Uchwała nr XXXI/157/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 października 2009zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/157/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 października 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:


     § 1.  W uchwale nr XXXI/152/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie wprowadza się następującą zmianę:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Szczegółowe  warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz       
    korzystanie z jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana  
    pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem szkoły  
    podstawowej.”
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                            /Stefan Łysek/    

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2009, 09:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1919