Uchwała nr II/8/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 , ust.2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z2001roku z późn. zm./ w związku z art.10, ust.1 i art.12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 ,poz.31 z późn.zm./

Uchwała nr II/8/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 , ust.2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z2001roku z późn. zm./ w związku z art.10, ust.1 i art.12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 ,poz.31 z późn.zm./


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 441,00 zł.
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 588,00 zł.
cl powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton - 682,50 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
a/ równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 15 ton:

o liczbie osi - dwie - 504,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 15 ton , a mniejszej niż 18 ton :
o liczbie osi - dwie - 533,40 zł
o liczbie osi - trzy - 238,40 zł
cl równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 23 tony:
o liczbie osi - trzy - 634,20 zł
d/ równej lub wyższej niż 23 tony , a mniej niż 26 ton:
o liczbie osi-trzy - 977,60 zł
o liczbie osi - cztery - 662,60 zł
e/ równej lub wyższej niż 26 ton , a mniejszej niż 28 ton :
o liczbie osi - cztery - 1.008,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 28 ton :
o liczbie osi - cztery - 1.522,50 zł 3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej;
a/ równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej niż 15 ton :

o liczbie osi - dwie - 735,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 15 ton , a mniejszej niż 18 ton :
o liczbie osi - dwie -1.138,20 zł
o liczbie osi - trzy - 609,00 zł c/ równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 23 tony :

o liczbie osi - trzy - 977,60 zł
d/ równej lub wyższej niż 23 tony , a mniej niż 26 ton :
o liczbie osi-trzy - 1.433,30 zł
o liczbie osi - cztery i więcej 997,50 zł
e/ równej lub wyższej niż 26 ton , a mniejszej niż 28 ton :
o liczbie osi-cztery lub więcej - 1.503,60 zł
f/ równej lub wyższej niż 28 ton :
o liczbie osi - cztery lub więcej - 2.230,20 zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 445,20 zł
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton 608,00 zł
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton 720,30 zł
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

o liczbie osi - dwie 997,50 zł
b/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
o liczbie osi - dwie 1.284,20 zł
c/ równej lub wyższej niż 38 ton :
o liczbie osi - dwie 1.354,50 zł
o liczbie osi - trzy 1.566,60 zł 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepa z innym systemem zawieszenia osi jezdnych , o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
-o liczbie osi - dwie 1.029,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

o liczbie osi - dwie 1.761,90 zł
cl równej lub wyższej niż 38 ton :
o liczbie osi - dwie 1.858,50 zł
o liczbie osi - trzy 2.320,50 zł 7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 157,50 zł
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów; a/ równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 28 ton :

o liczbie osi - jedna 308,70 zł
o liczbie osi - dwie - 202,70 zł b/ równej lub wyższej niż 28 ton , a mniejszej niż 33 tony :
-o liczbie osi - dwie 591,10 zł
cl równej lub wyższej niż 33 ton , a mniejszej niż 38 ton :

o liczbie osi - dwie 819,00 zł
o liczbie osi-trzy 651,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 38 ton :
o liczbie osi - dwie - 1.107,80 zł - o liczbie osi - trzy 909,30 zł
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : a/ równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 28 ton ;

o liczbie osi-jedna 541,80 zł
o liczbie osi - dwie 298,20 zł
b/ równej lub wyższej niż 28 ton , a mniejszej niż 33 tony:
o liczbie osi - dwie 819,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 33 tony , a mniejszej niż 38 ton :
o liczbie osi - dwie 1.239,00 zł
o liczbie osi - trzy 909,30 zł
d/ równej lub wyższej niż 38 ton :
o liczbie osi- dwie 1.638,00 zł - o liczbie osi - trzy 1.235,90 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a/ mniej niż 30 miejsc 535,50 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.101,50 zł
§ 2
1. Dla pojazdów określonych w§ 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory stawki
podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości :
a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 396,90 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 529,20 zł
powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton 614,30 zł b/ od ciągników siodłowych i balastowOych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 400,70 zł
od 5,5 tony i poniżej 9 ton 547,20 zł
od 9 ton i poniżej 12 ton 648,30 zł cl od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatników podatku
rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton 141,80 zł
dl od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

mniej niż 30 miejsc 482,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc 991,30 zł 2. Dla środków transportowych określonych w § 1 wyprodukowanych po
1 stycznia 1992 roku stawki podatku zmniejsza się o 10 %.
§ 3
Zwolnić z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjum na terenie gminy.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie :
Zgodnie z ustawąz dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) obowiązkiem Rady Gminy jest określenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2003 rok.
Rada gminy ustalając wysokość stawek podatkowych kierowała się założeniami do budżetu na 2003 rok przyjmując 5 % wskaźnik wzrostu.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/8/02 (737kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 14:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1931