Uchwała nr III/16/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 30 grudnia 2002w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez Wójta Gminy. Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t z 2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm., art. 2 pkt l lit. C i art. 20 ust. l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / jedn. tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1593 z późn. zm. /, § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm. / oraz 3 ust. l i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz.U. Nr 27, poz. 271 /

Uchwała nr III/16/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i zasad używania własnego pojazdu do celów służbowych przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t z 2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm., art. 2 pkt l lit. C i art. 20 ust. l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / jedn. tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1593 z późn. zm. /, § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm. / oraz 3 ust. l i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz.U. Nr 27, poz. 271 /


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dla Pana Marka Topolińskiego - Wójta Gminy Świekatowo, wyłonionego w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :
l/ wynagrodzenie zasadnicze 3.225,00 zł
2/ dodatek funkcyjny 1.087,00 zł
3/ dodatek za staż pracy w wys. 20 % 645,00 zł
§ 2
1. Zezwala się Wójtowi Gminy p. Markowi Topolińskiemu na używanie własnego pojazdu
samochodowego do celów służbowych.

2. Ustala się miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w granicach administracyjnych
gminy w ilości 300 km.

Zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych w ramach limitu określonego w ust. 2 3. następować będzie w formie miesięcznego ryczałtu po złożeniu pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi według maksymalnych stawek za kilometr przebiegu pojazdu.
§ 3
1. Nie wymaga zmiany niniejszej uchwały zmiana warunków płacowych polegająca wyłącznie na podwyżce wynagrodzenia o kwotę wynikającą z przyjętego w uchwale budżetowej wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.

2. Dokumenty dotyczące wysokości wynagrodzenia Wójta oraz jego zmian podpisuje
Przewodniczący Rady.

3. Przewodniczący Rady Gminy spełnia również wobec Wójta wszelkie inne funkcje
pracodawcy regulowane prawem pracy, a nie zastrzeżone bezpośrednio dla Rady
Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 listopada 2002 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uzasadnienie:
Wynagrodzenie wójta ustalono na podstawie obowiązujących przepisów biorąc pod
uwagę wielkość gminy oraz możliwości budżetu.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego stanowi 75%
maksymalnych stawek opublikowanych w tabeli stanowisk i kwot wynagrodzenia
stanowiącej załącznik Nr l do rozporządzenia RM z dn. 3 grudnia 2002 r., poz. 1784.

Przewodniczący Rady Gminy
 Lech Ciechanowski

Uchwała nr III/16/02 (369kB) plik

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (9 grudnia 2004, 09:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3469