Uchwała nr II/10/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 roku z późn.zm./

Uchwała nr II/10/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 roku z późn.zm./


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1
Ustalić cenę za 1 m3 wody z wodociągu komunalnego gminy Świekatowo w następującej wysokości :

Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne - 1,43 zł z podatkiem VAT
Dla celów produkcyjnych , w których woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt
z produktami spożywczymi lub farmakologicznymi - 1,82 zł z podatkiem VAT
Dla innych celów produkcyjnych - 2,07 zł z podatkiem VAT
Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne u odbiorców nie posiadających
wodomierza - 2,86 zł z podatkiem VAT §2
1 . Ustalić stawkę za 1 m3 ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w Swiekatowie siecią kanalizacyjną :
a/ za ścieki bytowe z gospodarstw domowych oraz zakładów i instytucji
- 1, 82 zł z podatkiem VAT
b/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórczych - 2,79 zł z podatkiem VAT
cl za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórstwa mięsnego
- 4,18 zł z podatkiem VAT
2. Ustalić stawkę za 1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni w Swiekatowie
w wysokości :
a/ za ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i bytowych z zakładów
i instytucji z terenu gminy Świekatowo - 1,26 zł z podatkiem VAT
b/ za ścieki pochodzące z gospodarstw domowych , z zakładów i instytucji
spoza terenu gminy Świekatowo - 2,77 zł z podatkiem VAT
c/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórczych - 4, 18 zł z podatkiem VAT d/ za ścieki poprodukcyjne z zakładów przetwórstwa mięsnego
- 13,89 zł z podatkiem VAT
e/ za osady stałe z terenu gminy - 28,31 zł z podatkiem VAT
f/ za osady stałe spoza terenu gminy - 41 ,79 zł z podatkiem VAT
§3
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 4
W zakresie uregulowania niniejszą uchwałą traci moc uchwała NrXXVII/169/01 z dnia 8 listopada 2001 roku.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ciechanowski
Uzasadnienie :
Rada Gminy w Świekatowie po zapoznaniu się z kalkulacjami kosztów produkcji wody i oczyszczaniu ścieków za okres 9 miesięcy 2002r, a jednocześnie biorąc pod uwagę to, że większa część społeczeństwa naszej gminy utrzymuje się z rolnictwa , ustalając ceny wody i ścieków na 2003r. przyjęła 5 % wskaźnik wzrostu , który jest wskaźnikiem założeń do budżetu gminy na 2003r.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/10/02 (309kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 10:51:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2580