Uchwała nr XXX/153/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 18 września 2009w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świekatowo a Gminą Błonie w sprawie powierzenia Gminie Błonie realizacji zadania organizacji wychowania przedszkolnegoNa podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 90 ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/153/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 18 września 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świekatowo a Gminą Błonie w sprawie powierzenia Gminie Błonie realizacji zadania organizacji wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 90 ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:


    § 1. Wyrazić zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Świekatowo a Gminą Błonie dotyczącego powierzenia Gminie Błonie realizacji zadania organizacji wychowania przedszkolnego dla dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Świekatowo.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2009 r.
 
            Przewodniczący Rady Gminy
                         /Stefan Łysek/

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2009, 09:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1551