VI/03


Protokół nr VI/03
 
VI Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 18 marca 2003 r. od godz. 13:30 do 19:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III.  rzewidywany porządek obrad:
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.     Informacja wójta oraz przewodniczącego o działalności w okresie między sesjami.
5.     Interpelacje.
6.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego terenów do zalesienia,
b/ wydzierżawienia lokalu użytkowego,
c/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycję
    „Budowa kanalizacji Świekatowo – Jania Góra”,
d/ zasad zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek w przypadku,
    gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe
    uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków,
e/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
7.     Przyjęcie stanowiska i opinii w sprawie:
a/ zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny
    Publiczny ZOZ w Świeciu,
b/ sfinansowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świeciu,
c/ przekazania Parafii w Świekatowie części działki 280/7,
d/ dalszej współpracy z Pomorską Agencją Poszanowania Energii,
    /ogrzewanie budynku szkoły w Świekatowie/.
8.     Odpowiedzi na interpelacje.
9.     Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
 
Ad. 1
VI Sesję Rady Gminy Świekatowo otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
W Sesji biorą udział wszyscy radni /15/ stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
                                                          
                                     
 
Ad. 2
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia.
Zaproponował aby punkt 6b – podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego przenieść do punktu 7d – przyjęcie stanowiska w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego ponieważ radca prawny jest chory i nie miał możliwości zaopiniowania projektu uchwały.
Następnie Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się
przyjęła porządek VI Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu V Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła protokół V Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4 Wójt p. Marek Topoliński złożył informację ze swej działalności w okresie między sesjami:
-         przygotowany jest przetarg na II etap  budowy kanalizacji sanitarnej w Janiej Górze,
-         przygotowany jest wniosek  o dofinansowanie kanalizacji w Małych Łąkach i dokończenie kanalizacji w Janiej Górze – fundusze strukturalne z Regionalnego Programu Operacyjnego,
-         Gminna Spółka Wodna złoży wniosek o fundusze strukturalne z Regionalnego Programu Operacyjnego na tzw. małą retencję, budowa zbiornika w latach 2005-2007,
-         złożyliśmy wniosek do AWRSP o dofinansowanie likwidacji starej oczyszczalni w Szewnie w tym rekultywacji terenu, przy okazji może uda się wybudować część
chodnika,
-         złożyliśmy wniosek do AWRSP o przekazanie gruntu pod budowę świetlicy i
strażnicy w Szewnie,
-         odbyło się spotkanie z posłami Kłopotkiem i Mojzesowiczem. Była to debata
środowiskowa, poruszono sprawy rolnicze i bezrobocia.
Wójt poprosił posła Kłopotka o pomoc w rozbudowie remizy w Świekatowie,
-         złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę stadionu w Świekatowie w latach 2005-2006,
-         od września zgodnie z nowymi przepisami klasy „0” zostaną wchłonięte do szkół,  
-         przygotowujemy materiały do konkursu „Moja Gmina w Unii Europejskiej”
ogłoszonego przez NFOŚiGW,
-         odbyło się spotkanie bezrobotnych z dyrektorem Inkubatora Przedsiębiorczości,
-         uzyskaliśmy razem z dyrektorem Gimnazjum środki pomocowe z Banku Światowego, z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zakup nagłośnienia i stolików pod komputery /30% środków własnych gminy/,
-         przekazaliśmy 1/3 okien z demontażu  z sali gimnastycznej pogorzelcom w
Stążkach,
-         staramy się razem z Jednostką OSP o pozwolenie na rozbudowę remizy strażackiej
w Świekatowie,
-         zakończyła się I edycja kursu komputerowego, rozpoczyna się II edycja kursu komputerowego,
-         GSW i UG złożyli wnioski do PUP na okresowe zatrudnienie kilku osób bezrobotnych,
-         wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo wydaliśmy folder o gminie,
-         TRG przygotowuje Biuletyn Informacyjny,
-         wspólnie z gminą Baruchowo wystąpiliśmy do WFOŚiGW o nagrodę materialną za zdobycie Certyfikatu „Przyjaźni Środowisku”,
-         uczestniczyliśmy z p. Januszem Ratkowskim w posiedzeniu Związku Gmin Dorzecza Wdy, w tej chwili środki pomocowe będą kierowane na duże organizacje i Związek Gmin Dorzecza Wdy złoży wniosek o środki na budowę wysypisk i kanalizacji,
-         wspólnie z wójtem gminy Pruszcz złożyliśmy do PKP petycję o nie likwidowanie pociągów na naszej linii kolejowej,
-         rozpisujemy konkurs ograniczony na zorganizowanie plaży gminnej, plaża jest ogrodzona, doprowadzona jest woda, prąd, jest podjęta decyzja o wydzierżawieniu bezpłatnie plaży na 3 lata,
-          uzyskaliśmy dotację w kwocie 11.500 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego, planujemy zamontować 1 lampę przy przejeździe kolejowym /GS „SCH”/, 1 lampę przy wylocie nowej szosy w Tuszynach i 1 lampę przy ulicy Dworcowej w kierunku dworca PKP,
-         odbyło się  spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji, który poinformował o zmianach w strukturach policji i poprosił o pomoc finansową.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami:
- odbyło się w Świekatowie spotkanie przewodniczących Rad Gmin Powiatu  
  Świeckiego,
-         uczestniczył w spotkaniu z posłami Kłopotkiem i Mojzesowiczem, na którym
poruszane były sprawy nurtujące środowisko wiejskie,
-         uczestniczył w komisjach problemowych Rady Gminy,
-         uczestniczył w konferencji Związku Gmin Wiejskich, na której m.in. Minister Oświaty i sportu stwierdziła, że oświatę dofinansować mają gminy 
Ad. 5
Interpelacje.
 
Radny Stefan Łysek zwrócił uwagę, że w porządku obrad dzisiejszej Sesji są dwa punkty w sprawie których Rada ma zająć stanowisko lub wydać opinię, a radni nie dostali wcześniej materiałów do domu.
Radny Stefan Łysek  w imieniu Komisji Rewizyjnej zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o poszerzenie zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej o kontrolę nt. funkcjonowania i spalania miału i słomy w kotłowni słomowej w Świekatowie.
Radny Stefan Łysek zwrócił się z pytaniem do przewodniczącego Rady Gminy – czy traktuje wszystkich radnych  w równy sposób, czy wybiórczy i ich zaprasza, a innych radnych równych funkcją pomija.
 
Radny Zbigniew Chaciński wnioskował aby ruszyła na nasze drogi wyrówniarka gminna.
 
Radny Jerzy Zwiefka interpelował w sprawie awarii kanalizacji w rowie koło p. Szumały w Świekatowie.
 
Radny Kazimierz Baumgart interpelował w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ulicy Topolowej. Radny dodał, że wykonana jest tam kanalizacja i nawierzchnia jest bardzo zła – utrudniony jest dojazd do posesji.
 
Radny Stanisław Mroziński poparł interpelację radnego Łyska, dot. braku materiałów do punktów wprowadzonych do porządku obrad na dzisiejszej Sesji.
Regułą powinno być, że  wszyscy radni otrzymują materiały na Sesję przed posiedzeniem. W chwili obecnej członkowie jednej Komisji otrzymują materiały, a członkowie drugiej nie.
Radny Mroziński odniósł się także do informacji wójta nt. działań podjętych w okresie między sesjami. Radny wnioskuje aby informacja przedstawiona była radnym również w formie pisemnej.  Informacja taka byłaby „motorem” dla organizacji do promowania pewnych działań lub ich hamowania.
 
Radny Jan Łytkowski wnioskował o przystanek autobusowy dla dzieci w Lubania Lipinach.
Radny Jan Łytkowski wnioskował o wystąpienie do PKP z wnioskiem o budowę nowej wiaty przystankowej PKP w Lubania Lipinach.
 
Radny Zbigniew Chaciński podziękował wójtowi za wystąpienie do AWRSP o przekazanie gruntu pod budowę świetlicy i strażnicy w Szewnie.                                                      
 
Radny Chaciński poinformował, że występują do AWRS o zabezpieczenie środków na budowę świetlicy w Szewnie.
 
Ad. 6 a
Wójt przedstawił Radzie Gminy  projekt uchwały nr VI/28/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów do zalesienia.
Sekretarz Gminy p. Schróder stwierdził, że są dwie grupy zainteresowanych:
-         osoby znajdujące się w granicy polno-leśnej,
-         8 wniosków indywidualnych poza granicą polno-leśną
łączna  powierzchnia do zalesienia 340 ha.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart przedstawił stanowisko komisji nt. w.wym. projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje w.wym. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji uważa, że należy rolników poinformować o zagrożeniach, m.in. jeżeli rolnik zdecyduje się na zalesienie to nie ma już odwrotu.
Radny Kazimierz Rydzkowski zwrócił uwagę, że prawdopodobnie jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej, to nie będzie dopłat do zalesień i sporo osób się wycofa.
Wójt stwierdził, że  z wnioskodawcami zorganizujemy spotkanie i poinformujemy o obowiązujących przepisach.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy glosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr VI/28/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów do zalesienia.
 
Ad. 6 b
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr VI/29/03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo – Jania Góra”.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że z funduszu SAPARD otrzymamy na tę inwestycję 75% potrzebnej kwoty, resztę musimy uzupełnić pożyczką  - być może będzie potrzebne 250.000 zł, ale to okaże się po przetargu.
Musimy zaciągnąć także kredyt pomostowy gdyż musimy wyłożyć własne środki na pozyskanie środków pomocowych.
Radny Stanisław Mroziński zwrócił się z pytaniem do skarbnika czy została zrobiona symulacja finansowa i czy p. skarbnik nie widzi zagrożenia dla budżetu.
 

Pani Skarbnik stwierdziła, że problemem jest  wypracowanie własnych środków finansowych, ale symulacja , dot. naszej zdolności finansowej została przeprowadzona i jednocześnie pozytywnie zaopiniowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
                                                         
 
Radny Mroziński zwrócił uwagę, że nie wiadomo jakimi środkami będziemy dysponowali w przyszłym roku gdy wejdziemy bądź nie do Unii.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że w przyszłym roku wchodzimy w umorzenie.
Wójt natomiast dodał, że grzechem byłoby podarowanie 75% dotacji z SAPARD-u.
 
W tym miejscu przewodniczący obrad poinformował, że wójt p. Topoliński znalazł się na 50 miejscu w kraju w rankingu przeprowadzonym przez tygodnik Wspólnota nt. – kto ile otrzymał głosów w ostatnich wyborach.
 
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr VI/29/03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kanalizacji Świekatowo – Jania Góra”.
 
Ad. 6 c
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie p. Barbara Kozłowska przedstawiła projekt uchwały nr VI/30/03 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków. Pani Kozłowska  stwierdziła, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w drodze  uchwały określa się zwroty wydatków poniesionych za przyznany posiłek w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków.
Pani Kierownik stwierdziła, że aby uzyskać środki od Wojewody na dożywianie dzieci musi być podjęta w.wym. uchwała.
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski  poinformował, że omawiana uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji – nie powoduje zagrożenia dla budżetu gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku przeciw i wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr VI/30/03 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek w przypadku, gdy dochód na 
 

osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 
Ad. 6 d
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr VI/31/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła w.wym. uchwałę.
W głosowaniu nie wziął udziału radny Lech Wesołowski, który wyszedł z sali posiedzeń.
 
Ad. 7 a
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił Radzie Gminy  pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie podjęcia stanowiska i opinii, dot. zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny ZOZ w Świeciu.
Wójt  Marek Topoliński stwierdził, że jest to formalna sprawa. Szpital Powiatowy jest w trakcie reorganizacji. Jednym z elementów reorganizacji jest zmniejszenie zakresu świadczonych usług w starym szpitalu przy ul. Św. Wincentego. Rada Powiatu przygotowała uchwałę w tej sprawie i wójt uważa, że należy ją zaakceptować pozytywnie. Rada Powiatu ma wizje rozwoju tej jednostki i nie ma podstaw aby tego nie akceptować nie ma podstaw.
 
Radna Rady Powiatu Teresa Szafrańska: nie jest tajemnica, że szpital w Świeciu jest bardzo zadłużony. Zadłużenie na koniec poprzedniego roku 2001 wynosiło ponad 5 mln zł. Obecnemu dyrektorowi udało się to zadłużenie zmniejszyć do 2,5 mln zł za ostatni rok ponieważ  do maja kontrakty z lekarzami   zostały zmniejszone o 23%, a także została sprywatyzowana kuchnia. Pomimo to w tym roku nie ma szans aby je utrzymać na  poziomie roku poprzedniego, a to dlatego, że  Kasa Chorych przeznaczyła bardzo małe środki finansowe. Nawet Kasa Chorych nie kontraktuje tyle usług medycznych dla szpitala ile szpital by chciał – tylko ma swoje limity i w ramach tych limitów kontraktuje usługi. Jeżeli jakiś kontrakt jest przekroczony, limit jest przekroczony – to w tej chwili nie płaci się za przekroczenie limitu. Np. w styczniu br. został całkowicie wykorzystany limit kwartalny na oddziale dziecięcym ponieważ bardzo dużo dzieci chorowało na zapalenie płuc, czy oskrzeli. Także do końca kwartału po styczniu już nikogo nie powinno przyjąć się na ten oddział. Jednak szuka się różnych dróg wyjścia. Na pokrycie długów została zaciągnięta pożyczka, którą spłaca Starostwo. Próbuje się reorganizować dalej szpital. Pewne nadzieje wiążą ze zmianą finansowania służby zdrowia, która miała nastąpić od 1 marca. Kasy Chore mają przestać istnieć, a w ich miejsce mają być powołane Fundusze Zdrowia – jeżeli zafunkcjonują w czerwcu to będzie dobrze. Wtedy sytuacja zmieni się na korzyść dla takich szpitali jak nasz.
                                           
Fundusze będą rozdzielały pieniądze równo na obywatela. Do tej pory pieniądze nie były rozdzielane równo. Były Kasy Chorych słabsze i bardzo bogate. Tam gdzie bezrobocie było niskie, gdzie zarobki w danym województwie były wysokie, tam do Kasy Chorych spływały bardzo duże pieniądze / 8% od wynagrodzeń /. Takie Kasy Chorych jak Śląska czy Mazowiecka są bardzo bogate. Natomiast nasza Kasa Chorych w stosunku do nich była bardzo biedna. Np. w tamtych Kasach rocznie przypadało ponad 900 zł, a u nas 550 zł rocznie. W najgorszej sytuacji jest tzw. szpital stary. Nowa
ustawa o opiece zdrowotnej nie przewiduje finansowania oddziałów dla przewlekle chorych jakie występowały w tym szpitalu. Ten szpital musi być całkowicie zmieniony. W tej chwili chce się go przekształcić na Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny. Proponuje się aby zespół ludzi chciał nim  zawładywać. W związku z tym nastąpi odpłatność ludzi tam przebywających. Wystąpiły w tej chwili trzy podmioty, które chciały by się podjąć prowadzenia tego szpitala. Pani Szafrańska nie wie czy już są  jakieś umowy podpisane.
Duże zmiany nastąpią jeżeli chodzi o oddział najbardziej chorych w szpitalu nowym, coś w rodzaju hospicjum – oddział paliatywny. Kasa Chorych czy fundusz pokrywa koszty 1 łóżka na 10.000 mieszkańców. Nasz powiat liczy 100.000 mieszkańców więc jest to 10 łóżek. Dyrektor chce utrzymać 26 łóżek stąd kłopoty związane z utrzymaniem tego oddziału.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Mroziński proponuje aby przyjąć do wiadomości projekty uchwał Rady Powiatu, podkreślając, że Rada z niepokojem obserwuje likwidację starego szpitala
 
Radny Stefan Łysek: rozumiem, że jest to projekt Rady Powiatu, który będzie głosowany na Radzie Powiatu i w jakiś sposób to stanowisko ma Radzie Powiatu pomóc lub utrudnić. Generalnie będąc mieszkańcem tej gminy i chcąc się leczyć, np. w starym szpitalu to chciałbym aby on funkcjonował i żeby Rada Powiatu znalazła takie rozwiązanie, które umożliwi funkcjonowanie szpitala. Radny stwierdził, że przedstawi dłuższy wywód nt. tego co dzisiaj stało się od początku Sesji. „Były uchwały – dostaliśmy projekty, które opiniowała Komisja i nie było problemu. Projekty uchwał radni mieli do wglądu.  Wcale nie znaczy, że wszyscy musieliśmy się z daną sprawą zajmować. Jeżeli w tej chwili jest projekt zajęcia stanowiska to również tak jest, że merytoryczna Komisja wcześniej się tym zajmuje lub nie, bo może się tak zdarzyć, że dzisiaj trzeba podjąć jakieś  stanowisko, bo dzisiaj to wpłynie i musimy to podjąć bez wcześniejszej opinii”. Radny chciałby umieć powiedzieć swoim mieszkańcom –jakie usługi zostaną zmniejszone. Na bazie tego nie może tej informacji udzielić. Zna tylko hasło- przekształcenie starego szpitala w Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny.
 

 
Wiceprzewodniczący RG zwrócił uwagę radnemu Łyskowi, że mówi o drugiej sprawie – o utworzeniu Zakładu Opiekuńczo –Pielęgnacyjnego, a my mówimy o pierwszej sprawie, że Rada Powiatu dokonuje restrukturyzacji szpitala.
 
Radny Łysek stwierdził, że jest przeciwny likwidacji i takie jest jego stanowisko.
 
Wójt M. Topoliński stwierdził, że sesja Powiatu jest otwarta. Jest podany termin  i porządek obrad Sesji do publicznej wiadomości i każdy może  w sesji uczestniczyć                                                              
i wyrazić swoją opinię.
 
Radny Stefan Łysek: my mamy zająć stanowisko – stanowisko jest opinią, a ma być wpis do protokołu, więc zupełnie inaczej jak mamy w porządku obrad. Zgadzam się z panem doktorem, że wpis do protokołu jako przyjęcie do wiadomości tak, ale żadnych opinii pozytywnej w tym kierunku.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski: przyjmujemy do wiadomości i popieramy wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji szpitala
 
Radny Zbigniew Chaciński zwrócił się z pytaniem do p. Szafrańskiej – jakie czynniki powodują, że to zadłużenie rośnie, czy zdrowie ludzkie to jest fabryka gwoździ.
Może przyczyną są Kasy Chorych, może ustawy.
 
Pani Szafrańska: powtarzam za dyrektorem szpitala, np. limit kwartalny, jeżeli chodzi o oddział dziecięcy był wykorzystany w styczniu. Kasy Chorych nic nie płacą poza kontrakt. A nie sposób nie przyjmować chorych.
 
Wiceprzewodniczacy Rady Gminy p. Stanisław Mroziński przedstawił projekt stanowiska Rady Gminy Świekatowo w sprawie informacji o projekcie uchwały Rady Powiatu:
 
Rada Gminy Świekatowo przyjmuje do wiadomości informację o  propozycji uchwały Rady Powiatu, dot. wyłączenia ze struktury SP ZOZ oddziału przewlekle chorych 
i przekształcenia go w Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny.
Rada Gminy ma nadzieje, że przeprowadzona reorganizacja spowoduje wzrost jakości usług świadczony przez nowo powstałe struktury SP ZOZ.
 
Za przedstawionym stanowiskiem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, głosów przeciw nie było.
Stanowisko zostało przyjęte.

Ad. 7 b
Wójt Gminy p. Topoliński poinformował, że wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego, dot. sfinansowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świeciu.
Temat został opiniowany przez Komisje Społeczną, która podjęła bardzo dyplomatyczną opinię, podobną zresztą jak opinie okolicznych gmin na ten temat.
Aby nie odmawiać nie proponujemy tę sprawę rozpatrzyć na Sesji w listopadzie kiedy będzie omawiany projekt budżetu na rok 2004. Tak naprawdę gminy nie będą mogły wejść w finansowanie szpitali. Gminy mają dużo zadań własnych, z którymi nie mogą
sobie poradzić. Jest to zadanie Powiatu. My od lat pomagamy w zadaniach powiatu. Tyle robót ile my prowadzimy na drogach powiatowych – to chyba żadna gmina nie robi.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski: zostały przedstawione Komisji dwa warianty utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego. Pierwszy wariant 70 – łóżkowy na bazie starego szpitala przy ul. Św. Wincentego  - z Urzędu Gminy musielibyśmy dołożyć  do utrzymania tego oddziału 10.500 zł w tym roku.
Drugi wariant 26 łóżkowy na bazie szpitala nowego przy ulicy WP – nasza odpłatność wynosiłaby 4.500 zł rocznie.
Komisja proponuje, że jeżeli będzie taka potrzeba to taka kwota zostanie ujęta w projekcie budżetu gminy na następny rok. W tym roku nasz budżet znamy i nie mamy z czego wyasygnować środków na dofinansowanie szpitala. Jeżeli mamy dokładać to w następnym roku i tylko do tego mniejszego oddziału 26 łóżkowego, gdzie ta kwota byłaby mniejsza.
 
Wiceprzewodniczący RG Stanisław Mroziński: interesem Starosty jest aby troszczyć się o walkę z bezrobociem. Należy popierać takie działania, które zmierzają do uruchomienia działalności gospodarczej polegającej  na zagospodarowaniu mienia, które pozostaje po restrukturyzacji szpitala popieramy te działania, ale dlaczego my mamy współfinansować przedsiębiorstwo, które podatki będzie płaciło dla miasta Świecia. Następnie p. Mroziński zaproponował projekt stanowiska w tej sprawie:
 
Rada Gminy Świekatowo popiera działania Starosty Świeckiego zmierzające do powstania Zakładu, świadczącego usługi lecznicze powstałego na bazie starego szpitala przy ulicy Św. Wincentego. Z przykrością informujemy, że Gmina Świekatowo ma już zatwierdzony budżet, w którym nie ma możliwości wyasygnowania środków niezbędnych na refinansowanie proponowanych usług medycznych. Rada Gminy Świekatowo weźmie pod uwagę wniosek Starosty Świeckiego w chwili konstruowania budżetu w nowym roku budżetowym.
 
Za przyjęciem w.wym. stanowiska głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7 c/
Wójt p. Topoliński poinformował Radę Gminy, że wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od Ks. Kanonika Kazimierz Goldstroma z prośba o przekazanie Parafii w Świekatowie części działki 280/7.
 
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński odczytał pismo Ks. Kan. Goldstroma.
 
Wójt p. Topoliński: sprawą zawartą w piśmie zajmowała się Rada Sołecka wsi Świekatowo i Komisja Gospodarcza – taka jest procedura. Są wątpliwości prawne czy po pozytywnej decyzji będziemy mogli przekazać, czy też sprzedać. Poza tym na dzisiaj gmina jeszcze nie jest formalnie właścicielem tego gruntu. Wojewoda w 1995 roku pismem przekazał nam ośrodek zdrowia wraz z przylegającym gruntem i procedura trwa. Wystąpiliśmy z pismem do Wojewody o komunalizację. Gmina formalnie nie ma ksiąg wieczystych i wg ksiąg właścicielem jest Wojewoda.
Wójt poinformował, że dostaliśmy od parafii grunt pod przepompownie ścieków koło p. Tarkowskiego, ale pod warunkiem podłączenia parafii i organistówki do kanalizacji.
 
Sekretarz Gminy p. Schroder poproszony przez przewodniczącego RG p. Ciechanowskiego o wyjaśnienia sprawy pod względem prawnym  potwierdził wypowiedź wójta, że Wojewoda pismem przekazał służbę zdrowia pod władanie gminy. Nie ma zapisów w księgach wieczystych, że to jest nasza własność.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski poprosił przewodniczącą Rady  Sołeckiej w Świekatowie o przedstawienie opinii RS w omawianej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej p. Bogusława Jurkiewicz odczytała protokół z posiedzenia /protokół w załączeniu/.
 
Ks. Kazimierz Goldstrom: dziwi się  podejściem miejscowego społeczeństwa i Rady Sołeckiej – takie kupczenie. Wydaje mu się dziwne, na zamianę nigdy nie pójdę. Jeżeli chodzi o wyznaczenie ziemi nad jeziorem na plażę to jest sprawa kurii biskupiej. Poza tym tyle ziemi zabrano parafii, że dajcie już spokój. Zamysł księdza był taki – powiększyć tę działkę i tam może dałoby się stworzyć jakiś podmiot Caritasu, czy inny gospodarczy, który by posłużył temu społeczeństwu.  Jeżeli ktoś nie rozumie to ja się wycofuję i nie chcę o tej sprawie nic wiedzieć.
Była taka sprawa przed kilku laty - Caritas zwrócił się do mnie, chcąc urządzić tutaj warsztaty zajęciowe. Chciałem zaproponować dom – owszem dom tak, ale nic nie zrobimy bo jest za mało miejsca i poszli do Jeżewa, i tam mają – a co my mamy. Jeżeli w ten sposób będziemy patrzyli na pewne priorytety – to ja nie wiem, do niczego nigdy nie dojdziemy. Np. Caritas  Polska  na konferencji episkopatu dał instrukcję aby przyjść z
 

 
pomocą  ludziom starym, chorym we wioskach, stworzyć dla nich miejsce na zasadzie
świetlicy, albo całodziennej opieki paliatywnej. Proboszcz ma coś zrobić, ale sam nic nie zrobi. Parafia nie ma środków finansowych.
 
Sołtys wsi Świekatowo p. Jurkiewicz: Rada Sołecka  została poproszona o wydanie opinii. Każdy miał prawo wypowiedzieć się to jest tylko opinia, decyzje podejmie Rada Gminy – dlaczego opinia rady Sołeckiej odbierana jest w takiej formie.
 
Ks. Goldstrom stwierdził, że przy dobrej woli można zrobić bardzo dużo.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart stwierdził, że Komisja na swym posiedzeniu opiniowała wniosek księdza kanonika. Komisja wysłuchała opinii rady sołeckiej. Przewodniczący Komisji p. Baumgart stwierdził, że nasuwają się wątpliwości prawne: czy jesteśmy właścicielami gruntu i czy można przekazać, czy też raczej sprzedać w drodze przetargu mienie komunalne gminy.
Pomijając wątpliwości Po dyskusji Komisja przychyliła się do zamiany gruntu na grunt nad jeziorem na plażę. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia to przeznaczyć działkę przy starej poczcie na plac zabaw.
 
Ks. Kanonik Goldstrom poinformował, że GS SCH Bukowiec sama wystąpiła aby przekazać budynek po starej poczcie parafii. Przypomniał, że przeciwnych przekazaniu budynku parafii było dwóch mieszkańców Świekatowa.
 
Sekretarz Gminy p. Schroder zaproponował aby wrócić do tematu gdy gmina będzie formalnie właścicielem gruntu.
 
Radny Stefan Łysek stwierdził, że po raz trzeci wypływa problem materiałów do dyskusji. Żenujące jest, że tak trudna sprawa, trudna i ważna sprawa – możliwość prowadzenia Caritasu jest rzeczą godną uwagi i zrobienia wszystkiego żeby to zrobić
Aby móc przeanalizować wszystkie warunki  to powinno być w tym projekcie dzisiejszego porządku obrad stanowisko przygotowane przez pana wójta, bo on decyduje jakie stanowisko zajmujemy poparte pozytywnie lub negatywnie opinią komisji, która nad tym pracowała. Teraz mam się wycofać i powiedzieć, że teraz to nie ja, że formalnie zostanie rozwiązane prawnie i później zajmę stanowisko. Jeżeli ktoś to wprowadził do porządku to uznał, że powinniśmy się tym zająć. Ja uważam, że powinniśmy się tym zająć – tylko pozostaje pytanie czy mamy na dzisiaj tyle informacji, że jesteśmy w stanie podjąć słuszną decyzję dla dobra całej gminy.  Jeszcze nie tak dawno opinia Rady Sołeckiej była niezbędna, była warunkiem podjęcia. Jeżeli decyzja była podjęta przez Radę bez opinii Rady Sołeckiej to była zła i niewłaściwa. 
 
                                                    
 
Teraz jest opinia Rady Sołeckiej i my mamy jej nie uwzględniać, bo Rada ma podjąć
 
decyzję. Podjąć decyzję dzisiaj wbrew opinii Rady Sołeckiej jest do zastanowienia. Być może byłoby dobrym rozwiązaniem spotkanie wspólne księdza kanonika, p. wójta i rady sołeckiej, bo jest to problem Świekatowa /w odczuciu radnego/ i wypracowanie wspólnego stanowiska, które byłoby Radzie przedstawione do akceptacji, albo dwóch wariantów – konkretny projekt rozwiązania musimy mieć.
 
Sołtrys wsi Świekatowo p. Jurkiewicz : nigdy nie było tak, że Rada Sołecka narzucała swoje stanowisko Radzie Gminy. Nigdy nie było tak, że jak RS zdecydowała tak była
podejmowana decyzja. RS nie ma takiej władzy – jedynie zebranie wiejskie w sprawach ważnych dla wsi.
 
Radny Zbigniew Chaciński: powtarzamy błąd z zeszłego roku. Sprawa mieszkania.
Ja się dzisiaj dowiaduję od kolegów gdzie ta działka. W materiałach jest tylko głuchy zapis.
 
Sekretarz Gminy p. Schroder: 12 lat gmina istnieje i zawsze było tak, że sprawy, które opiniowała Komisja rolnictwa nie wpływały do komisji oświaty. Jedynym wyjściem jest zorganizowanie przed sesja zebrania radnych.
Pan Mariusz Kiełpikowski: muszą poprzeć panią sołtys. Nie zawsze decyzje rady Sołeckiej były uwzględniane przez Rade Gminy – były wręcz w drugą stronę odwracane. Np. sprzedaż czerwonej szkoły – Rada Sołecka była przeciwna została sprzedana. Nie mówmy, że decyzja należy do Rady Sołeckiej i to jest święte – to jest tylko opinia kilku osób, które zostały przez wieś wybrane.
 
Radny Rusnak zwrócił uwagę, że opinia RS w sprawie czerwonej szkoły była pozytywna.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski podkreślił, że sprawa jest bardzo delikatna. Formalnie grunt nie jest nasz. Kolega Stefan był m.in. inicjatorem ruszenia sprawy plaży w centrum wsi. Było by bardzo dobra sytuacja aby ksiądz kanonik pomógł nam dotrzeć do hierarchów być może kupilibyśmy ten kawałek ziemi. Nie ma to żadnego związku może z tą działką, ale to by był pomnik dobrej współpracy tego samorządu z parafią.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski  proponuje aby przyjąć z aprobatą wniosek księdza kanonika.
 
Radny Rydzkowski uważa, że Rada musi podjąć wstępną decyzję czy wyraża zgodę na przekazanie gruntu parafii.

 
Radny Stanisław Mroziński: o tym co chcemy na terenie gminy  zrobić musimy my zdecydować i musimy mieć jakąś wizję, co do tego. Kolega wójt mówił, że może ktoś nam podpowie co na tej plaży powinno być, jak ona powinna funkcjonować? To my definiujemy jak ta plaża powinna funkcjonować i my zasady definiujemy przed przetargiem, przed przejęciem przez dzierżawcę.
Trzeba mieć jednoznaczne zdanie, co my w określonych miejscach, w określonym terenie tej gminy chcemy zrobić.  Uważa, że należy pochwalić chęć działania księdza kanonika.  Ksiądz ma pewną wizje, co do realizacji działań zmierzających do rozwoju gminy. Radny nie słyszał, żeby ktoś chciał na tych 4 arach coś zrobić. Nie ma
uregulowań prawnych – czy zgadzamy się aby wydzierżawić teren w celu rozpoczęcia pewnych działań.
Radny zwrócił się do wójta z sugestią czy nie widzi konieczności opracowania planu cięć budżetowych w związku z możliwością pojawienia się problemów budżetowych.
Jeżeli chodzi o działkę to radny uważa aby podjąć pozytywną opinie, a sfinalizowanie sprawy nastąpi, gdy akta prawne zostaną unormowane.
 
Mariusz Kiełpikowski uważa,że z decyzją należy poczekać do czasu uregulowań prawnych.
 
Wójt podkreślił, że gmina będzie właścicielem. Sprawy formalne są w toku.
 
Następnie wiceprzewodniczący p. S. Mroziński przedstawił projekt stanowiska Rady gminy w sprawie przekazania Parafii w Świekatowie cześci działki 280/7.
 
Rada Gminy Świekatowo po zapoznaniu się z wnioskiem Parafii w Świekatowie popiera  działania Księdza Kanonika Kazimierza Goldstroma w zakresie działań zmierzających do zagospodarowania terenu zgodnie z interesem Gminy Świekatowo.
Z przykrością jednak informujemy, że obecny stan prawny nie pozwala na przekazanie wnioskowanego terenu dla Parafii Świekatowo. Informujemy jednocześnie, że rozpatrzymy wniosek, dot. przekazania terenu po unormowaniu stanu majątkowego powyższego terenu.
 
Radny Łysek: to jest projekt. Jeżeli byśmy dostali go wcześniej do wglądu to można byłoby go przeanalizować. Radny uważa, że sekretarz gminy nie ma racji, że tak było od 12 lat i było dobrze. Tak było i jest. Jest projekt uchwały i jest przedstawiona opinia Komisji do projektu uchwały. Jest projekt jakiegoś stanowiska i projekt  p. wójta.
Załączone ksero pisma pana i projekt pana wójta – proszę o wyrażenie zgody na zajęcie się tą sprawą albo na dalsze działanie w kierunku przekazania tej ziemi. Trzy projekty i byśmy mieli stanowisko i to stanowisko   zgadza się w 100% ze zdaniem, że oczywiście na dzisiaj nie jest formalnie prawnie, ale upoważniamy p. wójta do podjęcia kroków formalno-prawnych do przekazania tej działki.
                                                  
 
Ks. Kanonik Kazimierz Goldstrom – utwórzmy Centrum Zdrowia i Kultury. Jeżeli sami nie wypracujemy – to nikt nam nic nie da.
 
Mariusz Kiełpikowski zastanawiał się czy dzierżawa rozwiązała by problem.
 
Propozycję stanowiska przedstawioną przez wiceprzewodniczącego Mrozińskiego i radnego Łyska Rada Gminy przyjęła przez aklamację.
 
Ad. 7 d/
Sekretarz Gminy p. Schroder przedstawił wniosek Andrzeja Migockiego – lek. wet.o kilkunastoletnie wydzierżawienie budynku  biurowca po b.bazie SKR na gabinet weterynaryjny /wniosek w załączeniu/.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart zabierając głos przypomniał, że p. Migocki zwrócił się w grudniu ubr. z wnioskiem o  sprzedanie mu przedmiotowego budynku. Komisja wówczas wniosek rozpatrzyła negatywnie, proponując wydzierżawienie lokalu w tym budynku na 3 lata.
W związku z nowymi przepisami weterynaryjnymi p. Migocki miał określić także wymogi weterynaryjne, które będą stawiane rolnikom.
Pan Migocki określił te wymogi we wniosku przedstawionym przez p. Sekretarza.
Komsja po dyskusji zaproponowała aby wydzierżawić budynek  na okres 10 lat z wyłączeniem komórki AJAX / ewidencja gruntów, ewidencja zwierząt/.
W związku z tym, że trzeba wykonać w budynku remont pan Migocki poprosił o zwrot środków finansowych w postaci czynszu za materiał główny, tj. drzwi, okna. Zakup drobnych materiałów oraz robociznę pokryje z własnych  środków.
Ostateczna decyzja należy do Rady Gminy.
 
Radny Kazimierz Rydzkowski uważa, że w umowie powinien być zapis, że wydzierżawiamy na czas wykonywania usług weterynaryjnych.
 
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński wyraził sprzeciw przeciwko sprzedaży i dzierżawy na 10 lat przedmiotowego budynku.
-1. Przed wejściem do Unii podejmowanie takiej strategicznej decyzji jest nieporozumieniem.
-2. Zakres dzierżawy ogranicza swobodę działania UG, np. pracownicy nie będą mieli nawet gdzie rąk umyć.
-3. Decyzja ta nie ma statusu prawnego.
 
Radny Stefan Łysek – zdjeliśmy z porządku obrad podjęcie stanowiska, które upoważniało wójta do podjęcia pewnych działań. Problem tkwi w spisaniu włąściwej umowy dzierżawy.
                                              
Mariusz Kiełpikowski także uważa, że problem tkwi w spisaniu dobrej umowy dzierżawy. Jak była potrzebna apteka to umieszczono ją w weterynarii – mówiono, że jak tylko znajdzie się weterynarz to znajdzie się dla niego gabinet, a teraz jest problem.
 
Wiceprzewodniczący RG p. Mroziński widzi tutaj pewien lob bing  i jest stanowczo na nie. Pan Migocki podjął w budynku prace budowlane, a przecież Rada jeszcze nie
podjęła decyzji o dzierżawie. Dzierżawa na tak długi okres czasu wytrąca pozyskanie inwestora strategicznego.
 
Wójt p. Topoliński poinformował, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy podnosili problem weterynarii.
 
Wiceprzewodniczący p. Mroziński oświadczył, że poczuł się jak marionetka, ponieważ stawia się radnych przed faktem dokonanym – nie ma jeszcze decyzji Rady, a w budynku już coś się dzieje.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski zaproponował przyjęcie stanowiska Rady Gminy w wymienionej sprawie o następującej treści:
Rada Gminy proponuje przygotowanie umowy dzierżawy z panem Andrzejem Migockim z opinią prawną i na podstawie tej umowy RG podejmie uchwałę.
Za taką propozycją był również przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Baumgart.
Wspomnianą propozycję przewodniczący RG p. Ciechanowski poddał głosowaniu. W głosowaniu radni jednogłośnie odrzucili propozycję przewodniczącego RG.
Po głosowaniu przewodniczący RG p. Ciechanowski przekazał prowadzenie obrad sesji RG wiceprzewodniczącemu p. Mrozińskiemu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Mroziński: „żeby uporządkować dyskusję napisałem dwa pisma; pierwsze /proszę nie traktować tego jako szantażu/, że rezygnuję z wiceprzewodniczącego Rady Gminy, drugie – napisałem uchwałę Rady Gminy.
Zanim wiceprzewodniczący przytoczył uchwałę powiedział: Rok temu    kolega wójt namówił wiceprzewodniczącego na współpracę w zakresie promowania gminy.
Z trudem, ale znajduję czas aby gminę promować. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy robią wszystko najlepiej. Rola liderów – za takiego uważa mnie kolega wójt – wszcząłem działania, które zmierzają do tego, że Świekatowo ma się rozwijać. Mam pewną wizję rozwoju, która nie jest sprzeczna z wizją, którą przedstawiają koledzy z Komisji Gospodarczej. Poświęcam swój czas, swoją energię i chcę dla tej gminy dobrze poprzez stworzenie, np.  etatu gminnego – będzie pracownik pracował tylko po to aby o gminie Świekatowo mówiono dobrze, aby pisano o niej w gazetach, żeby była strona internetowa uaktualniona. Będzie zajmował się pisaniem wniosków do różnych grantodawców. Czuję pewną odpowiedzialność za to co robię, ale jeśli wy popieracie działania, które kłócą się z tym, a mam wrażenie, że kłócą się ze strategią rozwoju gminy... . Tam jest kilka punktów, które mówią o znalezieniu inwestora strategicznego dla tych terenów po byłym SKR – to by było super rozwiązanie. 
                                              
 
Nie podejmujmy bardzo pochopnych decyzji. Ja nie powiedziałem, że ten weterynarz jako taki nie jest potrzebny. Widzę pewną stronniczość, brak obiektywizmu ze strony radnych. Jeżeli mówimy o rozwoju, o pewnej namiastce przedsiębiorstwa, które ma być – gdzie to ma być jak nie tam na tych terenach. Na spotkaniu przewodniczących gmin mówiliśmy o pewnych wspólnych działaniach. Dysponujemy czymś”. Wiceprzewodniczącego
najbardziej ubodło to, że stawia się radnych przed faktem dokonanym – to jest niedopuszczalne. Jeżeli radni chcą aby wiceprzewodniczący z nimi współpracował -  to p. Mroziński prosi  aby nie traktować go jak przedmiot, który jest do przyciskania guzików. Jest za tym aby wydzierżawić, ale nie na okres 10 lat. Radni podejmują tak strategiczną decyzję, a czy my będziemy istnieć za 10 lat. Na prośbę kolegi przewodniczącego p. Mroziński zaproponował następujące stanowisko:
Rada Gminy wyraża w swojej opinii ubolewanie, że przedstawiony projekt uchwały, dot. wydzierżawienia wspomnianego obiektu jest przedmiotem pewnych manipulacji, polegających na usankcjonowaniu się uchwały Rady Gminy przed jej formalnym podjęciem.
Wiceprzewodniczący RG zaproponował przegłosowanie tego stanowiska.
 
Radny Stefan Łysek: użyto słowa manipulacja – radny chciałby mieć dowody na to.
 
Wiceprzewodniczący RG : są prowadzone pewne prace.
 
Radny Rydzkowski: czyli ktoś wydał pozwolenie.
 
Wójt stwierdził, że pan Migocki tak naprawdę zaczął tylko tam sprzątać.
 
Radny Mroziński: Komisja Gospodarcza wydała opinie – może źle została zrozumiana intencja Komisji. Zaistniała nadinterpretacja opinii Komisji Gospodarczej
 
Sekreatarz Gminy: czy w projekcie uchwały jest zapisane, że wynajmujemy od marca – nie od 1 kwietnia.
 
Radny Mroziński –to jest pierwsza opinia, druga:
Rada Gminy stwierdza wątpliwości, co do planów Urzędu Gminy, dot. zagospodarowania terenów po byłym SKR. W związku z tym Rada Gminy proponuje wrócić projekt uchwały, dot. wydzierżawienia terenów po byłym SKR do Komisji Wspólnej: Gospodarczej i Społecznej w celu wypracowania najlepszego stanowiska zgodnego ze strategią gminy Świekatowo.
Reasumując tę sprawę – nie podejmujmy dzisiaj decyzji, że ta uchwała ma być realizowana – słyszę tutaj różne głosy 10 lat, 3 lata – to może wypracować Komisja, założenia do umowy i to może wypracować Komisja.  /Potem  wójt nam wróci umowę i będziemy tę umowę cztero stronicową „dukali” i każdy będzie coś znajdywał./
                                 
 
Pryncypia będą określone. Proszę poddać to stanowisko pod głosowanie.
 
Radny Łysek zabrał głos w kwestii formalnej: Rozumiem, że są jakieś niejasności, wątpliwości, niedomówienia – to mamy ustawowo rzecz, która jest w Radzie, jest Komisja Rewizyjna i ją Rada upoważnia do zbadania pewnych rzeczy i pewnych wątpliwości, jeżeli ma. Jeżeli tu są jakieś wątpliwości – to radny uważa, że powinna być Komisja Rewizyjna, żeby   najpierw to sprawdzić, a potem ewentualnie zajmować stanowisko w tej sprawie.
Przed przerwą przyjęliśmy stanowisko, że odrzucamy odłożenie sprawy – chcemy podjąć dzisiaj i   po tych wątpliwościach byłbym skłonny do odłożenia decyzji, do sprawdzenia faktu autentycznego, po zbadaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną i reasumpcję głosowania, i wrócenia do zajęcia stanowiska po zbadaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną po upoważnieniu oczywiście przez Radę Gminy. Chodzi o zbadanie faktów, jeżeli jest tam coś robione – to doszło do nadinterpretacji stanowiska Komisji, jeżeli nie to mogliśmy swobodnie uchwałę przyjąć. Przypominam, że wcześniej podobne uchwały bez uwag przyjmowaliśmy jako Rada Gminy, upoważniając wtedy Zarząd Gminy do sporządzenia odpowiedniej umowy dzierżawy i nie było żadnych wątpliwości do podobnych form jakie dzisiaj zostały przedstawione. Dla mnie na dzisiaj sprawa była jasna i była do przyjęcia, bo ktoś ją przygotował, ktoś ją przedłożył, ktoś projekt zaopiniował.
Jeżeli okazuje się, że w międzyczasie coś zaistniało – no to jakieś wątpliwości mam i na gorąco... .
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński: żeby sprawę uporządkować, wyciszyć wróćmy tę sprawę do Komisji Gospodarczej i Społecznej, a w międzyczasie Komisja Rewizyjna niech sprawdzi czy fakty, o których sygnalizujemy miały miejsce.
 
Radny Greca zwrócił uwagę, że p. Migocki gromadzi tylko materiał budowlany.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Baumgart zwrócił uwagę, że Komisja nie podjęła decyzji aby p. Migocki zwoził materiał – decyzje są jego. Komisja opowiedziała się za weterynarią, ale ostateczną decyzję podejmuje Rada.
 
Wójt p. Topoliński- p. Migocki chce coś dla gminy zrobić – można zobaczyć jak tam jest teraz kiedy nie ma gospodarza– kiedy nikt się tym nie chce zająć, kiedy w zimie popękały rury, kiedy ubikacje są zdewastowane, bo ktoś podłączył a później w mrozy nie spuścił wody.
 
Radny Mroziński – że jest taki fakt to tylko możemy zawdzięczać sobie. Nie można obarczać członków rady gminy tym, że pracownicy po sobie nie sprzątają.
 
Sekretarz Gminy -  wójt chciał powiedzieć, że nie ma gospodarza terenu.
 

Rada Gminy zobowiązuje wójta do wykonania uchwały i zadaniem wójta jest przygotowanie umowy zgodnej z uchwałą. Przyjęcie tego obowiązku przez Radę Gminy można uznać za wotum nieufności wobec wójta. Wszystkie mieszkania, działki, gdzie gmina podpisuje umowy będą musiały przechodzić przez Komisje?  Sekretarza dziwi to, że wycofuje się z porządku obrad uchwałę, która nie była zaopiniowana przez radcę – przecież tydzień temu ustalaliśmy ten program. Żadna  uchwała nie była opiniowana przez radcę i czy te uchwały są nieważne?
 
Radny Mroziński rozumie wątpliwości sekretarza gminy. Nie jest to miejsce ani pora aby o tym mówić, ale jeśli adresatem jest wójt – to radny rozumie, że wójt jest wykonawcą i u wójta jest wniosek to wójt podejmuje decyzje. Radny nie mówi, żeby Rada Gminy siadała nad umową, którą sporządził Urząd Gminy i zaczęła coś przedstawiać. Radny mówi o pewnych założeniach do tej  umowy – my tych założeń dalej nie mamy. Ja nie wiem jaką umowę ma wójt podpisać z weterynarzem. Radny słyszy różne głosy – 3 lata, 10 lat, AJAX, PHARE.
 
Radny Baumgart – Komisja przedstawiła swoje stanowisko. Zaznaczył, że komisja nie określiła, który to ma być weterynarz.
 
Radny Mroziński - nikt nie neguje czy on jest potrzebny. Mówi o pewnych elementach umowy, którą radni próbują dzisiaj forsować /o tych 10 latach/.
 
Radny Rydzkowski uważa, że gdyby odbyła się Komisja Wspólna  nie byłoby niedomówień.
 
Następnie  wiceprzewodniczący Mroziński przedstawił stanowisko Rady Gminy w  sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego:
 
Rada Gminy Świekatowo proponuje zwrócić projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia  terenów po byłym SKR do Komisji Wspólnej celem wypracowania założeń, wytycznych do sformułowania umowy, której celem będzie wypracowanie kierunków zgodnych ze strategią rozwoju gminy Świekatowo.
 
Za taką opinią głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, głosów przeciw nie było.
 
Ad. 7 e/
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił pismo Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii, dot. propozycji zakończenia obowiązującej umowy /do 31.08.br./ z końcem bieżącego sezonu grzewczego, tj. od 1 maja br.
Musimy wypracować model prowadzenia i utrzymania kotłowni w Świekatowie.
 

 
Radny Łysek – to nie jest tak, że Komisja ma wypracować stanowisko i to stanowisko ma iść w teczce protokołu, musi przejść. Powinno przyjść stanowisko projektodawcy, czyli p. wójta stanowisko, które jest albo w projekcie uchwały w uzasadnieniu, albo w opinii, którą p. wójt przedstawi i na tej sesji wystarczy, że Komisja przedstawi swoje stanowisko, radni mając wcześniej informację,  mając wątpliwości mogą zapytać, mogą przeczytać protokół Komisji, mogą iść na miejsce poszukać i są przygotowani merytorycznie do tego punktu. Ale jeżeli w danym punkcie nie ma żadnej informacji – no tak być nie może. Jeżeli trzy punkty wchodzą dzisiaj na sesję – mogą takie punkty wejść, np. jest szansa wziąć pożyczkę – musimy podjąć decyzję zwołujemy nadzwyczajną sesję i to podejmujemy. Ale jeżeli jest wcześniej czas, jest punkt podany tydzień wcześniej, no to opinia do danego punktu jakakolwiek być powinna – od projektodawcy, który przysyła nam porządek obrad łącznie z projektem. Tu mamy cztery punkty, na które nie mamy żadnej informacji. Te wszystkie uchwały były dobrze przygotowane. Była uchwała, uzasadnienie i są stanowiska Komisji, może być opinia p. wójta, bo projekt na dzisiaj przygotowuje wójt. Komisja może wypracować inne stanowiska, Rada może podjąć inne stanowisko.
 
Radny Chaciński uważa, że do porządku obrad, który radni dostali przed sesją p. przewodniczący powinien przesłać razem z dokumentacją. Dzisiaj mieliśmy dwa porządki obrad – jeden przed sesją, jeden dzisiaj.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski stwierdził, że uzasadniał dlaczego rozszerza porządek obrad.
 
Radny Chaciński stwierdził, że czyta wszystkie materiały na sesję, a do działki dla proboszcza nic nie przyszło. Zawsze mówiłem więcej informacji....
 
Radny Rydzkowski – doświadczenie pokazuje, że sprawy nie dopracowane są problemem na sesji.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski – jeśli godzimy się na przyjęcie jakiegoś porządku obrad, to godzimy się także na to, co on za sobą niesie.
 
Sekretarz Gminy zaproponował zmianę do statutu gminy – każdy radny będzie mógł być członkiem co najmniej dwóch komisji.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski – każdy radny może brać udział w każdej Komisji, tylko nie członkowie nie dostaną diet.
 
Wójt p. Topoliński – trzeba przypomnieć, że wójt jest jednym z projektodawców, Rada 
 

Gminy może dać projekty uchwał również zebranie wiejskie może dać projekty uchwał na
 
sesję. Jeżeli chodzi o współpracę z Pomorską Agencją Poszanowania Energii – to może punkt porządku obrad jest źle sformułowany – umowa wygasa naturalnie, kończy się umowa z PAPE i jest pytanie co dalej? Kończy się współpraca 31.08. br., ale dostaliśmy pismo, że chcą kończyć współpracę na koniec sezonu grzewczego, tj. 31.03. br. – jestem za tym. Musimy to wziąć na siebie jeśli nie przedłużamy umowy. Z palaczem spiszemy kontrakt na obsługę, na palenie, a p. Kujawa /służba komunalna/ ze swymi pracownikami bierze cały balast napraw, dozoru i zabezpieczenia w słomę – spróbujemy, jeżeli nie damy rady  to będziemy innych rozwiązań szukać. Na dzisiaj tylko informacja, że na dzień              1 kwietnia br.    kończymy współpracę z PAPE, jeżeli Rada to zaakceptuje. Na następna sesję proponuję zaprosić prezesa PAPE i na jego ręce złożyć podziękowanie. Dzięki tej Agencji jest ta inwestycja za 500.000 zł – to pozostaje. Część Rady Gminy była w Danii.
 
Radny Łysek: podziękowanie? Radny nie chciałby występować z wnioskami, do których nie jest upoważniony. Radny złożył wcześniej interpelację, a odpowiedzi nie dostał. Dostał na piśmie odpowiedź - tyle ton słomy spalono w danych miesiącach. Komisja Rewizyjna uważa, że coś jest nie tak. Jeżeli w jednym miesiącu pali się cztery tony, a jest zimno, a w drugim jest ciepło i pali się 20 ton słomy to mamy pewne wątpliwości – to była nasza sugestia aby dzisiaj zwrócić się do Rady o pozwolenie na zajęcie się tym tematem, bo wychodzimy poza zakres ustalony przez Radę i chcieliśmy się  tym zająć.
Chcieliśmy się zwrócić do prezesa Agencji żeby nam podał dokładnie ile w między czasie spalił miału. Jeżeli jest coś nie tak to może nie przyjmować i niech oni doprowadzą to do właściwego porządku.
 
Radny Mroziński – sprawa jest bardzo delikatna. Coś co było przedmiotem naszej chluby – nie może być elementem przetargu. Zaczniemy wyciągać, że w środkach,  które uzyskaliśmy z nagród ten element był podstawowym elementem. Zachowajmy zdrowy rozsądek. Radny uważa, że zarówno wójt ma rację, ale  i p. Łysek ma rację. Aby podjąć decyzję czy z nimi kończyć, czy nie trzeba bazować na pewnych liczbach. Jeśli widzę liczby to mogę się wypowiedzieć. Były przyjęte pewne założenia do budowy tego obiektu. Były pewne plany, co do wydajności osiąganych. My to przejmiemy, ale my musimy wiedzieć, co przejmujemy. Radny proponuje przyjrzeć się całej sprawie. Oprzeć się na faktach i podjąć decyzję taką, która będzie dla nas korzystna. Jeśli wójt mówi, że Agencja nie chce – to my nie możemy jej zmusić do dalszego prowadzenia kotłowni. My musimy wiedzieć, co nas czeka, czy w ogóle ta alternatywa ogrzewania jest brana pod uwagę w najbliższych latach – i przygotować się do tego, plan sobie stworzyć. Tworzy się pewne przedsiębiorstwo, które to będzie obsługiwało.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski – byłem w grupie, która zapoznawała się z tą technologią opalania słomą. Byłem pełen entuzjazmu, ale chłodno na to patrząc, jeżeli 
           
 
będzie to dobrze prowadzone to jest dobre. W pewnych momentach reżimy technologiczne były zachwiane. Bardzo potrzebne jest urządzenie do badania wilgotności zakupywanej słomy – wielokrotnie o to wnioskowałem. Jeżeli mamy przejąć tę kotłownię to musimy zarezerwować te 2.000 zł aby to mieć. W Danii kupowana jest słoma od 17% do 20%   wilgotności. Przewodniczący RG podejrzewa, że u nas nie zawsze słoma była poniżej 20% wilgotności. W Danii było pytanie – czy wy rolnicy w Polsce będziecie potrafili zabezpieczyć słomę o odpowiednich parametrach. Przewodniczący odpowiedział, że polscy rolnicy od lat gospodarujemy słomą, która jest paszą do naszych zwierząt – w związku z tym nie będzie trudności w zebraniu słomy, która ma być tylko paliwem.
 
