XIV/04

Protokół nr XIV/04
 XIV Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 19 stycznia 2004 roku od godz. 12:00 do 15:00
 w sali narad Urzędu Gminy Świekatowo.
I. W Sesji biorą udział radni  i zaproszeni goście wg załączonej  listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje.
5.  Informacja wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach między sesjami.
6.  Odpowiedzi na interpelacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów oraz nagradzania nauczycieli.
8.  Sprawozdanie z prac Komisji i Rady Gminy na 2004 rok.
9.  Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady gminy na 2004 rok.
10. Sytuacja dojeżdżających do Bydgoszczy po zmianie rozkładu jazdy
pociągów. 11.Informacja nt. możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie budowy
stadionu. 12.Wolne wnioski.
Ad. 1
XIV Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 11 radnych - stanowi to guorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Na obrady spóźnili się radny: Stefan Łysek, który przybył w trakcie omawiania
punktu 3 i radni Lech Wesołowski i Jerzy Zwiefka, którzy przybyli na obrady w trakcie omawiania punktu 7.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.
Uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za,
przy  braku  głosów  przeciw  i  wstrzymujących  się  przyjęli   przedstawiony
porządek obrad.
W tym miejscu wójt p. Topotiński i przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski podziękowali i wręczyli dyplomy za osobisty wkład w społeczno-kulturalny rozwój gminy szczególnie za prowadzenie kabaretu Echo p. Urszuli Cybulskiej i p. Halinie Dobaczewskiej.
Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła protokół XIII Sesji Rady Gminy.
Ad. 4
Interpelacje
Radny Rydzkowski zwrócił się z pytaniem   czy będzie świecić się lampa przy
nowej szosie /na skrzyżowaniu/ w Tuszynach.
Radny Chaciński zwrócił się z pytaniem czy nasze służby komunalne są przygotowane do zimy i odśnieżania dróg.
Ad. 5
Wójt Gminy p. Topoliński stwierdził, że służby komunalne są przygotowane do odśnieżania. Poza tym mamy podpisaną umowę z Powiatowym Zarządem Dróg o wykonanie odśnieżania, ale w związku z tym, że jesteśmy w tzw. VI kategorii odśnieżania to zgodnie z prawem służby ze Świecia docierać mogą do nas dopiero w trzeciej dobie.
Wójt p. Topoliński złożył informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
-         Urząd Gminy w dalszym ciągu prowadzi korespondencję z PKP/i Urzędem
Marszałkowskim     o  przywrócenie  ostatniego   pociągu   do   Świekatowa
wyjeżdżającego z Bydgoszczy o 22:55,
-         od 22 stycznia będzie kursował autobus z Maksymilianowa, który prywatny
przewoźnik podstawi w miejsce wycofanego pociągu,
-         spisano porozumienie wstępne w sprawie modernizacji dróg powiatowych
przebiegających na terenie gminy Świekatowo  pomiędzy Wójtem Gminy a Dyrektorem PZD w Świeciu /porozumienie w załączeniu/.

Wójt podkreślił, że jeżeli w przyszłości dojdzie do realizacji porozumienia to Rada Gminy będzie musiała zastanowić się nad dokonaniem zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym,
-    odbyło   się   spotkanie   zorganizowane   przez   przewodniczącego   RG   z przedstawicielami społeczeństwa w sprawie herbu.
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski złożył informacją nt. swojej działalności w okresie między sesjami:
-         udział w komisjach problemowych,
-         udział w organizacji wizyty   Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
-         udział w spotkaniu organizacyjnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
-         udział w spotkaniu zespołu, który miał wybrać projekt herbu gminy. W pracach zespołu brali udział: Wójt p. Topoliński, Sekretarz Gminy p, M. Schroder ,   Ksiądz  Kanonik  K.   Goldstrom,   ZNP  - Maria  Chabowska, przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Gminy, Radni Rady Powiatu - Teresa Szafrańska, Zdzisław Gęsicki, przewodniczący RG, wiceprzewodniczący RG, przewodniczący   komisji   RG,   prof.   Jan   Pakulski,   który   projekt   herbu przygotował.
Ad. 6
Wójt p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Rydzkowskiego stwierdził, że lampa w Tuszynach się zaświeci. Podpisane są umowy przyłączeniowe. Załatwiane są ostatnie formalności z energetyką.
Ad. 7
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
przyznawania stypendiów oraz nagradzania nauczycieli.
Wójt poinformował, że regulamin ten został przyjęty zarządzeniem Wójta, ale zmieniła się ustawa i musi być podjęta uchwała Rady Gminy. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr XIV/72/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów oraz nagradzania nauczycieli.
Ad. 8
W tym punkcie przewodniczący: Rady Gminy p. Lecha Ciechanowski, Komisji Gospodarczej p. Władysław Rusnak, Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski, Komisji Rewizyjnej p. Stefan Łysek złożyli sprawozdania z działalności w 2003 roku. /Sprawozdania w załączeniu/.

Ad. 9
Po przedstawieniu planów pracy na 2004 rok przez przewodniczących: Rady Gminy, Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w głosowaniu jawnym głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XIV/72/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2004 rok.
Ad. 10
Sytuacja dojeżdżających do Bydgoszczy po zmianie rozkładu jazdy pociągów.
Przewodniczący RG p. Ciechanowski zabierając głos stwierdził, że wycofanie pociągu wiąże się z niemożliwością powrotu z pracy /z III zmiany/ mieszkańców naszej gminy, a co za tym idzie z rezygnacji z pracy.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że Urząd Gminy podjął wiele działań zmierzających do przywrócenia pociągu, m.in. wysyłano prośby i petycję popartą podpisami 600 mieszkańców gminy do Zarządu PKP w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ale bez rezultatu. Zarząd PKP w Warszawie twierdzi, że pociągiem tym wraca 15 osób. Kurs kosztuje 1.800 zł, a dochód wynosi 100 zł. Zorganizowaliśmy spotkanie z osobami zainteresowanymi, które korzystają z problemowego pociągu i przybyło ok. 60 osób.
Marszałek Szopiński stwierdził, że Urząd Marszałkowski ma pieniądze na ten
pociąg    tylko    kolej    go    nie    zamówiła    pomimo    interwencji    Urzędu
Marszałkowskiego.
Kwestia   przewozów   regionalnych   jest   źródłem   zainteresowania   Urzędu arszałkowskiego. Prawdopodobnie koleją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie zarządzał Zarząd Województwa. Zarząd Województwa przeznaczył 4 min zł na zakup 4 autobusów szynowych. Na zakończenie Marszałek Szopiński odczytał pismo do Zarządu  PKP w Warszawie    o    przywrócenie    pociągu    wyjeżdżającego    z    Bydgoszczy o   godz.   20:55   z   podkreśleniem,   że   w   całości   kurs   finansuje   Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Zarząd PKP   w Warszawie do końca miesiąca podejmie decyzję w tej sprawie.
Ad. 11
Wójt p. Topoliński poinformował, że w budżecie na 2004 rok mamy zapisane 30.000 zł na wykonanie projektu i dokumentacji budowy stadionu w Świekatowie. W maju br. wchodzi Program Odnowy Wsi Polskiej, z którego

będzie można pozyskiwać środki strukturalne na budowę domów kultury, świetlic, boisk.
Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Jan Szopiński poinformował, że jest możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych z Programu Odnowy Wsi Polskiej, m.in. na budowę stadionu. Wym. program będzie wdrażał Urząd Marszałkowski. W latach 2004-2006 będzie można wydać 12 min Euro.
Poza tym można starać się o środki finansowe z Toto Lotka i tak np. jeżeli wartość inwestycji po przetargu wyniesie 300.000 zł to minimalne dofinansowanie może wynieść 100.000 zł.
Radny Łysek stwierdził, że do budowy stadionu musimy podejść z rozwagą i rozsądkiem. Zdecydowaliśmy się na rozbudowę remizy w Świekatowie. Nie mamy pieniędzy na jedną inwestycję. Uważa, że nawet w 2005 roku nie zaczniemy budować stadionu ponieważ na 2005 rok planujemy dokończyć budowę remizy. Chyba, że otrzymamy pieniądze z GRANTU - 80% dofinansowanie. Toto Lotek finansuje tylko w 1/3 - to za mało.
Ad. 12
Radny Chaciński stwierdził, że jest to żenujące, że Urząd Marszałkowski chce finansować kurs pociągu, a kolej nie chce się zgodzić. Rdny zastanawiał się jaka sytuacja jest z koleją w Unii Europejskiej.
Marszałek Jan Szopiński zabierając głos stwierdził, że kwestia przekazania kolei samorządom jest niezłym kierunkiem.
Na tym zakończono XIV Sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/Lech Ciechanowski /Protokołowała                                                                                                           Hanna Tomaszewska

Protokół nr XIV/2004 (1200kB) word


Wytworzył: karol sznjdrowski (20 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (20 grudnia 2004, 11:06:02)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:18:00)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1947

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij