ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TWORZENIU PGN.Chcesz wiedzieć więcej.... Zajrzyj na strony:  www.swiekatowo.pl  gospodarkaniskoemisyjna.pl

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze gminy Świekatowo przeprowadzana jest inwentaryzacja budynków w celu identyfikacji systemów grzewczych.
W załączeniu Plakat Plakat (919kB) pdf , Ulotka ulotka (610kB) pdf
Chcesz wiedzieć więcej o PGN?
Zajrzyj na strony:
www.swiekatowo.pl
gospodarkaniskoemisyjna.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŚWIEKATOWO URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo tel. (52) 33 22 012
e-mail: referatbud@swiekatowo.lo.pl


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Świekatowo jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Świekatowo sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świekatowo ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez   podniesienie efektywności energetycznej.
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
– Poprawa jakości powietrza w Gminie Świekatowo
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w gminie, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.
– Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej
Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych.
– Zwiększenie efektywności energetycznej
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
a także chęć podjęcia działań termomodernizacyjnych sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.
– Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, które mogą być wspierane ze środków publicznych
Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.


Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POIS.09.03.0000608/13.z dnia 16.01.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Świekatowo, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna"

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (5 maja 2015)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (5 maja 2015, 11:11:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387