi, poradnia reumatologiczna, poradnia anatomopatologiczna, poradnia histopatologiczna, pracownia EKG. Dzięki temu dajemy możliwość skorzystania z pieniędzy publicznych, które mogą być przeznaczone, m.in. na pokrycie długu szpitala. Pozostałe komórki organizacyjne przejdą do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez spółkę Nowy Szpital Sp. z.o.o.. Przewodniczący obrad stwierdził, że u nas jest prywatny gabinet lekarski i jakoś się udało.
Radny Chaciński interesował się wynagrodzeniem poprzednich dyrektorów szpitala i jak zostali rozliczeni ze swych obowiązków.
Radny Chaciński uważa, że taka reorganizacja to nie wyjście z sytuacji. Cały bałagan jest w sferach rządzących.
Radny   Łysek   zaproponował   aby   upoważnić   do   zredagowania   opinii   w   sprawie reorganizacji szpitala p. wójta, p. Mrozińskiego i p. przewodniczącego RG. Wnioskował aby podkreślić w opinii dobre i złe strony reorganizacji.
Radny Mroziński wnioskował o wykreślenie go z tej trójki. Radny Łysek w takiej sytuacji wycofał swój wniosek.
Radca Prawny p. Sobiecki stwierdził, że w Tucholi kilka lat temu szpital był w podobny sposób reorganizowany i w tej chwili odnosi sukcesy.
Radny Rydzkowski zwrócił się z pytaniem - dlaczego Powiat ma mniejszy udział w spółce.
Wicestarosta Powiatu Świeckiego p. Studzińska stwierdziła, że decyzje strategiczne ma podejmować spółka, a Powiat zajmie się sprawami majątkowymi. Odnosząc się do wynagrodzenia dyrektorów pani Wicestarosta stwierdziła, że otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący RG zwrócił się z pytaniem czy RG podtrzymuje swą propozycję, dot. negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Radny Mroziński zwrócił uwagę, że wolą Rady jest aby cząstkowe zapisy były pozytywne, a niektóre negatywne.
Przewodniczący obrad poprosił radnego Mrozińskiego o sprecyzowanie swojego wniosku.
Radny Rydzkowski stanowczo jest przeciwny likwidacji publicznego szpitala. Radny Chaciński zastanawiał się dlaczego pewne usługi są wysoko wycenione.Przewodniczący RG poprosił radnego Mrozińskiego o sprecyzowanie swojego wniosku w przeciwnym wypadku Rada będzie głosowała propozycje Komisji Rady Gminy. Przewodniczący obrad przedstawił procedurę głosowania:
-         kto jest za negatywną opinią,
-         kto jest za pozytywna opinią,
-         kto wstrzymuje się od głosowania. Albo głosujemy za albo przeciw.
Radny Mroziński przypomniał, że przecież padł wniosek o złagodzenie opinii wyrażonej przez Komisje Rady Gminy.
Wójt p. Topoliński zabierając głos stwierdził, że rozumie, iż Rada jest za tym aby zrobić coś, żeby szpital funkcjonował.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby upoważnić p. Wójta do opracowania złagodzonej opinii o przedmiocie restrukturyzacji, wychwytując jej pozytywne skutki. Np. Rada Gminy Świekatowo wyraża negatywną opinię w sprawie przekształcenia szpitala, ale nie traci z poia widzenia pozytywnych działań Starostwa w ratowaniu szpitala.
Radny Mroziński stwierdził, że w jednym zdaniu nie da się tej opinii ująć. Musi być wstęp, uzasadnienie.
Radca prawny zaproponował projekt zapisu, który zostanie po sesji rozszerzony: Rada Gminy widzi dobrą wolę Powiatu w ratowaniu szpitala, ale dostrzega także zagrożenia dla dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców naszej gminy.
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem - czy taka może być propozycja opinii.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym głosami: 10 za, 4 wstrzymującymi się i przy l głosie przeciw przyjęła przedstawioną przez radcę prawnego propozycję opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Swieciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Ad. 8 a
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XX/105/04 w sprawie uchwalenia programu  ochrony   środowiska  wraz   z  planem   gospodarki   odpadami   dla  Gminy Świekatowo.
Przewodniczący Komisji p. Klinikowski poinformował, że Komisje RG zapoznały się z uchwałą. Wskazały błędy stylistyczne, matematyczne, rzeczowe, które należy poprawić anastępnie pozytywnie zaopiniowały w.wym. projekt uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym Rada Gminy głosami 14 za, przy jednym głosie wstrzymujących się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Świekatowo.
Ad. 8 b
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XX/106/04 w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświaty gminy Świekatowo.
Poinformował, że uwagi, dot. błędów stylistycznych zostały usunięte.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowała przez Komisje Rady Gminy.
Wym. uchwała uzyskała także pozytywna opinię ZNP O/Świekatowo.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, l wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświaty gminy Świekatowo.
Ad. 8 c
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XX/107/04 w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Gminy. Komisje wyraziły zadowolenie z faktu uporządkowania numeracji naszych dróg.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Ad. 8 d
Sekretarz Gminy p. Marian Schroder   przedstawił projekt uchwały nr XX/108/04 w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały w.wym. projekt.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. 9
Radny Chaciński złożył informację z działalności Klubu Fala II Szewno.
Radny Mroziński stwierdził, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Swiekatowo nie jest aktualizowany i są duże zaległości np. w informacji dot. pracy Rady Gminy. Wójt p. Topoliński stwierdził, że następna Sesja będzie poświęcona  - Planom Odnowy Wsi.
Radny Łytkowski zwrócił się z pytaniem czy EL NET będzie kładł swoje przewody do ziemi.
Wójt p. Topoliński odpowiadając radnemu Łytkowskiemu   stwierdził, że jak EL NET przyśle informację, dot. przebudowy linii telefonicznej - zostanie ona niezwłocznie przedstawiona.
Na tym zakończono posiedzenie XX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
 Lech Ciechanowski


Protokołowała
Hanna Tomaszewska

Protokół nr XX/2004 (70kB) plik


Wytworzył: karol sznajdrowski (21 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (21 grudnia 2004, 10:01:34)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (23 września 2005, 09:42:57)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2093

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij