III/2002

Protokół nr III/03
 
III Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. od godz. 13:00 do 16:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.

 
I. W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył : Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
 
III.  Przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje.
5.    Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.    Przyjęcie budżetu gminy na 2003 rok
a/ wprowadzenie,
b/ dyskusja,
c/ przyjęcie uchwały.
8.    Przyjęcie uchwał w sprawie:
a/ wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez wójta gminy,
b/ wyrażenia opinii, dot. zakazu używania pływających jednostek  motorowych na Jeziorze  Świekatowskim,
c/   zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
9.    Podjęcie apelu do wojewody o zwiększenie nakładów na
konserwację rowu pn. „Struga graniczna”.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12.     Zakończenie.
 
Ad. 1
III Sesję Rady Gminy w Świekatowie otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
Następnie prowadzący obrady stwierdził, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 12 radnych – stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
W tym momencie na obrady sesji przybyli radni: Lech Wesołowski i Jerzy Zwiefka.
Od tego punktu w sesji bierze udział 14 radnych.
Nieobecny radny Marek Olender.
                                                
Ad. 2
Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie proponowany porządek obrad. Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła porządek obrad III Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 3
Uwag do protokołu II Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.
Rada Gminy bez czytania głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła protokół II Sesji Rady Gminy Świekatowo.
 
Ad. 4
Radny Władysław Rusnak złożył interpelację w sprawie podjęcia starań o likwidację  nasilonego zjawiska bezpańskich, wałęsających się psów, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców gminy, szczególnie dzieci.
 
Ad. 5
Wójt Gminy p. Marek Topoliński złożył sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym.
-         Odbyło się spotkanie z podmiotami gospodarczymi naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor Banku Spółdzielczego, Cech Rzemiosł Różnych, ZUS, KRUS. Na spotkanie nie przybył Urząd Skarbowy ponieważ w trakcie reorganizacji jest ustawa o urzędach skarbowych i spotkają się z podmiotami gospodarczymi gdy ustawa będzie aktualna. Zaproszono 60 podmiotów, tj.100% podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Przybyło na spotkanie 12 podmiotów. Głównie poruszano sprawę możliwości zatrudniania uczniów, możliwości korzystania z funduszu SAPARD.
-         Otrzymaliśmy promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Janiej Górze,
-         Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie II etapu budowy kanalizacji w Janiej Górze z funduszu SAPARD /840.000 zł/,
-         UG pracuje nad wnioskami do funduszy strukturalnych. Będą finansowane tylko duże projekty – 1 mln Euro. Jesteśmy w trakcie opracowania projektu drogowego i oczekujemy w tej sprawie opinii Rady Gminy i ewentualnej akceptacji.
 
-         Nastąpił odbiór w 90 %  kanalizacji w Janiej Górze - I etapu.
-         Nastąpił odbiór ostateczny kotłowni olejowej w ośrodku zdrowia.
-         Otrzymaliśmy II transzę pożyczki /250.000zł/ z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Janiej Górze.
 
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski złożył informację o swych działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RG poinformował, że brał udział w szeregu spotkań z okazji zbliżających się świat i tak:
-         Gwiazdka szkolna  w Janiej Górze,
-         Spotkanie z seniorami w Świekatowie,
-         Spotkanie opłatkowe z Wojewodą i Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uczestniczył w spotkaniu z podmiotami gospodarczymi.
Uczestniczył w spotkaniu z ZG Ochotniczych Straży Pożarnych.
Odbyła się komisja statutowa, na której w połowie opracowano statut gminy.
Brał udział w konferencji przewodniczących RG Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanej przez Wojewodę i miesięcznik Wspólnota.
Na spotkaniu przybliżono sprawy samorządów. Przewodniczący przedstawił również tematy z którymi zapoznał się na konferencji.
Przedstawił  nowe zadania przewodniczącego, do których należy głównie zwołanie i prowadzenie sesji, rozsyłanie materiałów na sesje, wyłączne prawo do wglądu w oświadczenia majątkowe składane przez radnych, które przechowywane są w UG przez 6 lat. /W tym miejscu sekretarz gminy p. Marian Schroder poinformował, że od nowego roku zmieniają się przepisy, dot. składania oświadczeń majątkowych. Będą one bardzo szczegółowe, składane w dwóch kopiach razem z PIT-em. Jeden komplet składany będzie w US/. Podstawowym obowiązkiem Rady Gminy jest tworzenie ustroju gminy /statut/. Przedstawił także zadania i kompetencje wójta, do których należy przygotowanie projektu uchwał RG i określenie sposobu ich wykonania. Sprawuje piecze nad mieniem komunalnym, wykonuje budżet gminy, zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Nową tendencją jest rozdział organu ustawodawczego i wykonawczego. Ponadto dodał, że przestrzegano przewodniczących, żeby budżetu nie rozsadzić od środka. Jak przyjmiemy budżet, którego nie wykonamy konsekwencją będzie odwołanie wójta i rozpisanie referendum o odwołanie Rady Gminy. W tym czasie władze w gminie sprawuje urzędnik komisaryczny.
 
 
 
Plan pracy Rady opracowuje się na podstawie wniosków wójta, wniosków większości w Radzie, wniosków opozycji i wniosków złożonych na zebraniach wiejskich.
 
Ad. 7 a, b
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła Radzie Gminy projekt budżetu gminy Świekatowo na 2003 rok.
 
W trakcie dyskusji głos zabrali:
Radny Stanisław Mroziński, który stwierdził, że ma wątpliwości co do zapisu nazwy rozdziału – Upowszechnianie doradztwa rolniczego w dziale Rolnictwo i Łowiectwo. Wnioskował na wspólnym posiedzeniu Komisji RG  aby nazwa tego działu brzmiała – Integracja z Unią Europejską i o zabezpieczenie na ten cel kwoty 5.000 zł. Wniosek ten został przez komisję pozytywnie zaopiniowany. Wym. zapis i zabezpieczone środki własne – 5.000 zł są niezbędne Towarzystwu Rozwoju Gminy Świekatowo  do złożenia wniosku o grant w kwocie 5.000 Euro na promocję procesu integracji europejskiej w gminie Świekatowo. Wniosek złożony zostanie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
 
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik stwierdziła, że w klasyfikacji budżetowej nie ma rozdziału o takiej nazwie i proponowany zapis przez radnego Mrozińskiego może być umieszczony w opisie do budżetu.
 
Radny Mroziński stwierdzł, że słyszy tutaj  słowa – wasze Towarzystwo.
Przypomniał, że TRG powstało, m.in. na wniosek wójta gminy i Rada powinna się z Towarzystwem utożsamiać.
 
Radny Kazimierz Baumgart stwierdził, że Rada dla rolników powinna zabezpieczyć środki na szkolenia i badanie gleb.
 
Wójt przypomniał, że na wniosek Komisji RG dokonano przesunięć środków w kwocie 2.100 zł z działu Rolnictwo do rozdziału – Upowszechnianie doradztwa rolniczego i w tej chwili w rozdziale tym znajduje się 5.000 zł.
 
Radny Mroziński stwierdził, że TRG pisze wniosek o sfinansowanie przepływu informacji z Unii Europejskiej. Aby złożyć ten wniosek musimy
 
 
 mieć zabezpieczone środki własne w kwocie 5.000 zł. W marcu okaże się czy środki te wykorzystamy, czy też zostaną uwolnione.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski stwierdził, że w rozdziale – Upowszechnianie doradztwa rolniczego musimy  zabezpieczyć 1.500 zł na szkolenia rolników, m,in. z zakresu integracji z Unia Europejską.
 
Wypowiedź przewodniczącego RG poparł radny Kazimierz Baumgart.
 
Radni Rydzkowski i Chaciński stwierdzili, że jeżeli brakuje 1.000 zł w dziale – Upowszechnianie doradztwa rolniczego to może pomniejszyć o tę kwotę rezerwę wójta.
Wójt stwierdził, że rezerwa budżetowa przeznaczana jest na sytuacje kryzysowe. W chwili obecnej wynosi 25.000 zł.
 
Przewodniczący RG  L. Ciechanowski i radny K. Baumgart stwierdzili, że
Unia Europejski stawia przed polskimi rolnikami szereg wymogów i szkolenia będą niezbędne.
 
Sekretarz Gminy zabierając głos stwierdził, że w związku ze zbliżającym się referendum jest sporo bezpłatnych ofert szkoleniowych, z których można skorzystać.
 
Wójt p. Topoliński  zaproponował, że środki na wapnowanie gleb można przesunąć z rezerwy wójta.
 
Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy p . Józef Wasiak  poparł propozycję p. sekretarza. Jednocześnie stwierdził, że Towarzystwo chce złożyć trzy wnioski do funduszy strukturalnych i jeżeli uda nam się pozyskać środki to w znaczny sposób odciąży to urząd. Dodał także, że jeżeli nie będzie zabezpieczenia na te wnioski to nie będą mogli ich złożyć.
 
Radny Stefan Łysek stwierdził, że cieszy go 9,5% wzrost budżetu na nasze bezpieczeństwo – straż, 3,5% wzrost na administrację, 6% wzrost na oświatę. Uważa, że rezerwa budżetowa powinna być 100% większa. W sytuacji gdy można zarobić np. 15.000 zł trzeba mieć w budżecie zarezerwowane środki własne 3-4 tysiące zł. Dodał, że Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz pozyskało w ostatnim czasie w różnych formach  150.000 zł.  Aby coś zyskać należy najpierw stracić. Wójt powinien takie decyzje podejmować od ręki.
                                                   
 
Wójt zaproponował aby zapisać w budżecie 5.000 zł na cele informacji europejskiej, czyli z przeznaczeniem na pierwszy wniosek Towarzystwa.
Jeżeli chodzi o dwa następne wnioski Towarzystwa to sprawa ta w odpowiednim czasie  wróci na Radę i trzeba będzie podjąć decyzje skąd wziąć środki. Za chwilę dojdziemy do wydatków na sport. W tym dziale brakuje 15.000 zł.
Wójt zwrócił się do radnego Mrozińskiego – co zrobić z jego wnioskiem o 20.000 zł na koszty administracyjne związane z działalnością Towarzystwa?
 
Radny Zbigniew Chaciński - regułą naszej Rady jest, że to co jest nowe – to ciężko idzie. Ile razy mieliśmy ryzykowny budżet, który zawsze wykonywaliśmy.
 
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że jeżeli chodzi o dwa pozostałe wnioski Towarzystwa to w ich przypadku nie ma mowy o posiadaniu środków własnych.
W pierwszej kolejności pracujemy nad projektem na kwotę 20.000 zł – potrzebne środki własne 5.000 zł.
Jeżeli chodzi o wniosek do UG na 20.000 zł - jest to nasze zapotrzebowanie na bieżące działania administracyjne. Sportowcy, inne organizacje również złożyły takie zapotrzebowania.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że w budżecie zaplanowana jest pewna kwota na utrzymanie urzędu i z tych pieniędzy można będzie realizować bieżące rachunki Towarzystwa związane z obsługą administracyjną.
 
Skarbnik p. Pik  poparła propozycję wójta.
Stwierdziła ponadto, że zostaje pomniejszona o 1.000 zł rezerwa budżetowa, która teraz wynosić będzie 24.000 zł.  1.000 zł zostaje przeniesione do rozdziału – Upowszechnianie doradztwa rolniczego 6.000 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na badania gleb – 1.000 zł oraz na szkolenia rolników  związane z integracją europejską – 5.000 zł.
Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2003 rok
/opinia RIO w załączeniu do protokołu/.
Ponadto poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z osobami zajmującymi się sportem na terenie gminy i po tym spotkaniu będzie można podzielić środki przeznaczone w budżecie na sport.
 
                                                     
 
Wójt p. Topoliński zabierając głos powiedział, że pomimo trudnościi finansowych mamy ambitne plany. Przygotowujemy projekt drogowy na 
budowę drogi asfaltowej w Janiej Górze.                                                  Planujemy:                                                                                               ----   budowę 1km drogi żużlowej w Zalesiu Królewskim,
-         spłatę, dot. inwestycji założenia ogrzewania olejowego w ośrodku zdrowia,
-         zapłatę pozostałej części drogi do Tuszyn,
-         zrealizować II etap kanalizacji w Janiej Górze,
-         zmodernizować wysypisko śmieci w Zalesiu Król. – doprowadzić wodę i energię elektryczną,
-         zakupić komputery dla urzędu w tym jeden zestaw dla TRG,
-         wybudować chodnik w Szewnie,
-         zmodernizować pokrycie dachowe na pierwszym segmencie szkoły w Świekatowie,
-         Agencja Poszanowania Energii z Bydgoszczy  zaproponowała , że wymieni 4 okna w sali gimnastycznej w Świekatowie. Wymianę pozostałych  6 okien /16.000 zł/ planujemy po konsultacji z koordynatorem oświaty p. Bykowskim pokryć z pieniędzy na modernizację dachu,
-         z Funduszu Ochrony Zdrowia otrzymamy 7.000 zł na zakup sprzętu medycznego – zakupimy z tej puli sprzęt stomatologiczny do gabinetu stomatologicznego.
 
Radny Kazimierz Rydzkowski wnioskował aby ująć w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2005 roku – 15.000 zł na  dobudowę sali gimnastycznej do szkoły w Tuszynach.
 
Wniosek radnego poparł wójt M. Topoliński, który stwierdził, że ustawa o oświacie nakłada na gminy pewne wymogi i albo utrzymujemy szkołę i spełniamy wszystkie kryteria w tym posiadanie przez szkołę sali gimnastycznej albo jej nie utrzymujemy.
 
Radny Zbigniew Chaciński po konsultacji z sołtysem wsi Szewno złożył wniosek o wpisanie do inwestycyjnego planu perspektywicznego na 2007 rok – budowę świetlicy w Szewnie.
W Szewnie świetlica wiejska znajduje się w budynku dzierżawionym przez p. Śliża - dzierżawcę całego zakładu rolnego. Radny dodał, że AWRSP przekaże gminie za przysłowiową złotówkę  grunt i fundamenty,, na których miał powstać budynek mieszkalny, a  równie dobrze można na tych fundamentach wybudować świetlicę.
 
Rada Gminy poparła wniosek radnego Chacińskiego.
Więcej uwag i pytań nie było.
 
Ad. 7c
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych  przyjęła uchwałę nr III/15/02 w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2003 r. Przewodniczący obrad stwierdził przyjęcie uchwały.
 
Ad. 8 a
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr III/16/02 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez wójta gminy.
Pytań do w.wym. projektu nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 b
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały nr III/17/02 w sprawie wyrażenia opinii, dot. zakazu używania pływających jednostek motorowych na Jeziorze Świekatowskim.
Pytań do w.wym. projektu nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się oraz nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 c
Skarbnik gminy p. Pik przedstawiła projekt uchwały nr III/18/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
Pytań do w.wym. projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się oraz nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 9
Przewodniczący obrad przedstawił Radzie apel do wojewody i marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie nakładów na konserwację rowu pn. „Struga graniczna”.
Apel podejmowany jest na prośbę prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie p. Lecha Wesołowskiego.
                                                     
 
Apel został przyjęty przez aklamację.
                                                    
Prezes GSW wnioskował o wysłanie  apelu   do wiadomości Powiatowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świeciu.
 
Ad. 10
Wójt p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Władysława Rusnaka stwierdził, że jest to problem coroczny. Z urzędu możemy jedynie wynająć hycla i odwozić psy do schroniska. Za jedną akcję hycel bierze 300 zł. Za miejsce w schronisku także trzeba zapłacić. Miała zmienić się ustawa o myśliwych, którzy mogliby strzelać do bezpańskich,  wałęsający się psów w odległości 200 m od zabudowań. Będziemy musieli sprawę poruszyć na zebraniach wiejskich.
 
Radny Zenon Greca zwrócił uwagę, że nie ma kontroli, który pies jest szczepiony, a który nie.
 
Radny Stanisław Mroziński – idźmy do najprostszych rozwiązań. Kto powinien mieć kontrolę – chyba ten kto zbiera podatki.
 
Wójt - możemy zbierać deklaracje o posiadaniu psów lub też zakupić klipsy.
 
Radny Stanisław Mroziński widzi duże pole działania  dla sołtysów.
 
Sekretarz Gminy p. Schroder  stwierdził, że nie jesteśmy w stanie jako organ podatkowy stwierdzić – kto  ile ma psów.
 
Sołtys wsi Świekatowo p. Jurkiewicz stwierdziła, że temat ten był już przerabiany. Jeżeli właściciel psa dobrowolnie nie przyzna się do niego to sołtysi nie mają możliwości  zidentyfikania psa.
Nikt się nie przyzna, że wałęsający się pies jest jego. Nawet gdy wejdzie na podwórko zawsze można powiedzieć, że się przybłąkał.
 
Sekretarz Gminy stwierdził, że skutecznym rozwiązaniem jest wynajęcie ekipy hycli i własne schronisko.
 
Ad. 11
Prezes TRG p. Jóźef Wasiak w imieniu Zarządu Towarzystwa złożył wszystkim życzenia noworoczne oraz zapewnił, że będzie podejmował
 
                                                   
 
 działania w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój naszej gminy.
 
Radny Stanisław Mroziński nawiązał do wypowiedzi wójta w sprawie projektu drogowego. Uważa, że projekt powinien mieć dobre uzasadnienie, którego tutaj nie usłyszał. W uzasadnieniu powinno być ujęte, co już zrobiono i co chce się osiągnąć.
Nawiązał także do spotkania z podmiotami gospodarczymi. Zastanawiał się dlaczego tak mało ludzi na nie przybyło – jaki jest układ przepływu informacji do społeczeństwa.
 
Wójt odpowiedział, że jedyną drogą przepływu informacji do społeczeństwa są kurendy oraz zebrania wiejskie.
Jeżeli chodzi o spotkanie z podmiotami gospodarczymi to wszyscy zainteresowani byli w 100% pisemnie poinformowani. Przybyła garstka  - to już nie zależy od urzędu. Poza tym wszelkie informacje, które podmioty uzyskały na tym spotkaniu zostaną rozesłane w kurendach.
 
Radny Stanisław Mroziński uważa, że przepływ informacji od samorządu do mieszkańców to „Pięta Echillesowa”
 
Radny Bernard Główczewski uważa, że kurendy spełniają swoją rolę.
 
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski dodał, że sprawdzają się także
zawiadomienia telefoniczne.
 
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że urząd powinien wsłuchiwać się w to, co mówią „doły”. Stwierdził również, że na zebrania wiejskie przychodzi selektywna część społeczeństwa.
Poza tym radnego Mrozińskiego drażni  gdy w prasie pisze się źle o gminie  i nikt tego nie dementuje. Trzeba sprawy wyjaśniać i dementować.
 
Sekretarz Gminy stwierdził, że w prasie ukaże się sprostowanie ostatniej notatki nt. paczek świątecznych z Holandii, które rzekomo były wydane w urzędzie przez GOPS osobom mającym coś do powiedzenia w gminie.
W tej sprawie była dzisiaj w Świekatowie dziennikarka, która stwierdziła, że nie sprawdzoną informację „puściła” stażystka.
 
Kierownik GOPS p. Kozłowska poinformowała, że paczki patronackie – imienne   z Holandii były wydawane nie przez pomoc społeczną, ale
                                                      
 
 przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Jeszcze raz podkreśliła, że były to tylko paczki imienne.
 
Radny Stanisław Mroziński –  ogólnie drażni mnie bierna postawa.
 
Sekretarz Gminy stwierdził, że rubryki „dzwonię z” się nie dementuje.
 
Radny Zbigniew Chaciński uważa, że sprawę należy uciąć.
 
Wójt p. Marek Topoliński przedstawił uzasadnienie do projektu drogowego, zakładającego modernizację dróg w Janiej Górze do 2006 roku.
 
Radny Stanisław Mroziński stwierdził, że jeżeli chodzi o wątpliwości wójta czy składać projekt drogowy, czy nie – to radny myśli, że Rada nie ma żadnych wątpliwości. Należy składać. Trzeba jednak przygotować merytoryczne uzasadnienie.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z pytaniem - co z gazyfikacją gminy.
 
Wójt stwierdził, że gazyfikacja gminy wpisana jest do strategii rozwoju gminy do 2010 roku.
 
Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy p. Ciechanowski złożył zebranym życzenia noworoczne. Pogratulował, p. Wasiakowi  wyboru na Prezesa Towarzystawa Rozwoju Gminy Świekatowo. Podziękował p. Mrozińskiemu za wkład pracy włożony w utworzenie TRG.
 
Na tym zakończono posiedzenie III Sesji.
 
 
                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                   / Lech Ciechanowski /
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 13:05:19)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (17 września 2005, 12:16:26)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1676

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij