Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo


                                                                                Świekatowo, dnia 15 lutego 2013 r.
 WÓJT GMINY
ŚWIEKATOWO
 
 
                                                OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo (procedura wszczęta uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo, pok. nr 8.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo, w terminie do dnia 12 marca 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świekatowo.
 
 
                                                                               Wójt Gminy
                                                                             Marek Topoliński
 

metryczka


Wytworzył: Emilia Szczepańska (15 lutego 2013)
Opublikował: Emilia Szczepańska (19 lutego 2013, 09:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342