Uchwała nr XXX/154/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 18 września 2009w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Świekatowo do tworzącego się stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka” Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 16. ust.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 5598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/154/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 18 września 2009


w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Świekatowo do tworzącego się stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka”

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 16. ust.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 5598) uchwala się, co następuje:


    § 1.1. Gmina Świekatowo  deklaruje przystąpienie do tworzonego stowarzyszenia pn. „Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka” jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
    2. Do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu, o którym  mowa w ust. 1 wyznacza się Marka Topolińskiego – Wójta Gminy Świekatowo.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                     / Stefan Łysek /

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2009, 09:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1822