XIX/04

Protokół nr XIX/04

XIX Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej 30 sierpnia 2004 r. w sali narad Urzędu Gminy
w godz. 13:00 do 16:30.I. W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy
obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski - przewodniczący
Rady Gminy,
III. Porządek obrad:
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje.
5.  Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7.   Wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
a/ zgłaszanie kandydatów,
b/ wybór komisji skrutacyjnej, c/ głosowanie tajne.
8.    Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
9.     Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 rok oraz I i II kwartał 2004 r.
10.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia projektu flagi gminy,
b/ zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku,
c/ warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu  ich  pobierania, oraz ustalenia zakresu świadczeń i wydatków na pokrycie kosztów pogrzebowych,
d/ uchylenia uchwały,
e/zmiany uchwały,
f/ wydzierżawienia łotcatu użytkowego,
g/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na modernizację  oczyszczalni  ścieków  w  Świekatowie  oraz  systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zagrodowej na terenie gminy Świekatowo,
h/ zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
11. Wolne wnioski i zapytania,
12.  Zakończenie.
Ad. l
XIX Sesję  Rady Gminy  Świekatowo otworzył  Lech  Ciechanowski  -
przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził obecność 12
radnych na 15.
Nieobecni radni: Kazimierz Baumgart, Zbigniew Chaciński, Marek Olender.
Radny Kazimierz Baumgart przybył na obrady w punkcie 7. Od tego momentu w Sesji bierze udział 13 radnych.   Rady Stefan Łysek opuścił obrady Sesji w punkcie 10 l od tego momentu w Sesji bierze udział 12 radnych.
Ad. 2
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy.
Zmian do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.
Ad. 3
Za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji głosowało li radnych, l radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciw nie było. Protokół poprzedniej sesji został przyjęty.
Ad. 4
Radny Stefan Łysek zwrócił się z pytaniem, dot. sposobu przyłączenia się do kanallzagi mieszkańców Zalesia Królewskiego. Czy przyłącza będą doprowadzone do domów, czy do studzienek, a następnie każdy mieszkaniec sam będzie musiał doprowadzić przyłącze do swej posesji?
Radny Stefan Łysek zwrócił się z pytaniem - czy przewodniczący Rady Gminy upoważnił wójta gminy do dysponowania jakąś kwotą pieniędzy bez zgody Rady Gminy?
Radny Kazimierz Rydzkowski zwrócił się z pytaniem czy rolnicy, których płody rolne ucierpiały w trakcie gradobicia mogą starać się o pomoc finansową?
Ad. 5
Wójt Marek Topoliński przedstawił informację o ważniejszych działaniach między sesjami:
-         przyjęto delegację z UMK w Toruniu, która interesowała się wykorzystaniem energii odnawialnej w kotłowni na słomę,
-         złożyliśmy wniosek o dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego dla Obszarów Wiejskich,
-         zakupiono 6 kompletów do segregacji odpadów do zbiórki selektywnej,
-         rozstrzygnięty został przetarg na remont II segmentu budynku szkoły w Świekatowie
-         w 80% została wykonana inwestycja - budowa kanalizacji w Zalesiu Królewskim,
-         przeprowadzono remonty w szkołach^
-         rozpatrzono protest handlowców w Świekatowie, dot. nie wydawania pozwoleń na powstawanie nowych sklepów,
-         Powiatowy Zarząd Dróg  pozytywnie    rozpatrzył wniosek sołectwa Lubania Lipiny o wprowadzenie ograniczenia prędkości,
-         5.09.br. odbędą si^ dożynki gminne oraz obchody 65-tej rocznicy napaści Niemiec na Swiekatowo,
-         złożyliśmy akces do Inicjatywy Wspólnotowej Europejskiego Funduszu Społecznego - pomoc bezrobotnym,
-         mamy   zamiar   zlecić   firmie   windykacyjnej   ściągnięcie   zaległych należności za wodę i ścieki.
W tym miejscu przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski i wójt gminy p. Topoliński podziękowali dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p, Mrozińskiemu za wkład pracy na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Gminy w związku z jego rezygnacją z pełnienia tej funkcji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że:
-         uczestniczył w spotkaniu sołtysów,
-         uczestniczył w posiedzeniu  Komisji Gospodarczej i w posiedzeniu Komisji wspólnych RG,
-         uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Wydziału Rolnictwa K-P UW p. Szymańskim,
-         kontaktował się z radnymi i wyborcami,
-         odpowiedział na pismo radnego Łyska.
Ad, 6
Wójt   p.   Topoiiński   odpowiadając   na   interpelację   radnego   Łyska stwierdził, że zgodnie z projektem mieszkańcy będą podłączać się   do studzienek.
Wójt p. Topoiiński odpowiadając na interpelację radnego Rydzkowskiego stwierdził, że stan klęski żywiołowej ustala wojewoda w porozumieniu z premierem.Taka sytuacja nie zaistniała. Możemy ewentualnie rozpatrywać wnioski indywidualne, dot. np, odroczenia płatności podatku. Trudno jest ustalić uszczerbek gradobicia. Nie chcemy robić precedensu.
Przewodniczący RG p. Ciechanowski odpowiadając na zapytanie radnego Łyska stwierdził, że podpisywał dokumenty, które są w kompetencji przewodniczącego RG, np. delegacje wyjazdów służbowych. W tej chwili nie przypomina sobie aby upoważniał wójta bez informowania Rady Gminy do dysponowania jakąś kwota pieniężną.
W tym miejscu przewodniczący RG p. Ciechanowski poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej aby informował go o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
Ad. 7 a
Radny Bernard Główczewski zgłosił na stanowisko wiceprzewodniczącego radnego Zenona Grece. Stwierdził, że p. Greca pełnił już tę funkcją. Jest także najstarszym radnym.
Zenon  Greca  wyraził  zgodę kandydować Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Ad. 7 b
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
Radny Rusnak zgłosił Bernarda Główczewskiego.
Radny Główczewski zgłosił Lecha Wesołowskiego.
Radny Ratkowski zgłosił Władysława Rusnaka.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę brać udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Za wym. składem Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym było 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania.
W tym miejscu wójt poinformował, że ukradziono komputery z GCI.
Radnego Mrozińskiego interesowała kwestia ubezpieczenia komputerów w GCI - czy były ubezpieczone do wartości odtworzeniowej, czy procentowo do wartości.
Wójt poinformował, że były ubezpieczone do wartości odtworzeniowej i to co straciliśmy odkupimy.
Radny Łysek zabierając głos stwierdził, że p. Mroziński zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego pomimo, że Rada Gminy udzieliła mu wotum zaufania. Radny widziałby aby nasza Rada była aktywniejsza z nowymi tematami, z mini prezydium Rady. Zwrócił się z pytaniem do kandydata na wiceprzewodniczącego p. Grecy jak widzi dalsze funkcjonowanie Rady Gminy? Dodał, że jeżeli będzie to funkcja honorowa to jest jak najbardziej za, a jeżeli kreatywna to się zastanowi nad głosowaniem.
Wrócił również do sprawy zwoływania Sesji Rady Gminy. Radny przypomniał, że prosił o przełożenie terminu lub godziny rozpoczęcia Sesji, która była zwołana na 29 czerwca. Wolą Rady było, że Sesja odbyła się w tym terminie.
Radny Zenon Greca zabierając głos stwierdził, że był już kilka lat wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Będzie dążył do zgody i nic złego nie może się stać.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Statutowa zawęziła, tzw. prezydium do przewodniczącego RG i wiceprzewodniczącego RG. Pan Greca szereg lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.  Darzy p. Grece zaufaniem.
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że wyczuł w wypowiedzi p. Grecy, że do tej pory był chaos - to nie prawda. Mamy demokrację i po prostu ścierały się na forum Rady różne poglądy. Jednak przez ostatni rok poglądy p. Mrozińskiego i przewodniczącego RG nie zbliżyły się,
Ad. 7 c
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego.
Radny Mroziński zgłosił wątpliwości do sposobu głosowania. Zwrócił się z pytaniem - czy jeżeli ktoś będzie chciał wstrzymać się od głosowania to nie ma wypełniać kratki?
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Wesołowski poinformował o możliwości głosowania:
Jeżeli radny chce wstrzymać się od głosowania to nie pisze nic. Jeżeli radny jest przeciwny to pisze „NIE". Jeżeli radny jest za to pisze w kratce znak „X".
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania przedstawiła protokół wyborów /Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu/.
Nowo wybrany wiceprzewodniczący p. Greca podziękował za wybór.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił uchwałę nr XIX/96/04 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Ad. 8
Wójt p Topoliński t  Skarbnik p. Pik przedstawili informację z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
Radni zapoznali się z informacją na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że niepokojącą jest informacja, dot gimnazjum - na koniec roku może brakować pieniędzy.
Skarbnik Gminy p. Pik wyjaśniła, że związane jest to z liczbą oddziałów. W 2003 roku było 8 oddziałów, a w 2004 roku było 9 oddziałów. Dodała również, że trudno jest znaleźć oszczędności w wydatkach na oświatę tak jak to sugerowały Komisje RG.
Ad. 9
Kierownik   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   p.    Kozłowska przedstawiła   informację  z  działalności   Gminnego   Ośrodka   Pomocy Społecznej za 2003 rok. /Informacja w załączeniu/.
Informacja   z   działalności   została   przedstawiona   i   omówiona   na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski poinformował, że radni szczególnie   interesowali   się   funkcjonowaniem   Chojnickiego   Banku Żywności oraz rozwiązaniami kadrowymi, dot obsługi klientów, którzy złożyli wnioski o zasiłek rodzinny.
Ad. 10 a
Przewodniczący   Rady   Gminy   p.   Ciechanowski   przedstawił   projekt uchwały nr XIX/97/Q4 w sprawie przyjęcia projektu flagi gminy.
Projekt przedstawionej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy.
Pytań do w.wym. projektu nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
8 za, 4 wstrzymującymi się przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia projektu flagi gminy.
Ad. 10 b
Kierownik GOPS p. Kozłowska przedstawiła projekt uchwały nr XIX/98/04 w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku.
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały w.wym, projekt uchwały.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku.
Ad. 10 c
Kierownik GOPS p. Kozłowska przedstawiła projekt uchwały nr XIX/99/Q4 w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne   usługi   opiekuńcze   oraz  trybu   ich   pobierania,   oraz ustalenia   zakresu   świadczeń    i   wydatków   na    pokrycie   kosztów pogrzebowych.
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały w.wym. projekt uchwały.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania oraz ustalania zakresie świadczeń i wydatków na pokrycie kosztów pogrzebowych.
Ad. 10 d
Skarbnik Gminy p. Pik przedstawiła projekt uchwały nr XIX/100/04 w sprawie uchylenia uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały w.wym. projekt uchwały.
Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały.
Ad. 10 e
Skarbnik Gminy p. Pik przedstawiła projekt uchwały nr XIX/1Q1/Q4 w
sprawie zmiany uchwały.
Komisje Społeczne pozytywnie zaopiniowały w.wym. projekt uchwały.
Pytań do przedstawionego projektu nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały.
Ad. 10 f
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XIX/102/Q4 w sprawie wydzierżawienia  lokalu  użytkowego.  Poinformował, że  projekt wym, uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radny Mroziński stwierdził, że jedynym uzasadnieniem   wydzierżawienia p. Górce stacji paliw na czas nieokreślony będzie możliwość tankowania gazu.
Wójt zaproponował aby w umowie zawrzeć możliwość półrocznego okresu wypowiedzenia umowy dzierżawy.
Radny Mroziński zastanawiał się czy jeżeli powstanie w naszej gminie zakład komunalny-to czy wójt widzi możliwość prowadzenia przez ten zakład stacji paliw? Jest to pewna możliwość zdobywania środków -dlaczego taka działalność ma nam się nie opłacać!
Wójt stwierdził, że w chwili obecnej trudno odpowiedzieć na te pytania. Następnie w głosowaniu jawnym Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów  przeciw  i  wstrzymujących  się  przyjęła  uchwałę  w  sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego.
Ad. 10 g
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XIX/103/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Świekatowie oraz systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zagrodowej na terenie gminy Świekatowo.
Radny Mroziński zwrócił uwagę, że w tytule uchwały mówi się, m.in. o modernizacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zagrodowej, a w treści uchwały nie ma o tym mowy.Wójt stwierdził, że 90% pożyczki przeznaczone będzie na modernizację oczyszczalni ścieków, a pozostała kwota na modernizację kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zagrodowej.
Skarbnik Gminy p. Pik zaproponowała aby cały tytuł umieścić w treści uchwały, na co Rada wyraziła zgodę.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Świekatowie oraz systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - zagrodowej na terenie gminy Świekatowo.
Ad, 11
Radny Główczewski wnioskował o ustawienie pojemników na śmieci na działkach letniskowych - proszą o to działkowicze.
Radny Klinikowski zwrócił uwagę, że jest ustawa o utrzymaniu porządku i każda posesja powinna być wyposażona w pojemnik na śmieci.
Radny  Zwiefka   interesował  się  czy   pracownicy  gospodarczy   mają pomieszczenia socjalne.
Wójt stwierdził, że pracownicy sezonowi korzystają z łazienek szkolnych. Stali   pracownicy   korzystają  z   pomieszczeń   socjalnych   oczyszczalni ścieków.
Sekretarz Gminy p. Schróder jest przeciwny stawianiu kolejnych pojemników do segregacji odpadów ponieważ jest to siedlisko brudu rozprzestrzeniania się chorób oraz jest to przejaw braku kultury użytkowników tych pojemników, którzy wyrzucają śmieci przed pojemnikami.
Pan Konrad Kujawa poinformował także, że nasiliło się niechlujstwo w
korzystaniu z kanalizacji sanitarnej.
Radny Mroziński  uważa, że jedynym  rozwiązaniem problemów,  dot. korzystania z kanalizacji sanitarnej i pojemników na śmieci jest edukacja społeczeństwa. Zaproponował także aby napisać artykuł na ten temat do najbliższego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo.
Radny Mroziński  odniósł się do wynajęcia firmy,  która  zajmuje się ściąganiem długów. Każda metoda, która zmierza do realizacji celu jest dobra. Należy zrobić wszystko aby poprawić ściągalność, m.in. należności za wodę i ścieki.
Radny Mroziński nawiązując do kradzieży komputerów GCI zwrócił się z pytaniem czy została   ustalona   kwestia,   dot.   danych   osobowych zamieszczonych   na   ukradzionych dyskach W posiadaniu jakich informacji znaleźli się złodzieje! Przyzwoitością jest aby poinformować zainteresowane osoby, że pewne dane dostały się w niepowołane ręce. Koordynator oświaty p. Bykowski stwierdził, że nie ma niebezpieczeństwa wykorzystania tych danych.
Na tym zakończono posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Protokołowała
Hanna Tomaszewska


Protokół nr XIX/2004 (102kB) plik

 


Wytworzył: karol sznajdrowski (21 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (21 grudnia 2004, 08:55:21)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (23 września 2005, 09:24:26)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1648

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij