Uchwała nr II/6/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z2001 r.zpóźn. zm./, art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 póz. 31 z późn. zm./

Uchwała nr II/6/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z2001 r.zpóźn. zm./, art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 póz. 31 z późn. zm./


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określić stawki podatku od nieruchomości obowiązujących w gminie Świekatowo w 2003 roku w następujących wysokościach:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m/2 - 0,62 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub
elektrowni wodnych od 1 ha 3,38 zł
pozostałych 0,30 zł
pozostałych różnych w tym letniskowe od 1 m/2 0,30 zł 2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne od 1 m/2 powierzchni użytkowej 0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m/2
powierzchni użytkowej - 12, 60 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m/2 powierzchni użytkowej 8,06 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych
od 1 m/2 powierzchni użytkowej 3,00 zł

pozostałych przeznaczonych na cele letniskowe od 1 m/2 - 5,78 zł
pozostałych od 1 m/2 powierzchni użytkowej 3,60 zł 3. Od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 - 2 %
§ 2
Zwolnić z podatku od nieruchomości budynki oraz budowle służące:

zaopatrzeniu mieszkańców w wodę
oczyszczaniu ścieków
służące ochronie p. pożarowej. § 3

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, ustalając jako inkasentów
sołtysów.
Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranej kwoty. § 4
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Po morskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie :
Rada Gminy działając w myśl ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2002r Nr 9 poz.84 z późn. zm.) określiła stawki podatkowe na 2003r.
Przyjmując stawki Rada Gminy kierowała się założeniami do budżetu na 2003r, gdzie wskaźnik wzrostu wyniósł 5 % oraz nowelizacją ustawy w wyniku .której dochód z tytułu podatku od nieruchomości ulegnie znacznemu zmniejszeniu , gdyż prawie wszystkie grunty na terenie naszej gminy są sklasyfikowane.
Średni wzrost stawek podatkowych wynosi 5,5 % przy czym priorytetowo potraktowano podmioty gospodarcze w celu zachęcenia do tworzenia nowych miejsc pracy - wskaźnik 3,3 % , rekompensując sobie stawką od budynków mieszkalnych , gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 13,6 % do 2002 roku.
W celu zminimalizowania strat wynikających z nowelizacji ustaw podatkowych dodatkowych obniżeń i zwolnień nie wprowadzono.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/6/02 (378kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 10:18:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2414