XII/03

Protokół nr XII/03
XII Sesji Rady Gminy Świekatowo
 odbytej 10 grudnia 2003 r. od godz. 13:00 do godz. 17:00.
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie

I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II.  Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie guorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.          Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.          Interpelacje.
5.  Informacja wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach
między sesjami.
6.          Odpowiedzi na interpelacje.
7.          Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b/ zwolnienia z podatku od środków transportowych,
c/ określenia wysokości stawek podatku rolnego,
d/ określenia wysokości stawek podatku leśnego,
e/ określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
f/ ustalenia wysokości opłat za wodę i ścieki,
g/ ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci,
h/ sprzedaży nieruchomości położonej w Świekatowie na działce
280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu, i/ przystąpienia gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie",
8.          Wolne wnioski i zapytania.
9.          Zakończenie.
Ad. 1
XII Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady
Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 14 radnych - stanowi to guorum, przy którym Rada
może obradować i podejmować uchwały.
Na obrady spóźnił się radny Stefan Łysek, który przybył w trakcie
omawiania punktu 4. Od tego momentu w Sesji uczestniczy 15 radnych.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który został
jednogłośnie przyjęty.
Ad. 3
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła protokół XI Sesji Rady Gminy.
Ad. 4
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 5
Wójt p. Topoliński złożył informację o ważniejszych działaniach między
sesjami:
-         Gmina  Świekatowo  otrzymała   nagrodę  w  kwocie  200.000  zł     w
konkursie   „Nasza   Gmina   w   Europie"   za   kompleksową   ochronę
środowiska. Wręczenie nagród odbyło się na Targach POL-EKO.
-         Wystosowaliśmy    petycję    do    Marszałka    Sejmiku    Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i do Dyrektora Generalnego PKP w Warszawie
popartą podpisami 640 mieszkańców gminy o nie wycofanie z rozkładu
jazdy pociągów - pociągu wyjeżdżającego z Bydgoszczy    o godz.
22:50,
-         Podjęliśmy  rozmowy  z  prywatnym   przewoźnikiem,   który  z  chwilą
wycofania   pociągu   zorganizuje   kurs   autobusowy   z   Pruszcza   do
Świekatowa,
-         Kończymy modernizację SP Tuszyny,
-         Zostały wymienione witryny klatek schodowych w Świekatowie,
-         Dokonaliśmy odbioru drogi żużlowej w Zalesiu Królewskim - 2 km,
-         Przejęliśmy na własność poprzez podpisanie aktu notarialnego 14 arów
działki nad jeziorem przy ulicy Świerkowej,
-         Mamy zamiar przenieść Gabinet Fizjoterapii do budynku komunalnego
przy ul. Tucholskiej,
-         Uczestniczyliśmy  w  obchodach   10-lecia   Wojewódzkiego   Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarką Wodnej w Toruniu.  Uroczystość
uświetnił kabaret Echo ze Szkoły w Świekatowie,
-         W okresie między sesjami Wójt wydał 3 zarządzenia, tj. dot. przyznania
pomocy stypendialnej uczniom oraz nagradzania nauczycieli, zmian w
budżecie gminy na 2003 r., przyjęcia projektu uchwały budżetowej na
2004 rok.

Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski złożył informację o ważniejszych działaniach miądzy sesjami:
-         Uczestnictwo w Targach PÓL - EKO w Poznaniu,
-         Przewodniczący   pogratulował   Wójtowi   w   związku   z   otrzymaniem
medalu „Zasłużony dla Obronności Kraju",
-         Uczestnictwo w obchodach 10 - lecia WFOŚiGW,
-         Przewodniczący   zaangażował   się   w   protest   przeciwko   likwidacji
pociągu,
-         Uczestniczył w zebraniu, dot. zmiany formuły nagradzania   zdolnych
uczniów,
-         Uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Ad. 6
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy wypracowano propozycje stawek opłat lokalnych i podatków. Dzisiaj na sesji propozycje zostaną przyjęte lub nie.
Wiceprzewodniczący RG p. Stanisław Mroziński i radny Stefan Łysek zaproponowali aby Wójt przedstawił zarządzenie z 30 września br. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2004 r.
Wójt p. Topoliński przedstawił zarządzenie w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2004 rok. /W załączeniu do protokołu/. Stwierdził jednocześnie, że założenia, dot. całej sfery dochodów nie tylko podatków.
Ad. 7 a
Przewodniczący RG zaprosił do dyskusji nad uchwalą w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.
Radny  Władysław   Rusnak   zaproponował   aby      rozbić   podatek   od
nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - na rzemieślniczą lub handlową.
Radny   Jerzy   Zwiefka   proponował   aby   obniżyć   kwotę   podatku   od
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Radca   Prawny  Tomasz   Sobiecki   stwierdził,   że   można   podejść   do
rozgraniczenia   stawek.   W   praktyce  trudno  jest   ustalić   do   którego
momentu osoba prowadząca działalność jest rzemieślnikiem , a od kiedy
handlowcem -jakten stan kontrolować.
Kierownik Referatu Budownictwa Zdzisław Gęsicki również stwierdził, że
trudno jest rozdzielić rzemiosło od handlu.
Radny Rusnak wycofał swa propozycję i stwierdził, że nad tym problemem
należy zastanowić się w przyszłym roku.
Na tym dyskusję zakończono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XII/60/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ad. 7 b
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XII/61/03 w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
Ad. 7c
Podatek rolny
Przewodniczący posiedzenia przypomniał, że Komisje zaproponowały aby
ustalić cenę  1  kwintala  żyta   przyjmowaną jako  podstawę  obliczenia
podatku rolnego w 2004 roku w wysokości 30,00 zł - stawka ustawowa
34,57 zł.
Radny Łysek zaproponował 32 zł aby uniknąć komentarzy z powodu zbyt
dużej obniżki podatku rolnego.
Radny  Mroziński   stwierdził,   że   Rada   przyjęła  założenia   do   budżetu
przygotowane   przez   Wójta.   Radny   jest   daleki   od   żyłowania,   ale
zastanawiał się czy mówimy o budżecie rozwoju czy o budżecie stagnacji.
Z wyliczeń p. skarbnik wynika, że aby wykonać założenia do budżetu
stawka podatku rolnego powinna wynosić 34 zł.
Radny Kazimierz Baumgart stwierdził, ze jest trudna sytuacja w rolnictwie.
Tej grupie zawodowej trudno się żyje - jest za 30 zł.
Radny Klinikowski zapytał się p. skarbnik - jak się ma subwencja do
obniżki stawek podatków od kwot max.
Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  obniżka   przekłada   się   na   obniżenie
subwencji wyrównawczej.

Radny Łysek stwierdził, że rolnicy mogą wziąć kredyt suszowy, mogą
otrzymać  pomoc z GOPS-u.  Co  ma  powiedzieć  rzemieślnik,   któremu
podnieśliśmy podatek.
Pan Józef Wasiak stwierdził, że radni powinni patrzeć przez pryzmat
gminy, a nie własnego ja.
Radny Rydzkowski stwierdził, że w ubiegłym  roku podatek rolny był
ustalony  na  wysokim  poziomie.  W tym  roku  rolnicy  mają tragiczną
sytuacją. Rolnik bity jest przez polityką rządu.
Radny   Wesołowski   stwierdził,   że   sytuację   w   rolnictwie   obrazuje
ściągalność składek członkowskich w Gminnej Spółce Wodnej.
Radny   St.   Mroziński   stwierdził,   że   etycznym   rozwiązaniem   byłoby
wstrzymanie się od głosowania osób zainteresowanych.
Radny Zbigniew Chaciński stwierdził, że rolnikom jest ciężko, ale   jeśli
zagłosujemy za  30  zł to  będziemy  musieli  zrezygnować z  pewnych
inwestycji.
Radny Jerzy Zwiefka stwierdził, że jak rolnik jest bogaty to rzemieślnikowi
też jest lepiej - jest za kompromisem 32 zł.
Radny Chaciński zwrócił się z pytaniem czy dostaniemy pieniądze z Unii.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że  mamy złożone wnioski o dotacje z
funduszy strukturalnych na drogi, kanalizację w Małych Łąkach.
Jak ukształtują się dochody jednostek budżetowych nie wiadomo. Czeka
nas globalizacja.
Podsumowując  przewodniczący  RG  stwierdził,  że  mamy     propozycję
stawki podatku rolnego zaproponowaną na Komisjach - 30 zł i zgłoszoną
przez trzech radnych i Wójta na dzisiejszej Sesji - 32 zł.
Radny    Łysek    stwierdził,     że     kolejność     głosowania     zależy    od
przewodniczącego   RG.   Nic   nie   stoi   na   przeszkodzie   aby   najpierw
przegłosować stawkę 32 zł - bo twórcą tej propozycji jest p. Wójt.
Radca Prawny stwierdził, że najpierw trzeba przegłosować poprawkę do
uchwały.
Przewodniczący RG przeprowadził głosowanie    w sprawie poprawki do
uchwały   w   sprawie   ustalenia   ceny   żyta   stanowiącej   podstawę   do
obliczenia podatku rolnego.
Za tym aby obniżyć cenę l kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę do
obliczenia podatku rolnego w 2004 roku do wysokości 32 zł głosowało 4
radnych, 9 było przeciw i l wstrzymał się od głosowania.
Poprawka nie przeszła.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 10 za, 3 przeciw i l wstrzymującym się przyjęła uchwałę nr XII/62/03 w

sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Ad. 7 d
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatku leśnego.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania   Rada Gminy głosami
11  za, 4 wstrzymującymi się i  przy braku  głosów  przeciw     przyjęła
uchwałę nr XII/63/03 w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego.
Ad. 7 e
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości podatku od posiadania psów.
W wyniki przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
12  za, 3 wstrzymującymi i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr
XII/64/03 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.
Ad. 7 f
Skarbnik   Gminy   p.   Pik   przedstawiła   kalkulację   produkcji   wody   i
oczyszczania ścieków.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że  przyjęliśmy założenia  do  budżetu.
Gmina Świekatowo zainwestowała w ochronę środowiska. Wyprzedziliśmy
inne gminy. Dzisiaj podjęliśmy decyzję, że robimy krok do tyłu. W myśl
zasady, że biedni będą jeszcze biedniejsi. Nie ma inicjatywy w tej Radzie.
Jeżeli chodzi o opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków to wszyscy
mieszkańcy płacą równo i tu mamy duże pole manewru.
Radny  Mroziński   stwierdził,  że  dalsze  głosowania   nie   mają  sensu.
Wzięliśmy odpowiedzialność za gminę czy dalej jest sens pracować. Wójt
przedstawił założenia, które pewna grupa przyhamowała.
Radny Rydzkowski zwrócił się z pytaniem, czy gmina to tylko rolnictwo.
Możemy podnieść rolnikom podatki, ale czy je ściągniemy. Radny jest za
rozwojem, ale nie za wszelką cenę.
Radny Baumgart stwierdził, że rolnikom wcale nie jest wesoło.
Radny Chaciński stwierdził, że jest za rozwojem gminy. Trzeba stworzyć grupę, która ściągałaby podatki z zewnątrz. Dzisiejsze głosowanie to nie przepaść.

