Uchwała nr III/18/02Rady GMiny Świekatowoz dnia 30 grudnia 2002w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku art. 109, 111,126 ) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z 1998 roku ).

Uchwała nr III/18/02
Rady GMiny Świekatowo
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku art. 109, 111,126 ) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z 1998 roku ).


Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 57.100 zł
wg załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2. Dokonać przeniesień planu dochodów na kwotę 115.330 zł

3. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty 26,100 zł

4. Plan po zmianie
Ogółem plan dochodów w wysokości 5.640.240 zł
Ogółem plan wydatków w wysokości 6.340.240 zł
Deficyt pozostaje bez zmian w wysokości 700.000 zł

5. Dokonać zmiany załącznika nr l i 2 do uchwały budżetowej.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski


Uzasadnienie:
Zwiększenia planu dochodów i wydatków, oraz przeniesień w planie dochodów dokonano w celu prawidłowego zrealizowania zadań przez budżet gminy w 2002 roku.
Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem wyróżnienia w konkursie z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50 tyś. zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni osiedlowej w miejscowości Szewno w dochodach ( Dział 010 - 01010 § 270 ) w wydatkach ( Dział900 - 90001 § 4300 ).
Zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności w przedszkolu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności ( Dział 8001 -80104 § 083 ) o kwotę 5.000 zł ( Dział 801 - 80104 § 4220 ). Zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ( Dział 851 - 85154 § 048) w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem ( Dział 851 - 85154 § 4210 - 600 zł, § 4300 -1.500 zł).
Przeniesień dochodów dokonano po przeanalizowaniu wpływów do budżetu za 11 miesięcy.
W IV kwartale 2002 r. sprzedano działki gminne, z tego tytułu otrzymano dochody wyższe niż pierwotnie zakładano o kwotę 48.000 zł (700-70005 § 084) natomiast plan dochodów z tytułu dzierżaw budynków i gruntów obniża się o kwotę 4.000 zł (700-70005 § 083). Również na kwotę 4.000 zł nie wpłynęły dochody z tytułu różnych opłat za czynności urzędowe (750-75023 § 069). W dziale podatki i opłaty lokalne został zmniejszony plan z tytułu podatku od środków transportowych, ponieważ zmniejszyła się ilość samochodów objętych tym podatkiem na terenie gminy (756-75616 § 34) oraz odsetek od podatków i opłat lokalnych o kwotę 8.000 zł ( 756-75616 § 091). Zwiększono pian dochodów z wpływów z opłaty targowej o kwotę 200 zł (756-75610 § 043). W związku z otrzymaniem dotacji na inwestycję kanalizaga Jania Góra w wysokości mniejszej o 41.380 zł niż przewidywała promesa obniża się plan dochodów o w/wym kwotę (900-90001 § 633). Dokonano również zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 20.000 zł ( 758-75814 § 092) oraz z tytułu wpływów dot. udziału mieszkańców w kosztach budowy inwestycji (900-90001 § 629) o kwotę 30.000 zł.


ponadplanowe dochody wystąpią w podatku od czynności cywilno­prawnych o kwotę 5.000 zł (756-75616 § 050), w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 53.980 zł (756-75621 § 001) oraz w dochodach z tytułu wpływów za ścieki w związku ze ściągnięciem zaległości z tych opłat (900-90001 § 083).
Dokonano przeniesienia kwoty 150 zł (dotyczy oświaty) z rozdziału 801-80101 § 203 do rozdziału 801-80195 § 203 w związku z zastosowaniem mylnej klasyfikacji w poprzedniej uchwale zmieniającej budżet. Zwiększono plan dotyczący dochodów z Powiatu na utrzymanie zimowe dróg na cały rok 2002 o kwotę 4.000 zł natomiast zmniejszono wielkość refundacji z Robót Publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.000 zł. Ogółem przeniesień dokonano na kwotę 115.330 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr III/18/02 (565kB) plik

Załaczniki do Uchwały nr III/18/02 (535kB) plik

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (9 grudnia 2004, 09:31:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1939