Radny Łysek – u nas jest klimat inny niż w Danii. Jest 5% niższa temperatura i są zupełnie inne warunki niż w Danii. Może się okazać, że przy naszej niskiej temperaturze nie będziemy mogli uzyskać tej ilości ciepła, która jest niezbędna do ogrzania i może coś nie zafunkcjonować.
 
Wójt p. Topoliński uważa, że przy kryzysie paliwowym biomasa ma przyszłość – takie są tendencje światowe.
 
Radny Rydzkowski – nic nie stoi na przeszkodzie aby taki rachunek ekonomiczny Komisja zrobiła i będziemy wiedzieli ile nas będzie to na przyszły rok będzie kosztować.
 
Sekretarz Gminy – czy my mamy napisane w umowie ile słomy dostarczą? Jest napisane ile ciepła nam dostarczą. Jest pytanie – skąd oni tę słomę brali.
 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Mroziński przedstawił propozycje opinii w omawianej sprawie:
 
Rada Gminy wyraża poparcie dla działań Urzędu Gminy zmierzające do ochrony ekologicznej gminy.  W związku z wygaśnięciem umowy z Pomorską Agencją Poszanowania Energii Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do przeprowadzenia analizy porównawczej wskaźników nowych i obecnych w kotłowni słomowej w szkole w Świekatowie. Rada Gminy upoważnia również do wyznaczenia zespołu ludzkiego do kompetentnego przejęcia wyżej wspomnianej kotłowni i eksploatacji jej w dalszym ciągu.
 
Za w.wym. stanowiskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
 
Radny Łysek- jeżeli zobowiązujemy p. wójta do przeprowadzenia analizy porównawczej – to Komisja Rewizyjna  może wycofać się wniosek  o poszerzenie kontroli z prośbą o przedstawienie Komisji Rewizyjnej wyników analizy.
 

 
Ad. 8
Wójt Gminy p. Topoliński udzielił odpowiedzi na zadane interpelacje na dzisiejszej sesji:
-         w najbliższym czasie  UG przystępuje do remonty dróg gminnych poprzez ich wyrównywanie,
-         awarię kanalizacji obok p. Szumały usuniemy w trakcie budowy II etapu kanalizacji w Janiej Górze,
-         wniosek mieszkańców ul. Topolowej o utwardzenie ulicy musimy wpisać do wieloletniego planu inwestycji,
-         przystanek autobusowy dla dzieci jest wykonany i w najbliższym czasie zostanie ustawiony w Lubani Lipinach,
-         z inicjatywy mieszkańców Lubania Lipin zwracaliśmy się już do PKP z wnioskiem o budowę nowego   przystanku nie dostaliśmy odpowiedzi. Kolej nie jest skłonna wpuszczać na swój teren.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski – w przyszłości zmiana porządku obrad będzie następowała tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zmiany porządku obrad to były to przypadki losowe. Jedna uchwała nie została ujęta przeleżała, gdyż pracowniczka Biura Rady była chora. Potem prawnik był chory.
Pan wójt też kilka spraw otrzymał w ostatniej chwili.
 
Radny Łysek przyjął wyjaśnienia.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski – jeżeli chodzi o nie zaproszenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na spotkanie przewodniczących Rad Gmin Powiatu Świeckiego – to jeżeli popełniłem błąd przepraszam. Chociaż prawem organizatora jest, że zaprasza kogo uważa.
 
Radny Łysek – i to jest odpowiedź.
 
Radny Mroziński stwierdził -  aby „udobruchać” przewodniczącego Komisji Rewizyjnej to odstępuje swoje następne zaproszenie  dla kolegi przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na spotkaniu przewodniczących Radny poznał panów przewodniczących powiatu świeckiego. Padło kilka propozycji współpracy. Organizacja tych spotkań jest zasadna.
Spróbujmy przy okazji tych spotkań załatwiać coś dla siebie. Mówimy o rozwoju pewnych działań. Pewnych rozwiązań nie da się prowadzić na forum takiej małej gminy jaką jest Świekatowo. Np. powstanie jakiegoś przedsiębiorstwa , które by obsługiwało dwie gminy, np. w zakresie działań komunalnych. Radny pokazuje kierunki , gdzie można byłoby szukać porozumienia. W strategii zostało zapisane –może stworzymy szkołę średnią, trzeba chęci. Musi być jakiś lider, który to pociągnie.
 

 
Ad. 9
Radny Chaciński cieszy się, że „ruszyło się” w sporcie. Odbył się gminny turniej piłki siatkowej. Odbył się także turniej piłki nożnej. Udało się zaktywizować młodzież.
 
Radny Rusnak stwierdził, że sołtys z Janiej Góry nic nie wiedział o turniejach, o których mówił radny Chaciński.
 
Radny Zwiefka zasygnalizował, że sportowcy nie dostali na swój wyjazd autobusu.
 
Sekretarz Gminy stwierdził, że czy autobus zostanie udostępniony zależy w jakim terminie organizator wyjazdu zgłosi wyjazd.
 
Wójt przedstawił Radzie projekt loggo gminy.
 
Radny Łysek stwierdził, że mapka, która funkcjonuje od lat bardziej mu odpowiada.
 
Radny Kazimierz Baumgart poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Stwierdził, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Radny Rusnak uważa, że powstało zamieszanie. Komisja Gospodarcza zajęła swoje stanowiska w przedmiotowych sprawach. Każdy mógł przedstawić swoje stanowisko.
Należało jednak te stanowiska przegłosować.
 
Pani Teresa Szafrańska stwierdziła, że skoro Rada Gminy zwróciła się do Rady Sołeckiej o opinię w danej sprawie –  oczywiste jest, że  Rada Gminy jest organem ustawodawczym, ale opinia Rady Sołeckiej powinna być przegłosowana – nie musi być przyjęta, każdy ma swoje zdanie.
 
Radny Łysek: jest przewodniczący Rady Gminy, który prowadzi i zawsze proponuje wniosek najdalej idący, który on uzna w danym momencie. Najdalej idący wniosek został sformułowany, powiedziany głośno i przyjęty przez aklamację, czyli został przegłosowany, czyli zostało stanowisko Rady uwzględnione we wniosku najdalej idącym, a że ono było odmienne od stanowiska Komisji?
Każdego stanowiska Rady Sołeckiej nie musimy przyjmować, a na pewno zostało uwzględnione w stanowisku Rady.
 
Radny Rusnak stwierdził, że przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko /dot. weterynarii/ wszystkich członków Komisji, a teraz okazuje się, że Kaziu podjął sam takie stanowisko.
 
Sekretarz Gminy p. Schroder stwierdził, że członków Komisji Gospodarczej jest siedmiu, a w większości głosowali za innym stanowiskiem.
                      
Radny Mroziński zaapelował aby nie poddawać się emocjom. Podkreślił, że jest zły przepływ informacyjny i niedowład organizacyjny.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie VI Sesji Rady Gminy.
 
 
 
 
                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                              / Lech Ciechanowski /
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 14:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij