- Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od Km 0+000 do 0+935, gmina Świekatowo

Wójt Gminy Świekatowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak: RBGKiOŚ-76201-01-3/2009 z dnia 08.12.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja dotyczy inwestycji polegającej na
przebudowie drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od Km 0+000 do 0+935, gmina Świekatowo, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20 a pokój nr 8, tel. 052 33222080, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
Podstawa prawna:
     Art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw  z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Emilia Szczepańska (8 grudnia 2009)
Opublikował: Emilia Szczepańska (10 grudnia 2009, 10:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1569