Wójt p. Topoliński zaproponował aby podnieść stawkę za wodę o 0,05 zł
do kwoty 1,55 zł, za ścieki  bytowe z gospodarstw domowych oraz
zakładów i instytucji o 0,05 zł do kwoty 1,96 zł, za ścieki pochodzące z
gospodarstw domowych i bytowych z zakładów i instytucji z terenu gminy
Swiekatowo o 0,05 zł do kwoty 1,37 zł.
Radny Rydzkowski zaproponował aby pozostawić stawki przyjęte przez
Komisję.
Radny Łysek stwierdził, że ten kto płaci będzie płacił, a to że nie ściągamy
podatków to nie jest żaden argument.
Radny Mroziński stwierdził, że ściągalność, a wysokość to zupełnie inne
problemy. Widocznie aparat egzekucyjny nie działa prawidłowo. W tej
chwili mamy niespięty budżet. Trzeba znaleźć brakujące 40.000 zł.
Radny Zwiefka jest skłonny wnioskować o obniżenie wysokości opłat za
wodę i odprowadzanie ścieków.
Konrad Kujawa stwierdził, że w okresie letnim pobór wody wzrasta dwu -
trzykrotnie, ale u rolników pobór wody jest na stałym poziomie przez cały
rok.
Następnie   przewodniczący   Rady  Gminy   przeprowadził  głosowanie   w sprawie poprawki do uchwały zaproponowanej przez Wójta Gminy, tzn. ustalić cenę za 1 m3 wody z wodociągu komunalnego gminy Swiekatowo w wysokości 1,55 zł, ustalić stawkę za l m3 ścieków odprowadzonych do oczyszczalni  w  Świekatowie siecią kanalizacyjną:  za  ścieki  bytowe  z gospodarstw domowych oraz zakładów  i  instytucji -  1,96 zł,  ustalić stawkę za 1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni w Świekatowie w wysokości: za ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i bytowych z zakładów i instytucji z terenu gminy Swiekatowo - 1,37 zł. Za poprawką głosowało 4 radnych, 4 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania, l radny nie brał udziału w głosowaniu. Poprawka nie przeszła.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 8 za, 6 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw, l radny nie wziął udziału w głosowaniu przyjęła uchwałę nr XII/65/03 w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
Ad. 7 g
Kierownik Referatu Budownictwa UG p. Zdzisław Gęsicki przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr XII/66/03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.
Ad. 7 h
Sekretarz Gminy p.  Schroder przedstawił  projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w Świekatowie na działce nr 280/10 w
drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu.
Radny Chaciński zastanawiał się dlaczego w projekcie uchwały nie jest
wyszczególnione nazwisko kupującego.
Radca prawny stwierdził, że nie jest podane nazwisko kupującego ze
względu na ochronę danych osobowych.
Radny   Mroziński   zastanawiał   się   czy   nie   można   dla   czystości   i
przejrzystości sprawy zapisu z § 3 do § 2, żeby medialnie   cena była
przyzwoita.
Radca Prawny stwierdził, że koszt nieruchomości zawiera cenę wykonania.
W chwili obecnej nie wiemy ile będzie   wynosił koszt   zawarcia aktu
notarialnego i podziału geodezyjnego, który ponosi i tak kupujący.
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, l przeciw i l wstrzymującym się przyjęte uchwałę nr XII/67/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości   położonej w Świekatowie na działce nr 280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu.
Ad. 7 i
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr XII/68/03 w sprawie
przystąpienia Gminy Świekatowo do Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Bory Tucholskie".
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania   Rada Gminy głosami
11 za, 3 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę
nr XII/68/03 w sprawie przystąpienia Gminy Świekatowo do Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie".
l radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Ad. 7 j
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały   w sprawie
zmian w budżecie na 2003 rok.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, 3 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Ad. 8
Wójt p. Topoliński w imieniu sołtysów podziękował Towarzystwu Rozwoju Gminy za wykonanie tablic ogłoszeniowych dla każdego sołectwa.
Radny Władysław Rusnak zaapelował aby podczas głosowań byli obecni wszyscy radni podpisani na liście obecności.
Radny Chaciński zwrócił się z pytaniem na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane w konkursie.
Wójt odpowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone na kanalizację Zalesia Królewskiego.
Radny Łysek poprosił aby w pracach komisji przetargowej dot. inwestycji w Zalesiu uczestniczył radny Lech Wesołowski z Zalesia Król.
Kierownik Referatu Budownictwa p. Gęsicki stwierdził, że radny może tylko być obserwatorem prac przetargowych, nie może brać udziału w pracy komisji przetargowej.
Radny Chaciński poinformował, że w przypadku ataku zimy można korzystać ze spycharki Zakładu Rolnego w Szewnie.
Wójt p.Topoliński stwierdził, że do odśnieżania naszych gminnych dróg głównie wykorzystujemy własny sprzęt.
Radny Powiatu p. Gęsicki poinformował, że Rada Powiatu przygotowywany jest Program Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2013.
Radny Łysek podkreślił udział władz i przedstawicieli gminy w Przysieku i
Poznaniu.
Radnemu   podoba   się   decyzja   z   przyznawaniem   stypendium   dla
najlepszych uczniów.
Radny Mroziński stwierdził, że na jednym z posiedzeń Komisji sekretarz gminy poinformował radnych, że nie mogą uczestniczyć w pracach komisji przetargowych ponieważ zabrania tego ustawa o zamówieniach publicznych.

Radca Prawny odpowiedział, że ustawa o zamówieniach publicznych stwierdza, że w składzie komisji przetargowej może być tylko pracownik urzędu, radny może być tylko obserwatorem, ekspertem, doradcą bez prawa głosu.
Radny Mroziński stwierdził, że inicjatywa ze stypendiami dla najlepszych uczniów to dobry ruch. Jednocześnie uważa, że trzeba dokładnie przyjrzeć się czy samorząd jest w stanie wypłacać stypendia i przyjrzeć się regulaminowi przyznawania stypendiów, który nie może budzić wątpliwości.
Na tym zakończono posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy w Świekatowie.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                Lech Ciechanowski

Protokołowała             
Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 15:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij