II/2002

Protokół nr II/02
 
II  Sesji Rady Gminy Świekatowo
odbytej w dniu 19 grudnia 2002 r.
w godz. 14:00 do 17:00
w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie.


 
I.  W Sesji biorą udział radni i goście wg załączonej listy obecności.
II. Obradom przewodniczył: Lech Ciechanowski – przewodniczący Rady Gminy.
 
III.      Przewidywany porządek obrad:
1.     Otwarcie, stwierdzenie quorum.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje.
5.     Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
6.     Informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.     Informacja nt. działalności Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo – Prezes Towarzystwa dr Stanisław Mroziński.
8.     Podjecie uchwał w sprawie:
a/ ustalenia ceny żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego,
b/ ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego,
c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d/ ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
e/ określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych,
f/ ustalenia wysokości stawki podatku od środków transportowych,
g/ wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,
h/ ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych,
i/ wyboru przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
j/ powołania Komisji Statutowej,
k/ zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
9.     Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie.
 
 
 
Ad. 1 II Sesję Rady Gminy w Świekatowie otworzył p. Lech Ciechanowski.
Powitał radnych i przybyłych gości.
Następnie prowadzący obrady stwierdził, że na  15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych – stanowi to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący posiedzenia wyjaśnił radnym, co to jest quorum.
Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu / w naszym przypadku to jest 8 radnych/. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu: jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
Nieobecni: radny Jerzy Zwiefka, który przybył na obrady Sesji w pkt. 3 proponowanego porządku obrad i radny Stefan Łysek, który przybył na obrady w pkt. 4 proponowanego porządku obrad.
Od pkt-u 4 w sesji udział biorą wszyscy radni – 15.
 
Ad. 2
Przewodniczący posiedzenia przedstawił Radzie proponowany porządek obrad. Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła porządek obrad II Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 3
Przed przystąpieniem do przyjęcia protokołu I Sesji Rady Gminy Świekatowo
przewodniczący posiedzenia stwierdził, że dotychczasową tradycją  było przyjmowanie protokołu bez czytania. Radni  zapoznają się z protokołem w okresie międzysesyjnym, wnosząc ewentualne uwagi. Uwagi można zgłaszać także w trakcie Sesji.
Uwag do protokołu nie. Nie padł również wniosek o czytanie protokołu.
W związku z tym w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy  głosami 14 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych przyjęła protokół I Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4
Zgłaszanie interpelacji.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
Radny Zbigniew Chaciński zwrócił się z pytaniem – jaka jest przyczyna tego, że autobus nie dowozi dzieci do Szewna tylko zatrzymuje się na krzyżówce?
 
 
Radny Władysław Rusnak zwrócił się z pytaniem dlaczego ul. Koronowska w Świekatowie jest posypana tylko do bloku.
 
Radny Kazimierz Rydzkowski wnioskował o postawienie barierki zabezpieczającej przed wjazdem do głębokiego wykopu przy drodze asfaltowej Świekatowo – Tuszyny  /koło p. Januszewskiego/.
 
Ad. 5
Wójt Gminy p. Marek Topoliński złożył sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym:
- uczestniczył razem z przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem referatu UG Zdzisławem Gęsickim w rozdaniu  nominacji do certyfikatu „Przyjaźni Środowisku” Poznań 2002. Jest to konkurs ekologiczny rozpisany przez Prezydenta RP. Do biura konkursu wpłynęło 800 wniosków na 2000 gmin w Polsce. Zostaliśmy sklasyfikowaniu w pierwszej dwudziestce gmin. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu,
- dokonaliśmy odbioru technicznego kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia  w Świekatowie,
- otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasz wniosek o uzyskanie środków z funduszu SAPARD na II etap budowy kanalizacji w Janiej Górze został pozytywnie  zaopiniowany. Nasz wniosek został sklasyfikowani na 5 miejscu w województwie,
- zrobiliśmy krok w zwalczaniu bezrobocia. Razem z Gminną Spółką Wodną
zatrudniliśmy 10 osób w ramach robót publicznych,
- rozpisaliśmy dwa przetargi na budowę drogi: w Zalesiu Król. i w Janiej Górze – trasa po kanalizacji.
Po konsultacjach z Komisją Gospodarczą podjąłem następujące decyzje:
- odmownie rozpatrzyłem wniosek lek. wet. Andrzeja Migockiego o sprzedanie budynku biurowego byłego SKR w Świekatowie. Zaproponowałem natomiast dzierżawę na 3 lata dwóch pomieszczeń dotychczas dzierżawionych przez p. Migockiego,
- zgodnie z planem wieloletnim sprzedaży mienia komunalnego w 2003 roku przewidziana jest do sprzedaży była agronomówka i budynek przy szkole w Zalesiu Królewskim. Zgodnie z sugestią komisji gospodarczej UG zasięgnie opinii rad sołeckich w tej sprawie,
- Bank Spółdzielczy sprzedał nieruchomość po byłej cukierni p. Boyke przy ul. Koronowskiej. Nowy właściciel planuje tam postawić dom i magazyn narzędziowy,
- przygotowaliśmy pakiet uchwał podatkowych,
- podjęliśmy decyzję o pomocy przy zakupie sprzętu stomatologicznego pod warunkiem, że po roku nowy lekarz stomatolog odkupi od nas ten sprzęt,
 
- rozpatrywaliśmy prośbę księdza kanonika w sprawie pomocy w oświetleniu wieży kościelnej. Ustaliliśmy, że będziemy finansować eksploatację tych lamp,
natomiast koszt zamontowania poniesie parafia,
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo.
Dodał, że UG zapewni Towarzystwu obsługę administracyjną.
Następnie podziękował członom Zarządu Gminy poprzedniej kadencji za współpracę, wręczając pamiątkowe dyplomy.
 
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy p. Lech Ciechanowski złożył informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
- uczestniczył w odbiorze w Poznaniu certyfikatu do nagrody w konkursie „Przyjaźni Środowisku”,
- uczestniczył w Dniu Seniora organizowanym przez Klub Pogodna Jesień,
- uczestniczył w Dniu Pracownika GOPS-u,
- nawiązał kontakt z przewodniczącymi rad z sąsiednich gmin,
- w najbliższym czasie odbędzie się Zjazd przewodniczących rad gmin powiatu świeckiego,
- otrzymał pozdrowienia od gen. Chyły – dowódcy POW z okazji wyboru.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że pragnie realizować się z ludźmi i wśród ludzi. Pragnie również poznawać problemy Świekatowa i ościennych sołectw.
 
Ad. 7
Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo p. Stanisław Mroziński złożył informacje nt. działalności Towarzystwa.
Wyjaśnił, że składa taką informację na posiedzeniu rady, gdyż inicjatorem powstania Towarzystwa był Wójt – urząd gminy.
Informacja w załączeniu do protokołu.  
 
Ad. 8a
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ustalono propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych mających obowiązywać w 2003 roku.
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił Radzie projekt uchwały nr III/4/02 w sprawie  ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Radca prawny p.Tomasz Sobiecki poinformował radnych, że jeżeli przyjmą maksymalną stawkę ustawową zaproponowaną w projekcie uchwały to należy zmienić tytuł uchwały, który powinien brzmieć – uchwała w sprawie zarządzenia  poboru podatku rolnego, a tym samym wypadnie także § 1, gdyż jeżeli przyjmuje się maksymalne stawki ustawowe nie ma potrzeby  ustalania uchwałą Rady Gminy tych stawek ponownie.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z pytaniem – czy jeżeli ustalimy sołtysom wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1 % od pobranej kwoty nadal będą pobierać comiesięczny ryczałt, czyli będą otrzymywać podwójne wynagrodzenie?
 
Wójt  p. Topoliński wyjaśnił, że inkasentom zgodnie z ustawa należy ustalić inkaso. Zaproponowany 1% jest to niezbędne minimum.
 
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik uważa, że uchwałę w sprawie ryczałtów dla sołtysów trzeba zweryfikować.
 
Sekretarz gminy p. Schroder wyjaśnił jakie składniki składają się na ryczałt dla sołtysów. Ryczałt jest to całoroczny średni zarobek sołtysa /inkaso za pobór podatków + diety za udział w 7 sesjach rady gminy/. Od pewnego czasu pojawiają się głosy aby ryczałt zweryfikować. Jednym z powodów jest fakt nie brania udziału przez niektórych sołtysów  w sesjach.
 
Po tych wyjaśnieniach Rada Gminy przyjęła następujące stanowisko:
Rada Gminy prosi o przygotowanie na następną sesję projektu uchwały w sprawie nowelizacji wynagrodzenia dla sołtysów. 
 
Wójt p. Topoliński zaproponował aby wrócić do stanu poprzedniego, czyli ustalić inkaso w wysokości 5 % i ustalić dietę  za udział w sesji.
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z pytaniem – kto jest za tym aby dokonać poprawki w zapisie dotyczącym wynagrodzenia za inkaso     z wysokości 1% na 5% od pobranej kwoty.
Za poprawka było 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosowania, 1 radny był przeciwny. Głosów nieważnych nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że poprawka została przyjęta.
 
Radny Stefan Łysek stwierdził, że przyjęta poprawka nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Niektórzy mieszkańcy płacą podatki bezpośrednio w urzędzie.
Jeżeli sołtys zachoruje i nie weźmie udziału w sesji pozbawiony zostanie diety.
Radny uważa, że  zabieramy sołtysom wszystkie uposażenia.
 
Radny Bernard Główczewski natomiast stwierdził, że zaniknie instytucja sołtysa.
 
Radny Janusz Ratkowski interesował się czy za wystawienie zaświadczenia o miejscu pochodzenia zwierząt także będzie zmieniona wysokość inkasa.
 
Wójt p. Topoliński poinformował, że wszystko zweryfikuje nowa uchwała w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów.
 
Przed przystąpieniem do głosowania na projektem w.wym. uchwały przewodniczący posiedzenia poinformował, że uchwały tej nie trzeba publikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i treść tego paragrafu zostanie wykreślona, a zastąpi je zdanie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
 
Następnie przewodniczący obrad przedstawił poprawioną treść uchwały nr II/4/02 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 12 za, 3 wstrzymującymi się, przy barku głosów przeciw i głosów nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 b/
Przewodniczący obrad p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/5/02 w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Następnie przewodniczący posiedzenia przegłosował poprawkę do uchwały w sprawie zmiany zapisu, dot. ustalenia wynagrodzenia za inkaso z 1% na 5% od pobranej kwoty.
Za przyjęciem poprawki głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, głosów przeciw i nieważnych nie było.
 
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się z pytanie do Rady – kto jest za przyjęciem w.wym. uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się, głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8c/
Przewodniczący obrad p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/6/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Następnie przewodniczący obrad przegłosował poprawkę do uchwały w sprawie zmiany zapisu, dot. ustalenia wynagrodzenia za inkaso z 1% na 5% od pobranej kwoty.
Za przyjęciem poprawki głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, głosów przeciw i nieważnych nie było.
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie na projektem w,wym. uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania Rada Gminy glosami 15 za, przy barku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów przeciw  nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8d
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/7/02 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada gminy glosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujący się  i przeciw oraz przy braku głosów nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8e
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/8/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej p. Kazimierz Baumgart poinformował, że Komisje RG proponują aby stawki podatku od środków transportowych podwyższyć o 5% w stosunku do stawek ubiegłorocznych.
 
Radny Jacek Klinikowski zwrócił uwagę na zapis mówiący o zwolnieniu z podatku od środków transportowych autobusy. Uważa, że jeżeli ktoś kupi autobus to tą uchwałą Rada zwolni go od płacenia podatku.
 
Sekretarz Gminy zaproponował nowe brzmienie problemowego zapisu zgłoszonego przez radnego Klinikowskiego:
Zwolnić z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjum na terenie gminy.
Sekretarz dodał, że urząd gminy posiada dwa autobusy, którymi dowozi dzieci i w najbliższym czasie nie planujemy wynajmu dodatkowego prywatnego autobusu do dowozu dzieci.
 
Radny Rydzkowski zwrócił się z pytaniem czy zwolnimy z podatku także koparki i ciągnik będący własnością gminy.
 
Skarbnik Gminy p. Pik odpowiedziała, że pojazdy te nie podlegają temu podatkowi.
 
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad w.wym. uchwałą.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada gminy głosami 15 za przy braku głosów wstrzymujących się, przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 f
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/9/02 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Uwag do projektu tej uchwały nie zgłoszono.
Za przyjęciem poprawki w uchwale zmieniającej wysokość wynagrodzenia za inkaso z 1% do 5% od pobranej kwoty glosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Głosów przeciw i nieważnych nie było.
 
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził glosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada gminy głosami 15 za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się oraz nieważnych przyjęła w.wym.  uchwałę.
 
Ad. 8 g
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/10/02 w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
 
Radny Jerzy Zwiefka zwrócił się z pytaniem – ile wynosi inkaso od pobranych środków za wodę i ścieki.
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 0,05 gr od 1 m³, od zebranych środków.
 
Radny Rydzkowski zwrócił uwagę, że Piekarnia za swoje ścieki płaci podwójnie jak za ścieki szkodliwe. Przeoczył na Komisji żeby zawnioskować o rozdział ścieków na spożywcze i przemysłowe.
 
Kierownik oczyszczalni ścieków w Świekatowie p. Kujawa stwierdził, że ścieki z piekarni nie są ściekami chemicznymi, ale mąka jest substancja klejącą, która już raz spowodowała zaklejenie się kolektora ściekowego przy piekarni. Ceną za ścieki zobowiązujemy ludzi do kultury  użytkowania.
 
Następnie  przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
 
 
 
Ad. 8 h
Przewodniczący obrad p. Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/11/02 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.
 
Rada Gminy wnioskuje aby uszczegółowić zapis  § 3 w celu uniknięcia wykorzystywania zwolnienia od opłaty za śmieci dostarczane przez mieszkańców gminy jednorazowo w niewielkich ilościach  i dopisać ... prowadząc jednocześnie rejestr tych dostawców.
 
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził glosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 13 za, 2 wstrzymującymi się, przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 i
Przewodniczący obrad p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/12/02 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
Uwag do projektu uchwały nie było.
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 j
Przewodniczący obrad p. Lech Ciechanowski przedstawił projekt uchwały nr II/13/02 w sprawie powołania Komisji doraźnej.
 
Radny Stefan Łysek zwrócił się z pytaniem – dlaczego w projekcie tej uchwały jest zapis, że z dniem przyjęcia Statutu przez Radę Gminy Komisja ulega rozwiązaniu.
 
Przewodniczący RG p. Ciechanowski wyjaśnił, że gdyby nie było tego zapisu to po przyjęciu statutu Rada musiałaby podjąć uchwałę o rozwiązaniu komisji.
W przeciwnym razie będziemy mieli cztery komisje, a to jest niezgodne z obowiązującym statutem.
 
Następnie przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania Rada Gminy głosami 15 za, przy braku głosów wstrzymujących się, głosów przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 8 k
Skarbnik Gminy p. Danuta Pik przedstawiła projekt uchwały nr II/14/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
Pytań do w.wym. uchwały nie było.
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego glosowania Rada Gminy głosami  15 za, przy braku głosów wstrzymujących się,  przeciw i nieważnych przyjęła w.wym. uchwałę.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na interpelacje.
Wójt Gminy p. Marek Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Zbigniewa Chacińskiego stwierdził, że prawdopodobnie autobus przez kilka dni nie jeździł do Szewna ze względu na panujące złe warunki drogowe /ślizgawica/. Kierowca nie chciał narażać dzieci na niebezpieczeństwo.
 
Wójt p. Topoliński odpowiadając na zapytanie radnego  Władysława Rusnaka poinformował, że cała ulica Koronowska została posypana. Niestety piasek trzyma się tylko w gęstej zabudowie. Dodał, że sypiemy piach we własnym zakresie. Powiatowy Zarząd Dróg przyjeżdża bardzo rzadko i sypie tylko skrzyżowania, przejazdy kolejowe itp.
 
Wójt p. Topoliński odpowiadając na interpelację radnego Kazimierz Rydzkowskiego  stwierdził, że barierkę zamontujemy we własnym zakresie – jak tylko poprawią się warunki atmosferyczne.
 
Kierownik służb komunalnych p. Konrad Kujawa odpowiadając na interpelację radnego Zenona Grecy stwierdził, że gołoledź zaskoczyła wszystkich. Na Powiatowy Zarząd Dróg nie mamy co liczyć. Na dzisiaj mamy 10 tonowy zapas piasku z solą do posypywania dróg we własnym zakresie.
Radny Zenon  Greca apelował aby posypać wszystkie drogi gminne.
Pan Kujawa poprosił o opracowanie harmonogramu utrzymania dróg.
 
Wójt poinformował, że mamy w budżecie zaplanowane 7.000 zł na utrzymanie dróg.
 
Radny Jan Łytkowski stwierdził, że powinna być lepsza organizacja między mieszkańcami, którzy powinni we własnym zakresie posypywać drogi – oczywiście zaopatrzeni w piach przez urząd gminy.
 
Radny Zbigniew Chaciński zaproponował aby zaprosić na sesję dyrektora Zarządu  Dróg i  zapytać się go dlaczego piaskarki jeżdżą tylko w obrębie  Świecia.
 
Ad. 10
Wójt p. Topoliński poparł inicjatywę radnego Jana Łytkowskiego w sprawie posypywania dróg przez samych mieszkańców. Zaproponował, że gmina zakupi środek do posypywania.
 
Radny Zbigniew Chaciński również poparł propozycję radnego Łytkowskiego.
Jednocześnie zaproponował aby każde sołectwo wyasygnowało  ze swojego budżetu 200 zł na paliwo dla rolników, którzy pomagaliby w zimowym utrzymaniu dróg.
 
Radny Jerzy Zwiefka zastanawiał się czy wynagrodzenie za inkaso za wodę i ścieki w wysokości 0,05 gr wystarczy p. Dobaczewskiemu na pokrycie kosztów dojazdu.
 
Wójt p. Topoliński stwierdził, że p. Dobaczewski zasygnalizował, że prawdopodobnie ze względu na stan zdrowia zrezygnuje z pracy. W takim wypadku jego obowiązki przejmie p. Marian Stec.
 
Na tym zakończono posiedzenie II Sesji Rady Gminy.
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                              / Lech Ciechanowski /
 
 
Protokołowała
Hanna Tomaszewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 grudnia 2004, 12:58:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2766

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij