Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Świekatowo dnia 15.12.2009 r.

RBGKiOŚ -76201-02-1/2009

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49, art. 61 § l i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm./w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, póz. 1227 /

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Macieja Wojnowskiego działającego w imieniu inwestora tj. Gminy Świekatowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 030819 C W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świekatowo, (pok. nr 8, ul. Dworcowa 20 a) w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Świekatowo oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w sołectwie Świekatowo


Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoloński

metryczka


Wytworzył: Emilia Szczepsńska (15 grudnia 2009)
Opublikował: Emilia Szczepańska (17 grudnia 2009, 10:54:42)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (4 marca 2010, 13:38:30)
Zmieniono: skopiowano niniejszą treść dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633