XVIII/04

Protokół nr XVIII/04
XVIII Sesji Rady Gminy Świekatowo odbytej 29 czerwca 2004 r. w sali narad Urzędu Gminy w godz. 13:30 do 18:00.
I. W Sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom  przewodniczył:   Lech  Ciechanowski  -  przewodniczący Rady Gminy.
III.       Porządek obrad:
 
1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.  Interpelacje.
5. Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7.  Przyjęcie uchwał w sprawie:
a/ procedury uchwalenia budżetu gminy Świekatowo oraz rodzaju
i     szczegółowości     materiałów     informacyjnych     towarzyszących
projektowi budżetu,
b/ upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań,
c/ zmian w budżecie gminy,
d/ przyjęcia darowizny nie wykupionych lokali mieszkalnych po byłym
PGR Kusowo,
e/ przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci gminy Świekatowo,
8.        Przyjęcie wniosku do Zarządu Powiatu w sprawie dokonywania zmian
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Świeckiego dla gminy
Świekatowo na lata 2004-2013.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
Ad. 1
XVIII   Sesję   Rady   Gminy      Świekatowo   otworzył   Lech   Ciechanowski   -
przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził obecność 11 radnych
na 15.
Nieobecni radni: Baumgart, Wesołowski, Łysek, Zwiefka.
Radny Zwiefka przybył na obrady w punkcie 2. Radny Baumgart przybył na
obrady w punkcie 5.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski poinformował,   że przed
sesją otrzymał od radnego Stefana Łyska wniosek o odroczenie dzisiejszej sesji
Rady   Gminy   i   wyznaczenie   nowego   terminu   jej   odbycia.    Następnie
przewodniczący obrad odczytał w całości wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w dniu 23 czerwca br. dzwonił do p. Łyska z zapytaniem czy otrzymał zawiadomienie o sesji wraz z materiałami. Kiedy  usłyszał,  że  nie  -  to  zawiózł tego samego dnia  swoje  materiały. Następnie   w   Urzędzie   Gminy   wyjaśnił   przyczynę   opóźnienia   wysłania zawiadomień skoro podpisywał je w dniu 21 czerwca br. rano. Dowiedział się, że kompletne materiały zostały przygotowane w dn. 21 czerwca br. po godz. 15:00, a wysłane na pocztę 22 bm. Dodał jeszcze, że na zakończenie XVII Sesji w dniu 3 czerwca br. poinformował radnych, co jest odnotowane w protokole, że następna sesja odbędzie się 29 lub 30 czerwca br. Na tej sesji p. Łysek był obecny. W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali: Radny Zbigniew Chaciński uważa, że nie rna zastrzeżeń do terminów i sposobu dostarczania materiałów. Uważa, że radni i w tej, i poprzednich kadencjach byli zawsze skutecznie powiadomieni.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że chociaż terminy są bardzo ważne i należy je dotrzymywać to dotychczasowa  praktyka w poprzednich  kadencjach,  i w Radzie  Powiatu   bywała  taka,  że jeżeli   była  taka   konieczność to  sesje zwoływane były bez przestrzegania terminów, a bywało, że i na telefon. Rady to akceptowały,  gdyż  stwierdzały,  że  sytuacja  tego  wymagała.  W tym przypadku wiem, że Urząd wysłał w terminie, a    poczta wysłała o dzień później.
Radny Jacek Klinikowski powiedział, że prosi o wyjaśnienie prawne skoro p. Łysek powołuje się na odpowiednie przepisy prawa. Radca prawny p. Tomasz Sobiecki stwierdził, że skoro radny stwierdził naruszenie przepisu statutu gminy to jego prawem jest złożenie wniosku o
odroczenie - jak to zrobił p. Łysek.
Rada Gminy może ten wniosek przyjąć lub nie. Jeżeli nie przyjmie go to sesja
może   odbyć   się   bez   żadnych   konsekwencji   prawnych.   Jego   zdaniem
niebezpieczeństwo istnieje tylko wtedy gdyby jakaś uchwała przeszła lub nie
jednym głosem to p. Łysek mógłby zaskarżyć tę uchwałę do wojewody. Nie
wiadomo jak wojewoda postąpiłby w przypadku zaskarżenia tak przyjętej
uchwały. Statut gminy Świekatowo ma tę zaletę, że niedotrzymanie terminu
powiadomienia   nie   skutkuje   automatycznie   odroczeniem   sesji,   a   daje
możliwość odrzucenia ewentualnego wniosku o odroczenie sesji.
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.

W głosowaniu bierze udział 12 radnych - wszyscy obecni na sesji.
Za przyjęciem wniosku radnego Stefana Łyska nie głosował żaden radny,
10 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek p. Łyska nie został przyjęty.
Następnie przedstawił porządek obrad sesji i przeprowadził głosowanie.
Za   przyjęciem   przedstawionego   porządku   obrad   głosowało   11   radnych,
l wstrzymał się od głosowania, głosów przeciw nie było.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3
Za  przyjęciem  protokołu  poprzedniej sesji głosowało  12  radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciw nie było.
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty.
Ad. 4
Radny Kazimierz Rydzkowski   złożył interpelację w sprawie wykoszenia
trawy przy wyjeździe z szosy do Tuszyn na drogę powiatową do Pruszcza.
Radny Zwiefka   interpelował w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ul.
Dworcowej w Świekatowie w kierunku do dworca PKP.
Radny Marek Olender wnioskował aby jesienią i wiosną przez dwa tygodnie
wysypisko w Zalesiu Król. przyjmowało śmieci bezpłatnie .
Ad. 5
Wójt Marek Topoliński przedstawił informację o ważniejszych działaniach
między sesjami:
Wójt stwierdził, że:
-        TP S.A. zamontowała system NEOSTRADA i indywidualni mieszkańcy mogą
składać wnioski do TP S.A. o skorzystanie z tej usługi,
-        w trakcie realizacji są projekty dróg,
-     budowa kanalizacji w Zalesiu Król. jest już na półmetku,
-        zatrudnimy 4 stażystów, którzy będą finansowani z Europejskiego Funduszu
Świadczeń Społecznych,
-        dobiegają końca prace przy budowie drogi szlakowej w Zalesiu Królewskim,
-        dokończyliśmy  wspólnie   z  GS   SCH   w   Bukowcu   odnawianie   budynku
pawilonu w Świekatowie,
-        odnowiliśmy budynek ośrodka zdrowia,
-   złożyliśmy wniosek   do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na
zakup pojemników,
-   Zarząd Dróg zaproponował aby UG współfinansował       odnowę drogi
asfaltowej    po    budowie    kanalizacji    w    Zalesiu    Królewskim    poprzez
poszerzenie jej o 2 metry.

Wójt poddał do przemyślenia propozycję skorzystania z części środków przeznaczonych na budowę chodnika, a budowę chodnika przenieść na drugi rok,
-         PKP poinformowało UG o rozbiórce budynku stacji PKP w Lipienicy,
-         7 lipca odbędzie się szkolenie dla mieszkańców, nt. dofinansowania ze
środków SPORR,
-         została naprawiona droga z Szewna w kierunku Branicy,
-         rozpoczynamy wakacyjne remonty szkół,
-         planujemy wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej.
Przewodniczący RG p. Ciechanowski stwierdził, że:
-         uczestniczył w Dniu Seniora w Lubania Lipinach,
-         spotkał się ze sportowcami, którzy uczestniczyli w Atenach,
-         uczestniczył w Targach Europejskich zorganizowanych przez Gimnazjum
w Świekatowie.
Ad. 6
Wójt odpowiadając na interpelacje stwierdził:
-         Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje wykaszanie dróg i w najbliższym czasie
dotrą  do   naszej   gminy.   Ze   względu   na   bezpieczeństwo   wykosimy
skrzyżowania,
-         ustawimy kosze na śmieci przy ulicy Dworcowej,
-         zasadna jest interpelacja w sprawie bezpłatnego przyjmowania   śmieci w
krótkim okresie czasu /wiosną i jesienią/.
Ad. 7 a
Radny Baumgart zaproponował zmianę porządku obrad i rozpoczęcie punktu 7 - przyjęcie uchwał w sprawie od podpunktu przyjęcie projektu flagi gminy. Za   zmianę   porządku   obrad   zgodnie   z   propozycją   radnego   Baumgarta głosowało 12 radnych, l wstrzymał się od głosu, głosów przeciw nie było.
Wójt p. Topoliński poinformował, że na poprzedniej Sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie herbu i pieczęci gminy. Dzisiaj przedstawiamy projekt flagi i uzasadnienie historyczne i heraldyczne.
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci gminy Świekatowo.
Radny Zbigniew Chaciński stwierdził, że zbliżamy się do końca sprawy herbu - czy zostanie on przyjęty przez Komisję Heraldyczną.

Ks. Kanonik Goldstrom stwierdził, że jest zdziwiony barwą Gryfa ponieważ Gryf Pomorski jest koloru czarnego, a nie srebrnego i to może budzić wątpliwości.
Wiceprzewodniczący Stanisław Mroziński zauważył, że w zaproszeniach na sesję, które radni otrzymali do domu proponowana była uchwała w sprawie flagi gminy. Teraz obradujemy nad projektem uchwały w sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Świekatowo.
Sekretarz gminy p. Schroder stwierdził, że to jest ta sama uchwała tylko spinająca uchwałę w sprawie projektu herbu i pieczęci /przyjęte na poprzedniej sesji/ z projektem flagi.
Radny Zbigniew Chaciński zauważył, że obserwując obrady sejmu takie sytuacje się zdarzają.
Radca Prawny p. Sobiecki stwierdził, że przewodniczący RG przesyła radnym porządek obrad sesji. Jeżeli porządek zmienia się - na początku sesji przewodniczący powinien przegłosować zmianę porządku obrad. Można przyjąć, że w związku z tym, że przewodniczący RG odczytał na początku sesji zmieniony porządek obrad radni mieli świadomość, że głosowali zmianę porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Stanisław Mroziński uważa, że nie jest istotne to, że kończymy jakąś sprawę, ale ważny jest styl w jakim dokonujemy przyjęcia projektu herbu, pieczęci i flagi gminy Świekatowo.
Wiceprzewodniczący Stanisław Mroziński złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu, dot. uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, pieczęci i flagi.
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne nad wnioskiem
zgłoszonym przez p. Mrozińskiego.
Za zdjęciem z porządku obrad punktu, dot. przyjęcia uchwały w sprawie herbu, pieczęci i flagi głosowało 10 radnych, 2 było przeciw i l wstrzymał się od głosowania.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, pieczęci i flagi gminy Świekatowo został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad. 7 b
Skarbnik   Gminy   p.   Danuta   Pik   przedstawiła   projekt   uchwały   nr XVIII/95/04 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Świekatowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Radny Stanisław Mroziński zgłosił uwagi do zapisu § 10 - wykonanie uchwały powierza się wójtowi i przewodniczącemu Rady Gminy. Uważa, że obowiązki przewodniczącego określa odpowiednia ustawa. W uchwale natomiast dodajemy dodatkowe obowiązki. Jest to uchwała porządkująca sprawy organizacyjne, dot. konstruowania budżetu. Czy przewodniczący RG będzie występował w roli projektodawcy budżetu gminy? Zachodzi sytuacja niedowartościowania przewodniczących komisji bądź dodawania obowiązków przewodniczącemu gminy.
Radny Klinikowski - czy jest obowiązek aby widniał zaproponowany zapis.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że przedkłada projekt budżetu przewodniczącemu RG, który dalej organizuje pracę Rady Gminy w tym temacie.
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński stwierdził, że RG jest organem uchwałodawczym, a wójt jest organem uchwałodawczym. Poza  tym  w  projekcie   uchwały  są punkty,   które  w  ogóle  nie dotyczą przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Chaciński uważa, że najważniejsze jest to aby przewodniczący RG przygotował prawidłową uchwałę budżetową.
Radny Jacek Klinikowski zaproponował aby w § 10 zapis brzmiał: wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy wg ich kompetencji.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przegłosował poprawkę do przedstawionego  projektu  uchwały zgłoszoną przez wiceprzewodniczącego Rady Gminy , dot. zdjęcia z § 10 zapisu oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Za przyjęciem poprawki głosowało 3 radnych, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania.
Poprawka w sprawie wykreślenia z § 10 słów „oraz przewodniczącego Rady Gminy" nie przeszła.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przegłosował poprawkę do przedstawionego projektu uchwały zgłoszoną przez radnego Jacka Klinikowskiego, dot. dodania w § 10 zapisu: „ i przewodniczących Komisji Rady Gminy ".

Za w.wym. poprawką głosowało 4 radnych, 3 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania.
Poprawka przeszła - zapis § 10 brzmi: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przeprowadził głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XVIII/95/04 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Świekatowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Ad. 7 c
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania. Pytań do wym. uchwały nie było. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy   braku   głosów   przeciw   i   wstrzymujących   się   przyjęła   uchwałę   nr XVIII/93/04    w    sprawie    upoważnienia    Wójta    Gminy    do    zaciągnięcia zobowiązania.
Ad. 7 d
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Pytań do wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za,
przy   braku   głosów   przeciw   i   wstrzymujących   się   przyjęła   uchwałę   nr
XVIII/94/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Ad, 7 e
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia
darowizny nie wykupionych lokali mieszkalnych po byłym PGR Kusowo.
Radny Rusnak stwierdził, że w trakcie Komisji Gospodarczej prosiliśmy o rozmowę z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych, do której nie doszło. Dodał, że 3 członków Komisji Gospodarczej głosowało za przyjęciem mieszkań, a 3 głosowało przeciw.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że jego Komisja doszła do wniosku, że jeżeli ANR za darmo chce przekazać mieszkania to ma problemy z tymi mieszkaniami. Komisja jest przeciwna przyjmowania

tych mieszkań na mienie gminne dopóki nie ma ustawowego obowiązku ich przejęcia.
Radny Łytkowski i radny Chaciński zastanawiali się dlaczego ANR nie przekaże tych mieszkań ludziom, którzy je zajmują.
Wójt wyjaśnił, że lokatorzy mają duże zadłużenie t aktem notarialnym nie można im przekazać tych mieszkań.
Radny Greca zauważył, że Nadleśnictwo Zamrzenica jak sprzedawała mieszkania to wyzerowała długi.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt uchwały w sprawie
przejęcia darowizny nie wykupionych  lokali  mieszkalnych  po byłym  PGR
Kusowo.
W wyniku  przeprowadzonego jawnego głosowania  Rada Gminy głosami 9 przeciw, 4 wstrzymującymi się przy braku głosów za - nie przyjęła uchwały w sprawie przejęcia darowizny nie wykupionych lokali mieszkalnych po byłym
PGR Kusowo.
Rada Gminy docenia starania o poprawę sytuacji mieszkaniowej ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wróci do sprawy w tym trudnym temacie.
Radny Klinikowski zauważył, że w porządku obrad, który radni otrzymali do domu jest punkt przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie i regulaminie GOPS, a teraz tego punktu nie ma. Przewodniczący na początku sesji odczytując porządek obrad nie nazwał, że przyjmujemy zmiany do porządku obrad.
Radca prawny stwierdził, że już mówiliśmy na ten temat i przyjmujemy, że radni byli świadomi, że przewodniczący obrad przedstawia zmiany do porządku obrad.
Ad. 8
Wójt p. Topoliński przedstawił wniosek   do Zarządu Powiatu Świeckiego o
dokonanie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Świeckiego dla Gminy
Świekatowo na lata 2004-2013.
Poinformował, że dopisana jest budowa świetlicy wiejskiej w Szewnie 2006-
2008. Zapis ten zgodny jest z wieloletnim planem inwestycyjnym gminy.
Doprecyzowany jest także plan budowy dróg. Zaznaczył, że wystąpił problem z

numeracją dróg ponieważ obecnie trwa procedura uaktualniania map, a także nadawania drogom nowych numerów.
Inspektor ds. budownictwa p. Marek Stosik szczegółowo przedstawił plan budowy dróg. Wyjaśnił problem z numeracją i wytłumaczył procedurę nadawania drogom numerów.
Radny Klinikowski zastanawiał się czy można posługiwać się numerami, które jeszcze nie są nadane przez Urząd Marszałkowski. Inspektor M. Stosik stwierdził, że tak - trwa procedura    i numer, który został nadany awansem będzie tym numerem.
Radny Rusnak interesował się czy kolejność ustalona na komisjach zostanie zachowana,
Wójt stwierdził, że oprócz numeracji nic się nie zmienia.
Przewodniczący obrad przedstawił kolejność planowanego działania w sprawie dróg:
I etap - droga 815 - 2005 rok - Jania Góra, odcinek od istniejącego asfaltu do
p. Wardy.
II etap - droga 814 - 2007 rok - Jania Góra, od świetlicy w Janiej Górze do p.
Grecy, do istniejącego asfaltu.
III  etap - droga 812 - 2008 rok - Jania Góra, od p. Wardy w kierunku
Rudzianka.
I etap - droga 804 - 2006 rok - Świekatowo ul. Leśna, od drogi powiatowej w
kierunku kąpieliska.
II etap - 2009 rok - dokończenie ulicy Leśnej w Świekatowie.
Radny Klinikowski zaproponował zmiany, dot. III etapu dróg w Janiej Górze; odcinek drogi nr 812 od p. Wardy w kierunku Rudzianka zamienić na odcinek drogi nr 810 od p. Wardy na skróty do Małych Łąk - zgodnie z sugestią p. Gęsickiego aby zamknąć drogi asfaltowe, m.in. w celach bezpieczeństwa.
Radny Rusnak przypomniał, że drogi asfaltowe mieliśmy budować w pierwszej kolejności tam gdzie jeździ autobus. Autobus szkolny jeździ przez Rudzianek, a nie polną drogą w terenie niezabudowanym do Małych Łąk.
Inspektor Stosik stwierdził, że radni ustalili proponowaną kolejność, zmiana powoduje, że trzeba będzie dokonać zmian w warunkach zabudowy.

Radny Jacek Klinikowski poprosił o przegłosowanie wniesionej przez siebie poprawki, czyli zmiany odcinka drogi w Janiej Górze nr 812 /od p. Wardy w kierunku Rudzianka/ na nr 810 / od p. Wardy na skróty do Małych Łąk /.
Za   zaproponowaną   poprawką   głosowało   2   radnych,   7   było   przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania. Poprawka nie przeszła.
Radny Jacek Klinikowski poinformował, że jako Prezes OSP Świekatowo w imieniu strażaków wnioskuje o zmianę nazwy inwestycji : Przebudowa budynku OSP Świekatowo na świetlicę wiejską na działkach nr 219/1, 216/1 w Świekatowie na Rozbudowa budynku OSP na działkach nr 219/1, 216/1 zlokalizowanych w miejscowości Świekatowo.
Zapis o świetlicy a bez „OSP" wyklucza nas z możliwości zdobycia środków, np. ze straży pożarnej.
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński   stwierdził, że zmiana powyższego zapisu chyba nie zwalnia Urzędu Gminy o pozyskiwanie środków na budowę remizy.
Zapis ten upraszcza procedurę pozyskiwania środków z różnych źródeł.
Za wnioskiem radnego Klinikowskiego głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Wniosek przeszedł.
Następnie Rada Gminy w głosowaniu jawnym głosami 11 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła wniosek do Zarządu Powiatu Świeckiego o dokonanie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Świeckiego dla gminy Świekatowo na lata 2004-2013.
Ad. 9
Radny Chaciński zaproponował aby zorganizować spotkanie przewodniczącego RG, wiceprzewodniczącego RG, komisji RG w celu usprawnienia pracy Rady Gminy.
Radny Rusnak uważa, że należy uzgodnić czy robimy wspólne posiedzenia Komisji, czy osobne.
Wiceprzewodniczący p. Mroziński stwierdził, że pierwszy raz jest obecny na tak nieprzygotowanej sesji. Uważa, że przewodniczący RG nie spełnił swej funkcji. Sesja została zwołana pośpiesznie i na kolanie.

Poza tym wiceprzewodniczący ma uwagi do materiałów, które zostały dostarczone radnym. Wg niego materiały te są źle przygotowane /to już nie jest wina przewodniczącego RG/.
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński złożył wniosek aby posiedzenia Sesji odbywały się w godzinach dogodnych dla radnych, a jednocześnie aby nie burzyły pracy Urzędu Gminy.
Przewodniczący RG p. Ciechanowski zaproponował, że zrobi ankietę wśród radnych, nt. godzin rozpoczynania posiedzeń, a także innych tematów, dot. pracy Rady.
Przewodniczący RG poinformował, że następna sesja odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Jednym z tematów będzie sprawa, dot. przyjęcia flagi gminy.
Na tym zakończono posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
   Lech Ciechanowski


Protokołowała

 Hanna Tomaszewska

Protokół nr XVIII/2004 (1594kB) word
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004, 13:55:51)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (23 września 2005, 09:22:56)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij