Uchwała nr II/9/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn.zm./

Uchwała nr II/9/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn.zm./


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1
Ustalić wysokość stawki podatku od posiadania psów w 2003 roku w wysokości 50,00 zł od jednego psa.
§ 2
Zwolnić z podatku jednego psa służącego do pilnowania nieruchomości nie będących gospodarstwem rolnym.
§ 3

Zarządzić pobór podatku ustalając sołtysów jako inkasentów.
Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od pobranej kwoty. § 4
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ku jawsko- Po morski ego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uzasadnienie :
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , póz. 84 z późn. zm,) Rada Gminy przyjęła ustawową stawkę podatku od posiadania psów na 2003 rok , jednocześnie na wniosek radnych wprowadzając dodatkowe zwolnienie z podatku jednego psa służącego <Jo pilnowania nieruchomości nie będących gospodarstwem rolnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/9/02 (203kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 14:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2147