Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (153)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świekatowo, Urzędu Gminy, szkół i świetlic wiejskich oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świekatowie w 2021 r.

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp.271.5.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej – oferty nr 2 złożonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.