Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 13.08.2015 r.

 
o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski niskoemisyjnej..
Na podstawie art. 17 ust, 4 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. póz. 1232 ze zm.) i art. 39, 40,41  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2013, póz. 1235 z późn. zm.)
Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo, opinie właściwych organów  uzgadniających zakres i stopień szczegółowych  informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski niskoemisyjnej oraz prognozę oddziaływania na środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Świekatowo jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Świekatowo sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Świekatowo, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie  od dnia 17.08.2015 do dnia 7.09.2015 r.:
1.             w Urzędzie Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20a, pok. nr 8 w godz. 7:30-15:30,
2.             na stronie internetowej Urzędu Gminy Świekatowo w Biuletynie Informacji Publicznej,
www.bip.swiekatowo.lo.pl
 
Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentów można składać w terminie 21
dni, tj.  17.08.2015 r. do  dnia 7.09.2015 r.:
-  w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20a,86-182 Świekatowo
-  ustnie do protokołu w ww. siedzibie, w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 8,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail referatbud@swiekatowo.lo.pl
-  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świekatowo.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2013 r., póz, 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski  złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świekatowo , dnia 13.08.2015 r.                                          Wójt Gminy Świekatowo

Załączniki:   
1. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo Projekt PGN (2353kB) pdf
2. Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza (1398kB) pdf
3. Formularz uwag i wniosków Formularz uwag (34kB) word
4. Opinie właściwych organów opinie organów RDOŚ i Sanepid (4662kB) rar
5. Pełna treść obwieszczenia Pełna treść obwieszczenia Wójta Gminy Świekatowo (151kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (13 sierpnia 2015)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (13 sierpnia 2015, 14:32:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370