Ogłoszenie o konkursie na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk


Wójt Gminy Świekatowo ogłasza konkurs na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk
w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

1. Wymagania niezbędne:
a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)  nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr 71, poz. 738 z późn. zm.)
- ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja 
ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie 
rekreacji ruchowej,
lub
- posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych.

2. Wymagania dodatkowe:

- mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
b) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
c) organizację imprez, turniejów, mistrzostw,
d) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu „Animator Moje Boisko Orlik 2012”,
e) współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
f) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
g) koordynowanie prac porządkowych na terenie podległego obiektu,
h) prowadzenie wymaganej dokumentacji

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
d) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
e) poświadczone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świekatowie
86-182 Świekatowo, pokój 12, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: „Animator Moje Boisko Orlik 2012” do dnia 10 stycznia 2010 roku do godz. 15:00.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świekatowo: www.bip.swiekatowo.lo.pl

Wójt Gminy
Marek Topoliński

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (23 grudnia 2009)
Opublikował: Andrzej Januszewski (24 grudnia 2009, 07:41:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2991