Uchwała nr XXX/152/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 18 września 2009w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w ŚwiekatowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/152/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 18 września 2009


w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:


§ 1. Usługi świadczone przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świekatowie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
§ 2. 1. W wymiarze wykraczającym poza świadczenia określone w §1 oddział przedszkolny realizuje zintegrowany pakiet zajęć dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych obejmujący:
1)     gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni;
2)     gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci;
3)     gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie;
4)     tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających uzdolnienia indywidualne dziecka;
5)     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
6)     twórcze formy pracy umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
2. Ustala się ekwiwalentny koszt jednostki godzinowej za pakiet świadczeń  określonych w ust. 1 wynoszący 0,12 %  kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) za jedno dziecko.
 
§ 3.  Szczegółowe warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz korzystanie z jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem Szkoły Podstawowej, precyzująca w szczególności:
1) okres, na który jest zawierana;
2) zakres świadczeń oddziału przedszkolnego;
3) wymiar czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym;
4) kwotę odpłatności wynikającą z deklarowanej liczby godzin pobytu   
    w oddziale przedszkolnym;
5) zasady obliczania i zwrotu nadpłaty w przypadku nieobecności;
6) tryb ewentualnej zmiany zapisów umowy;
7) tryb rozwiązania umowy.
 
§ 4. Termin płatności opłat wymienionych w uchwale ustala się do 20-go każdego miesiąca z góry.
 
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Świakatowo Nr XVIII/91/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Świekatowie.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                             Stefan Łysek
 
 
                                               
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (13 listopada 2009, 09:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834