Uchwała nr II/5/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego. Na podstawie art.18 , ust.2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz.1682 z 2002r/

Uchwała nr II/5/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego.

Na podstawie art.18 , ust.2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz.1682 z 2002r/


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1
1 .Zarządzić pobór podatku leśnego wyznaczając sołtysów jako inkasentów. 2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranej kwoty.
§ 2
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie
Rada Gminy w Świekatowie działając na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 ) jako podstawę do obliczenia podatku leśnego przyjęła średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2002r. z uwagi na fakt ,ze jest ona niższa niż w roku ubiegłym.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/5/02 (165kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 10:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314