IV/2003

Protokół nr IV/03  
IV Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 28 stycznia 2003 r. od godz. 14:00 do 17:45
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.   W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II.  Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
 
III.   Przewidywany porządek obrad:
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.     Interpelacje.
5.     Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
6.     Informacja przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.     Przyjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale dot. wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,
b/ planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2003 r.,
c/ Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych na 2003 rok,
d/ miesięcznej diety  dla sołtysów,
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego
    zagospodarowania  przestrzennego gminy,
f/ ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu
    dla celów ustalenia  tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
    zasadniczego pracowników zatrudnionych w gimnazjum i szkołach
    podstawowych nie będących nauczycielami,
g/ ustalenia kwot najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu
    dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
    zasadniczego pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
8.     Odpowiedzi na interpelacje.
9.     Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
 
 
Ad. 1
IV Sesję Rady Gminy w Świekatowie otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
Następnie prowadzący obrady stwierdził, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych – stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny  Lech Wesołowski – usprawiedliwiony.
 
 
Ad. 2
Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie proponowany porządek obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła porządek obrad IV Sesji Rady Gminy.
 
Ad.  3
Uwag do protokołu III Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła protokół III Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Interpelacje.
 
Radny Władysław Rusnak wnioskował o zakupienie i umiejscowienie pojemników do segregacji śmieci w centrum wsi – przy szkole w Janiej Górze.
 
Radny Kazimierz Rydzkowski poruszył problem zalanych pól i łąk w Tuszynach.
Stwierdził, że urządzenia melioracyjne są zdewastowane, a pogłębiony główny kanał nie pomaga w tym problemie. Jedynym rozwiązaniem byłby zbiornik retencyjny, ale jak się radny dowiedział nie dostaniemy na jego budowę pieniędzy. Wnioskował o zaproszenie na Sesję przedstawicieli Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 
Radny Jan Łytkowski wnioskował o zainstalowanie w Lubanii Lipinach telefonu  ulicznego –ogólnodostępnego oraz o ustawienie wiaty dla dzieci szkolnych oczekujących na autobus.
 
Radny Zbigniew Chaciński zwrócił ponownie uwagę, że autobus  nie dowozi dzieci do Szewna, a wypuszcza je na skrzyżowaniu. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, gdyż dzieci zza autobusu mogą wejść wprost pod koła pędzącego samochodu. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie.
 
Radny Stefan Łysek poprosił o zestawienie ile spalono w tym sezonie grzewczym słomy, węgla i miału w celu ogrzania budynku szkoły w Świekatowie.  Prośba radnego  wiąże się z rozporządzenie określającym temperaturę w pomieszczeniach szkolnych. Wg rozporządzenia temperatura w pomieszczeniach szkolnych powinna wynosić minimum 18°C /dotychczas 15°C/.
Radny jednocześnie wnioskował aby w niedzielę palić wcześniej, gdyż w poniedziałek w szkole jest chłodno.
 
 
 
Radny Stefan Łysek złożył interpelację w sprawie ograniczenia ruchu samochodów o ładowności powyżej 30 ton na drodze powiatowej Świekatowo - Błądzim. Na drodze tej zwłaszcza na odcinku Świekatowo – Zalesie Królewskie znajduje się kilka przełomów spowodowanych podtopieniami, wysokim stanem wód gruntowych, brakiem drożnych przepustów pod drogą. Duży ruch samochodów o bardzo wysokim tonażu przyspiesza jej degradację. Są to najczęściej samochody, które skracają sobie drogę Bydgoszcz-Tuchola i dalej.
 
Radny Łysek zabierając glos stwierdził, że mieszkanie w ośrodku zdrowia zostało wyremontowane jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy będziemy mieli stomatologa?
 
Ad. 5
Wójt p. Marek Topoliński złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie ze szkołami i urzędem zorganizowała w Świekatowie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wójt dodał, że Krajowi organizatorzy docenili wkład  pracy w ogólnopolską zbiórkę,
- złożyliśmy wniosek do funduszy SAPARD, zostaliśmy zalogowani na stronach internetowych Komisji Europejskiej. Czekamy na potwierdzenie,
- pracujemy nad szczegółowa specyfikacją na II etap kanalizacji w Janiej Górze, otrzymaliśmy promesę z funduszy SAPARD na tę inwestycję,
- otrzymamy dotację ze Starostwa Powiatowego na rozbudowę oświetlenia przy drogach powiatowych, planujemy zamontowanie lamp, min. na skrzyżowaniach w Stążkach, w Tuszynach przy szkole oraz przy nowej szosie, przy przejeździe kolejowym  w Świekatowie obok bazy GS”SCH”,
- złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji o zlokalizowanie przejścia dla pieszych na przeciwko bloków w Janiej Górze,
- otrzymaliśmy korektę subwencji oświatowej o 37.000 zł i korektę subwencji na pomoc społeczną o 15.000 zł,
- Urząd razem z ODR zorganizował szkolenie dla mieszkańców gminy o możliwości korzystania z funduszy SAPARD. 10 osób zgłosiło się po wzory wniosków,
- przygotowujemy dwa wnioski  o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, jeden na modernizację drogi w Janiej Górze i ulicy Leśnej, drugi na budowę kanalizacji w Małych Łąkach,
- przygotowujemy się do przetargu na chodnik w Szewnie,
- realizujemy przetarg na zakup szlaki głównie na modernizację drogi w Zalesiu Król.,
- chcieliśmy zorganizować bezpłatne badanie słuchu, ale nie było chętnych,
- organizujemy wyjazd na badania dla kobiet do RCO Bydgoszcz,
- złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na pozyskanie środków z Programu Aktywizacji Form Zapobiegania Bezrobociu w celu zatrudnienia 10-20 osób w ramach robot publicznych,
 
- złożyliśmy wniosek  do UW na dofinansowanie budowy stadionu, wójt przypomniał, że na lata 2004-2005 w wieloletnim planie inwestycyjnym mamy zaplanowane na ten cel  500 tys. zł,
- wspólnie z Fundacją Rozwoju Wsi Polskiej zorganizowaliśmy dla mieszkańców bezpłatny kurs komputerowy,
- przyjmujemy wnioski o zalesienia - aby zalesić grunty trzeba najpierw przeprowadzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- rozpoczęliśmy rozbudowę remizy strażackiej, w tym roku  ma powstać stan surowy zamknięty.
 
Ad. 6
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym:
- uczestniczył razem z członkami komisji rewizyjnej w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy,
- podziękował organizatorom za zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- uczestniczył w   zebraniach strażackich, zapoznał się m.in. z projektem rozbudowy remizy strażackiej w Świekatowie,
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Janiej Górze,
- uczestniczył w pracach komisji gospodarczej i społecznej,
- uczestniczył w naradzie z sołtysami.
 
Ad. 7 a
Przewodniczący  Rady Gminy p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IV/19/03  w sprawie zmian w uchwale dot. wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
Wyjaśnił, że Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody zakwestionował nam uchwałę w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Wątpliwości organu budzi możliwość różnicowania ceny za dostarczanie wody z wodociągu komunalnego i odprowadzanie ścieków. Podstawą różnicowania  wysokości stawek może być jedynie udokumentowana różnica kosztów utrzymania urządzeń dostarczających wodę i odprowadzania ścieków, ponoszonych przez jednostki eksploatujące urządzenia. Największe zastrzeżenia budzi ustalenie zróżnicowanych stawek cenowych za 1 m3 wody w § 1 uchwały, w którym zróżnicowano cenę wody dla gospodarstw domowych i na cele socjalne lecz u odbiorców nie posiadających wodomierzy, dla których ustalono podwójną stawkę. Rada Gminy ustalając wyższą cenę za wodę dla odbiorców nie posiadających licznika kierowała się chęcią zmobilizowania ich do zainstalowania urządzenia pomiarowego. Stosowanie tej zasady w ostatnich latach spowodowało zmniejszenie się tej ostatniej grupy odbiorców z kilkudziesięciu do 8 osób. Zróżnicowanie ceny wody z uwagi na cel do jakich zostaje używana stosowane było od wielu lat i przejęte „mechanicznie” od poprzedniego użytkownika sieci wodociągowej.
 
 
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła  uchwałę w sprawie zmian w uchwale dot. wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
 
Ad. 7b
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IV/20/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2003 rok.
Następnie przewodniczący RG przedstawił ramowy plan pracy Rady Gminy Świekatowo na 2003 rok.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej  p. Kazimierz Baumgart przedstawił plan pracy komisji na 2003 rok, stwierdzając jednocześnie, że tematy posiedzeń są ściśle powiązane z tematami posiedzeń Rady Gminy. Ponadto trudno przewidzieć jakie dodatkowe tematy wyłonią się w ciągu roku.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski przedstawił plan pracy komisji na 2003 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stefan Łysek przedstawił plan pracy komisji na 2003 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pytanie czy nie udałoby się zaplanować mniej posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łysek zwrócił uwagę, że komisja proponuje tematy posiedzeń, a Rada Gminy albo je przyjmie, albo nie.
Pan Łysek uważa, że lepiej zawrzeć więcej tematów niż za mało.
Jednocześnie zaproponował połączenie dwóch tematów posiedzeń w jeden – kontrola wykonania wniosków z zebrań sprawozdawczo –wyborczych oraz zgłaszanych przez mieszkańców do przewodniczącego Rady Gminy, Rady Gminy, Wójta.
 
Radny Mroziński stwierdził, że Komisja Gospodarcza powinna sprecyzować, uściślić tematy posiedzeń i wypracować kierunki działań. Zwrócił również uwagę, że plan pracy Komisji  Rewizyjnej jest bardzo obszerny.
 
Radny Łysek stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby w miarę potrzeby przenieść niektóre tematy do planu pracy przyszłego roku.
Radny zwrócił uwagę, że w planie pracy Rady Gminy nie ma tematów dotyczących np. promocji gminy, współpracy międzynarodowej, czy korzystania ze standardów.
 
 
 
Radny Baumgart stwierdził, że plan pracy Komisji Gospodarczej jest ściśle powiązany z planem pracy Rady Gminy, ale tym niemniej Komisja może swój plan rozszerzyć, chociaż nie wiadomo jakie sprawy w ciągu roku wynikną.
Następnie Komisja Gospodarcza sprecyzowała i przedstawiła swój plan pracy Komisji na 2003 rok.
 
Następnie przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.                             W wyniku przeprowadzonego     jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 7 c
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr  IV/21/03 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Jacek Klinikowski zabierając głos powiedział, że Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2003 r. zapoznała się z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok. Komisja  chciałaby zwrócić uwagę Rady na niejednoznaczne określenie w uchwale budżetowej po stronie wydatków „wynagrodzeń-diet” dla członków w/w Komisji. W opisie umieszczone one są pod pozycją  „-pozostałe wydatki  - proponowane 4.000 zł”. Wątpliwości członków Komisji wzbudził sposób wynagradzania członków komisji. W trakcie dyskusji podjęto także temat ilości członków Komisji – są w niej pracownicy etatowi, którzy w ramach swych obowiązków mają w/w zadania.
Tym niemniej Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała w/w program.
 
Radny Mroziński stwierdził, że Komisja RPA funkcjonuje w oparciu o uchwałę ZG.
Zastanawiał się m.in. czy jest konieczne aby wymieniać jeszcze raz członków Komisji w programie. Dubluje się pewne sprawy, które zostały kiedyś przyjęte. Rada Gminy uchwaliła pewien tryb postępowania.
Radny interesował się ilością członków Komisji RPA.                      
 
Wójt stwierdził, że w tej chwili Komisja liczy 7 członków i skupia wszystkie środowiska.
 
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jurkiewicz stwierdziła, że Komisja liczyła 13 osób, w tej chwili liczy 7 osób. Przekrój osobowy uwarunkowany jest ustawą. Komisja jest przeszkolona. Wszyscy posiadają uprawnienia. Jeżeli chodzi o diety to muszą one być zgodnie z wytycznymi
 
 
pełnomocnika ds. RPA  zapisane  w programie na dany rok – takie są założenia. Praca Komisji jest akceptowana przez odbiorców i  dyrektorów szkół.
 
Skarbnik Gminy p. Pik stwierdziła, że w opisie budżetu zapisy można uzupełnić.
Planowany budżet na diety – 5 komisji – 2.835 zł. Dopiero w wykonaniu za pół roku można zamieścić jakie wydatki ponoszone na diety.
 
Wójt przypomniał, że budżet Komisji RPA jest planowany na 26.000 zł, ale trudno przewidzieć jak będą wpływać opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu -
tym bardziej, że są trzy raty wpłat.
 
Radny Zwiefka zauważył, że Komisję powołał  Zarząd Gminy, a kto może ją odwołać.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że nie ma kadencyjności.
 
Radny Klinikowski stwierdził, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wójt może powołać i odwołać Komisję.
 
Radny Mroziński uważa, że dla przejrzystości można ustalić tryb powoływania Komisji. Co np. będzie jeśli jeden członek komisji zejdzie. Nie ma sprzeczności aby wprowadzić kadencyjność. Zastanawiał się czy nie ma potrzeby aby zejść z 7 na 3 członków Komisji.
 
Radca Prawny stwierdził, że powoływanie komisji RPA  jest wyłącznie kompetencją wójta.
 
Pani Jurkiewicz stwierdziła, że Komisja liczyła 13 osób i pracowała na zasadzie podziału ról. Była podkomisja do rozmów z alkoholikami, była podkomisja do organizowania imprez. Nie było diet tylko wynagrodzenie za wykonane zadanie.
Zmieniła się ustawa i aby ograniczyć koszty ZG powołał Komisję 7 osobową , wybierając ludzi ze starej Komisji, którzy wykazali się największą pracą. Pani Jurkiewicz wątpi czy 3 osoby zdołają wykonać nałożony w przeciągu roku plan pracy. W zeszłym roku Komisja spotkała się na posiedzeniach 4 razy, na których opracowano zakresy pracy na poszczególne kwartały. Poza tym członkowie Komisji  uczestniczą w organizowanych przez siebie imprezach, za
udział w których nie pobierają diet. Koszty utrzymania Komisji ograniczone są do minimum.
 
Więcej uwag do w/w punktu nie było.
 
 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się   oraz nieważnych przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
 
Ad. 7 d/
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr IV/22/03 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
 
Wójt p. Topoliński  stwierdził, że sołtysi nie mogą mieć ryczałtu tylko diety za spotkania zwoływane przez wójta. Wójt widzi potrzebę poprawienia komunikacji społecznej i spotykania się z sołtysami raz w miesiącu.
 
Sołtys z Zalesia Król. Józef Mróz przedstawił sposób wynagradzania sołtysów z sąsiedniej gminy Lubiewo, stwierdzając , że w tam są sołtysi za swą pracę lepiej wynagradzani – dlaczego my sołtysi z gminy Świekatowo jesteśmy gorzej traktowani?
 
Wójt p. M. Topoliński stwierdził, że sołtys Mróz ma nieaktualne dane. Lubiewo ma uchwałę niezgodną z prawem i na pewno zostanie prze nadzór prawny Wojewody uchylona.
 
Sołtys Mróz zwrócił uwagę, że dotychczas otrzymywał miesięcznie 145 zł, a według propozycji przedstawionej uchwały ma otrzymywać dietę za spotkanie zorganizowane przez wójta w kwocie 75 zł.
 
Radny Chaciński zapytywał się czy sołtysi będą otrzymywać dietę za udział w Sesji? – Sołtysi na Sesji powinni być.
 
Przewodniczący obrad przypomniał, że dotychczasowy  stały miesięczny ryczałt składał się z części dietowej i części prowizyjnej, i sołtysi nie przychodzili na  Sesje.
 
Radny Zwiefka przypomniał, że Rada podwyższyła sołtysom  - wysokość procentu za inkaso z poboru podatków z 1% do 5%.
 
Radny Zenon Greca zwrócił uwagę, ze dzisiaj na Sesji są prawie wszyscy sołtysi.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt omawianej uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. Zaapelował aby przyjąć proponowaną uchwałę – jeżeli się nie sprawdzi to zawsze można ją zmienić.
 
Radny Rydzkowski proponuje aby  podnieść dietę z 75 zł na 81 zł.
 
Przewodniczący obrad: gdyby utrzymać diety za udział w Sesji to trzech  sołtysów jest radnymi i oni nie dostaną diety.
 
Radny Mroziński uważa, że należy znaleźć formę finansowania sołtysów. Podkreślił jednocześnie, że jest zły przepływ informacji do sołectw. Przykładem może być badanie słuchu, o którym mówił Wójt, że nie było chętnych.
Czy jak sołtysi będą mieli większe diety to będzie lepszy przepływ informacji?
Należy dopasować rozwiązanie pod określone potrzeby.
Poinformował także, że napisał projekt o dotację na utworzenie Centrum Informacji, który miałby, m.in. usprawnić przepływ informacji od obywateli do UG i odwrotnie.
 
Pani Jurkiewicz uważa, że przepływ informacji od UG do ludzi jest. Niestety sami mieszkańcy przetrzymują lub wręcz nie przekazują dalej kurend. Można pomyśleć także o utworzeniu, tzw. skrzynek kontaktowych.
 
Radny Mroziński zastanawiał się czy będziemy usprawniać system przepływu informacji już teraz, czy dopiero jak TRG Świekatowo otrzyma dotację.
 
Sołtys wsi Lubania Lipiny stwierdził, że proponowany projekt uchwały to jest 50% tego co było. Może  zamiast instytucji sołtysa wprowadzić coś innego, może zatrudnić gońca.
 
Radny Mroziński stwierdził, że projekt uchwały nie ingeruje w kompetencje sołtysa.
 
Radny Główczewski stwierdził, że przepływ informacji był i jest. Nie wystarczy wysłać kurendy, ale niejednokrotnie trzeba zawartą w niej informację ludziom wytłumaczyć.
 
Przewodniczący obrad zaproponował aby uczynić z sołtysa menedżera wsi.
 
Radny Rusnak zaproponował aby organizować więcej zebrań wiejskich.
 
Sołtys Mróz: po co ta dyskusja, jeżeli przewodniczący obrad mówi, że Komisja wypracowała już projekt uchwały.
 
Sołtys Klofta proponuje aby opracować szczegółowy plan wynagrodzeń za każdą czynność.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że poprzednie rozwiązania się nie sprawdziły.
 
Projekt uchwały był konsultowany z radnymi.
 
Radny Łysek proponuje aby zobaczyć jak ta uchwała będzie funkcjonowała. Jednocześnie zaproponował dietę w kwocie 81 zł.
 
Radny Chaciński uważa, że wypowiedzieć się na ten temat sołtysi.
 
Sołtys Mróz  proponuje aby utrzymać to co było.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że instytucja sołtysa na pewno będzie,  umocowana jest prawnie – statutem i ustawą o samorządzie gminnym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że poprzednia forma wypłacania miesięcznych diet dla sołtysów była niezgodna z prawem.
 
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem:
Kto jest za tym aby ustalić dietę dla sołtysów w kwocie 81 zł?
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw i nieważnych ustaliła dietę dla sołtysów w kwocie 81 zł za naradę  zwołaną przez wójta.
 
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 1 wstrzymującym się, przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
 
Ad. 7 e
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr IV/23/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
Wójt p. Topoliński wyjaśnił, że zgodnie z nową ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nas stary plan ważny był do 31.12.02 r. Jeżeli przyjmiemy  uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy do 31.01.03 r., a mamy aktualne studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy to będziemy mogli na starym planie pracować.
Następnie przedstawił elementy, które miejscowy plan będzie obejmować.
 
Pytań do w.wym.  projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła uchwałę
 
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
Ad.  7 f
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały nr IV/24/03 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w gimnazjum i szkołach podstawowych nie będących nauczycielami.
Wzrost płac wyniesie średnio 4% w stosunku do wykonania planu roku poprzedniego. Ta uchwała oraz następna, dot. pracowników GOPS nie powoduje zmian w budżecie gminy.
 
Radca Prawny poinformował, że dokona zmian formalnych /nie dot. wyliczeń wartości punktów/ w zapisie uchwały aby były one zgodne z prawem.
 
Przewodniczący Komisji Społecznej p. Klinikowski poinformował, że podczas opiniowania tych dwóch uchwał, członkowie Komisji przyjęli wiadomość o przeroście zatrudnienia w GOPS. Według statutu mamy tam 3 etaty, a wg stanu faktycznego 3,25.
Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane w tej chwili uchwały.
 
Wójt  M. Topoliński wyjaśnił, że 0,25 etatu w GOPS-ie przeznaczone jest do comiesięcznej rejestracji bezrobotnych. Nasi mieszkańcy dzięki temu nie muszą co miesiąc jeździć na złożenie podpisu do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu.
 
Radny Klinikowski stwierdził, że informuje Radę tylko o tym co wyniknęło na Komisji. Albo zmienimy statut, albo to 0,25 etatu przeniesiemy.
 
Wójt zaproponował aby rejestrację bezrobotnych dopisać jako zadanie dla GOPS.
 
Następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw , wstrzymujących się oraz nieważnych przyjęła uchwałę w sprawie  ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w gimnazjum i szkołach podstawowych nie będących nauczycielami.
 
Ad. 7 g
W  wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 10 za, 4 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła
 
 uchwałę nr IV/25/03 w sprawie ustalenia kwot najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
W tym miejscu przewodniczący obrad głos oddał gościowi radnej Rady Powiatu p. Teresie Szafrańskiej.
Pani Szafrańska jest członkiem Komisji oświatowej i rewizyjnej Rady Powiatu. Pani Szafrańska złożyła sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Świeciu.
Na najbliższej Sesji zostanie przyjęty budżet Powiatu, który w 90% składa się z dotacji celowych, a 10 % z innych dochodów. Poruszyła sprawy subwencji oświatowej. Poinformowała o inwestycjach prowadzonych przez Powiat.
Trwa budowa nowej nawierzchni drogi Bukowiec –Korytowo. W budżecie zapisane są także środki na remont szkoły specjalnej, remont budynku byłej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji oraz na spłatę pożyczki wziętej na szpital.
 
Radny Rady Powiatu p. Zdzisław Gęsicki ustosunkował się do interpelacji radnego Rydzkowskiego w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Tuszynach . Przez Tuszyny przebiega struga graniczna , której gestorem jest Wojewoda i on decyduje o utrzymaniu cieków wodnych. Ta struga od 20 lat wymaga odbudowy i pogłębienia dna o 60 cm. Co roku kawałkami się ją pogłębia. Efekt jest taki, że woda spływa od Jasińca do Serocka, a u nas w Tuszynach występują podtopienia. Występujemy jako urząd do Wojewody i do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji o przyznanie środków na odbudowę strugi. Ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy 10.000 zł na bieżące usuwanie awarii rurociągu. Następnie przybliżył problem budowy zbiornika retencyjnego.
 
Radny Mroziński poinformował Radę Gminy, że od pewnego czasu koresponduje z p. Barbara Snellgrove. Radny otrzymał od p. Snellgrove pewne dokumenty świadczące o tym, że ta Pani podjęła pewne działania, dot. inwestycji, które zostały zrealizowane w Świekatowie, a mieszczą się w jakimś zakresie na jej gruncie.  Pani Barbara występuje na drogę sądową, występuje do Starostwa. Chodzi jej o grunty pod przepompownia i odcinek chodnika przy ul. Dworcowej w kierunku do dworca PKP. Upoważniła radnego, żeby powiadomił o tym Radę. Prześle do urzędu listy, które przesłała do geodezji w Świeciu i do posła Gruszki. Zaczyna się jakiś proces, który może nas – samorząd dosięgnąć.
W tej chwili traktujemy to bardzo płynnie, ale z chwilą wejścia do Unii – to nie będzie zmiłuj się – ta pani sobie zażyczy nawet spłatę odsetek.
 
Radny Mroziński: kształtujemy naszą rzeczywistość patrząc na dzisiaj i do przodu. Radny uważa, że Rada nie myśli o historii. Jesteśmy tutaj czwartą kadencję w tej sali, która jest miejscem zebrań tej historii nie widać. Myślę o pewnych okresach   w życiu tej Rady. Mówimy o pewnych działaniach
 
mających na celu powstanie herbu. Możemy podjąć pewne działania, które będą zmierzały do tego, że ściany tutaj będą przedstawiały pewną historię. Jesteśmy tutaj 12 lat. Były cztery kadencje, były cztery Rady – ludzie tutaj pracowali przez szereg lat. Czy nie można tego wyspecyfikować na tych ścianach w formie zdjęć, w postaci tablo. To jest kształtowanie pewnej historii. Trzeba to zrobić jak najszybciej – ludzie tak szybko odchodzą, a dzisiaj możemy to jeszcze zrobić. Tworzyć to będzie ciągłość zdarzeń.
 
Pan Bogusław Bykowski – koordynator oświaty odpowiadając na interpelację radnego Chacińskiego w sprawie nie zajeżdżania autobusu do Szewna  stwierdził, że wydawało mu się, że była to incydentalna sprawa, ale jeżeli jest tak jak jest to trzeba wydać polecenie zgodnie z tym, co było ustalone, że w okresie zimy kierowca autobusu ma zajeżdżać do Szewna.
 
Radny Chaciński dodał, że był świadkiem, że autobus na skrzyżowaniu wypuszczał dzieci, a z tylu samochody. Chyba jak zajedzie do Szewna to jest bezpieczniej.
 
Koordynator oświat p. Bykowski poruszył sprawę, dot. pisma skierowanego przez  wójta do dyrektorów szkół. Zgodnie z sugestią Komisji Społecznej wójt poprosił o przeanalizowanie celowości nauczania trzech języków obcych.
Wszelkie zmiany miałyby mieścić się w ramowym planie nauczania. Wszelkie zmiany proponuje wójt wypracować z Radą Rodziców. Temat ten będzie przedmiotem obrad Komisji Społecznej. Koordynator stwierdził, że zwyczajem poprzedniej Rady było zapraszanie na posiedzenie Komisji oświaty dyrektorów szkół w momencie rozstrzygania jakichkolwiek spraw związanych ze szkołami, nie wiąże się to z żadnymi dietami. Jeżeli coś wyniknie poza porządkiem obrad to nie jest problemem dla koordynatora zejście z Gimnazjum do Urzędu.
Jak pogodzić dwie różne sprawy wynikające z tego pisma. Czy przeanalizować, czy od razu zabrać się za wypracowywanie zmian. Jeśli zmiany to jakie języki brać pod uwagę, bo w tym piśmie nie ma o tym mowy. Co się stanie jeżeli po analizie okaże się, że takie zmiany nie są oczekiwane – no chyba, że zaplanowano sobie pewne zmiany bez naszych wyjaśnień. Poza tym nie trzeba dyrektorom z gminy Świekatowo tłumaczyć co to jest ramówka, co to jest plan nauczania. Nie trzeba także przypominać, że jakiekolwiek zmiany powinny być dokonywane z Rada Rodziców. Rada Rodziców powinna być tym gremium od których proponowane zmiany powinny wyniknąć. Koordynator się nie spotkał z uwagami, dot. proponowanych zmian. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego organizowane są spotkania na których poruszane są problemy związane z nauczaniem są  języków obcych. Kilka lat temu z inicjatywy rodziców wprowadzono do szkół nauczanie trzeciego języka. Nauczanie trzech języków jest postrzegane przez władze oświatowe jako plus. Angielski jest językiem obowiązkowym, a z dwóch pozostałych uczniowie mogą sobie wybrać
 
 język dodatkowy albo rosyjski, albo francuski. Wielu uczniów preferuje język rosyjski. Język rosyjski jest nauczany w wielu szkołach zawodowych, a kontynuacja nie jest rzeczą bez znaczenia. Dla chętnych poszerzenia swoich umiejętności z języka angielskiego działa w gimnazjum koło językowe. Mówimy o wejściu do Unii, a Unia to jest nie jeden język. A, co ze wschodnimi sąsiadami. Koordynator życzy sobie abyśmy z tego rodzaju eksperymentów wychodzili obronną ręką.
Zadał pytanie wójtowi, czy przeanalizować możliwość zmian, czy już ukierunkowywać się na zmiany.
 
Wójt p. Topoliński zabierając głos stwierdził, że jego pismo miało na celu zainspirować do dyskusji, do przemyśleń. Inicjatywa uchwałodawcza leży nie tylko po stronie wójta.
 
Radny Mroziński stwierdził, że Komisja Społeczna jest sprawcą tej dyskusji. Komisja wyraża troskę o wykształcenie młodego pokolenia. Można dyskutować czy to rodzice będą decydować jaki język będzie nauczany, czy to wójt gminy, który ma strategię rozwoju i dba o interes tego najmłodszego pokolenia. Czy to pokolenie, które pójdzie do szkół następnych od razu nie będzie stracone, czy stanie jak równy z równym i będzie doskonale posługiwał się jednym językiem. Wójt nie mówi wprost, że ma być siatka od razu zmieniona. Wójt widzi potrzebę położenia dużego nacisku na naukę języków. On się zastanawia jak to zrobić czy zrobić to w sposób formalny, czy uruchomić pewną strukturę poza szkołą. Należy kłaść nacisk na naukę jednego języka.
 
Radny Klinkowski wyjaśnił, że Komisja proponuje aby rozważyć możliwość nauczania języka angielskiego i informatyki wcześniej od pierwszej klasy – tak jak to jest w innych gminach.
 
Koordynator uważa, że te rzeczy możemy wyjaśnić sobie na Komisji.
 
Radny Mroziński uważa, że zaproszenie koordynatora na ostatnią Komisję mijałoby się z celem, gdyż chcieliśmy dać  koordynatorowi czas aby mógł wyrobić sobie zdanie na poruszony temat i to chcieliśmy osiągnąć na tej Komisji.
 
Dyrektor SP w Świekatowie p. Jaremba stwierdziła, że nie ma nic przeciwko rozbudowie nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Jeżeli wójt dolozy nam środki to od jutra zaczynam szukać nauczyciela. W tej chwili mogę jedynie robić manewry w godzinach, które mam.
 
Radny Kilinikowski stwierdził, że chodzi tu o wyliczenie ile to będzie godzin, czy nie będzie problemów lokalowych, kadrowych itp.
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja zastanawiała się jak wzmocnić rolę wiodącego języka i jaki język jest wiodący.
 
 
Ad. 8
Wójt Gminy odpowiadając na interpelację radnego Władysława Rusnak stwierdził, że Urząd Gminy zakupi 4 komplety pojemników do selektywnej zbiórki śmieci za środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i jeden komplet trafi do Janiej Góry, a pozostałe na plażę, do szkoły w Świekatowie i
Kamienną Górę.
 
Wójt Gminy odpowiadając na interpelację radnego Rydzkowskiego w sprawie budowy zbiornika retencyjnego stwierdził, że sprawa ta nie jest w gestii urzędu.
Urząd Gminy występuje w tej sprawie z pismami do Wojewody i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji o podjęcie stosownych decyzji. Możemy
 zaprosić przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji na Sesję.
 
Wójt Gminy odpowiadając na interpelacje radnego Łytkowskiego poinformował, że wystąpi z wnioskiem do Telekomunikacji o założenie w m. Lubania Lipiny telefonu ulicznego. Przypomniał, że wcześniej urząd składał wnioski o zainstalowanie telefonów ulicznych w Stążkach, Tuszynach i Szewnie i do tej pory nie zostały one zrealizowane. Poza tym jeżeli nie podniesie się liczba wykorzystywanych impulsów w Małych Łąkach to TP może zdjąć tam aparat.
UG ustawi wiatę  dla dzieci dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym.
 
Odpowiadając na interpelację radnego Łyska wójt gminy stwierdził, że wystąpi do Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii o sporządzenie zestawienia wykorzystania w tym sezonie grzewczym słomy, węgla i miału.
 
Wójt odpowiadając na interpelację radnego Łyska odpowiedział, że Urząd Gminy wystąpi z wnioskiem do Wydziału Komunikacji o ograniczenie ruchu dużych tirów przez Zalesie Król.
 
Odpowiadając na zapytanie radnego Łyska   w sprawie stomatologa wójt odpowiedział, że jeszcze Kasa chorych nie rozstrzygnęła przetargu na świadczenie usług stomatologicznych w Świekatowie. Jednym z kandydatów jest Firma Stomatologiczna z Grudziądza i lekarz Sławomir Bierut. Jeżeli wygra p. Bierut to jednocześnie zajmie on mieszkanie w ośrodku zdrowia.
 
Radny Mroziński zastanawiał się – a jak nie wygra przetargu p. Bierut – to co z mieszkaniem.                                           
 
 
Skarbnik gminy odpowiedziała, że w takim przypadku mieszkania mu nie wynajmiemy.
                                                           
Ad. 9
Radny Zwiefka wnioskował o włączenie wszystkich lamp do dworca przy ul. Dworcowej – co druga jest wyłączona , a przy ul. WP palą się wszystkie.
Wójt stwierdził, że Rada podjęła decyzję o wyłączeniu co drugiej lampy przy ul. Dworcowej ze względów oszczędnościowych.
Przy ul. WP mieszkają starsi ludzie i są oni zadowoleniu, że palą się wszystkie lampy.
 
Radny Zwiefka stwierdził, że ul. Dworcową wędrują ludzie na pociąg.
 
Wójt poinformował, że po wakacjach rozpoczyna się w UG kurs języka angielskiego i zapraszał na niego chętnych radnych.
 
Radny Klinikowski interesował się do kiedy należy złożyć oświadczenia o stanie majątkowym.
 
Sekretarz odpowiedział, że do końca kwietnia.
 
Radny Rydzkowski zasygnalizował problem rolników dot. uzyskaniem świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych do sprzedaży.
 
Na tym zakończono posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                             / Lech Ciechanowski /
                                                                             
Protokołowała
Hanna Tomaszewska                                                                  


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 13:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2935

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij