Uchwała nr XXX/155/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 18 września 2009w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Na podstawie art. 10 ust.1. w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/155/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 18 września 2009


w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Na podstawie art. 10 ust.1. w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:


      § 1.1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do partnerstwa                     z innymi samorządami lokalnymi z terenu Powiatu Świeckiego w zakresie realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”
      2. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach Projektu pełnić będzie Gmina Świecie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie wszystkich Partnerów w czasie realizacji Projektu.
 
      § 2. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 upoważnia się Wójta Marka Topolińskiego do podpisania umowy partnerskiej określającej zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów.
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                            / Stefan Łysek /
 

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2009, 09:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800