Postanowienie o podjęciu postepowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji


Świekatowo dnia 19.05.2010 r.
RBGKiOŚ -7625-4-03/2010
Postanowienie
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Na podstawie art. 97 § 2. oraz art. 124 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
zawiadamiam,
że w dniu 19.05.2010 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Remoncie wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świekatowo oraz wymianie kolektora wód popłucznych wraz z wylotem do Jeziora Świekatowskiego”.
Uzasadnienie:
Gmina Świekatowo uzyskała wszystkie opinie właściwych organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, w tym w dniu 19.05.2010 r. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wniosku. Postępowanie zostało podjęte z urzędu, ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.
Informuję, że zgodnie z art. 101 § 1 i § 3 K.p.a., o postanowieniu organ administracji publicznej zawiadamia strony. Na postanowienie w sprawie podjęcia postępowania nie służy stronie zażalenie.
 
Otrzymują:
1.       Strona internetowa Urzędu Gminy w Świekatowie oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świekatowie.
2.       Strony postępowania wg rozdzielnika.
a/a  

więcej................... 
1. Postanowienie w sprawie  w sprawie OOŚ Postanowienie Wójta Gminy w sprawie OOŚ (44kB) word
2. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (31kB) word
3. Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałow i dowodów w ramach postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (30kB) word

                                               

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (19 maja 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (20 maja 2010, 14:40:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (27 maja 2010, 10:54:52)
Zmieniono: Korekta błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3312