VIII/03

Protokół nr VIII/2003
 
VIII Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 26 maja 2003 r.
od godz. 13:00 do 16:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.      W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
 
II.     Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący  Rady Gminy.
 
III.   Przewidywany porządek obrad:
 
1.    Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje.
5.    Informacje wójta i przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach
między sesjami.
6.    Odpowiedzi na interpelacje.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ ustalenia stawek odpłatności za wynajem sal w budynkach stanowiących własność gminy,
b/ ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Świekatowo,
c/ zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla
    podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Świekatowo,
d/ przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
e/ wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Świekatowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu,
f/  zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo-Jania Góra”,
g/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
h/ zmian w Komisji Gospodarczej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie.
 
 
 
Ad. 1
VIII Sesje Rady Gminy otworzył p. Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
Powitał  radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział  14 radnych stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Stefan Łysek – usprawiedliwiony.
 
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu VII Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 13 za, przy 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła protokół VII Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Interpelacji nie zgłoszono.
 
Ad. 5
Wójt Gminy p. Marek Topoliński złożył informację o swej działalności w okresie między sesjami:
-         odbyła się wystawa po konkursowa „Gmina Przyjazna Środowisku” /Warszawa Pałac Kultury/;  podziękował osobom, które przygotowały nasze stoisko,
-         została podpisana umowa z Funduszem SAPARD na dofinansowanie kanalizacji w Janiej Górze; budowa jest zaawansowana w 70%,
-         w ubr. podpisaliśmy umowę z Fundacją Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 7.500 zł na dofinansowanie  zakupu pojemników do segregacji odpadów; w chwili obecnej pojemniki zostały zakupione i zostaną zgodnie z planem rozstawione we wsiach,
-         złożyliśmy akces do konkursu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu na zorganizowanie zatrudnienia dla 7 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy w okresie od lipca do listopada br.,
-          złożył podziękowanie Zarządowi Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo za wydanie pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo,
-         przygotowujemy przetarg na budowę chodnika w Szewnie i poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy; staramy się o pozyskanie środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
-         wydzierżawiliśmy plażę gminną p. Jackowi Chojnackiemu na 1 rok; Komisje Rady Gminy wyraziły zgodę aby sfinansować  budowę baru małej gastronomii, który byłby mieniem gminnym z możliwością późniejszego wykupienia,
-         podjęliśmy próbę utworzenia Liceum Ogólnokształcącego; odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół – nie jest to proste – muszą być chętni.
W chwili obecnej szkoła średnia powstanie w Łowinku; będzie funkcjonowała na bazie szkoły podstawowej w godzinach popołudniowych od 14:00 do wieczora – będzie to szkoła dla młodzieży ponad gimnazjalnej. Poza tym będzie tam także  szkoła dla dorosłych, kształcąca w systemie zaocznym,
-         zostały powołane Komisje Wyborcze do przeprowadzenia referendum,
-         zgodnie z nowym prawem budowlanym budownictwo od lipca przechodzi do Starostwa Powiatowego, ale w związku z tym, że mamy ze Starostem podpisaną umowę na wykonanie zdań zleconych  u nas budownictwo pozostanie do końca roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski:
-         pogratulował Zarządowi Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo wydania pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo,
-         podziękował osobom, które przygotowały wystawę pokonkursową „Gmina Przyjazna Środowisku”; ocenił wystawę bardzo dobrze,
-         uczestniczył w wmurowaniu kamienia węgielnego pod rozbudowę remizy strażackiej w Świekatowie; w uroczystości uczestniczył m.in. dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Leszek Chyła.
 
Ad. 6
Odpowiedzi na interpelacje nie było.
 
Ad. 7 a
Przewodniczący obrad stwierdził, że wszystkie uchwały były omówione przez Komisje Rady Gminy.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr VIII/39/03 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sal w budynkach stanowiących własność gminy.
Pytań do  projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy glosami 13 za, przy jednym wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę  w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sal w budynkach stanowiących własność gminy.
 
Ad. 7 b
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił projekt uchwały nr VIII/40/03 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Świekatowo.
Uchwala została zaakceptowana przez ZG OSP.
Pytań do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr VIII/40/03 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Świekatowo.
 
Ad. 7 c
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr VIII/41/03 w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Świekatowo.
Podobna uchwała, która była podjęta w ubr. była uchwałą martwą. Nikt nie zgłosił się o ulgi. Była niespójna – z dwóch paragrafów można było skorzystać z ulg.
W tej chwili przedstawiamy uchwałę poprawioną, przekonsultowaną z radcą prawnym i zaakceptowaną przez Komisje Rady Gminy.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z pytaniem – czy będzie mógł skorzystać z ulg, jeżeli zatrudni ucznia  w celu przyuczenia do zawodu?
Wójt stwierdził, że nie można korzystać z dwóch źródeł, z dwóch ulg. Jeżeli zatrudnia się ucznia to dostaje się refundację z Powiatowego Urzędu Pracy.
Przy opracowywaniu projektu uchwały braliśmy pod uwagę osoby pełno zatrudnione.
 
Przewodniczący RG i Sekretarz Gminy stwierdzili, że odpowiedź na pytanie radnego Zwiefki udzielą po konsultacji z radcą prawnym.
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/41/03 w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Świekatowo.
 
Ad. 7 d
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił projekt uchwały nr VIII/42/03 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
Pytań do projektu w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/42/03 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
Ad. 7 e
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr VIII/43/03 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Świekatowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/43/03 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Świekatowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.
 
Ad. 7 f
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr VIII/44/03 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo-Jania Góra”.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,  przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/44/03            w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo-Jania Góra”.
 
Ad. 7 g
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr VIII/45/03                 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Wójt p. Topoliński zwrócił uwagę, że zmniejszył się deficyt z 500.000 zł
na 198.000 zł. Z Funduszu SAPARD sfinansujemy w 75% budowę kanalizacji w Janiej Górze – gmina będzie finansowała wym. budowę w 15%.
 
Edward Sznajdrowski obawia się czy otrzymamy środki z funduszu SAPARD.
 
Wójt  p. Topoliński stwierdził, że mamy podpisaną umowę z SAPARD-em,          ryzyko zawsze jest. Poza tym na podstawie podpisanej umowy możemy          uzyskać pożyczkę pomostową.
 
Więcej pytań nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za,
przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/45/03      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 
Ad. 7 h
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr VIII/46/03 w sprawie zmian w Komisji Gospodarczej.
Proponuje aby na własną prośbę odwołać z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgarta.
 
Radny Kazimierz Baumgart w imieniu Komisji Gospodarczej zaproponował aby na funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej powołać p. Władysława Rusnaka,
Który wyraził zgodę pełnić funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej.
Na z-cę przewodniczącego KG proponuje Janusza Ratkowskiego, który wyraził zgodę pełnić tę funkcję.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za,  przy 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła uchwałę nr VIII/
46/03 w sprawie zmian w komisji Gospodarczej.
 
Ad. 8
Radna Rady Powiatu w Świeciu p. Teresa Szafrańska złożyła informację z działalności Rady Powiatu:
-         zapadła decyzja o odłączeniu starego szpitala od ZOZ. Stary szpital od września będzie odrębną jednostką; będzie działał jako Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny
z częściową odpłatnością chorych; Zakład będzie prowadziła spółka założona przez trzy pielęgniarki – pracowniczki szpitala,
-         w nowym szpitalu do końca roku powstanie Oddział Paliatywny – 26 łóżkowy;
odpłatność będzie wynosiła 12 zł -15 zł za osobodzień,
-         stary szpital planuje dofinansować Burmistrz Świecia, ponieważ  70% pacjentów 
 
to mieszkańcy Świecia,
-         Powiat Świecki zajął II miejsce w Galerii Powiatów,
-         W Świeciu  przy LO nr I od 1 września będzie funkcjonowała szkoła wieczorowa nieodpłatna dla dorosłych.
 
Członek Zarządu Towarzystwa p. Stanisław Mroziński podziękował za życzenia w związku z wydaniem pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo.
Stwierdził, że nie początek wieńczy dzieło a koniec.
Poprosił aby p. Wójt swoje kalendarium przedstawił w postaci kilku punktów  na piśmie i wówczas radni będą mogli zapytać się o szczegóły, dot. określonego punktu.
Podziękował sołtysom: p. Szeffs, p. Krajczewskiemu i p. Grecy za dostarczone        informacje nt. swych sołectw.
Poprosił radną Rady Powiatu p. Szafrańską o informację nt. bezrobocia.
Odniósł się także do kształcenia w systemie zaocznym. Stwierdził, że każda forma kształcenia, która prowadzi do celu jest dobra. W tej chwili będzie można kształcić się przez internet.
 
Członek Izby Rolniczej p. Sznajdrowski poinformował, że wyznaczeni  członkowie Izby mogą być obecni podczas szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
 
Radny Chaciński pogratulował TRG  wydania Biuletynu Informacyjny Gminy Świekatowo. Wnioskował aby w następnym numerze jedną stronę poświęcić na prezentację    Rady Gminy.
Poinformował, że p. Śliż odstąpi  gminie działkę na której ma powstać świetlica,
a także boisko do piłki nożnej i siatkowej.
 
Radny Baumgart wnioskował  aby wyrównać teren za pocztą.
 
Radny Łytkowski interesował się czy pojemniki do segregacji odpadów zostaną zakupione na wszystkie sołectwa.
 
Wójt stwierdził, że w większości sołectw pojemniki do segregacji śmieci są ustawione.
 
Radny Chaciński wnioskował o wycięcie krzaków przy szosach.
 
Radny Rydzkowski zgłosił fakt zniszczenia znaków przy nowej szosie do Tuszyn.
 
Sekretarz gminy M. Schröder stwierdził, że ustaliliśmy kto zniszczył znaki i wystosowaliśmy do tego pana pismo o naprawienie szkód.
 
 
Radny  Klinikowski zapytał się kiedy radni otrzymają  legitymację radnego.
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy  Hanna Tomaszewska poinformowała, że legitymacje jeszcze nie zostały wręczone radnym ponieważ większość  radnych nie przyniosła zdjęcia.
 
Na tym zakończono posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
 
 
 
                                                        Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                         /  Lech Ciechanowski /
 
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 
 
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:18:13)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:15:16)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij