Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


RBGKiOŚ.6220.1.2012                                        Świekatowo dnia 20.07.2012 r.   Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach    Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Pawła Szczuraszek działającego w imieniu inwestora tj. Gminy Świekatowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 030812 C w miejscowości Jania Góra o łącznej długości ok 1,250 km na działkach nr  214, 243, 244, 98,95, 248, 252, 262, 83/1, 82, 31, 29, 30, 32/17, 32/30, 60 obręb Jania Góra, gmina Świekatowo oraz dz. nr 128/7lp obręb Sucha gmina Lubiewo Jednocześnie na podstawie art. 106 § 2 K.p.a. informuję, że w związku z art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. Wobec tego informuję, że w terminie 14 dni od daty zawiadomienia stron i wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń można: 1.     Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20a - w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świekatowo, (pok. nr 8, w godzinach od 8: 00 do 15:00). 2.     Składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20a - w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świekatowo, (pok. nr 8, w godzinach od 8: 00 do 15:00).
 Otrzymują:
 1.     Strona internetowa Urzędu Gminy w Świekatowie oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie
         Gminy w Świekatowie.
2.     Strony postępowania wg rozdzielnika.                                                                 

    Wójt Gminy Świekatowo       
    Marek Topoliński

Dokumentacja:
1. Wniosek Wniosek (263kB) rar
2. Karta informacyjna Karta informacyjna (1155kB) rar
3. zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zawiadomienie pilk w PDF (226kB) rar
4. Pisma Pisma do właściwych organów o wydanie opinii (231kB) rar

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (23 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (23 lipca 2012, 10:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077