Uchwała nr II/9/2018Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy ŚwiekatowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje: § 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2. § 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 14,00 złotych miesięcznie. 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 30,00 złotych miesięcznie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo. § 4. Traci moc uchwała Nr XXI/130/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia metodyustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 397). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący

Uchwała nr II/9/2018
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje: § 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2. § 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 14,00 złotych miesięcznie. 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 30,00 złotych miesięcznie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo. § 4. Traci moc uchwała Nr XXI/130/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia metodyustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 397). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący


Uchwała Nr II-9-2018.pdf (190kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (2 stycznia 2019, 14:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153