V/03

Protokół nr V/03  
V Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 7 lutego 2003 r. od godz. 15:00 do 17:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I. W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
III. Przewidywany porządek obrad:
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.     Interpelacje.
5.     Sprawozdanie z zebrań wiejskich /wójt, sekretarz gminy, przewodniczący Rady Gminy/.
6.     Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
7.     Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
8.     Podjęcie apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dot. sytuacji materialnej rolników.
9.     Informacja z pracy Komisji Statutowej.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.
 
Ad. 1
V Sesję Rady Gminy w Świekatowie otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
Następnie prowadzący obrady stwierdził, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych – stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Zbigniew Chaciński.
 
Ad. 2
Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie proponowany porządek obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku przedstawionego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła porządek obrad V Sesji Rady Gminy.      
 
Ad. 3
Uwag do protokołu IV Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
 
Rada Gminy bez czytania głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła protokół IV Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Radny Kazimierz Baumgart interpelował w sprawie odśnieżania i gołoledzi. W naszej gminie niedużo się w tej sprawie działo. Musimy się z tym uporać lub co najmniej poprawić sytuację.
 
Ad. 5
Wójt Gminy p. Marek Topoliński złożył sprawozdanie z odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
Poruszono następujące tematy:
- stan dróg; wydaliśmy ponad 1 mln zł na drogi.
Odnosząc się do interpelacji radnego Baumgarta wójt stwierdził, że  w naszej gminie z odśnieżaniem jest tak samo jak w innych gminach, czyli na miarę środków, które są zapisane w budżecie na ten cel,
- wnioskowano o poprawę nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej, wybudowanie nowej drogi w Lubanii Lipinach w kierunku do Świekatowa,
- wnioskowano o oznakowanie gminy tablicami informacyjnymi,
- mówiono o melioracji,
- nie wniesiono uwag do usług lekarskich; padł wniosek tylko o wprowadzenie dyżurów pielęgniarskich w niedzielę,
- dokończenie chodnika w Świekatowie,
- mówiono o budowie świetlicy w Szewnie,
- wnioskowano o nowe punkty świetlne w Lipienicy i Małych Łąkach,
- mówiono o higienie szkolnej.
 
Sekretarz Gminy p. Marian Schroder  przedstawił frekwencję zebrań wiejskich, która wyniosła 13%. W zebraniach wzięło udział 350 ludzi. Zostali wybrani sołtysi. W m. Lubania Lipiny trzeba będzie powtórzyć wybory, gdyż nowo wybrany sołtys złożył rezygnację. Głównym wnioskiem, który nasuwa się po wyborach jest konieczność  zorganizowania spotkania z posłami.
 
Przewodniczący  Rady Gminy p. Ciechanowski stwierdził, że zebrania  były bardzo spokojne. Zakres oczekiwań sprowadza się do dróg. Poruszono także sprawę diet radnych i kosztów utrzymania Rady Gminy. Ponadto mówiono o świadectwach weterynaryjnych, a także o stomatologu. Społeczeństwo ze zrozumieniem przyjęło informację, dot. rozbudowy remizy strażackiej w Świekatowie.
 
 
Radny Rydzkowski zwrócił się z pytaniem czy nowy stomatolog ma praktykę.
 
Wójt stwierdził, że nowy stomatolog  ma dwuletnią praktykę.
Z Kasą Chorych podpisuje kontrakt na prowadzenie usług stomatologicznych w Świekatowie Firma Caldent z Grudziądza   i właśnie ta Firma zatrudni stomatologa. Kontrakt podpisywany jest na 1 rok.  Gmina Świekatowa wynajmuje stomatologowi mieszkanie na czas pracy.
 
Radny Mroziński uważa, że informacje na temat stomatologa należy upublicznić. Poinformować społeczeństwo na jakich zasadach będzie  zatrudniony i na jakich zasadach zostanie wynajęte mieszkanie.
 
Radny Stefan Łysek wracając do rozbudowy remizy strażackiej w Świekatowie stwierdził, że  nadzór budowlany powinien sprawdzić stan fundamentów remizy aby w trakcie lub po budowie nie było niespodzianek ,tj. zarysy czy pęknięcia.
 
Więcej pytań, dot. zebrań wiejskich nie było.
 
Ad. 6
Wójt p. Topoliński przedstawił projekt uchwały nr V/26/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Wójt poinformował, że plan wydatków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska zakłada 5.600 zł, tj.: 1.000 zł na edukacje ekologiczną, 4.400 zł na zakup pojemników do selekcjonowania odpadów.
 
Radny Łysek stwierdził -  szkoda, że p. wójt nie powiedział o tym przed głosowaniem – po tych wyjaśnieniach na temat Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nie wstrzymałby się od głosowania.
Radny Łysek stwierdził, że Powiatowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska obciął środki na edukację ekologiczną. Trzeba pamiętać, że można robić konkursy ekologiczne i aby otrzymać np. 2.000 zł dotacji, trzeba mieć 2.000 zł własnych środków.
 
Ad. 7
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Barbary Kozłowskiej w sprawie upoważnienia p. Danuty Brzoskowskiej – pracownika socjalnego do wydawania decyzji
 
 administracyjnych z zakresu zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym na czas nieobecności kierownika.
 
Pani kierownik GOPS poinformowała, że wystąpiła do Rady z w.wym. wnioskiem ze względu na  niedyspozycję zdrowotną.
 
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr V/27/03 w sprawie udzielenia  pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski zaproponował w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Gospodarczej przyjęcie przez Radę Gminy apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dot. sytuacji materialnej rolników pogarszającej się od wielu lat bez żadnych widoków na poprawę.
Poinformował, że w tej chwili odbywają się blokady dróg. Przewodniczący RG zaznaczył, że są one mało uciążliwe dla użytkowników dróg. Ostatnio taka blokada odbyła się w Bramce, gm. Bukowiec. Głównym celem jest pokazanie, że rolnicy potrafią się zorganizować i żeby zauważono tę grupę zawodową.
 
Radny Łysek zabierając głos stwierdził, że zasadność nie podlega dyskusji. Ma uwagi, co do treści.
 
Radny Mroziński poparł radnego Łyska stwierdzając, że należy apel przeredagować.
 
Następnie Rada przyjęła intencję apelu, pozostawiając redakcję panu wójtowi.
 
Ad. 9
Przewodniczący Komisji Statutowej p. Łysek przedstawił informację z prac Komisji.
Komisja odbyła dwa posiedzenia. Członkowie Komisji uważali, że statut powinien być krótki i zwięzły z załącznikami zawierającymi  regulaminy.
Urząd Gminy przygotował nam wzorzec statutu opracowany przez
pracowników naukowych Uniwersytetu Poznańskiego.
 
 
                  
 
Komisja  analizowała wzorzec punkt po punkcie, przygotowując projekt statutu, który został przekazany do radcy prawnego z wnioskiem aby opracować szkielet statutu i to co można wyjąć do załączników jako regulaminy sołectw, Rady Gminy – tak aby Urząd Wojewódzki i radcy prawni Wojewody przyjęli nasz statut. 
 
Ad. 10
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski poinformował, że otrzymał odpowiedź od Wojewody  K-P w sprawie apelu Rady Gminy, dot. strugi granicznej w Tuszynach. Wojewoda odpowiedział, że nie ma na remont problemowej strugi pieniędzy.
 
Wójt odpowiadając na interpelację radnego Kazimierza Baumgarta stwierdził, że uwagi przyjmujemy.
 
Kierownik służb komunalnych poinformował Radę, że generalnie posiadamy w tej chwili jedną koparkę Waryński, jeden ciągnik /w remoncie/, jedną koparkę Białoruś /w remoncie/. Wynajmujemy także sprzęt od rolników p. Nitki, p. Wesołowskiego, p. Nowickiego. Utrzymujemy głównie przejazdy kolejowe, niebezpieczne zakręty i zjazdy.
 
Wójt stwierdził, że będziemy bardziej intensywniej posypywać.
 
Radny Baumgart  uważa, że na zimowe  utrzymanie dróg należy wygospodarować więcej środków.
Proponuje także aby piaskarka z Powiatowego Zarządu Dróg doładowywała się w Świekatowie.
 
Pan Kujawa stwierdził, że jest to raczej niemożliwe ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg również wynajmuje sprzęt.
 
Ad. 11
Radny Wesołowski poinformował, że 10 marca odbędzie się spotkanie Gminnej Spółki Wodnej, na które przyjedzie projektant i omawiana będzie sprawa budowy zbiornika wodnego w Tuszynach – wszystkich zainteresowanych zaprasza.
 
Radny Mroziński w związku z uchwałami, dot. zmian w budżecie gminy na 2003 rok zaproponował aby opracować plan ratunkowy , plan cięć na wypadek
 
 
 
braku środków, z którymi będziemy mieli do czynienia i które będą brane pod uwagę – ułatwiłoby to sprawę dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych.
Ponadto radny Mroziński zaproponował aby wstrzymać inwestycje finansowane z własnych środków.
 
Wójt odpowiedział radnemu Mrozińskiemu, że jak będziemy widzieli zagrożenia to zrobimy taki plan.
 
Następnie przedstawił Certyfikat uzyskany w konkursie „Przyjaźni Środowisku” rozpisanym pod patronatem Prezydenta RP.
 
Natomiast planowane inwestycje z własnych środków to budowa chodnika w Świekatowie i zakup pojemników do selekcji śmieci i tylko z tych inwestycji możemy ewentualnie zrezygnować.
 
Radny Mroziński stwierdził, że niektóre inwestycje realizujemy w etapach – możemy uzgodnić z  wykonawcami, że będziemy płacić w ratach.
 
Wójt p. Topoliński i radny Rydzkowski stwierdzili, że robimy tak od lat.
 
Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo p. Józef Wasiak, że TRG Świekatowo wystąpiło z wnioskiem do Komitetu Integracji Europejskiej  o przyznanie środków finansowych w kwocie 2.000 Euro na stworzenie kwartalnika, dot. działalności gminy. TRG chce spotkać się z wszystkimi  organizacjami działającymi na terenie gminy w celu wspólnej pracy przy tworzeniu  kwartalnika. Poza tym TRG organizuje wspólnie z UG szkolenie, dot. Integracji Europejskiej.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że w urzędzie będzie działać Gminne Centrum Informacji Europejskiej – Powiatowy Urząd Pracy zatrudni i przeszkoli dwóch absolwentów, którzy będą pracowali w Centrum.
Wójt dodał, że działania TRG są zbieżne z działaniem Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż radny Stanisław Mroziński poinformował, że TRG wystąpiło do Ambasady Amerykańskiej o środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
 
Radny Mroziński stwierdził, że TRG chce na spotkaniu integracyjnym z organizacjami działającymi na terenie naszej gminy poruszyć problematykę zdobywania środków pomocowych – ten kto nie napisze – nie dostanie.
 
Prezes TRG p. Józef Wasiak, że TRG planuje utworzyć „sekcję” dzieci niepełnosprawnych i zdobywać dla tych dzieci środki.
 
Wójt p. Topoliński poinformował, że  przygotowywany jest mini folder o gminie.
 
Wójt poinformował, że poseł p. Ciemniak szuka nam partnerskiej gminy w Hiszpanii.
 
Na tym zakończono posiedzenie V Sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                 
                                                                           / Lech Ciechanowski /
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 13:19:08)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:15:50)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1799

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij