XIII/03

Protokół nr XIII/03
 XIII Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 30 grudnia br., od godz. 13:00 do godz. 16:45.
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie
I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
III.   Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.          Przyjęcie porządku obrad.
3.          Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.          Interpelacje.
5.           Informacja wójta l przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach
między sesjami.
6.           Odpowiedzi na intereplacje.
7.  Przyjęcie budżetu gminy na 2004 rok.
a/ wprowadzenie,
b/ dyskusja,
c/ przyjęcie uchwały.
8.           Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
9.           Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zakończenie.
Ad. 1
XIII Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący
Rady Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 13 radnych - stanowi to guorum, przy którym Rada
może obradować i podejmować uchwały.
Na obrady spóźnili się radny Lech Wesołowski i radny Kazimierz Baumgart, którzy przybyli w trakcie omawiania punktu 4. Od tego momentu w Sesji uczestniczy 15 radnych.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.
Uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za,
l wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw   przyjęła porządek obrad
XIII Sesji Rady Gminy.

Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła protokół XII Sesji Rady Gminy.
Ad. 4
Radny Chaciński złożył interpelację w sprawie utworzenia w Szewnie świetlicy
środowiskowej.
Ad. 5
Wójt p. Marek Topoliński złożył informację o ważniejszych działaniach między
sesjami:
-    Wójt wydał 7 zarządzeń w tym: w sprawie przyjęcia projektu uchwały
budżetowej na 2004 rok, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
-    Urząd Gminy interweniował w sprawie likwidacji ostatniego pociągu
jadącego z Bydgoszczy do Wierzchucina, z którego korzystali nasi
mieszkańcy wracający z pracy. Interweniowaliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu, w Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie.
Otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Generalnego PKP, że problemowym
pociągiem jeździ bardzo mało pasażerów i ze względów ekonomicznych
wycofano pociąg.
UG aby zapewnić mieszkańcom powrót z Bydgoszczy rozmawiał z PKS i prywatnymi firmami przewozowymi, ale czy firmy te zdecydują się uruchomić kurs do Swiekatowa zależy to od ilości chętnych,
-         Wójt   uczestniczył   w   posiedzeniach   Komisji   Rady   Gminy   -   Gminie
Świekatowo przedłużono na rok tytuł Gminy Przyjaznej Środowisku,
-         Otrzymaliśmy promesę na pokrycie deficytu budżetowego. Jest to pożyczka
preferencyjna w kwocie 543.000 zł z możliwością umorzenia na 7 lat,
-         Zakończyliśmy modernizację SPTuszyny,
-         Rozpoczęliśmy   procedurę    przetargową,    dot.    kanalizacji    w    Zalesiu
Królewskim.
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski poinformował, że reprezentował Radę Gminy w spotkaniach przedświątecznych - opłatkowych.
Ad. 6
Wójt   p.   Topoliński   odpowiadając   radnemu   Chacińskiemu   na   złożoną
interpelację stwierdził, że świetlice środowiskowe prowadzi Komisja Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi.
Przewodnicząca Komisji p. Jurkiewicz stwierdziła, że w 2004 roku Komisja będzie dysponowała środkami w wysokości 27.000 zł. Komisja przygotowała preliminarz wydatków na 2004 rok. Zimowe ferie będą prowadziły świetlice w Szewnie, Stążkach i Zalesiu Król.. Jeżeli będą środki to planowane jest wznowienie świetlicy środowiskowej w Szewnie dla dzieci i młodzieży szkolnej w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Ad. 7 a/
Przewodniczący posiedzenia p. Ciechanowski przedstawił Uchwałę Nr l/P/2003 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Świekatowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2004 rok /uchwała w załączeniu/.
Ad. 7 b/
Wójt p. Topoliński zabierając głos stwierdził, że wójt i skarbnik przedstawili radnym projekt autorski, który został z małymi poprawkami zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy.
Skarbnik Gminy p. Pik przedstawiła poprawki zaproponowane przez Komisje /informacja nt. poprawek w załączeniu/.
Komendant Powiatowy Policji Świecie - podziękował za zaproszenie na sesję i poprosił o pomoc finansową w zakupie samochodu - Fiata Palio dla Posterunku Policji w Bukowcu. Samochód kosztuje 52.000 zł, a kwota którą muszą pozyskać to 23.000 zł. Różnicę pokryje z budżetu centralnego Komenda Główna. Urząd Gminy w Bukowcu wyasygnował ze swecjo budżetu 12.000 zł. Komendant poprosił o przyjęcie do budżetu Gminy Świekatowo kwoty 11.000 zł na zakup samochodu dla Policji w Bukowcu. Dodał także, ze przetarg na zakup samochodów dla policji ogłasza Komenda Główna, która określa także parametry dla samochodów policyjnych.
Radny Stefan Łysek - uważa, że poprawki do projektu budżetu są jasne i czytelne i widzi możliwość jednoczesnego przegłosowania całego budżetu. Jednocześnie zgłosił wniosek formalny - najdalej idący o wpisane do budżetu gminy na 2004 rok kwoty 11.000 zł na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Bukowcu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Rusnak poinformował, że komisja na swym posiedzeniu zaproponowała 10.000 zł.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowskki poinformował, że Komisja zadawała pytania czy nie można zakupić tańszego samochodu np. marki Lanos.
Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że parametry samochodów wyznacza Komenda Główna przetarg wygrał Fiat Palio, Lanosy przeznaczone są dfa prewencji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński stwierdził, że problemem jest to czy w ogóle powinniśmy rozpatrywać wniosek policji czy go odrzucić. To nie jest zadanie własne gminy. Jak zrobimy wyłom - czy inne instytucje nie zwrócą się do nas o podobną pomoc?
Poza tym media informowały, że Marszałek Województwa zakupił z przeznaczeni dla policji Lanosy.
Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że bezpieczeństwo publiczne jest jest jednym z zadań samorządów.
Radny Chaciński - radni nie bądźcie egoistami. Bezpieczeństwo to podstawa. Nie żałujmy pieniędzy na bezpieczeństwo.
Po pownownych konsultacjach przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Rusnak poinfomował, że jest za tym aby przeznaczyć 11.000 zł dla policji.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski stwierdził, że jego Komisja ma dylemat jeśli damy raz, co będzie potem? - Ale generalnie Komisja jest za 11.000 zł dla policji.
Przewodniczący   obrad   zwrócił   się   z   zapytaniem   kto  jest   za   tym   aby przeznaczyć w budżecie gminy na 2004 rok 11.000 zł W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, l   wstrzymującym   się   i   przy   braku   głosów   przeciw   zdecydowała   aby przeznaczyć 11.000 zł na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Bukowcu.
Radny Klinikowski zwrócił uwagę, że Komisja Społeczna proponowała aby przenieść środki przeznaczone na szkolenia dla rolników w dziale Rolnictwo i Łowiectwo do działu Informatyka w celu uporządkowania tematyki działów.

Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że szkolenia dla rolników powinny być konsultowane z ODR.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że wszystkie szkolenia mają odbywać się na bazie Gminnego Centrum Informacyjnego.
Radny Baumgart stwierdził, że środki na szkolenia dla rolników, w tym szkolenia chemizacyjne powinny zostać w Komisji. Wnioskuje o pozostawienie środków na szkolenia dla rolników w dotychczasowym dziale. Dodał, że szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy było mało merytoryczne.
Radny Mroziński stwierdził, że TRG nie zorganizowało szkolenia tylko spotkanie
informacyjno-organizacyjne.
Komisji Społecznej chodzi o porządkowanie pewnych rzeczy. Dlaczego jedne
szkolenia idą jednym pionem, a drugie w innym.
Radny Mroziński nawiązując do zarządzenia Wójta, dot. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy stwierdził, że wciągnięcie Gminnego Centrum Informacyjnego w struktury organizacyjne Urzędu Gminy ogranicza GCI w pozyskiwaniu środków finansowych z pewnych obszarów. Szkoda, że zarządzenie nie było konsultowane. Ruchy organizacyjne powinny być przemyślane.
Wójt p. Topoliński odpowiadając radnemu Mrozińskiemu stwierdził, że decyzję o włączeniu Gminnego Centrum Informacyjnego w struktury organizacyjne UG konsultował z Wojewódzkim Urzędem Pracy i z Powiatowym Urzędem Pracy -na początek to jest najprostsza forma / bez statutu, rejestracji w sądzie/. Docelowo wypracujemy formę funkcjonowania GCI.
Radny Jerzy Zwiefka interespwał się z jakich środków wykonane zostanie odwodnienie osiedla AURA w Świekatowie.
Wójt odpowiedział, że odwodnienie osiedla AURA umiejscowione jest w inwestycyjnym planie wieloletnim na 2006 rok.
Jednocześnie poinformował, że w 2007 roku zaplanowane jest wykonanie projektu budowy świetlicy i remizy w Szewnie.
Radny Chaciński poprosił aby przyspieszyć wykonanie projektu budowy świetlicy i remizy w Szewnie ponieważ radny i sołtys mają szansę załatwić pieniądze na budowę, ale musi być zapis w budżecie gminy na 2004 rok.

Jednocześnie radny Chaciński złożył wniosek aby w 2005 roku wycofać zapis -"budowa siedziby UG i wprowadzić budowa świetlicy i remizy w Szewnie".
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, kto jest za tym aby zdjąć w wieloletnim planie inwestycyjnym zapis - zlecenie wykonania projektu budynku siedziby UG i umieścić projekt budowy remizy i świetlicy w Szewnie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 3 za, 10 przeciw i 2 wstrzymującymi się odrzuciła poprawkę wnoszoną przez radnego Chacińskiego.
Radny Łysek zaproponował aby wprowadzić do planu inwestycyjnego na 2006
rok  wykonanie   projektu   budowy   świetlicy   i   remizy   w   Szewnie.   Jeżeli
mieszkańcy  Szewna   mają  możliwość  zdobycia   środków  to   nie   możemy
zamykać im drogi do szukania dodatkowych pieniędzy.
Jeżeli wpiszemy tę inwestycję do planu to nie oznacza, że rozpoczynamy
inwestycję.
Wójt p. Topoliński i prowadzący obrady L. Ciechanowski zaproponowali aby umieścić proponowaną inwestycję w 2007 roku.
Radny Rydzkowski podkreślił, że radny Chaciński wnioskował o wykreślenie jednej inwestycji i wpisanie inwestycji zaproponowanej przez siebie i Rada Gminy odrzuciła ten wniosek.
Radny Łysek zaproponował aby w wieloletnim planie inwestycyjnym w roku 2006 zapisać - wykonanie projektu budowy świetlicy i remizy - 10.000 zł
Wójt wyjaśnił, że ustalamy program na dany rok. Kolejne Rady będą go weryfikowały.
Radny Mroziński stwierdził, że Wójt ma dane , dot. potrzeb naszego regionu jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Dlaczego Wójt nie powie, że Jednostki OSP w Świekatowie i Zalesiu Król. zabezpieczają gminę.
Wójt. p. Topoliński stwerdził, że Jednostka OSP w Szewnie istnieje, ale chce zmienić siedzibę, gdyż obecnie mieści się w budynkach dzierżawionych przez p. Śliża/ p. Śliż zamierza wykupić problemowe budynki / i trzeba będzie płacić czynsz. Wójt nie jest władny aby likwidować jednostki OSP.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 5 za, 3 przeciw, 6 wstrzymującymi się /l radny nie wziął udziału w głosowaniu/ zdecydowała o wpisaniu do wieloletniego planu inwestycyjnego na rok 2006 10.000 zł i zlecenie projektu budowy świetlicy i remizy w Szewnie.
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, l wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XIII/ 70 /04 w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Ad. 8
Skarbnik Gminy p. D. Pik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2003 rok.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za,
przy braku głosów  przeciw  i  wstrzymujących  się  przyjęła     uchwałę  nr
XIII/71/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Ad. 9
Radny Chaciński wnioskował aby w ważnych sprawach odbywały się wspólne
posiedzenia Komisji Rady Gminy.
Radny Łysek nawiązując do spraw Jednostek OSP stwierdził, że nie mamy zamiaru likwidować tego co jest. Dzisiaj daliśmy szansę ściągnięcia dodatkowych pieniędzy przez radnego z Szewna na budowę remizy i świetlicy dla tej miejscowości.
Radny Łytkowski wnioskował o wycięcie krzaków przy drogach, utwardzenie i załatanie dziur w drogach.
Wójt zaapelował aby mieszkańcy naszej gminy włączyli się z pomocą przy naprawach dróg gminnych.
Radny Mroziński zabierając głos stwierdził, że w sprawach ważnych Komisje
Rady Gminy mogą pracować na wspólnych posiedzeniach.
Wracając do budżetu gminy na 2004 radny stwierdził, że założenia do budżetu
powinny   być  wnikliwie   omówione   wcześniej,   powinny   być   przedmiotem
szczegółowej   dyskusji.       Nie   możemy   popadać   w   samozachwyt.    Po
zrealizowaniu bardzo drogich i ambitnych inwestycji może okazać się , że nas
na nie niestać.
Radny wrócił także do sprawy podwyżki dla wójta - zwrócił się z pytaniem czy
zobowiązania wobec wójta zostały uregulowane.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że z wójtem  została  podpisana  ugoda wyrównanie zostanie wypłacone w I kwartale 2004 roku.
Na tym zakończono posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy.


                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                       Lech Ciechanowski
Protokołowała    Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 15:34:57)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (23 września 2005, 09:53:43)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2089

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij