VII/03

Protokół nr VII/03
 
VII Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu  29 kwietnia 2003 r. od godz. 13:00 do 16:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.    W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II.   Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III.   Przewidywany porządek obrad:
 
1.    Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5.    Interpelacje.
6.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok.
a/  wprowadzenie,
b/  przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w sprawie      wyrażenia opinii z    wykonania budżetu gminy,
c/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia   absolutorium Wójtowi Gminy,
     d/ przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania wniosku    Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
e/  dyskusja,
f/  przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium.
7.    Przyjęcie uchwał w sprawie:
a/  rozpatrzenia zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenu stadionu sportowego z parkingiem oraz dróg dojazdowych w Świekatowie,
b/ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świekatowo,
c/ wydzierżawienia lokalu użytkowego,
d/ zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych,
e  zmiany uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Świekatowo nieruchomości gruntowych,
f/  zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
8.    Rozpatrzenie wniosku przewodniczącego Komisji Gospodarczej, dot. rezygnacji z funkcji przewodniczącego.
9.    Odpowiedzi na interpelacje.
10.           Wolne wnioski.
 
Ad. 1
VII Sesję Rady Gminy otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji bierze udział 13 radnych stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni: radny Stanisław Mroziński /usprawiedliwiony/ i radny Jerzy Zwiefka, który przybył na obrady sesji w punkcie 4.
 
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został jednogłośnie przyjęty.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu VI Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 12 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw przyjęła protokół VI Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4
Wójt Gminy p. Marek Topoliński złożył informację o swej działalności w okresie między sesjami:
-         zakończyły się prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na budowę II etapu kanalizacji w Janiej Górze. Przetarg wygrała Firma Wimar z Koronowa. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę 814.000 zł, z tego 75% kwoty, tj. 600.000 zł otrzymamy z Funduszu SAPARD,
-         zgodnie z ustawą o ochronie środowiska  wspólnie z powiatem opracowujemy Powiatowy Program Zagospodarowania Odpadów,
-          otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg, dot. zimowego utrzymania dróg. Nasza Gmina jest w tzw. „siódmym standardzie” i   kolejność odśnieżania dróg powiatowych w najbliższym sezonie zimowym nie zmieni się,
-         Zarząd Dróg negatywnie rozpatrzył nasz wniosek o usytuowanie przejścia dla pieszych w Janiej Górze przy blokach,
-         Zarząd Dróg pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o ustawienie drogowskazu do Świekatowa  na terenie gminy Bukowiec i tablicy z nazwą m. Stążki,
-         Zarząd Dróg negatywnie rozpatrzył nasz wniosek o ograniczenie tonażu ciężarówek w Zalesiu Królewskim, ponieważ jest to droga przelotowa,
-         wspólnie z Jednostką OSP w Świekatowie rozpoczęliśmy rozbudowę garaży i remizy strażackiej,
-         odbyliśmy spotkanie z przedstawicielem PKP w sprawie przystanku kolejowego w Lubani Lipinach. Kolej wyraża zgodę na postawienie nowej wiaty przystankowej, ale nie związanej z gruntem,
-         GSW pozyskała 10.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                na prace różne,
-         jesteśmy w trakcie przetargu na budowę trzech lamp ulicznych /punktów świetlnych/,
-         przygotowujemy wystawę pokonkursową „Gmina Przyjazna Środowisku”, która odbędzie się 10 maja br. w Pałacu Kultury w Warszawie,
-         ustawiona została tablica reklamowa o gminie, na której umieszczone zostały reklamy podmiotów gospodarczych,
-         otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
w sprawie dofinansowania na docieplenie budynku  i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Tuszynach,
-         zatrudniliśmy w ramach robót publicznych 11 osób. Mamy złożony wniosek w   Powiatowym Urzędzie Pracy  na zatrudnienie kolejnych 5 osób,
-         przygotowaliśmy materiały do konkursu „Europa Nasz Dom”,
-         zawiązało się Stowarzyszenie Sołtysów Koło w Świekatowie. Przewodniczącą gminnego koła została p. Bogusława Jurkiewicz,
-         uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej w sprawie dofinansowania zakupu 6 kontenerów do segregacji odpadów,
-         odbyło się spotkanie członków Związku Gmin Zlewni Rzeki Wdy w Czarnej Wodzie. Przygotowywany jest między gminny projekt zagospodarowania szlaku Wdy,
-         wójt przedstawił ofertę Wyższej Szkoły Humanistycznej aby na bazie naszej szkoły otworzyć liceum ogólnokształcące dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski poinformował, że:
-         brał udział w naradzie nt. funkcjonowania samorządu w Unii Europejskiej,
-         wziął udział w spotkaniu Gminnej Spółki Wodnej,
-         uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami PKP, dot. przystanku PKP w Lubanii Lipinach.
Pogratulował również sołtysom, że zrzeszyli się w stowarzyszeniu.
 
Ad. 5
Radny Chaciński wnioskował o zakupienie dzwonka w celu dyscyplinowania zebranych
Radny Chaciński interpelował w sprawie dziury w drodze na odcinku od p. Nitka     w Świekatowie w kierunku Szewna.
Radny Chaciński wnioskował o pomoc p. Górce w załatwieniu formalności , dot. uzyskania pozwolenia na sprzedaż gazu.
 
Radny Łytkowski interpelował w sprawie zaniżenia szosy na odcinku Lubania Lipiny – Stążki. Prosił o interwencję w tej sprawie w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Radny Łytkowski podziękował za ustawienia wiaty przystankowej w Lubania Lipiny dla dzieci szkolnych.
 
Radny Rydzkowski interpelował w sprawie zalanych łąk w Stążkach i Tuszynach. Prosił o sprawdzenie czy rowy melioracyjne  są niedrożne.
 
Radny Baumgart interpelował w sprawie projektu kanalizacji w Zalesiu Królewskim.
Stwierdził, że właściciel gruntów parafialnych wyraził zgodę na położenie sieci   kanalizacyjnej, ale jeżeli chodzi o sprawy techniczne, np. jak umiejscowienie studzienek - projektant miał kontaktować się z dzierżawcami. Pan Baumgart wnioskował o spotkanie z projektantem i o usytuowanie studzienek w na granicy drogi i pola.
Radny Baumgart podziękował za bardzo dobrze wyrównane drogi przez gminne służby komunalne.
 
Ad. 6 a
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok do domu w celu zapoznania się z nim. Sprawozdanie było również przedmiotem obrad komisji wspólnej, gdzie zostało pozytywnie zaopiniowane.
 
Wójt p. Topoliński podziękował Zarządowi Gminy poprzedniej kadencji za wkład pracy w 2002 r., tj. p. Baumgartowi, p. Główczewskiemu, p. Rusnakowi,  p. Rydzkowskiemu.
Następnie wójt p poinformował, że deficyt budżetowy został utrzymany na zaplanowanym poziomie. Uzyskaliśmy szereg nagród w konkursach. Wykonaliśmy inwestycje na 1,7 mln zł.
 
Ad. 6 b
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił Uchwałę Nr 39 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świekatowo sprawozdaniu
za 2002 r. z wykonania budżetu oraz innych planów finansowych.
/Uchwała w załączeniu/.
Ad. 6 c
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stefan Łysek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. /Wniosek w załączeniu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że na przygotowanie tego wniosku złożyło się kilka posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych zgodnie z programem przyjętym przez Rade Gminy.
Komisja sprawdzała, m.in. realizację uchwał, ściągalność podatków, przetargi.
Następnie przedstawił wnioski z kontroli przetargów/ do wglądu w protokole kontroli, w teczce Komisji Rewizyjnej/, które z pewnością pomogą w przeprowadzaniu kolejnych przetargów i usprawnią realizację budżetu przez wójta.
Sprawozdanie ze swej działalności Komisja Rewizyjna  przedstawi na koniec roku.
 
Ad. 6 d
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił Uchwałę Nr 39 A Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świekatowo. /Uchwała w załączeniu/.
 
Ad. 6 e
Dyskusji nie było.
 
Ad. 6 f
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr VII/32/03  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 
Ad. 7 a
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenu stadionu sportowego z parkingiem oraz dróg dojazdowych w Świekatowie.
 
Radny Chaciński stwierdził, że jeżeli zarzut dotyczy poszerzenia drogi publicznej, a nie prywatnej to należy go odrzucić.
 
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr VII/33/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stadionu sportowego z parkingiem oraz dróg dojazdowych w Świekatowie.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za,
2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 7 b
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr VII/34/03 w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świekatowo.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, 2 wstrzymującymi się i przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 7c
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że w tym punkcie Rada przystępuje do omówienia projektu  uchwały, dot. wydzierżawienia lokalu użytkowego. Przypomniał, że temat ten był przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rady Gminy.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że Komisje RG wnioskowały o przygotowanie na dzisiejszą sesję dwóch projektów umów dzierżawy budynku dla lek. weterynarii:
1.    Dzierżawa na 4 lata bez okresu wypowiedzenia.
2.    Dzierżawa na czas nieoznaczony z półrocznym okresem wypowiedzenia.
Z wnioskiem komisji zapoznał się p. Migocki, który jest zainteresowany dzierżawą na czas nieoznaczony.
 
Radny Rusnak i radny Greca przypomnieli, że rolnicy płacili składki na rozwój SKR, którego później baza została przekazana jako mienie komunalne gminie. Teraz należy pomóc rolnikom, gdyż z pewnością potrzebny jest im weterynarz na miejscu.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart  stwierdził, że Komisja Wspólna odrzuciła propozycję Komisji Gospodarczej wydzierżawienia lokalu na weterynarię p. Migockiemu na 10 lat.
Komisja Wspólna zaproponowała dzierżawę na czas nieoznaczony lub dzierżawę na 4 lata.
Pan Wójt miał porozmawiać z p. Migockim i przedstawić mu te dwie propozycje dzierżawy.
Pan Migocki wybrał czas nieokreślony.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski stwierdził, że Komisja Wspólna przegłosowała dwie propozycje  projektów umów dzierżawy – na czas nieoznaczony z półrocznym okresem wypowiedzenia i na 4 lata bez okresu wypowiedzenia.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski stwierdził, że najdalej idącą propozycją jest umowa dzierżawy budynku p. Migockiemu od 1 czerwca 2003 r. na czas nieoznaczony.
 
Następnie przedstawił projekt uchwały nr VII/35/03 w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za,        2 wstrzymującymi, przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 7 d
W tym punkcie obrady sesji opuścił radny Stefan Łysek. Od tego momentu w sesji bierze udział 13 radnych.
 
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr  VII/36/03 w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami
12 za, 1 wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw przyjęła w.wym.  uchwałę.
 
Ad. 7 e
Sekretarz Gminy p. Schroder przedstawił projekt uchwały nr VII/37/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Świekatowo nieruchomości
gruntowych.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 7 f
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały  nr VII/38/03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8
Przewodniczący obrad przedstawił pismo przewodniczącego Komisji Gospodarczej p. Kazimierza Baumgarta, dot. rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji.
 
Radca Prawny wyjaśnił, że jeżeli Rada nie przyjmie rezygnacji p. Baumgarta to na następnej sesji musi nastąpić powtórzenie głosowania.
 
Radny Chaciński uważa, że należy uszanować wolę radnego.
 
Radny Rusnak uważa, że p. Baumgart dalej powinien być przewodniczącym Komisji.
 
Radny Baumgart podziękował za zaufanie, współpracę i poprosił Radę o uszanowanie swej decyzji.
 
Przewodniczący RG zwrócił się do Rady z pytaniem – kto jest za odwołaniem p. Kazimierza Baumgarta z funkcji przewodniczącego Komisji
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 1 za,         8 przeciw, 3 wstrzymujących się, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała o odwołaniu p. Baumgarta z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarczej nie została przyjęta.
 
Ad. 9
Odpowiadając na złożone interpelacje wójt p. Topoliński stwierdził:                       -   Urząd Gminy nie ma wpływu na działania Powiatowego Zarządu Dróg i dziury
    w   drodze do Szewna zlikwiduje własnymi środkami,
-         p. Górka złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy na postawienie zbiornika na gaz. Aby decyzja została wydana p. Górka musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty,
-         dobrą wolą Gminnej Spółki Wodnej będzie  przegląd strugi granicznej w Tuszynach / w trakcie sesji okazało się, że powodem zalewania łąk w Tuszynach i Stążkach jest zarwana droga i przepust koło p. Pietrzykowskiego/,
-         odbędzie się spotkanie projektanta kanalizacji do Zalesia Król. z dzierżawcami i właścicielami gruntów.
Ad. 10
Wójt p. Topoliński poinformował, że nie ma chętnych na dzierżawę plaży gminnej. W związku z tym plaża będzie administrowana przez gminę, tzn. zrobimy porządek, zatrudnimy ratownika, będziemy wywozić śmieci.
 
Radny Zbigniew Chaciński wnioskował aby wywieźć śmieci z cmentarza.
 
Wójt stwierdził, że Rada decyduje o wydatkach.
 
Radny Baumgart zastanawiał się nad możliwością zakupu kontenerów do śmieci na cmentarz.
 
Pani Marta Kolano podziękowała za złożone kondolencje w związku z tragedią jaka dotknęła jej rodzinę.
 
Radny Baumgart podziękował radnym za poparcie, ale dalej podtrzymuje swą decyzję o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarczej.
 
Na tym zakończono posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
 
 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                               /Lech Ciechanowski/
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska

metryczka


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:12:56)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:17:12)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2112