Uchwała nr II/4/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego. Na podstawie art.18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. / oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993 roku z póżn. zm./

Uchwała nr II/4/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego.

Na podstawie art.18, ust. 2 , pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. / oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993 roku z póżn. zm./


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1

Zarządzić pobór podatku rolnego wyznaczając sołtysów jako inkasentów.
Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranej kwoty. § 2
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie :
Rada Gminy w Świekatowie działając na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U Nr 94 z 1993 r z późn. zm.) jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęła ustawową cenę 1 q żyta. Mając na uwadze to , że cena w stosunku do roku ubiegłego zmalała , a znaczna część gruntów podlega zwolnieniu z ustawy (V ,VI klasa ) Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/4/02 (172kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 10:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2265