XI/03

Protokół nr XI/03
XI Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej 28 października 2003 r. od godz. 13:30 do godz. 16:30.
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie

I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył:  Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.           Przyjęcie porządku obrad.
3.           Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.           Interpelacje.
5.           Informacja wójta i  przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach
między sesjami.
6.           Odpowiedzi na interpelacje.
7.          Informacja nt. Gminnego Centrum Informacji.
8.          Wybór ławników do Sądu Rejonowego.
a/ opinia o zgłoszonych kandydatach,
b/ głosowanie tajne.
9.  Podjęcie uchwał wyprawie:
a/ Statutu Gminy Świekatowo,
b/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie.
Ad. 1
XI Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski - przewodniczący Rady
Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 14 radnych - stanowi to guorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny - usprawiedliwiony radny Stanisław Mroziński.
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia.
Radny Stefan Łysek zwrócił się z pytaniem,  dlaczego w porządku obrad
dzisiejszej Sesji nie ma podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

położonej w Swiekatowie na działce nr 280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu / była agronomówka /. Materiały, dot. projektu wym. uchwały radny otrzymał z adnotacją, że projekt uchwały został wycofany.
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski poinformował, że Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 października 2003 zaproponował aby przed podjęciem uchwały, o której mówi radny Łysek zasięgnąć w tej sprawie opinii zebrania wiejskiego w Swiekatowie.
Radny Łysek stwierdził, że Komisje wypracowały swoje stanowisko - również Rada może w tej sprawie się wypowiedzieć.
Sekretarz Gminy p. Schroder stwierdził, że Urząd nie może przedstawić projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swiekatowie na działce nr 280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu, gdyż Komisje RG nie zaakceptowały propozycji podziału geodezyjnego przedmiotowej działki, ale może zrobić to Sesja.
Radny Stefan Łysek złożył formalny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 9 c - podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swiekatowie na działce nr 280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 11 za, l przeciwnym i l wstrzymującym się od głosowania przyjęła wniosek radnego Łyska, dot. wprowadzenia w porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 9c -podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swiekatowie na działce nr 280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu.
Radny Władysław Rusnak zwrócił się do sołtys wsi Świekatowo p. Jurkiewicz z pytaniem czy odbyło się zebranie wiejskie i uzyskano opinię w sprawie sprzedaży budynku i części działki byłej agronomówki w Swiekatowie.
Pani Jurkiewicz stwierdziła, że zebranie jeszcze się nie odbyło. Natomiast o decyzji Komisji poinformowała członków Rady Sołeckiej.
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy l wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła porządek X Sesji Rady Gminy.

Ad. 4
Radny Zbigniew Chaciński złożył interpelację w sprawie wycięcia krzaków przy
szosie na skrzyżowaniu Szewno - Błądzim.
Ad. 5
Wójt Gminy  p.   Marek Topoliński   przedstawił  informację  o ważniejszych
działaniach między sesjami:
-         Gmina  Świekatowo znalazła  się  na  63  miejscu  w  rankingu Tygodnika
Wspólnota pod względem dynamiki rozwoju,
-         wizytacja gminy w związku z konkursem „Nasza Gmina w Europie",
-         rozpoczął się remont dachu - I segmentu budynku Szkoły w Świekatowie,
oraz wymiana witryn drzwiowych,
-         rozpoczął się remont w Szkole w Tuszynach - wymiana stolarki okiennej,
drzwi wejściowych, ocieplenie budynku,
-         rozpoczęliśmy rozbudowę wodociągu za torami w Swiekatowie /systemem
gospodarczym/,
-         złożyliśmy wniosek o pożyczkę w WFOŚIGW o zabezpieczenie finansowe
budowy kanalizacji w Zalesiu Król.,
-         przygotowujemy pomieszczenie dla Gminnego Centrum Informacji,
-         otrzymaliśmy propozycję utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych,
-         dokonana zostanie wymiana oświetlenia ulicznego przy ulicy Koronowskiej
w Swiekatowie,
-         pozyskaliśmy 30 arów gruntu przy ulicy Świerkowej z Agencji
Nieruchomości Rolnej.
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie między sesjami:
-         podziękował  p.   Wasiakowi  -  prezesowi  Towarzystwa   Rozwoju   Gminy
Świekatowo za współorganizację „Białej Niedzieli",
-         uczestniczył w posiedzeniach  Komisji stałych  i  Komisji doraźnej  Rady
Gminy,
-         uczestniczył w spotkaniu z sołtysami,
-         uczestniczył w imprezach okolicznościowych, tj. Dzień Nauczyciela itp.
Ad. 6
Wójt   p.   Topoliński   odpowiadając   na   interpelację   radnego   Chacińskiego stwierdził, że krzaki rosną przy drodze powiatowej, a Powiatowy Zarząd Dróg

w tym roku ma środki tylko na zimowe utrzymanie dróg. Krzaki możemy usunąć jedynie własnymi siłami.
Radny Chaciński stwierdził, że można zgłosić jego interpelacje teraz, a Powiatowy Zarząd Dróg może usunąć krzaki, np. w styczniu - w nowym roku budżetowym.
Ad. 7
Karol Sznajdrowski przedstawił informację nt. Gminnego Centrum Informacji.
/Informacja w załączeniu/.
Ad. 8 a/
Radny Jacek Klinikowski przedstawił ^opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Świeciu wypracowaną przez zespół opiniujący powołany przez Radę Gminy, /opinia oraz materiały, dot. wyboru ławników w załączeniu do protokołu/.
Ad. 8 b/
Ławników wybiera się w głosowaniu tajnym.
Następnie Rada Gminy dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej w skład
której weszli:
Lech Wesołowski, Bernard Główczewski, Jan Łytkowski.
Osoby te wyraziły zgodę brać udział w pracach tej komisji.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. W  wyniku   przeprowadzonego  tajnego   głosowania   ławnikami   Sądu Rejonowego na lata 2004-2007 zostali wybrani;  Barbara Łakomska i Gerhard Ruchała. /Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu/.
Następnie przewodniczący RG odczytał uchwałę nr XI/57/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2004 - 2007.
Ad. 9 a
Przewodniczący   Komisji   Statutowej   p.   Stefan   Łysek   szczegółowo
przedstawił projekt Statutu Gminy Świekatowo.
Rada Gminy po wnikliwej analizie i drobnych poprawkach w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania jednogłośnie głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących przyjęła uchwałę nr XI/58/03 w sprawie Statutu Gminy Świekatowo.

Ad. 9 b
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr XI/59/03 w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.
Radni po wnikliwej analizie uchwały w głosowaniu jawnym głosami 14
za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym.
uchwałę.
Ad. 9 c
Wójt p. Topoliński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji
Gospodarczej   i   Społecznej   został   przedstawiony   projekt   uchwał  w
sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Świekatowie na działce nr
280/10 w drodze bezprzetargowej w ramach pierwokupu /dot.  byłej
agronomówki/.
Komisje     nie     podjęły     ostatecznej     opinii     w     tej     sprawie.
Padł wniosek o wycofanie z porządku    posiedzenia Komisji    w.wym. projektu uchwały. Wniosek następnie wycofano. W trakcie dyskusji nie było mowy o nie sprzedawaniu budynku po b. agronomówce.   Komisje  proponowały  aby  temat  szerzej  omówić,   a przede wszystkim zasięgnąć opinii zebrania wiejskiego.
Zebrania wiejskie odbędą się na przełomie grudnia i stycznia. To, że Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad dzisiejszej Sesji
w,wym. projekt uchwały jest jej suwerenną decyzją.
W tej chwili posiadamy wycenę budynku i działki, ale nie mamy podziału geodezyjnego.
W ubiegłym roku na zebraniach wiejskich przedstawiono uchwałę w sprawie  programu  gospodarowania   mieszkaniowym  zasobem  gminy, gdzie między innymi b. agronomówka została przeznaczona do sprzedaży już   w    2002    roku.    Mieszkańcy    Świekatowo    pozytywnie    przyjęli przedstawione propozycje sprzedaży zasobu mieszkaniowego gminy. Poza tym w I numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy p. Skarbnik poinformowała, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
Przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Świekatowo p. Jurkiewicz stwierdziła, że Rada Sołecka wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprzedaży mienia komunalnego na działce 280/4 wraz z częścią tej działki z wyodrębnieniem drogi dojazdowej do pozostałych dwóch działek od strony ulicy i za budynkiem.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Rusnak przedstawił w tej sprawie stanowisko Komisja, która zdecydowała, że ostateczną opinię podejmie po uzyskaniu opinii w tej sprawie zebrania wiejskiego. Jednak w przerwie dzisiejszej Sesji porozmawiałem z członkami Komisji i w związku z tym, że nie odbyło się zebranie wiejskie przyjmujemy opinię zebrania wiejskiego odbytego w 2002 roku, które pozytywnie zaopiniowało program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i jesteśmy za sprzedażą byłej agronomówki.
Radny Stefan Łysek stwierdził, że chyba jeszcze ciągłość władzy obowiązuje. Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to proszę bardzo. W tej chwili nie ma żadnych ważnych powodów abyśmy nie mogli sprzedać problemowej nieruchomości. Przynajmniej możemy podjąć uchwałę intencyjną.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że obecny najemca ma tzw. prawo pierwokupu, a jeżeli nie będzie chciał kupić budynku to i tak może tam mieszkać - chyba, że zaoferujemy mieszanie zamienne o takim samym standardzie jak zajmowane obecni.
Radny Jacek Klinikowski stwierdził, że w tej chwili nie ma wizji zagospodarowania przedmiotowego budynku. Zwrócił uwagę, że wycena nie obejmuje poddasza, a przecież kiedyś było tam mieszkanie. Poza tym wg mieszkańców cena sprzedaży jest zbyt niska.
Radny Baumgart uważa, że wycena jest obiektywna. Rzeczoznawca wziął pod uwagę fatalny - bagnisty teren działki.
Pan Zdzisław Gęsicki - najemca przedmiotowego budynku stwierdził, że 35   lat   pracuje   w   rolnictwie.   Agronomówki   były   budowane   dla pracowników   służby    rolnej,    potem    w   tych    budynkach    prawo zamieszkania mieli pracownicy ODR.
Jeżeli chodzi o pokój na poddaszu - to był to tzw. pokój praktykanta.
Pokój jest o wymiarach 4,20 m na 1,50 m. W tej chwili znajduje się tam magazyn Gminnej Spółki Wodnej. Budynek wymaga  gruntownych   remontów:   wymiana  tynków,  drzwi, okien, podłóg, pokrycia dachowego./

Następnie Rada Gminy podjęła następującą decyzję:
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się pozytywnie opiniuje projekt podziału i zobowiązuje pana Wójta do przygotowania nieruchomości do sprzedania.
Ad. 10
Radny   Kazimierz   Baumgart r wnioskował   o   oświetlenie    przejazdu
kolejowego przy GS"SCH" w Świekatowie i zamontowanie sygnalizacji
świetlnej.
Radny Władysław Rusnak zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie podłączona kanalizacja w Janiej Górze.
Radny Jerzy Zwiefka wnioskował o włączenie wszystkich lamp do dworca PKP w Świekatowie.
Radny Jan Łytkowski podziękował za utrzymanie dróg i pomoc w postawieniu nowego przystanku PKP w Lubanii Lipinach.
Wójt p. Topoliński stwierdził, że nowy przystanek w Lubanii Lipinach to inicjatywa Urzędu, Rady Sołeckiej i radnego z tej miejscowości. UG zakupił przystanek za 1.500 zł, natomiast płytę betonową  wykonali mieszkańcy Lubanii Lipiny.
Wójt p. Topoliński poinformował, że otrzymaliśmy dotację na dwa punkty świetlne i jeden zamontujemy na przejeździe kolejowym w Świekatowie, a drugi przy wyjeździe z drogi asfaltowej do Tuszyn na drogę główną.
Wójt p. Topoliński poinformował, że jeżeli chodzi o kanalizację w Janiej Górze, to w listopadzie firma, która wygrała przetarg będzie uzbrajała pompownie w prąd w listopadzie br.
Wójt p. Topoliński poinformował, że zmienia się ustawa o finansach gminy. Dodatki mieszkaniowe i oświetlenie w całości będą finansowane przez budżet gminy.
Radny Rydzkowski z Tuszyn wnioskował o wiatę przystankową dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum w Świekatowie.

Radny Rady Powiatu p. Gęsicki poinformował, że powiat przygotowuje Program rozwoju lokalnego na lata 2006-2013.
Na tym zakończono posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Świekatowo.

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Lech Ciechanowski
Protokołowała  Hanna TomaszewskaWytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij