XVII/04

Protokół nr XVII/04
XVII Sesji Rady Gminy Świekatowo odbytej 3 czerwca 2004 r.
w sali narad Urzędu Gminy
w godzinach od 13:00 do 15:50.I.   W  Sesji   wzięli   udział  radni   i   zaproszeni   wg   załączonej   listy obecności.
II.  Obradom   przewodniczył:   Lech  Ciechanowski  -  przewodniczący Rady Gminy.
III.  rzewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie guorum.
2.          Przyjęcie porządku obrad.
3.          Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.          Interpelacje.
5.          Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.          Odpowiedzi na interpelacje.
7.          Przyjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy, b/ wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy, c/ przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci gminy Świekatowo, d/ przyjęcia programu współpracy organów gminy z
organizacjami pozarządowymi,
e/ trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zdania.
8.  Wolne wnioski i zapytania.
Ad. l
XVII Sesję Rady Gminy Świekatowo otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
Po powitaniu radnych i gości p. Ciechanowski stwierdził obecność 13 radnych, co stanowi guorum.
Nieobecni: Lech Wesołowski oraz Kazimierz Baumgart.
P. Kazimierz Baumgart przybył na sesję w trakcie omawiania p-ktu 5.
Ad. 2
Przewodniczący  Rady Gminy  przedstawił  proponowany  porządek
obrad.
Radny Stefan Łysek zadał pytanie czy na posiedzeniu Komisji Rady, w
którym nie brał udziału w wyniku konsultacji zmieniła się treść projektów

uchwał w sprawie herbu gminy i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    i czy te poprawki zostały naniesione w materiałach, które radni posiadają. Jeżeli nie naniesiono ich to wnioskuje o skreślenie tych punktów z porządku obrad. Tak samo radni powinni mieć pełne uzasadnienie heraldyczne i historyczne projektu herbu. Wnioskuje więc o skreślenie pktów 7 c i 7 d z porządku obrad. Wójt wyjaśnił, że do programu współpracy, mimo wysłania go do 19 organizacji nikt nie wniósł poprawek a tylko ZNP Oddział w Świekatowie pisemnie udzielił odpowiedzi, popierając ten program. Tak więc treść programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nie zmieniła się. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Komisje wybrały projekt herbu, jest on przygotowany /przewodniczący pokazał go radnym/ a pełne  uzasadnienie  przygotowuje  autor  prof.   Pakulski   po   przyjęciu konkretnego   projektu   przez   Radę   a   przed   wysłaniem   do   Komisji Heraldycznej. Uzasadnienie w pierwszej wersji wszyscy radni posiadają.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Stefana Łysek.
Za skreśleniem pktu 7 c i 7 d głosowało 2 radnych, przeciw - 5 radnych,
wstrzymało się 5 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie przeszedł.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw 2 radnych, brak głosów
przeciw.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, wstrzymało się 2, przeciwnych nie było.
Protokół został przyjęty.
Ad. 4
Interpelacje:
Radny Władysław Rusnak zadał  pytanie  czy  istnieje  możliwość ustawienia kompletu pojemników do segregacji odpadów na osiedlu leśnictwa w Janiej Górze. Radny Zbigniew Chaciński stwierdził, że przy przejeździe kolejowym Świekatowo   Wschód   rosną     krzewy,   które   utrudniają  widoczność. Wysokie trawy rosną również przy skrzyżowaniu w pobliżu Szewna. Kolejny raz ponawia również wniosek o wyrównanie drogi od szosy w kierunku Branicy.

Radny Stefan Łysek wnioskuje o zabezpieczenie środków na zastępstwa za nauczycieli dłużej nieobecnych z powodu choroby. Nauczyciele zastępujący nie otrzymują płacy za te zastępstwa.
Ad. 5
Wójt   Marek   Topoliński   przedstawił   informację   o   ważniejszych
działaniach między sesjami.
Wójt stwierdził, że:
-         w Urzędzie Gminy trwają prace nad pozyskaniem środków unijnych na działanie 1-3, tj. przeciwdziałanie bezrobociu. Efektem tego będzie zatrudnienie 5-ciu bezrobotnych absolwentów przez okres 6 m-cy,
-         dokonujemy wyboru projektantów na budowę drogi w Janiej Górze i ul. Leśnej. Wniosek o środki na budowę będziemy składać w m-cu styczniu 2005. Planowany termin budowy to 2005-2006,
-         podjęte zostały starania o zdobycie środków na działanie 2-3 , tj.
kulturowe dziedzictwo na budowę świetlicy nad remizą OSP oraz budowę boiska /stadionu/ w Świekatowie. Aby te środki uzyskać trzeba stworzyć sołeckie programy rozwoju lokalnego, gdyż tylko
sołectwa będą mogły z tych środków korzystać,
-         rozpoczęte zostały prace przy budowie kanalizacji w Zalesiu Król., które potrwają do m-ca września br.,
-         wykonano kilka remontów w szkołach m.in. wykonano ubikacje przy sali gimnastycznej,
-         w dn. 28-30 maja odbyły się imprezy, zawody i inne uroczystości w ramach    Dni    Swiekatowa.    Zainteresowanie    ludzi    było    duże. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego ich przebiegu,
-         brał udział w IX Forum Gospodarczym Województwa,
-         Telekomunikacja   Polska   kończy  prace   nad   uruchomieniem,   tzw. szybkich łączy internetowych przez co polepszy się i potanieją te usługi.
Od ostatniej sesji wydał zrządzenia, tj.:
-         o powołaniu obwodowych komisji wyborczych,
-         o upoważnieniu kierownika GOPS w sprawie wydawania decyzji w
sprawie zasiłków rodzinnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że:
-         uczestniczył w Bydgoszczy w imprezie podsumowującej konkurs miast
i gmin pn. „Miasta  Europy", dot. współpracy zagranicznej.  Nasza
gmina otrzymała w nim wyróżnienie,
-         uczestniczył w spotkaniu z Holendrami z Zuidwolde, którzy przywieźli do Swiekatowa dary,

-         brał udział w spotkaniu z projektantami dróg w Janiej Górze i na ul.
Leśnej oraz we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,
-         przypomniał, że 18 maja minęło 13 lat od pierwszej sesji Rady Gminy,
która to rozpoczęła po reaktywowaniu działalność gminy Świekatowo,
-         złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że padł już kiedyś wniosek aby informację wójta i przewodniczącego przekazywać pisemnie i aby dotyczyły tylko spraw najważniejszych. Informacja ustna jest zbyt obszerna i jej przekaz trwa zbyt długo.
W trakcie omawiania tego punktu przybył radny Kazimierz Baumgart. Obecnych radnych w tym momencie jest 14-tu.
Ad. 6
Udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Wójt stwierdził:
-         pojemniki na osiedlu leśnictwa w Janiej Górze zostaną w niedługim czasie ustawione. Urząd jest w trakcie dokonywania zakupu 6-ciu kpi. takich pojemników,
-         wysokie krzewy, o których mówił radny Chaciński rosną przy drodze powiatowej i na linii kolejowej, która jest już od dawna nieuczęszczana. Mimo tego bezrobotni, których zatrudniamy aktualnie wycinają przy drogach powiatowych krzewy zasłaniające widoczność.
Na pewno w tym miejscu również je wytną,
-         odcinek drogi  do  Branicy,  o  którym  mówił  radny  Chaciński jest
niedługi i w dobrym stanie. Tak mówią mieszkańcy Szewna, dodają
jednocześnie, że z tej drogi nie korzystają,
-         sprawa płatnych zastępstw nauczycieli za nieobecnych w dłuższym
okresie leży w kompetencji dyrektorów szkół. Nie jest to nagminny
problem i dyrektorzy znajdują zawsze jakieś rozwiązania.
Ad. 7 a
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo zastępcy przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława Mrozińskiego, który informuje o złożeniu rezygnacji z zajmowanej funkcji /pismo stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie zadał pytanie czy p. Mroziński podtrzymuje swą decyzję. Pan Stanisław Mroziński stwierdził, że decyzję swą podtrzymuje. Dodał jeszcze, że terminy odbywania sesji kolidują często z zajęciami zawodowymi i często musi być nieobecny. Zdaje sobie sprawę, że tak dalej  nie  może  być.  Przed  ostatnią sesją przewodniczący  pytał czy planowany termin i godzina mu odpowiada na co odpowiedział, że nie a przewodniczący i tak zwołał posiedzenie na godz. 13:00.

Wcześniej już opowiadał się za przejrzystością działania rady. Chociażby tak może nieznaczący fakt jak ustawienie stołów i krzeseł na tej sali ma znaczenie, gdyż coraz więcej ludzi będzie brało udział w sesjach. Dobrze, że dzisiaj ustawienie jest inne. Składał ślubowanie, że będzie postępował uczciwie - jak może tak czynić skoro nie może brać udziału w sesjach. Nie można brać odpowiedzialności na takich zasadach. Ostatecznie od radnych zależy czy rezygnacja zostanie przyjęta. W dyskusji głos zabrali:
Radny Zbigniew Chaciński stwierdził, że ocena pracy p. Mrozińskiego jest bardzo pozytywna. Nasze poglądy na rozwój gminy są zbieżne. Ma pytanie - czy tylko te powody, o których pisał w piśmie są głównym powodem rezygnacji, czy inne oraz czy pozostanie, jeżeli uchwała nie przejdzie. Będzie głosował przeciwko przyjęciu rezygnacji, gdyż p. Mroziński dużo zrobił dla rozwoju gminy.
Wiceprzewodniczący Stanisław Mroziński odpowiedział, że nie ma sensu po raz kolejny mówić o tym, o czym mówił przez ponad półtora roku, tj. o wizji pracy Rady i rozwoju gminy. Tylko te powody kierowały jego decyzją. Postuluje kolejny raz aby dokonać oceny funkcjonowania Rady Gminy. Jeżeli Rada nie przyjmie rezygnacji to jest jasne, gdyż przepisy to regulują.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że zgadza się z p. Mrozińskim aby dokonać oceny funkcjonowania Rady. Nie przyjęcie rezygnacji przez Radę jego zdaniem będzie potwierdzeniem wizji jej funkcjonowania, którą ma p. Mroziński. Potwierdza, że p. Mroziński dużo zrobił dla rozwoju gminy. Wnioskuje aby przeprowadzić głosowanie tajne w sprawie projektu uchwały.
Radca prawny p. Sobiecki przypomniał, że ustawa nie przewiduje tajnego głosowania w sprawie przyjęcia rezygnacji.
Przewodniczący RG przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Za przyjęciem uchwały głosował l radny, przeciw - 11, wstrzymał się l
radny.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.
W związku z taką sytuacją przewodniczący stwierdził, że rozpatrywanie
punktu 7  b,  tj.  wybór wiceprzewodniczącego  rady  nie  ma  sensu.
Proponuje więc skreślenie go z porządku obrad.
Za  przyjęciem  wniosku     głosowało   12  radnych,   wstrzymało  się  2
radnych, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7 c
Przewodniczący RG wprowadzając do omówienia tematu przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci gminy przypomniał dotychczasowy tryb pracy Rady nad projektami.
Poprosił przewodniczącego Komisji Społecznej o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
Radny Jacek Klinikowski przypomniał, że na posiedzeniu omawiano
kilka  projektów.  Głosowaniu  poddano  2  projekty.  Większość głosów otrzymał biały orzeł na niebieskim tle.
Wiceprzewodniczący  RG  Stanisław   Mroziński   stwierdził,  że  Rada Gminy nie zlecała opracowania projektów fachowcom i teraz są tego konsekwencje, że nie można wybrać odpowiedniego.
Wójt nie zgodził się z p.  Mrozińskim, przypominając, że decyzję o zleceniu przygotowania projektów przez fachowców podjęta została na posiedzeniu Komisji Społecznej na początku br.
Radny Zenon  Greca  zadał  pytanie  p.   Mrozińskiemu  dlaczego  nie przygotował   projektu   innego   herbu,   co   obiecał   wcześniej   zrobić. Proponuje aby przegłosować ten, który przyjęła Komisja. Radny Stefan Łysek powiedział, że nie otrzymał w materiałach na sesję projektów herbu i uzasadnienia.
Sekretarz Gminy Marian Schroder przypomniał, że na posiedzeniu Komisji z udziałem prof. Pakulskiego ustalono, że przygotuje on jeszcze kilka    propozycji    herbu,    ale    bez    uzasadnienia    heraldycznego    i historycznego, gdyż niewiele ono będzie się różniło od pierwotnego.
Ostateczne uzasadnienie wraz z pełną dokumentacją profesor przygotuje po przyjęciu przez Radę konkretnego projektu a przed wysłaniem do Komisji  Heraldycznej.  Nie można narazić wykonawców projektów na dodatkowe koszty bez gwarancji, że otrzymają za to zapłatę. Jacek Klinikowski powiedział, że dotarł w internacie do materiałów,
które przedstawiają zasady heraldyczne. Ma w związku z tym wątpliwości jakie powinno  być tło  na  fladze, jeżeli  orzeł  będzie  biały,  czy też niebieskie jak było w projekcie z czarnym orłem, czy inne? Przewodniczący Lech Ciechanowski okazując projekty stwierdził, że wcześniej ustalono na Komisji, że flaga i pieczęcie będą konsekwencją przyjętego herbu.
Jacek Klinikowski stwierdził, że w heraldyce kolory a zwłaszcza ich zestawienie gra dużą rolę. Proponuje więc przyjąć dzisiaj projekt herbu i pieczęci, a flagę na przyszłej sesji, po otrzymaniu jej projektu od prof. Pakulskiego.
Radni zaakceptowali tę propozycję.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XVII/90/04 w sprawie przyjęcia projektu herbu i pieczęci gminy.

Za jej przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 4 radnych.
Ad. 7 d
Projekt  uchwały  w  sprawie  programu   współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi omówił wójt Marek Topoliński. Stwierdził, że projekt
wysłano   do   19   organizacji   społecznych,   z   których   tylko   jedna
odpowiedziała, popierając go.
Przewodniczący  Komisji  Społecznej  stwierdził,  że  program  był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaakceptowany bez uwag. Ustalono   aby   wysłać   go  do   konsultacji   organizacjom   społecznym. Program dotyczy roku 2004, chociaż jest już początek czerwca.  Na przyszły rok na pewno będzie przyjęty wcześniej. Ten rok był pierwszym, w którym zaczęła funkcjonować ustawa. Radny Stefan Łysek  powiedział,  że  cieszy  go  powstanie takiego programu. Rada Gminy powinna znaleźć w budżecie takie środki aby ten program zrealizować. Wiceprzewodniczący RG Stanisław Mroziński - program ten to nowum, początki są trudne. Cieszę się, że jest ustawa, która zobowiązuje nas do przyjęcia takiego programu. Organizacje muszą zdawać sobie sprawę, że aby otrzymać środki będą musiały spełnić odpowiednie kryteria.
Radny  Stefan   Łysek   zaproponował   kilka   poprawek   w   projekcie
programu, tj.:
-         w rozdz. 2 § 2 pkt 4 dodać: „dot. zakresu działania danej organizacji",
-         w rozdz. 4 § 4 pkt 3 skreślić słowa: „np. wspólne organizowanie
konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług..."
-         w rozdz. 5 § 5 w pierwszym zdaniu słowo „obejmować" zastąpić
słowem „preferowane".
Radni przez aklamację zaakceptowali zaproponowane poprawki. W głosowaniu projekt uchwały Nr XVII/92/04 w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004 przyjęty został jednogłośnie /14-0-0/.
Ad. 7 e
Skarbnik Gmniny p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Stwierdziła m.in., że projekt jej został wysłany do 19 organizacji społecznych z terenu gminy z prośbą o wnioski i uwagi.  Nikt w tej sprawie nie wypowiedział się.
Rozumiemy, że organizacje zaakceptowały ją, gdyż taki zapis był w piśmie   przewodnim,   tzn.   że   brak   uwag   będzie   traktowany   jako akceptację   projektu.   Uchwała   dotyczy   organizacji   mających   status organizacji   pożytku   publicznego,   a   większość  takiego   statusu   nie posiada. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. Za przyjęciem uchwały Nr XVII/91/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania głosowali wszyscy radni./14-O-O/.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Ad. 8
W wolnych wnioskach głos zabrał p. Stanisław Mroziński, dziękując radnym za poparcie w głosowaniu o przyjęcie rezygnacji. Dziękując również tym co głosowali inaczej. Nie wie czy wypada dziękować, czy się cieszyć. Podtrzymuje zdanie, że w Radzie potrzebna jest głęboka dyskusja nad modelem jej działania i współpracy.
Pani Dorota Mrozińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Świekatowie stwierdziła,  że w organizowanym  przez szkołę wspólnie z Urzędem Gminy konkursie na zbiórkę makulatury w regulaminie były przewidziane nagrody rzeczowe m.in. telewizor. Konkurs zakończył, a nagród nie ma.
Wójt udzielając odpowiedzi stwierdził, że wręczenie nagród zaplanowano już wcześniej na zakończenie roku szkolnego. Tak zostało to ustalone wcześniej z dyrektorami szkoły i gimnzazjum.
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski poinformował, że w dniu 29 lub 30 czerwca br. planuje zwołać kolejną Sesję Rady.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski zakończył obrady XVII
Sesji Rady Gminy.
 
 
                                                                Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       Lech Ciechanowski
 
Protokołował
Marian Schroder

{1}
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004, 11:54:46)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:21:55)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1893

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij