Uchwała nr II/11/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych. Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 roku z późn. zm./

Uchwała nr II/11/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów komunalnych.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 roku z późn. zm./


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1
Ustalić stawkę opłaty za składowanie śmieci na gminnym wysypisku odpadów Komunalnych w Zalesiu Królewskim w następującej wysokości :

od przyczepki samochodowej - 5,25 zł z podatkiem VAT
od naczepy ciągnikowej dwukołowej - 8,40 zł z podatkiem VAT
od przyczepy ciągnikowej lub samochodu ciężarowego - 21,00 zł z podatkiem VAT
4. przywożonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się usuwaniem
śmieci z terenu gminy Świekatowo - za 1 tonę - 31,50 zł z podatkiem VAT
§ 2
Opłatę w gotówce inkasuje pracownik obsługi wysypiska w dniu dostarczenia odpadów komunalnych.
§ 3
Zwolnić od opłaty śmieci dostarczone przez mieszkańców gminy jednorazowo w niewielkich ilościach.tj. mniejszych niż połowa zawartości przyczepki samochodowej, prowadząc jednocześnie rejestr tych dostawców.
§ 4
Wzakresie uregulowania niniejszą uchwałą traci moc uchwała N r XXVII/170/01 z dnia 8 listopada 2001 r.
§ 5
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie:
Stawki za składowanie śmieci, z powodu braku wagi zostały zróżnicowane ze względu na najczęściej stosowany przez indywidualnych dostawców środek transportu. Wysokość opłat została zwiększona o wskaźnik wzrostu tj. 5%. Rada Gminy zwolniła jednocześnie “drobnych “ dostawców mając na uwadze ochronę środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/11/02 (243kB) word

Załączniki do Uchwały nr II/14/02 (747kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 11:01:22)

Ostatnia zmiana: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 11:29:10)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2582