X/03

Protokół nr X/03


X Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej 29 sierpnia 2003 r.
od godz. 13:00 do godz. 16:30
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.   W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II.  Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.     Interpelacje.
5.     Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w gminie.
6.     Informacja wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach między sesjami.
7.     Odpowiedzi na interpelacje.
8.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.
9.     Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stadionu
    sportowego z parkingiem oraz dróg dojazdowych w Świekatowie,
b/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
c/ zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania
    własnego pojazdu do celów służbowych przez Wójta Gminy,
d/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12.  Zakończenie.
 
Ad. 1
X Sesję Rady Gminy otworzył Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 14 radnych, od punktu 7  -  15 radnych stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Na obrady Sesji spóźnił się radny Lech Wesołowski /usprawiedliwił spóźnienie/.
 
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
 
 
Ad. 3
Uwag do protokołu X Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami  14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła protokół IX Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
W tym punkcie Wójt Gminy p. Marek Topoliński wręczył nauczycielowi Gimnazjum  w Świekatowie Karolowi Baudner awans na nauczyciela mianowanego.
 
Natomiast Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Mroziński pogratulował w imieniu Rady Gminy  Państwu D. L. Ciechanowskim oraz Państwu W. K. Rydzkowskim  z okazji jubileuszu 25-lecia zawarcia małżeństwa. 
 
Ad. 4
Interpelacji nie zgłoszono.
 
Ad. 5
Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w gminie.
 
Na spotkanie ze względów rodzinnych nie mógł przybyć lekarz rodzinny Mieczysław Stankiewicz.
 
Lekarz Stomatolog Stanisław Bierut z  Gabinetu Stomatologicznego w Świekatowie przedstawił godziny funkcjonowania gabinetu i zakres usług. Zaznaczył, że gabinet ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Firma CALDENT z Grudziądza p. Adamowicz /pracownikiem wym. Firmy jest lek. stom. Bierut/    poinformował, m.in. o współpracy Firmy CALDENT z Narodowym Funduszem Zdrowia, o możliwości pozyskiwania środków unijnych, np. na profilaktykę szkolną, na którą w tej chwili nie ma środków finansowych, o współpracy międzygminnej w zakresie stomatologii.
 
Radny Zbigniew Chaciński zwrócił się z pytaniem czy jest różnica między   Kasą Chorych a  Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Pan Adamowicz stwierdził, że NFZ działa gorzej organizacyjnie, ale jeżeli wziąć pod uwagę pierwszy rok funkcjonowania Kas Chorych to NFZ działa lepiej. Fundusz ma spowodować ujednolicenie składek za leczenie.
 
Radny Stefan Łysek –  stwierdził, że na uwagę zasługują działania między- gminne i pozyskiwanie środków na profilaktykę stomatologiczną dzieci.
 
Radny Stanisław Mroziński zwrócił się z pytaniem czy szkoły nie powinny starać się o pozyskiwanie środków na profilaktykę stomatologiczną.
 
Pan Adamowicz – została stworzona możliwość, że ilość świadczeń można zwiększyć poprzez dofinansowanie z budżetu Państwa czy gminy. Poza tym będą środki na poprawę zdrowotną z Programu SAPARD i za te środki będzie można wykupić w porozumieniu ze stomatologiem dodatkowe usługi.
 
Wójt p. Marek Topoliński uważa, że łatwiej pozyskać sponsorów niż wyasygnować środki na dofinansowanie stomatologa z budżetu gminy.
Są środki finansowe z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ale dla państwowej służby zdrowia.
Dodał, że obecnie służbę zdrowia gmina  wspiera na miarę swych możliwości finansowych.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski zwrócił się z pytaniem czy p. Adamowicz słyszał o Firmie MEDIMAX ze Szczecina, która oferuje ponadstandardowy koszyk usług, m.in. w zakresie stomatologii.
 
Pan Adamowicz stwierdził, że dokładnie nie zna tematu, ale Firma ze Szczecina prawdopodobnie oferuje dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, za które trzeba będzie  odprowadzać miesięczne składki
 
Pan Adamowicz poprosił o opinię nt. działalności Firmy CALDENT na terenie gminy.
 
Radny Kazimierz  Rydzkowski stwierdził, że poprawiła się dostępność do stomatologa.
 
Ad. 6
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił informację o ważniejszych działaniach między sesjami.
Poinformował również, że gmina Świekatowo znalazła się w Srebrnej Setce Samorządów /6 miejsce/ jeżeli chodzi o inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000 – 2002.
Następnie poinformował o następujących sprawach:
- 2 września br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu Szkoły
  Podstawowej w Tuszynach,
-         ogłoszono przetarg na remont dachu   i wymianę witryn drzwiowych w Szkole Podstawowej w Świekatowie,
-         26 lipca br. w Świekatowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spotkanie  z wójtami z terenu naszej gminy, gdzie omawiano , m.in. założenia do programu zagospodarowania odpadów stałych na terenie powiatu,
-         pozyskaliśmy laser do Gabinetu Fizykoterapii ze Stowarzyszenia
     Narodowego Funduszu  Zdrowia,
-         staramy się o pozyskanie ze Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Zdrowia
     aparatu EKG dla Gabinetu Lekarza Rodzinnego,
-         przeprowadzaliśmy remonty w Szkołach Podstawowych,
-         dokonaliśmy naprawy parkanu przy cmentarzu,
-         rozpoczęła się budowa chodnika w Szewnie,
-         rozpoczęła się budowa remizy w Świekatowie,
-         złożyliśmy akces do konkursu „Nasza Gmina w Europie” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-         wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo 7 września br. organizujemy „Białą Niedzielę”,
-         wspólnie z TRG Świekatowo zorganizowaliśmy dożynki gminne oraz turniej sołectw,
-         otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy grant w wysokości 62 tys. zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
 
Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo p. Józef Wasiak poinformował zebranych na temat „Białej Niedzieli”. W tym samym dniu odbędą się także w Świekatowie Drzwi Otwarte KP Urzędu Wojewódzkiego.
 
Członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej p. Edward Sznajdrowski poinformował o otwarciu w Świeciu Biura Terenowego KP Izby Rolniczej.
Przedstawił ofertę Firmy Hetman, dot. odbioru padliny oraz stwierdził, że zostają uruchamiane  kredyty suszowe.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski poinformował, że –
-         uczestniczył w posiedzeniu ZG OSP, gdzie omawiono sprawę rozbudowy  
     remizy,
-         uczestniczył w rozmowach, dot. przygotowania „Białej Niedzieli”,
-         uczestniczył w podsumowaniu konkursu fotograficznego  Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu,
-         uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Ad. 7
Interpelacji nie zgłoszono.
 
Ad. 8
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik i Wójt Gminy p. Topoliński przedstawili informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. /informacja w załączeniu do protokołu/
 
Ad.  9
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Barbara Kozłowska złożyła informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /informacja w załączeniu do protokołu/.
 
Ad. 10
A/
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr X/53/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stadionu sportowego z parkingiem oraz dróg dojazdowych w Świekatowie /obejmujący działki nr 247 i 251/2 oraz części działek nr 229/4, 249/2, 252/2, 255/1, 257/1, 258/2, 259/1 i 260 w obrębie Świekatowo/.
Zaznaczył, że wym. uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Rady Gminy.
Pytań do uchwały nie było.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
B/
Sekretarz Gminy p. Schröder przedstawił projekt uchwały nr X/54/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
C/
W tym miejscu przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski przekazał prowadzenie obrad Sesji wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p. Stanisławowi Mrozińskiemu.
 
Przewodniczący obrad p. Mroziński przedstawił projekt uchwały nr X/54/03           w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez Wójta Gminy.
Zmiana w uchwale, dot. wynagrodzenia wójta wynika z wprowadzenia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. jako składnika dodatku specjalnego. Przepis ten wszedł w trakcie roku budżetowego i taki wydatek nie był przewidziany w budżecie.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski przedstawił stanowisko Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej w sprawie projektu
uchwały.
Komisje proponują aby przyjąć obowiązujące składniki wynagrodzenia w minimalnej dopuszczalnej przepisami wysokości, tj. wynagrodzenie zasadnicze 3.200 zł, dodatek funkcyjny 1.000 zł, dodatek specjalny 20% 840 zł, dodatek za staż pracy 640 zł.
 
Przewodniczący obrad zwrócił się  z pytaniem do p. Skarbnik, co powoduje realizację rozporządzenia.
 
Skarbnik Gminy p. Pik stwierdziła, że realizacja rozporządzenia powoduje spłatę wynagrodzenia od 1 stycznia br.
Pani skarbnik zaznaczyła, że na Komisji padła także propozycja podpisania ugody z wójtem o zrzeknięciu się wypłacenia wyrównania dodatku specjalnego, który przysługuje od 1 stycznia, a nowe składniki wypłacane byłyby od września br. lub też o przesunięciu wypłaty zaległego wynagrodzenia na przyszły rok budżetowy.
 
Przewodniczący obrad p. Mroziński stwierdził, że należy śledzić dynamikę zmian aktów prawnych.
W obecnej sytuacji jesteśmy stroną poszkodowaną. W połowie roku dowiadujemy się, że musimy spłacić wójtowi wynagrodzenie od 1 stycznia br.
 
Przewodniczący obrad zaproponował zreferowanie wariantów realizacji uchwały, a Rada Gminy podejmie decyzję:
 
1.     Przyjmujemy uchwałę i wójt rezygnuje z podwyżki, wpłacając ją do kasy w formie darowizny – sygnalizował to na Komisji.
2.     Dajemy podwyżkę statutową zgodnie z rozporządzeniem. Rozważaliśmy wariant cofnięcia kilometrówki, ale doszliśmy do wniosku, że 230 zł to niewiele  daje, a kwota ta nie jest obciążona dodatkowymi  składnikami.
3.     Drugi wariant powoduje, że budżet już jest niewykonalny. Musimy przesuwać środki albo podpisać z wójtem porozumienie.
Dajemy podwyżkę w całości zgodnie z przepisami.
4.     Dajemy wszystko co jest przewidziane prawem. Urząd Gminy płaci
dopóki ma środki. Nie podpisujemy żadnego porozumienia. Z chwilą uchwalenia uchwały wypłacamy. Dzisiaj pieniądze są, ale na pewno zabraknie ich w grudniu.
 
Jakiekolwiek ruchy w kierunku podpisania teraz ugody społeczeństwo odczytuje jednoznacznie – jest to podwyżką., a nie stać nas na tak drogiego wójta.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że jest to jego własna interpretacja  jak to odczyta społeczeństwo.
Dodał, że wójt musi dostać tę podwyżkę – nie budzi to żadnych wątpliwości. Jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Błędem jest to, że tak późno rozporządzenie do nas dotarło.
 
Następnie otworzył dyskusję na temat omawianej sprawy.
 
Pan Lech Ciechanowski – Rada Gminy każdej kadencji była zaskakiwana ustawami wyższego rzędu, które musiała konsumować w sposób dla siebie najmniej wygodny. Szkoda, że ta informacja, co musimy zrobić dotarła do nas zbyt późno.
W sytuacji kiedy osiągnięcia sypią się drzwiami nie można mówić, że nie stać nas na utrzymanie wójta. Proszę patrzeć obiektywnie.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z zapytaniem czy równolegle za podwyżką wójta idą dalsze podwyżki, np. przewodniczącego Rady Gminy.
 
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik – uchwała budżetowa przyjmuje zasady – jeżeli Rada uchwala , że ma być 5% wzrostu wynagrodzenia -  to podwyżka obejmuje  wszystkich pracowników od skarbnika do referenta. Tak zostały  podwyżki przeprowadzone  - w tym roku od stycznia. Jeżeli chodzi  o wynagrodzenie wójta to decyduje Rada, ale to nie skutkuje na pracowników.
Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy też ustala Rada.
 
Przewodniczący obrad S. Mroziński – obowiązujące w Urzędzie Gminy wynagrodzenia pracowników mieszczą się w widełkach przewidzianych rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. i  omawiane rozporządzenie nie skutkuje na wynagrodzenia pracowników, czyli spłaty nie dotyczą pracowników urzędu.
 
Radny Stefan Łysek uważa, że jak ktoś pracuje musi mieć za to zapłacone. Jeżeli chodzi o budżet generalnie jesteśmy poniżej 50% w dochodach i grozi nam załamanie finansowe i możemy nie wykonać budżetu.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie mamy zapisanych  w budżecie środków SAPARD-owskich w kwocie  600.000 zł.
 
Radny Stefan Łysek stwierdził, że jeżeli skarbnik uważa, że jest szansa na zrealizowanie budżetu – to dajemy podwyżkę i płacimy dopóki mamy pieniądze, a w końcu roku środki z SAPARD-u wpłyną i budżet będzie zamknięty.
 
Radny Kazimierz Rydzkowski stwierdził, że na Komisji nikt nie miał wątpliwości, że podwyżkę trzeba dać. Problemem jest tylko zaległość. Wójt mówił, że może zrezygnować z zaległej wypłaty tylko radca miał sporządzić odpowiednią ugodę.
 
Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do sekretarza czy paragrafy, które były w poprzedniej uchwale w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu dla celów służbowych obowiązują, bo omawiany projekt uchwały dot. zmiany jednego paragrafu tejże uchwały.
 
Sekretarz Gminy stwierdził, że paragrafy, które są w starej uchwale zachowują swą ważność.
 
Radny Jacek Klinikowski zwrócił się z pytaniem o skutki prawne nie podjęcia uchwały o podwyżce.
 
Przewodniczący obrad Stanisław Mroziński stwierdził, że nie ma takiego niebezpieczeństwa żeby wójt przy nie przyjęciu tej uchwały poszedł do sądu. Wójt wyraźnie sygnalizował, że jemu ta podwyżka nie jest na rękę. To, że tak się stało to jest wynik pracy rządu.
Zwrócił się z pytaniem czy od razu uruchamiamy procedurę spisania ugody z wójtem, czy zostawiamy pewien manewr wójtowi. Wójt może dokonać pewien ruch, o którym my nie wiemy, np. sporządzi oświadczenie o darowiźnie, o której sygnalizował.
 
Radny Zbigniew Chaciński stwierdził, że Rada stworzyła dziwną sytuację. Rola Wójta i to co dla gminy zrobił jest nie podważalne.
 
S.Mroziński stwierdził, że uchwała ta ma pewne konsekwencje, które wyjdą w grudniu i drugi raz wrócimy do tego.
Zwrócił się ponownie z pytaniem czy od razu rozwiązujemy sprawę formalnie i podpisujemy ugodę z Wójtem, czy zostawić sprawę i mówimy, że mamy pieniądze, a w grudniu będziemy się martwili.
Sprawy finansowe są bardzo trudne. Uchwała musi zostać zrealizowana. Wójt musi otrzymać tę podwyżkę – tak przewiduje rozporządzenie z 11 lutego br. Pytanie jest jedno – czy podpisujemy ugodę, czy nie podpisujemy jej, dajemy podwyżkę, a w grudniu będziemy się zastanawiać. To, że ugoda musi być nie ma wątpliwości.
 
Radny Stefan Łysek – proponuje aby Rada Gminy podjęła uchwałę i upoważniła wiceprzewodniczącego do sporządzenia ugody. 
 
Stanisław Mroziński stwierdził, że formalnym pracodawcą i przed prawem odpowiada za zatrudnienie Wójta – przewodniczący Rady Gminy.
 
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr X/55/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez Wójta Gminy.
Rada Gminy jednocześnie upoważniła przewodniczącego Rady gminy do sporządzenia i podpisania ugody z Wójtem Gminy w sprawie wynagrodzenia.
 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński przekazał prowadzenie obrad Sesji przewodniczącemu Rady Gminy p. Ciechanowskiemu.
 
D/
W tym miejscu obrady Sesji opuścił  radny W. Rusnak, usprawiedliwiając swą   nieobecność.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały nr X/56/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 
Pytań do projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy glosami 12 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 11
Przewodniczący RG p. Ciechanowski poinformował, że wszyscy radni będą otrzymywali przed Komisjami te same materiały niezależnie czy będą tematami danej Komisji.
 
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla rolników 
przeprowadzane przez przedstawicieli oddziałów AJAX-u.
 
Radny Zbigniew Chaciński
-  podziękował za rozpoczęcie budowy chodnika w Szewnie,
 
-         wnioskował o częstsze opróżnianie dużych śmietników,
-         wnioskował o wyrównanie drogi z Szewna do Branicy i do Lipienicy.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z pytaniem czy Urząd Gminy jest już właścicielem działki koło przepompowni nad jeziorem w Świekatowie.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że trwa procedura notarialna i po jej zakończeniu wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego o wydzierżawienie działki na potrzeby wędkarzy zostanie rozpatrzony.
 
 
 
Na tym zakończono obrady X Sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                 / Lech Ciechanowski /
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:31:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1651

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij