Uchwała nr II/14/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku /, art.109, 111 i 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z 1998 roku /. Rada Gminy uchwala, co następuje :

Uchwała nr II/14/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku /, art.109, 111 i 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z 1998 roku /. Rada Gminy uchwala, co następuje :


Rada Gminy uchwala, co następuje :
1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42.183 zł,
zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.352 zł,
według załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały.

Dokonać przeniesień planu dochodów na kwotę 300 zł,
Dokonać przeniesień planu wydatków na kwotę 17.231 zł, 4, Plan po zmianie :
Ogółem plan dochodów w wysokości 5.583.140 zł.
Ogółem plan wydatków w wysokości 6.283.140 zł,
Deficyt pozostaje bez zmian w wysokości 700.000 zł,
5. Zmiany załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie:
Zwiększenie i zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism:
- Ministerstwa Finansów nr ST 3 - 4820 - 68 / 2002
z dnia 01.10.2002 r. przyznającego subwencję rekompensującą dochody utracone w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Ochotniczych Straż Pożarnych to jest zakup paliwa do samochodów i konserwację sprzętu .
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I - 3013/ W/50/2002
z dnia 29.10,2002 r. rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne dotacja celowa została zmniejszono o kwotę 2.400 zł, po
stronie dochodów i wydatków oraz w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne i
pielęgnacyjne zmniejsza się dotację celową o kwotę 952 zł, a tym
samym wydatki na ten cel zmniejszono o kwotę 952 zł.
W rozdziale 85395-Pozostała działalność przyznano brakującą dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 381 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 600 zł,
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I - 3013/W/50/2002
z dnia 31.10.2002 r. przyznano dotację celową z przeznaczeniem na
zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 3.300 zł.
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I -3013/W/44/2002
z dnia 09.10.2002 r. oraz 52 / 2002 z dnia 06.11.2002 r., przyznano dotację na sfinansowanie podwyżek nauczycieli gimnazjum w kwocie 8.196 zł, i szkół podstawowych w kwocie 18.489 zł.
ogółem 26.685 zł
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I - 3013/W/53/2002
z dnia 12.11.2002 r. zwiększono dotację na sfinansowanie
zakładowego funduszu świadczeń nauczycieli, emerytów i rencistów
o kwotę 1.256 zł.
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I - 3013/W/54/2002 r.
z dnia 14.11.2002 r. dotację celową na sfinansowanie części wyprawki
szkolnej dla uczniów klas I w kwocie 225 zł.
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I - 3013/W/51/2002 r.
z dnia 04.11.2002 r. zwiększającego dotację w kwocie 150 zł, na
sfinansowanie wydatków komisji egzaminacyjnej awansu nauczycieli
oraz dotację w kwocie 4.586 zł z przeznaczeniem spłatę zobowiązań powstałych w 2002 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.
W związku z powyższym dochody i wydatki zmniejszą się
o kwotę 3.352 zł, a zwiększą się o kwotę 42.183 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/14/02 (490kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 11:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2002