Uchwała nr III/15/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 30 grudnia 2002w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, póz.1591 z 2001 r. ), oraz art. 109, 110, 122, 124, 128,134 ust.3 ustawy z dnia 26 Iistopadal998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z 1998 roku).

Uchwała nr III/15/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, póz.1591 z 2001 r. ), oraz art. 109, 110, 122, 124, 128,134 ust.3 ustawy z dnia 26 Iistopadal998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z 1998 roku).


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Dochody budżetowe w wysokości                            5.830.282 zł
z tego:

1. dochody z podatków i opłat                                     577.008 zł

2. udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa                                                   295.502 zł

3. pozostałe dochody                                              1.161.058 zł

4. dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy         82.500 zł

5. dotacje celowe na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej                              483.300 zł

6. dotacje celowe na zadania powierzone przez powiat     17.751 zł

7. subwencja w tym:
a) ogólna                                                                 806.034 zł
b) oświatowa                                                          2.262.838 zł
c) rekompensująca                                                    144.291 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik
nr l do uchwały.

§2
Wydatki budżetowe gminy w wysokości                         6.330.282 zł

1. wydatki na finansowanie inwestycji                           1.585.358 zł

2. wynagrodzenia osobowe § 4010,                              2.268.815 zł

3. pochodne od wynagrodzeń                                         614.144 zł

4. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Swiekatowo                7.000 zł

5. pozostałe wydatki                                                  1 .854.965 zł


Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do uchwały
§3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 500.000 zł.

§4
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy, o którym mowa w § 3 stanowi pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§5
Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 483.300 zł.
Szczegółowy plan finansowy zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały

§6
Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w wysokości 26.000 zł.

§7
Ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,38 % wydatków budżetu gminy w kwocie 24.000 zł.

§8 Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, oraz
wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2003 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§9
Prognozowane kwoty długu i planowane spłaty długu w latach 2003 - 2007 przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10
Plan gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§11
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 100.000 zł zaciągniętych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru.
2. Określa się wysokość zobowiązania w kwocie 200.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§12
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek budżetowy.

§13
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków polegających na przenoszeniu planu pomiędzy rozdziałami, paragrafami w obrębie działu.

§14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski


Uzasadnienie:
BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2003 ROK
Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale nr XIX/105/96 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23.08.1996 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy.
Dane informacyjne zostały zebrane od kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, oraz rad sołeckich.
Dochody budżetu planuje się w wysokości 5.830.282 zł w tym:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Obejmuje dochody w wysokości 108.600 zł w tym za sprzedaż wody planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000 zł stanowić to będzie wzrost o około 5 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2002 . Ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt i kolczyków dla zwierząt planuje się uzyskać kwotę 7.000 zł. Wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich pozostanie na poziomie roku 2002 to jest l .600 zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Obejmuje środki na dofinansowanie inwestycji modernizacji drogi gminnej Zalesię Królewskie - Świekatowo według złożonego wniosku do Samorządu Województwa w kwocie 10.000 zł.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wpływ w tym dziale będzie wynosił 106.100 zł z tego z dzierżawy i najmu mienia gminnego, oraz odsetek planuje się uzyskać kwotę 76.100 zł - wzrost czynszu o 5 % do roku poprzedniego. Środki w wysokości 30.000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego ( budynek po Szkole Podstawowej w Zalesiu Królewskim i Świekatowie przy ul. Tucholskiej 4 po oszacowaniu mienia i podjęciu uchwały przez Radę Gminy o zbyciu ).
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym zaplanowane dotacje w kwocie 2000 zł z budżetu Wojewody na zadania związane z grobownictwem na terenie gminy.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W kwocie 61.951 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 40.200 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 17.751 zł na realizację zadań powierzonych. Wpływy z różnych opłat do Urzędu Gminy wyniosą 4.000 zł.


Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
W dziale tym zaplanowano kwotę l .200 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Dochody w tym dziale w wysokości 930.510 zł pozostają na poziomie roku 2002. Wzrost stawki podatków i opłat planuje się w wysokości 5 % wyższy od roku 2002. Zmiany w naliczaniu podatku od nieruchomości spowodują obniżenie wpływów z tego tytułu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym umieszcza się dochody z subwencji w wysokości 3.215.165 zł. z tego:
subwencja oświatowa 2.262.838 zł
subwencja ogólna 806.034 zł
drogowa rekompensująca 144.291 zł
Wzrost subwencji oświatowej jest wyższy o 10 % w stosunku do roku 2002 dlatego, że zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli. Biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie depozytów bankowych, oraz brak wolnych środków do lokowania należy założyć, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 2.000 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przewiduje się dochody z opłaty za miejsce i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w wysokości 32.000 zł, przy stawce wyżywienia i opłacie za miejsce bez zmian, oraz dotację z Programu Aktywizację Obszarów Wiejskich w Toruniu {II etap ) na zakup wyposażenia w Gimnazjum w kwocie 12.000 zł, oraz 6.000 zł dotacja na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA
Dochody w tym dziale w wysokości 525.400 zł zostały zaplanowane na poziomie roku 2002 na podstawie informacji o planie przesłanych przez instytucje udzielające dotacji są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej w kwocie 449.100 zł, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 17.300 zł, na dożywianie uczniów 42.000 zł, oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych 17.000 zł.


Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody planowane w tym dziale w wysokości 947.358 zł, obejmują środki
Na inwestycję kanalizacji wsi Jania Góra z Programu SAPARD
w kwocie 725.000 zł (według złożonego wniosku i kosztorysu wstępnego )
- dotację z Powiatu na modernizację wysypiska, w kwocie 32.000 zł,
według wniosków: 18.000 zł na wodociąg,
14.000 zł na przyłącze energetyczne,

dotację od Wojewody na oświetlenie, w kwocie 14.000 zł,

wpływy za udział w kosztach budowy kanalizacji 26.000 zł,

wpływy za oczyszczenie ścieków, w kwocie 75.858 zł,
(wzrost stawki o 5 % ),

wpływy za odpady, w kwocie 4.500 zł,
( wzrost stawki o 5 % ),
Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik nr l do projektu uchwały budżetowej.


Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 6.330.282 zł w tym :
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 17.700 zł,
Rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego 6.000 zł,
środki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na badania gleb -
l .000 zł oraz na szkolenia rolników związane z integracją europejską -
5.000 zł
Rozdział 01009 Spółki wodne 7.000 zł,
Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie,
w kwocie 7.000 zł.
Rozdział 01030 Izby rolnicze 4.700 zł,
Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego 4.700 zł,
z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych.
Dział 020 LEŚNICTWO-8.212 zł,
Rozdział 02095 Pozostała działalność 8.212 zł,
W rozdziale tym przewiduje się przeznaczyć kwotę l .700 zł na zakup materiału
zadrzewieniowego. Pozostałe środki w wysokości 6.512 zł na wynagrodzenia
i pochodne, oraz na wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem
leśnika na % etatu.
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-83.958 zł, Rozdział 40002 Dostarczanie wody 83.958 zł,
Kwota zaplanowana w tym rozdziale zapewni obsługę hydroforni i sieci wodociągowej w tym:

wynagrodzenia i pochodne (1,5 etatu + inkaso ) 48.958 zł,

wydatki rzeczowe f remonty, zakup materiałów ) 13.000 zł,

zakup energii 15.000 zł,

opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7.000 zł,
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 165.000 zł,
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 165.000 zł,
W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg 35.000 zł,
oraz nakłady inwestycyjne:

droga Zalesię Królewskie - Świekatowo 60.000 zł,

chodnik wraz z odwodnieniem ulicy z Szewnie 50.000 zł,

projekt drogi Jania Góra 20.000 zł,


Dział 630 TURYSTYKA - 2.200 zł,
Rozdział 63095 Pozostała działalność 2.200 zł,
Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie
kąpielisk gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 134.090 zł,
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.700 zł,
W tym rozdziale zaplanowano środki dla rzeczoznawcy w celu oszacowania
majątku do sprzedaży w kwocie 4.000 zł, na bieżące remonty i energię
w lokalach komunalnych w kwocie 6.000 zł, podziały geodezyjne 2.500 zł,
ogłoszenia prasowe dotyczące mienia komunalnego w kwocie 1.200 zł,
wykup gruntów, w kwocie 8.000 zł ( w tym ul. Ogrodowa )
Rozdział 70095 Pozostała działalność 112.390 zł,
W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków związanych
z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 5 pracowników
przez okres 6 miesięcy i 2 pracowników przez cały rok w kwocie 87.390 zł,
środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparek, oraz
ich ubezpieczenie w kwocie 25.000 zł.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 22.000 zł,
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł,
Planowane środki przeznaczy się na wydatki związane z opracowaniem
planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rozdział 71035 Cmentarze 2.000 zł,
W rozdziale tym zostanie wydatkowana dotacja Wojewody na grobownictwo
wojenne.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 809.759 zł,
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 40.200 zł,
W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności
wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez
Wojewodę (według przyznanych środków ).
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 17.751 zł,
Rozdział obejmuje środki na zadania z zakresu melioracji i budownictwa
powierzone przez Starostwo Powiatowe zgodnie z zawartym porozumieniem.
Rozdział 75022 Rada Gminy 52.000 zł,
W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie
Rady Gminy w kwocie 46.000 zł, oraz kwotę 6.000 zł
z przeznaczeniem na sprawy związane z promocją gminy.


Rozdział 75023 Urzędy Gminy 680.508 zł,
Obejmuje plan na wynagrodzenia i pochodne 15 etatów pracowników Urzędu
Gminy i % etatu OSP w kwocie 527.000 zł, oraz umowy zlecenia kierowców
OSP 6.400 zł, radcy prawnego 8.400 zł, wydatki na usługi pocztowe
12.000 zł, usługi telekomunikacyjne 24.000 zł, energię 6.000 zł, ogrzewanie
14.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł, szkolenia merytoryczne
pracowników 5.000 zł, obsługa informatyczna 6.000 zł, obsługa bankowa
7.000 zł, podróże służbowe 19.000 zł, opłaty na rzecz związków gmin
3.200 zł, zakup sprzętu komputerowego 2 zestawy + drukarka laserowa
w kwocie 10.000 zł, pozostałe naprawy i konserwacja sprzętu
w kwocie 8.508 zł.
Rozdział 75047 Pobór podatków 6.500 zł,
Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z poborem i egzekucją
podatków lokalnych.
Rozdział 75095 Pozostała działalność 12.800 zł,
Obejmuje plan wydatków na inkaso, dla sołtysów w wysokości 12.800 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.200 zł,
W dziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie l .200 zł.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE l OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 88 000 zł,
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 88.000 zł,
Środki zapisane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działalność
statutową Ochotniczych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

diety za udział w akcjach 11.000 zł,

szkolenie i podróże służbowe 2.500 zł,

paliwo i części zamienne do samochodów OSP 14.500 zł,

olej opałowy do remizy i energia elektryczna 4.000 zł,

zakup radiostacji l .500 zł,

uzupełnienie umundurowania 2.500 zł,

remonty strażnic 4.000 zł,

przeglądy techniczne i ubezpieczenie samochodów bojowych 4.000 zł,

abonament telefoniczny l .000 zł,

badania lekarskie l .000 zł,
OGÓŁEM: 46.000 zł
oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę Remizy OSP Świekatowo w kwocie 42.000 zł.


Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-75.000 zł,
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 75.000 zł,
Środki te dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich według poniższego zestawienia.
ZESTAWIENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW Stan naLp. TREŚĆ 31.12.2002
2003 2004 2005 2006 2007
RAZEM
1. Pożyczka PB 0042 725.000 odsetki umorzenie w 2004 roku
180.000 278.000 267.000 40.000 25.000 54.000
725.000 169.000
2. Pożyczka PB 99028 87.000 odsetki umorzenie w 2003 roku
46.000 35.000 6.000 4.000 1.000
87.000 5.000
3. Pożyczka PB 2025 500.000 odsetki umorzenie w 2005 roku
40.000 80.000 152.000 152.000 76.000 13.000 26.000 20.000 11.000 2.000
500.000 72.000
4. Kredyt 2002 roku 200.000 odsetki bez możliwości umorzenia
12.500 50.000 50.000 87.500 18.000 13.000 9.000 6.000
200.000
RAZEM RATY 1.512.000 RAZEM %
278.500 443.000 475.000 239.500 76.000 75.000 65.000 83.000 17.000 2.000
1.512.000 242.000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA-24.000 zł,
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 24.000 zł,
W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,38 % wydatków
budżetu w wysokości 24.000 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE-2.671.300 zł,
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.597.300 zł,
W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych
( 20 oddziałów - na l oddział 79.850 zł) w tym:

wynagrodzenie osobowe 980.300 zł,
§4010,

pochodne od wynagrodzeń 374.000 zł,
§ 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440,

wydatki rzeczowe 203.000 zł,
§ pozostałe
- wydatki inwestycyjne 40.000 zł,
Szczegółowego podziału środków na szkoły dokonają Dyrektorzy szkół.


Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 274.400 zł, W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe 153.000 zł,
§4010,

pochodne od wynagrodzeń 66.100 zł,
§ 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440,

zakup żywności 18.000 zł,
§ 4220,
- wydatki rzeczowe 37.300 zł,
§ pozostałe
Rozdział 80110 Gimnazja 663.00 zł,
W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ( 8 oddziałów - 82.875 zł na l oddział) w tym:
- wynagrodzenia osobowe 422.000 zł,
§4010,
- pochodne od wynagrodzeń 165.500 zł,
§ 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440,
- wydatki rzeczowe 45.500 zł,
§ pozostałe
- zakupy inwestycyjne 30.000 zł,
Subwencja oświatowa wynosi 2.262.838 zł, natomiast środki minimalne,
niezbędne nadział wynoszą 2.671.300 zł, kwota obciążająca budżet wynosi
408.462 zł. W roku 2003 przewiduje się wzrost wynagrodzenia dla
nauczycieli wg ustawy budżetowej, natomiast dla obsługi 4 %.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130.600 zł,
W rozdziale tym zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół
( odległość 230 km ).
Dowóz dzieci będzie obsługiwało 2 kierowców. Planowane są następujące
wydatki związane z dowozem:

wynagrodzenia osobowe 45.000 zł,

pochodne od wynagrodzeń 15.500 zł,

zakup paliwa i części zamiennych 52.000 zł,

ubezpieczenie i przeglądy techniczne 7.600 zł,

remonty autobusów 7.600 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2.900 zł,
Rozdział 80195 Pozostała działalność 6.000 zł,
Środki zostaną przeznaczone na odpis fundusz świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów.


Dział 85 1 OCHRONA ZDROWIA- 26.000 zł,
Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację
programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
działalność świetlic środowiskowych 10.000 zł,
utrzymanie punktu fizykoterapii 5.000 zł,
organizacja festynów 1.000 zł,
organizacje wypoczynku letniego 4.000 zł,
szkolenie 2.000 zł,
pozostałe wydatki proponowane 4.000 zł,
przez Komisję zgodnie z Programem przyjętym przez Radę Gminy
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 60 1 . 1 20 zł,
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.400 zł,
Środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków
w kwocie 15.400 zł ( przewiduje się przesunięcie środków w wysokości
około 6 tyś zł na zasiłki ).
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 323.670 zł, w tym:

zadania własne 7.570 zł,

zadania zlecone 286. 1 00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 30.000 zł,
Według zapotrzebowania kierownika GOPS w zadaniach zleconych nastąpi niedobór środków w granicach 30 % to jest około 120 tyś. zł. 85315 Dodatki mieszkaniowe 55.000 zł,
W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

ze środków Wojewody 38.500 zł,

środki budżetu 16.500 zł,
Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2002.
Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 17.300 zł,
W rozdziale tym zaplanowano w całości środki z dotacji Wojewody
na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Rozdział 85319 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 100.000 zł,
Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:
- wynagrodzenie osobowe i nagrody jubileuszowe 68.000 zł,
§4010,
- pochodne od wynagrodzeń 24.200 zł,
§3020, §41 10, §4120,

wydatki rzeczowe 4.800 zł,

zakup sprzętu komputerowego 3.000 zł,ze środków Wojewody 66.500 zł,

ze środków gminy 33.500 zł, to jest 33,5 %


Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze 25.750 zł,
W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne,
opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 12.600 zł.
Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami
opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 13.150 zł ( l środowisko ).
Rozdział 85395 Pozostała działalność 64.000 zł,
Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:
- zasiłki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 60.000 zł,

ze środków Wojewody 42.000 zł,

ze środków gminy 18.000 zł,
- opłacenie kosztów energii elektrycznej dotyczących dożywiania 4.000 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - l .524.238 zł,
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód l .353.748 zł, W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 128.890 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe 42.500 zł,

pochodne od wynagrodzeń 15.390 zł,

bieżąca konserwacja oczyszczalni l .000 zł,

energia 29.000 zł,

pozostałe wydatki rzeczowe 20.000 zł,

odsetki od pożyczki 21.000 zł,

inwestycja kanalizacji Jania Góra 1.224.858 zł,
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 61.490 zł,
Wysoki wzrost środków w tym rozdziale zabezpiecza utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 10.990 zł ( wpływy 4.500 zł ze środków gminy 6.490 zł). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:
- modernizację wysypiska w tym:

wodociąg 22.500 zł

przyłącze energetyczne 28.000 zł.,
OGÓŁEM : 50.500 zł
Rozdział 90003 Oczyszczenie miast i wsi 2.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wywóz pojemników do odpadów przez ŻUK
z placów i przystanków autobusowych należących do gminy.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 56.000 zł,
środki z tego rozdziału zostaną przeznaczone na opłaty za wydalanie
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego 1.000 zł, oraz na inwestycje
zmiana ogrzewania w budynku gminnym z węglowego na olejowe
w kwocie 55.000 zł.


Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 51.000 zł,
W rozdziale tym planowane są środki na konserwację i energię oświetlenia ulic
w wysokości 51.000 zł.
Dział 921 DZIAŁ I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.500 zł,
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w wysokości
6.700 zł i 7.800 zł dla samorządów sołeckich na organizację imprez
kulturalnych.
Rozdział 92116 Biblioteki 19.520 zł,
Rozdział tu obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki gminnej
0,75 etatu pracownika, oraz zakup książek.

wynagrodzenie osobowe 11.630 zł,

pochodne od wynagrodzeń 4.220 zł,

zakup książek l .300 zł,

wydatki rzeczowe 2.370 zł,
Rozdział 92195 Pozostała działalność 11.260 zł,
W rozdziale tym zaplanowane środki na utrzymanie orkiestry dętej 8.760 zł,
oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 2.500 zł.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 31.225 zł,
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.000 zł,
Środki przeznaczy się na utrzymanie boiska w Zalesiu Królewskim. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 29.225 zł, Z rozdziału tego zaplanowano dotację na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością stowarzyszeń sportowych. W związku ze zwiększoną ilością tych sekcji podział środków nastąpi po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ich wydatków, oraz kierunków działania w zakresie kultury fizycznej.
Do planowania wydatków budżetowych na wynagrodzenie na 2003 r. Przyjęto wskaźnik wzrostu o 4 %, natomiast do pozostałych wydatków wskaźnik 2,3 %.


ZATRUDNIENIE NA 2003 r WYNOSIĆ BĘDZIE OGÓŁEM: ( W ETATACH )
Nazwa jednostki Nauczyciele Administracja Obsługa

1 . Wodociągi
1,50
2. Leśnictwo
0,25
3 . Oczyszczalnia ścieków
1,75
4. Wysypisko śmieci
0,33
5. Ochotnicza Straż Pożarna
0,75
6. Gospodarka Mieszkaniowa
1,75
7. Szkoły podstawowe: - Świekatowo 21,00
2,00 6,00
- Tuszyny 7,44
2,50
8. Gimnazjum 13,88
2,50
9. Dowozy dzieci do szkół
2,00
10. Oddziały przedszkolne 4,22
0,50 2,50
11. Biblioteka
0,50 0,25
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3,25
13. Administracja państwowa zadania zlecone
2,00
14. Administracja państwowa zadania powierzone
1,00
15. Administracja samorządowa
11,00 1,00
RAZEM: 46,54
20,50 22,83
OGÓŁEM: 89,87 etatów
W 2003 roku w ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:

modernizacja drogi Świekatowo - Jania Góra 20.000 zł,

modernizacja drogi Zalesię Królewskie 60.000 zł,

budowa kotłowni olejowej ( kontynuacja )
w budynku komunalnym 5 5.000 zł,

budowa kanalizacji Świekatowo - Jania Góra 1.224.858 zł,

modernizacja wysypiska odpadów komunalnych 50.500 zł,

zakup wyposażenia Gimnazjum w Świekatowie 30.000 zł,

zakup komputerów dla Urzędu Gminy 13.000 zł,

modernizacja dachu SP Świekatowo 40.000 zł,

rozbudowa remizy OSP Świekatowo 42.000 zł,

budowa chodnika w miejscowości Szewno 50.000 zł,
RAZEM: 1.585.358 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr III/15/02 część I (1414kB) plik

Uchwała nr III/15/02 część II (1397kB) plik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/15/02 (752kB) plik

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/15/02 (1581kB) plik

Załączniki nr 3 i 4 do Uchwały nr III/15/02 (929kB) plik

Załączniki nr 5, 6, 7 do Uchwały nr III/15/02 (801kB) plik


metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (9 grudnia 2004, 10:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347